Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2198(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0125/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0125/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.23

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0264

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(5) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0125/2019),

1.  myöntää Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(5) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0125/2019),

1.  hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2198(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0125/2019),

A.  toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukon mukaan(1) sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 110 530 554 euroa, mikä merkitsee pientä 0,28 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että virasto sai unionin tukea 69 340 298 euroa (62,7 prosenttia koko talousarviosta); toteaa, että loput viraston talousarviosta oli peräisin maksuista ja palkkioista;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98 prosenttia, mikä merkitsee 1 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa lisäksi, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 87 prosenttia, mikä merkitsee 1 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  korostaa, että virasto on osittain omarahoitteinen ja saa maksutuloja yrityksiltä, jotka pyytävät kemikaalien rekisteröintiä kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH) mukaisesti; toteaa, että sovellettavat maksut riippuvat yritysten koosta ja rekisteröitävien kemikaalien määrästä; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2009 tehdyistä ensimmäisistä rekisteröinneistä lähtien noin 30 prosenttia yrityksistä on ilmoittanut olevansa mikroyrityksiä tai pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä); panee kuitenkin huolestuneena merkille, että virasto havaitsi tehokkaan jälkitarkastusjärjestelmänsä ansiosta, että noin 55 prosenttia mikroyrityksistä ja pk-yrityksistä oli luokitellut kokonsa virheellisesti, jolloin myös maksut olivat pienempiä; hyväksyy toimenpiteet, joita virasto on toteuttanut laskuttaakseen erityisen suurista maksujen oikaisuista (16,4 miljoonaa euroa); kehottaa lisäksi kansallisia täytäntöönpanoviranomaisia tehostamaan yritysten ilmoittamien määrien todentamisjärjestelmiä ja panemaan täysimääräisesti ja tehokkaasti täytäntöön strategiat ja vähimmäiskriteerit, jotka koskevat kemikaaleja koskevien säädösten täytäntöönpanon valvontaa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimistaan ja saavutetuista tuloksista, jotta merkittävästi ruuhkautuneita tarkastuksia voidaan vähentää ja maksujen oikaisut voidaan toteuttaa;

3.  on tietoinen viraston haasteista, jotka liittyvät sen maksutulojen oikeellisuuden tarkastamiseen etenkin, kun on kyse huomattavista maksualennuksista, joita lainsäädännössä on säädetty pk-yrityksille; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille viraston ennakoivan toimintatavan, mutta muistuttaa, että lainsäädännössä ei ole säädetty varainhoitoon liittyvää kunkin rekisteröijän koon jälkikäteistarkastusta viraston ydintehtäväksi ja että virastolle ei ole myönnetty henkilöstöä tämän varainhoitoon liittyvän työn suorittamiseen; kehottaa komissiota varmistamaan, että virastolle myönnetään asianmukaiset resurssit, jotta varmistetaan sen maksutulojen tehokas ja oikeasuhteinen tarkastaminen oikea-aikaisesti;

4.  panee huolestuneena tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että REACH-asetuksen mukainen kemiallisten aineiden kolmannen rekisteröinnin määräaika päättyy vuonna 2018, joten maksuihin perustuvien tulojen odotetaan vähenevän vuodesta 2019 alkaen, ja viraston toiminnan rahoitus riippuu aiempaa enemmän EU:n talousarviosta; panee kuitenkin merkille, että viraston vastauksen mukaan se on ehdottanut komissiolle vaihtoehtoja ja että komissio on sitoutunut arvioimaan vaihtoehtoja varmistaakseen viraston rahoituksen; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;

5.  panee merkille, että teollisuuden maksamat maksut vaihtelevat huomattavasti eri vuosina, mikä vaikeuttaa talousarvion suunnittelua, ja että tiettyyn asetukseen liittyvät maksut voidaan käyttää vain viraston talousarvion kyseisen pääluokan sisällä, mikä voi merkitä sitä, että talousarvion yksi pääluokka on ylijäämäinen ja toiset pääluokat taas alijäämäisiä; kehottaa komissiota esittämään toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikkiin viraston soveltamiin asetuksiin liittyvät toimet rahoitetaan entistä tasapainoisemmin;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

6.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahojen peruttiin 364 031 euroa, mikä on 2,64 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä ja merkitsee 5,23 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

7.  toteaa, että virasto käyttää keskeisiä tulosindikaattoreita ja on lisäksi ottanut käyttöön uusia tehokkuusindikaattoreita ja parantanut työmäärää koskevia keskeisiä tulosindikaattoreita vahvistaakseen kunkin toiminnon valvontaa tuotannon, resurssien, tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta; toteaa viraston käyttävän tiettyjä talousarviolukuja keskeisinä tulosindikaattoreina talousarviohallintonsa tehostamiseksi; kehottaa virastoa kehittämään enemmän tuloksiin ja vaikutukseen keskittyviä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan viraston toiminnan tuomaa lisäarvoa, kun se tarkistaa yleistä tuloksellisuuden hallintajärjestelmää; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

8.  katsoo, että joidenkin alojen riskeistä ja rajoitteista huolimatta virasto saavutti keskeisistä tulosindikaattoritavoitteistaan 70 yhteensä 79:stä ja jatkoi sekä lupahakemusten parantamista että integroidun sääntelystrategiansa täytäntöönpanoa;

9.  muistuttaa, että virasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(2) (varainhoitoasetus) 185 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu yhteisö ja että se kannustaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön unionin kemikaalilainsäädäntöä kansanterveyden ja ympäristön sekä innovoinnin ja kilpailukyvyn eduksi; toteaa, että virasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoja kemikaaleista ja paneutuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin;

10.  toteaa, että vuonna 2017 vastaanotettiin noin 15 900 rekisteröintiasiakirjaa (joista 8 500 oli sellaisia, joista saatiin maksu), mikä merkitsee 48,6 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; korostaa, että tämä rekisteröintitoiminnan lisääntyminen liittyy suoraan siihen, että viimeinen REACH-rekisteröinnin määräaika oli 1. kesäkuuta 2018;

11.  on tyytyväinen, että virastolla ja Euroopan GNSS-virastolla on yhteinen sisäisen tarkastuksen yksikkö ja että virasto tekee tiivistä yhteistyötä muiden virastojen kanssa, myös jakamalla palveluja, virastojen välisessä verkostossa ja useiden virastojen kanssa tehtyjen yhteisymmärryspöytäkirjojen kautta;

12.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että toisin kuin useimpien muiden virastojen kohdalla kemikaalivirastolta ei sen perustamisasetuksessa nimenomaisesti vaadita säännöllisin väliajoin tehtäviä toiminnan ulkoisia arviointeja, jotka ovat tuloksellisuuden arvioinnin keskeisiä osatekijöitä; kannustaa virastoa teettämään vähintään joka viides vuosi ulkoisen arvioinnin;

Henkilöstöpolitiikka

13.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 96,52 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 460 väliaikaisesta toimesta 444 oli täytettynä (verrattuna 455 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 viraston palveluksessa työskenteli lisäksi 119 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 8 kansallista asiantuntijaa;

14.  panee merkille, että virastolla on käytössään häirinnän vastaisia menettelyjä ja niitä koskevat suuntaviivat; toteaa, että se järjesti koulutusta ja tarjosi mahdollisuuden luottamuksellisiin neuvontapalveluihin;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa avoimia toimia koskevien ilmoitusten julkistamista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; panee merkille, että virasto ehdottaa, että EPSO kannustaisi myös käyttämään unionin virastojen verkoston luomaa virastojen välistä työpaikkasivustoa;

16.  toteaa, että vaikka vuoden 2018 rekisteröinnin määräaika oli asteittain rekisteröitävien aineiden REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin lopullinen asetuksissa vahvistettu määräaika, viraston rekisteröintitoiminnan odotetaan pysyvän vilkkaana tämän strategian jäljellä olevana kestoaikana; toteaa lisäksi, että virasto on nimennyt tulevaa suuntaansa käsittelevän strategisen analyysin perusteella joitakin olemassa olevia toiminta-aloja, joiden odotetaan kasvavan, sekä monia mahdollisia uusia tehtäviä, joita virasto saattaa ottaa hoitaakseen; painottaa, että olisi vältettävä henkilöstökapasiteetin riittämättömyys;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  toteaa, että viraston mukaan sen talousarvioon otetut maksutulot vuonna 2017 olivat 35 prosenttia sen kokonaistuloista; on tyytyväinen viraston esimerkilliseen järjestelmään eturistiriitojen seuraamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi ja sen kantaan, jonka mukaan toteutettujen toimien vuoksi tällaisten konfliktien vaaraa ei ole, koska maksujen tarkoituksena on kustannusten kattaminen, ja toteaa, että mielipidevaikuttamiseen osallistuvaa viraston henkilöstöä arvioidaan säännöllisesti riippumattomuuden varmistamiseksi; panee merkille, että virasto pitäisi hyvänä ratkaisua, jossa komissio perisi maksut sen puolesta, sillä se helpottaisi viraston varainhoitoa ja auttaisi sitä pienentämään vajeiden riskejä;

18.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden turvaamiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; toteaa, että viraston mukaan kaikki sen ylemmän johdon ja eturyhmien väliset kokoukset rekisteröidään ja julkaistaan sen verkkosivustolla täyden avoimuuden varmistamiseksi;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus suoritti riskinarvioinnin ja laati vuosien 2018–2020 sisäisen tarkastuksen toimialan strategisen tarkastussuunnitelman sekä järjesti lisäksi alustavat haastattelut eturistiriitoja ja etiikkaa koskevaa tarkastusta varten lokakuussa 2017; kehottaa virastoa raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän tarkastuksen tuloksista ja sen johdosta toteutetuista toimista suositusten noudattamiseksi;

Muita huomautuksia

20.  panee merkille, että valittuaan Helsingistä uuden rakennuksen virasto allekirjoitti vuokrasopimuksen vuonna 2017 ja suunnittelee muuttavansa uusiin tiloihin tammikuussa 2020; toteaa, että muutto johtuu sen nykyisen rakennuksen ongelmista, jotka koskevat etenkin ilmanlaatua;

o
o   o

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(3).

(1) EUVL C 415, 5.12.2017, s. 12.
(2) Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö