Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2198(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0125/2019

Esitatud tekstid :

A8-0125/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0264

Vastuvõetud tekstid
PDF 144kWORD 54k
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2018/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(5), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0125/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2018/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(5), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0125/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.
(2) ELT C 434, 30.11.2018, lk 56.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
(6) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3. Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2018/2198(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0125/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(1) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 110 530 554 eurot, mis oli 2016. aastaga võrreldes veidi (0,28 %) väiksem; arvestades, et amet sai liidult toetust 69 340 298 euro suuruses summas (62,7 % kogueelarvest); arvestades, et ülejäänud osa ameti eelarvest moodustavad tasud ja lõivud;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 98 %, mis oli 2016. aasta määrast 1 % võrra kõrgem; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87 %, mis oli 2016. aasta määrast 1 % võrra kõrgem;

2.  rõhutab, et osaliselt rahastab amet end ise ja saab tasu ettevõtetelt, kes soovivad kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määruse (REACH) kohaselt kemikaale registreerida; märgib, et kohaldatavad tasud sõltuvad ettevõtte suurusest ja registreeritud kemikaalide kogusest; kontrollikoja aruandest nähtub, et alates esimestest registreerimistest 2009. aastal on ligikaudu 30 % ettevõtetest end määratlenud mikroettevõttena või väikese või keskmise suurusega ettevõttena (VKE); märgib aga murelikult, et tänu oma tõhusale järelkontrollisüsteemile tegi amet kindlaks, et umbes 55 % mikroettevõtetest ja VKEdest olid näidanud oma suuruse valesti ja maksnud seetõttu väiksemat tasu; peab kiiduväärseks, et amet esitas tasu korrigeerimiseks eriti suures summas (16,4 miljonit eurot) arveid; nõuab peale selle, et riigi õiguskaitseasutused parandaksid ettevõtete deklareeritud mahtude kontrollimise süsteeme ning rakendaksid kemikaalimääruse jõustamise strateegiat ja miinimumkriteeriumeid täielikult ja tulemuslikult; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida ta on ette võtnud ja mida saavutanud, et vähendada kontrollimist ootavate dokumentide suurt hulka ja korrigeerida tasusid;

3.  võtab teadmiseks ameti raskused tasudest laekuva tulu õigsuse kontrollimisel, eelkõige seoses VKEsid puudutavates õigusaktides sätestatud oluliste tasuvähendustega; tunneb sellega seoses heameelt ameti ennetava lähenemisviisi üle, kuid tuletab meelde, et õigusaktides ei ole täpsustatud, et ameti üheks peamiseks ülesandeks on iga registreeritud ettevõtja suuruse finantsalane järelkontroll, ja et ametil ei ole sellise finantstöö jaoks piisavalt töötajaid; kutsub komisjoni üles tagama, et ametil oleksid vajalikud vahendid, et õigeaegselt tagada tasudest laekuva tulu tulemuslik ja proportsionaalne kontroll;

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et kuna 2018. aastal on REACH-määruse kohase kemikaalide registreerimise kolmas tähtaeg, võib eeldada, et 2019. aastal laekub tasudest ja lõivudest vähem tulu ja amet hakkab oma tegevuse rahastamisel rohkem sõltuma ELi eelarvest; võtab aga ameti vastusest teadmiseks, et amet on esitanud komisjonile ettepaneku tema rahastamise muude võimaluste kohta ja komisjon on lubanud neid võimalusi hinnata; palub ametil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni toimuvaga kursis;

5.  märgib, et sektori ettevõtjate makstav tasu on eri aastatel väga erinev, mis raskendab eelarve planeerimist, ning et ühe õigusakti kohaselt makstud tasusid võib kasutada üksnes ameti eelarve vastavas jaos, mistõttu võib ühes jaos tekkida ülejääk, samas kui mõnes teises jaos võib esineda puudujääk; palub komisjonil teha ettepanekuid meetmete kohta, mis tagaksid kõigi ameti rakendatavate õigusaktidega seotud tegevuste tasakaalustatuma rahastamise;

Automaatselt üle kantud assigneeringud

6.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 364 031 eurot, mis moodustas 2,64 % kogu ülekantud summast ja oli 2016. aastaga võrreldes 5,23 % vähem;

Tulemused

7.  võtab teadmiseks, et amet kasutab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, on kasutusele võtnud ka uued tõhususnäitajad ja parandanud töökoormuse mõõtmiseks rakendatavaid põhinäitajaid, et saada parem ülevaade iga tegevusharu tulemustest, vahenditest, tulemuslikkusest ja tõhususest; võtab teadmiseks, et amet kasutab eelarvehalduse parandamiseks teatavaid eelarvega seotud suhtarve; palub, et amet töötaks üldise tulemusjuhtimise süsteemi läbivaatamisel oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks välja põhinäitajad, mille puhul pööratakse tulemustele ja mõjule suuremat tähelepanu; palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande selles valdkonnas tehtud edusammudest;

8.  märgib, et olenemata mõnes valdkonnas ilmnevatest ohtudest ja piirangutest täitis amet 79st põhinäitajatega seotud eesmärgist 70 ning jätkas nii loataotluskorra parandamise meetmete kui ka integreeritud regulatiivse strateegia elluviimist;

9.  tuletab meelde, et amet on konsolideeritud üksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus)(2) artikli 185 tähenduses ning et ta on reguleerivate asutuste hulgas jõuks, kes aitab rakendada kemikaale käsitlevaid liidu õigusakte inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel õigusakte järgida, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab teavet kemikaalide kohta ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimust;

10.  märgib, et 2017. aastal võeti vastu ligikaudu 15 900 registreerimistoimikut (neist tasulisi 8500), mis on 48,6 % rohkem kui 2016. aastal; rõhutab, et selline registreerimisaktiivsuse kasv on otseselt seotud REACHi viimase registreerimistähtajaga (1. juuni 2018);

11.  peab kiiduväärseks, et amet jagab siseauditi üksust Euroopa GNSSi Agentuuriga ning teeb ametite võrgustiku kaudu ja vastastikuse mõistmise memorandumite alusel tihedat koostööd ka teiste ametitega, sh teenuste jagamisel;

12.  võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei nõuta ameti asutamismääruses selgesõnaliselt ameti tegevuse perioodilist välishindamist, mis on tulemuslikkuse hindamise põhielement; soovitab ametil lasta teha välishindamine vähemalt iga viie aasta tagant;

Personalipoliitika

13.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 96,52 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 460 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 444 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 455); märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 119 lepingulist töötajat ja kaheksa lähetatud riiklikku eksperti;

14.  märgib, et amet on kehtestanud ahistamisvastase poliitika ja võtnud vastu sellekohased suunised; võtab teadmiseks, et amet korraldas koolituskursusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

15.  peab kiiduväärseks kontrollikoja soovitust avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil, et parandada teabe levikut; võtab teadmiseks, et amet tegi EPSO-le ettepaneku propageerida ka ametitevahelist tööportaali, mille on välja töötanud ELi ametite võrgustik;

16.  märgib, et kuigi 2018. aasta registreerimistähtaeg oli faasiainete REACHis registreerimise lõplik regulatiivne tähtaeg, jätkab amet eeldatavalt aktiivset registreerimistegevust ka selle strateegia ülejäänud järgus; märgib lisaks, et amet, olles strateegiliselt analüüsinud oma tulevast tegevussuunda, on tuvastanud teatavad praegused tegevusvaldkonnad, mis peaksid laienema, ja mitu uut ülesannet, mida ta võiks täita; rõhutab, et tuleks vältida töötajate puudust;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

17.  ameti andmetel moodustas tasudest laekuv eelarvetuludesse kantud tulu 2017. aastal 35 % kogutulust; tunnistab, et ametil on huvide konfliktide jälgimiseks ja vältimiseks eeskujulik süsteem ja ameti arvates ei saa tänu võetud meetmetele selliseid konflikte tekkida, sest tasusid kasutatakse kulude katmiseks ja arvamuste koostamises osalevaid ameti töötajaid hinnatakse pidevalt, et tagada nende sõltumatus; märgib, et amet laseks meelsasti enda nimel tasusid koguda komisjonil, sest see hõlbustaks ameti finantsjuhtimist ja aitaks vähendada puudujääkide ohtu;

18.  võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ning pidevad jõupingutused läbipaistvuse tagamiseks ja rikkumisest teatajate kaitsmiseks; märgib, et ameti andmetel on kõik kõrgema juhtkonna kohtumised huvirühmadega salvestatud ja ameti veebisaidil avaldatud, et tagada täielik läbipaistvus;

Siseaudit

19.  märgib, et 2017. aasta oktoobris teostas komisjoni siseauditi talitus riskianalüüsi ja koostas siseauditi talituse 2018.–2020. aasta strateegilise auditikava ning korraldas huvide konfliktide ja eetikaküsimuste auditeerimiseks esmased küsitlused; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, millised olid auditi tulemused ja mida ta soovituste kohaselt ette on võtnud;

Muud märkused

20.  märgib, et 2017. aastal valis amet välja uue hoone ja sõlmis üürilepingu ning plaanib 2020. aasta jaanuaris kolida Helsingis uutesse ruumidesse; märgib, et amet on sunnitud kolima, sest praeguses hoones on probleeme, eriti ruumide õhukvaliteedi osas;

o
o   o

21.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 26. märtsi 2019. aasta resolutsioonile(3) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 415, 5.12.2017, lk 12.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0254.

Viimane päevakajastamine: 20. aprill 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika