Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2198(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0125/2019

Předložené texty :

A8-0125/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.23

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0264

Přijaté texty
PDF 166kWORD 47k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0125/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0125/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0125/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 110 530 554 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírný pokles o 0,28 %; vzhledem k tomu, že agentura obdržela dotace Unie ve výši 69 340 298 EUR (62,7 % celkového rozpočtu); vzhledem k tomu, že zbytek rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 87 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1 %;

2.  zdůrazňuje, že agentura se částečně financuje z vlastních zdrojů a že účtuje poplatky společnostem, které žádají o registraci chemických látek, jak to stanoví nařízení o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH); konstatuje, že výše poplatku závisí na velikosti společnosti a množství registrovaných chemických látek; podle zprávy Účetního dvora uvedlo od prvních registrací v roce 2009 přibližně 30 % společností, že jsou mikropodnik nebo malý či střední podnik (MSP); se znepokojením však konstatuje, že díky efektivnímu systému agentury pro ověřování ex-post agentura zjistila, že přibližně 55 % mikropodniků a MSP se zařadilo do špatné kategorie, což vedlo k nižším poplatkům; souhlasí s opatřením agentury, která vyfakturovala významné opravy poplatků v celkové výši 16,4 milionu EUR; dále naléhavě vyzývá vnitrostátní donucovací orgány, aby posílily systémy ověřování množství uváděného společnostmi a aby v plném rozsahu a účinně prováděly rámec pro „strategii a minimální kritéria pro prosazování nařízení o chemických látkách“; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o svém úsilí a dosažených výsledcích s cílem snížit výrazné zpoždění při ověřování a provést opravy poplatků;

3.  uvědomuje si obtíže, s nimiž se agentura potýká při ověřování správnosti svých příjmů z poplatků, zejména pokud jde o výrazné úlevy na poplatcích, které právní předpisy poskytují malým a středním podnikům; v tomto ohledu vítá iniciativní přístup agentury, nicméně připomíná, že právní úprava mezi hlavními úkoly agentury neuvádí povinnost zjišťovat v rámci finančního ověřování ex post velikost každého registrovaného subjektu a že agentura nemá k těmto finančním úkonům dostatek personálu; vyzývá Komisi, aby agentuře zajistila dostatek zdrojů k tomu, aby mohla včas, efektivně a přiměřeně ověřovat své příjmy z poplatků;

4.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se očekává, že jelikož třetí a poslední lhůta pro registraci chemických látek podle nařízení REACH vyprší v roce 2018, budou od roku 2019 klesat příjmy z poplatků a plateb a agentura se při financování svého provozu stane závislejší na rozpočtu EU; na základě odpovědi agentury však konstatuje, že agentura předložila Komisi alternativní návrhy a Komise se zavázala k posouzení alternativ k zajišťování financování agentury; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji v této oblasti;

5.  konstatuje, že poplatky, které odvádějí podniky v daném odvětví, se rok od roku podstatně liší, což komplikuje rozpočtové plánování, a že poplatky odváděné podle určitého nařízení lze použít pouze v určeném oddíle rozpočtu agentury, takže v některých oddílech vznikají přebytky a v jiných schodky; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, která by zajistila vyváženější financování činností vyplývajících ze všech právních předpisů, jež agentura uplatňuje;;

Zrušení přenesených prostředků

6.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 364 031 EUR, což představuje 2,64 % z celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 se jedná o pokles o 5,23 %;

Výkonnost

7.  bere na vědomí, že agentura používá klíčové ukazatele výkonnosti a dále zavedla nové ukazatele účinnosti a zlepšila vytížení klíčových ukazatelů výkonnosti s cílem posílit dohled nad každou činností z hlediska výsledků, zdrojů, výkonnosti a účinnosti; bere na vědomí, že agentura jako klíčové ukazatele výkonnosti používá některé rozpočtové míry s cílem posílit své řízení rozpočtu; vyzývá agenturu, aby vytvořila klíčové ukazatele výkonnosti, které budou více zaměřeny na výsledky a dopad a budou při přezkumu celkové výkonnosti systému řízení posuzovat přidanou hodnotu poskytovanou činností agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o pokroku v tomto ohledu;

8.  konstatuje, že přes rizika a omezení v některých oblastech splnila agentura 70 ze 79 cílů klíčových ukazatelů výkonnosti a průběžně prováděla opatření ke zlepšování týkající se žádostí o povolení i její integrované regulační strategie;

9.  připomíná, že agentura je konsolidovaným subjektem v souladu s článkem 185 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(2) (dále jen „finanční nařízení“) a že je hlavní hnací silou mezi regulačními orgány při provádění právních předpisů Unie v oblasti chemických látek, a to ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí, jakož i inovací a konkurenceschopnosti; konstatuje, že agentura společnostem pomáhá při dodržování právních předpisů, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje o nich informace a zároveň se zaměřuje na ty chemické látky, jež vzbuzují obavy;

10.  konstatuje, že v roce 2017 agentura obdržela na 15 900 registračních dokumentací (u 8 500 z nich se hradí poplatek), což představuje zvýšení oproti roku 2016 o 48,6 %; zdůrazňuje, že toto zvýšení registrační činnosti přímo souvisí s poslední lhůtou pro registraci podle nařízení REACH 1. června 2018;

11.  oceňuje skutečnost, že agentura sdílí svou strukturu vnitřního auditu s Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém a úzce spolupracuje s ostatními agenturami, včetně sdílení služeb, v rámci meziagenturní sítě a prostřednictvím memorand o porozumění uzavřených s řadou agentur;

12.  ve zprávě Účetního dvora se uvádí, že na rozdíl od většiny ostatních agentur zakládající nařízení agentury výslovně nevyžaduje, aby se pravidelně provádělo externí hodnocení jejích činností, které je ale klíčovým prvkem pro posuzování výkonnosti; vybízí agenturu, aby přistupovala k externímu hodnocení alespoň jednou za pět let;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,52 %, přičemž ze 460 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 455 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 444; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 119 smluvních zaměstnanců a 8 vyslaných národních odborníků;

14.  konstatuje, že agentura zavedla politiku boje proti obtěžování i příslušné pokyny; oceňuje, že agentura uspořádala školení a umožnila důvěrné poradenství;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); bere na vědomí návrh agentury, aby úřad EPSO podporoval také meziagenturní vývěsku s volnými pracovními místy vytvořenou sítí agentur EU;

16.  konstatuje, že zatímco lhůta pro registraci v roce 2018 byla konečnou lhůtou stanovenou pro registraci zavedených látek podle nařízení REACH, očekává se, že objem práce agentury spojené s registrační činností zůstane po zbývající období této strategie vysoký; dále bere na vědomí, že agentura na základě strategické analýzy svého dalšího směřování vymezila určité současné oblasti činnosti, které se mají rozšiřovat, a několik potenciálních nových úkolů, kterých se bude moci ujmout; zdůrazňuje, že by se mělo zabránit podstavu zaměstnanců;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

17.  podle agentury představují příjmy z poplatků zapsané do rozpočtu na rok 2017 35 % celkových příjmů; bere na vědomí příkladný systém agentury pro monitorování a prevenci případných střetů zájmů a její názor, že díky přijatým opatřením takovéto střety nehrozí, jelikož poplatky mají za cíl pouze pokrýt vynaložené náklady a pracovníci agentury zapojení do utváření veřejného mínění jsou pravidelně hodnoceni s cílem zajistit jejich nezávislost; konstatuje, že agentura by uvítala řešení, kdy by Komise vybírala poplatky jejím jménem, což by usnadnilo finanční řízení agentury a pomohlo omezit riziko nedostatků;

18.  uznává stávající opatření agentury a její úsilí o zajištění transparentnosti a ochrany oznamovatelů; podle agentury jsou všechna setkání jejího vrcholného vedení se zájmovými skupinami registrována a zveřejňována na jejích webových stránkách, aby byla zajištěna plná transparentnost;

Interní audit

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl posouzení rizik a připravil strategický plán auditu IAS na období let 2018–2020 a dále v říjnu 2017 uskutečnil předběžné pohovory k auditu v oblasti střetu zájmů a etiky; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o výsledku tohoto auditu a případných opatřeních přijatých v reakci na vydaná doporučení;

Ostatní připomínky

20.  konstatuje, že poté, co si vybrala novou budovu a podepsala v roce 2017 nájemní smlouvu, plánuje agentura stěhování do nových prostor v Helsinkách v lednu 2020; konstatuje, že ke stěhování dochází kvůli potížím s fungováním její stávající budovy, zejména pokud jde o problémy s kvalitou vzduchu ve stávajících prostorách;

o
o   o

21.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur(3).

(1) Úř. věst. C 415, 5.12.2017, s. 12
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí