Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2198(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0125/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0125/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0264

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 159kWORD 58k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0125/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 56.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 56.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0125/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 56.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 56.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2198(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0125/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 110 530 554 EUR, ποσό που συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,28 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έλαβε ενωσιακές επιχορηγήσεις ύψους 69 340 298 EUR (62,7 % του συνολικού προϋπολογισμού)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται από έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98 %, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87 %, που αποτελεί αύξηση κατά 1 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  τονίζει ότι ο Οργανισμός είναι εν μέρει αυτοχρηματοδοτούμενος και εισπράττει τέλη από εταιρείες που ζητούν την καταχώριση χημικών ουσιών, όπως επιτάσσει ο κανονισμός για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)· σημειώνει ότι τα ισχύοντα τέλη εξαρτώνται από το μέγεθος των εταιρειών και την ποσότητα των καταχωριζόμενων χημικών ουσιών· σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τις πρώτες καταχωρίσεις το 2009, το 30 % περίπου των επιχειρήσεων έχουν δηλώσει ότι είναι πολύ μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι, χάρη στο αποτελεσματικό σύστημα εκ των υστέρων επαληθεύσεων του Οργανισμού, ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι ποσοστό 55 % περίπου των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ δεν είχαν ταξινομηθεί στην κατάλληλη κατηγορία, με αποτέλεσμα την επιβολή χαμηλότερων τελών· συμφωνεί με τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για την τιμολόγηση ιδιαίτερα υψηλών διορθώσεων στα τέλη, το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 16,4 εκατομμύρια EUR· καλεί, επιπλέον, τις εθνικές αρχές επιβολής να ενισχύσουν τα συστήματα επαλήθευσης της ποσότητας των ουσιών που δηλώνουν οι εταιρείες και να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά το πλαίσιο Στρατηγικές και ελάχιστα κριτήρια για την επιβολή των κανόνων των χημικών κανονισμών· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις προσπάθειές του και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, να μειώσει τη σημαντική καθυστέρηση στην επαλήθευση και να εφαρμόσει τις διορθώσεις στα τέλη·

3.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός όσον αφορά την επαλήθευση της ορθότητας των εσόδων από τέλη, ιδίως σε σχέση με τις σημαντικές μειώσεις τελών που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις ΜΜΕ· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την ενεργητική προσέγγιση του Οργανισμού, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική εκ των υστέρων επαλήθευση του μεγέθους κάθε καταχωρίζοντος δεν ορίζεται στη νομοθεσία ως βασικό καθήκον του Οργανισμού και ότι δεν έχει διατεθεί στον Οργανισμό προσωπικό για την εκτέλεση της εν λόγω δημοσιονομικής εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να εξασφαλίζει εγκαίρως την αποτελεσματική και αναλογική επαλήθευση των εσόδων του από τέλη·

4.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η τρίτη και τελευταία προθεσμία καταχώρισης χημικών ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH λήγει το 2018, τα έσοδα από τα τέλη και τις επιβαρύνσεις αναμένεται να μειωθούν από το 2019 και έπειτα και ο Οργανισμός θα βασίζεται περισσότερο στις επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του· σημειώνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, ο Οργανισμός έχει υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις στην Επιτροπή και ότι η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

5.  σημειώνει ότι τα τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία διαφέρουν σημαντικά από έτος σε έτος, γεγονός που περιπλέκει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού, και ότι τα τέλη που καταβάλλονται σε σχέση με έναν κανονισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού του Οργανισμού, το οποίο μπορεί να σημαίνει πλεόνασμα σε ένα τμήμα και έλλειμμα σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού του· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα εξασφαλίζουν πιο ισόρροπη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με όλους τους κανονισμούς που εφαρμόζει ο Οργανισμός·

Ακύρωση αυτόματων μεταφορών

6.  επισημαίνει ότι η ακύρωση αυτόματων μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 364 031 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,64 % του συνολικού μεταφερθέντος ποσού, ήτοι υπήρξε μείωση κατά 5,23 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

7.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) και επιπλέον εισήγαγε νέους δείκτες επιδόσεων για την αποδοτικότητα και βελτίωσε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που αφορούν τον φόρτο εργασίας προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία κάθε δραστηριότητας με βάση τις εκροές, τους πόρους, τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα· σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους δημοσιονομικούς συντελεστές ως ΒΔΕ προκειμένου να ενισχύσει τη διαχείριση του προϋπολογισμού του· καλεί τον Οργανισμό να αναπτύξει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συνολικού συστήματος διαχείρισης επιδόσεων, περισσότερους ΒΔΕ με έμφαση στο αποτέλεσμα και στον αντίκτυπο για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητες του Οργανισμού· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

8.  αναγνωρίζει ότι, παρά τους κινδύνους και τους περιορισμούς σε ορισμένους τομείς, ο Οργανισμός πέτυχε 70 από τους 79 στόχους σε σχέση με τους ΒΔΕ και ότι συνέχισε την εφαρμογή τόσο των δράσεων βελτίωσης όσον αφορά την αίτηση αδειοδότησης όσο και της ολοκληρωμένης ρυθμιστικής στρατηγικής του·

9.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός είναι ενοποιημένη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) (δημοσιονομικός κανονισμός) και αποτελεί την κινητήρια δύναμη μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για τα χημικά προϊόντα προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας· σημειώνει ότι ο Οργανισμός βοηθά τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, προωθεί την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά και ασχολείται με χημικά προϊόντα που προκαλούν ανησυχία·

10.  σημειώνει ότι το 2017 παρελήφθησαν περίπου 15 900 φάκελοι καταχώρισης (εκ των οποίων οι 8 500 παρήγαγαν τέλη), αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 48,6 % σε σύγκριση με το 2016· τονίζει ότι αυτή η αύξηση στη δραστηριότητα καταχώρισης συνδέεται άμεσα με την τελευταία προθεσμία καταχώρισης REACH της 1ης Ιουνίου 2018·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός μοιράζεται το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης και συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης υπηρεσιών, υπό τη σκέπη του διυπηρεσιακού δικτύου και μέσω μνημονίων συνεννόησης με πολλούς οργανισμούς·

12.  σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε αντίθεση με ό, τι ισχύει για την πλειονότητα των υπόλοιπων οργανισμών, ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού δεν απαιτεί ρητά την υποβολή περιοδικών εξωτερικών αξιολογήσεων των δραστηριοτήτων του, οι οποίες συνιστούν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση των επιδόσεων· παροτρύνει τον Οργανισμό να προβαίνει σε εξωτερική αξιολόγηση τουλάχιστον ανά πενταετία·

Πολιτική προσωπικού

13.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,52 %, με τον διορισμό 444 έκτακτων υπαλλήλων από τις 460 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 455 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 119 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 8 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει πολιτική κατά της παρενόχλησης και αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές· σημειώνει ότι διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητά τους· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Οργανισμού να προωθήσει επίσης η EPSO το συμβούλιο αποκεντρωμένων οργανισμών για την εργασία, το οποίο θεσπίστηκε από το δίκτυο αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ·

16.  σημειώνει ότι, ενώ η προθεσμία εγγραφής για το 2018 ήταν η καταληκτική κανονιστική προθεσμία καταχώρισης REACH για σταδιακά εισαγόμενες ουσίες, η δραστηριότητα καταχώρισης του Οργανισμού αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κατά την εναπομένουσα περίοδο της εν λόγω στρατηγικής· σημειώνει επιπλέον ότι, μετά τη στρατηγική ανάλυση της μελλοντικής πορείας του Οργανισμού, ο Οργανισμός προσδιόρισε ορισμένους υφιστάμενους τομείς δραστηριότητας που αναμένεται να σημειώσουν αύξηση και ορισμένα δυνητικά νέα καθήκοντα που ενδέχεται να αναλάβει ο Οργανισμός· τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η μειωμένη δυναμικότητα του προσωπικού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

17.  σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έσοδα από τέλη για το 2017 αντιπροσωπεύουν το 35 % των συνολικών εσόδων· σημειώνει το υποδειγματικό σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης κάθε σύγκρουσης συμφερόντων του Οργανισμού και την άποψή του ότι, χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος τέτοιων συγκρούσεων λόγω του σκοπού για τον οποίο προορίζονται τα τέλη, που είναι η κάλυψη του κόστους, και της τακτικής αξιολόγησης του προσωπικού του Οργανισμού που εμπλέκεται στην έκδοση γνώμης προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του· σημειώνει ότι ο Οργανισμός θα επικροτούσε μια λύση βάσει της οποίας η Επιτροπή θα εισέπραττε τα τέλη εξ ονόματος του Οργανισμού, πράγμα που θα διευκόλυνε τη δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού και θα συνέβαλλε στον μετριασμό των κινδύνων αποτυχίας·

18.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σύμφωνα με τον Οργανισμό, όλες οι συνεδριάσεις των ανώτερων διοικητικών στελεχών του με ομάδες συμφερόντων καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε αξιολόγηση κινδύνου και εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου της IAS για την περίοδο 2018-2020 και, επιπλέον, διενήργησε προκαταρκτικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο ελέγχου για τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη δεοντολογία, τον Οκτώβριο του 2017· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα του εν λόγω ελέγχου και ενδεχόμενα συναφή μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στις συστάσεις·

Λοιπά σχόλια

20.  σημειώνει ότι, μετά την επιλογή του νέου κτιρίου και την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης το 2017, ο Οργανισμός σχεδιάζει να μετακομίσει σε νέες εγκαταστάσεις στο Ελσίνκι, τον Ιανουάριο του 2020· σημειώνει ότι η μετακόμιση οφείλεται στη μερική δυσλειτουργία του σημερινού κτιρίου του, ιδίως τα προβλήματα σε σχέση με την ποιότητα του αέρα στις σημερινές εγκαταστάσεις·

o
o   o

21.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(3) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) EE C 415 της 5.12.2017, σ. 12.
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου