Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2198(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0125/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0125/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.23

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0264

Usvojeni tekstovi
PDF 154kWORD 55k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije (ECHA) za financijsku godinu 2017. (2018/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(5), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0125/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 56.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 56.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 396, 30.12.2006., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017. (2018/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(5), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0125/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 56.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 56.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 396, 30.12.2006., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017. (2018/2198(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0125/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(1) Europske agencije za kemikalije („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 110 530 554 EUR, što je neznatno smanjenje od 0,28 % u odnosu na 2016. godinu; budući da je Agencija primila subvencije Unije u iznosu od 69 340 298 EUR (62,7 % ukupnog proračuna); budući da ostatak proračuna Agencije dolazi od prihoda od naknada i pristojbi;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) naveo da je dobio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98 %, što je povećanje od 1 % u odnosu na 2016.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87 %, što je povećanje od 1 % u odnosu na 2016.;

2.  napominje da se Agencija djelomično financira samostalno te prima naknadu od svakog trgovačkog društva koje zatraži registraciju kemikalija, kako je propisano Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (Uredba REACH); napominje da naknade koje se primjenjuju ovise o veličini trgovačkog društva i broju registriranih kemikalija; prema izvješću Suda, otkako su se 2009. počele obavljati prve registracije otprilike 30 % društava navelo je u svojim zahtjevima da pripadaju kategorijama mikropoduzeća tj. malih ili srednjih poduzeća; međutim, sa zabrinutošću napominje da je Agencija zahvaljujući svom učinkovitom sustavu ex post provjera utvrdila da je otprilike 55 % mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća netočnu navelo svoju kategoriju, zbog čega su im obračunate manje naknade; podržava mjere koje je Agencija poduzela u pogledu ispostave računa s ispravcima naknada u vrijednosti od 16,4 milijuna EUR; nadalje, potiče nacionalna provedbena tijela da poboljšaju sustave provjere veličina koje su prijavila trgovačka društva te da u potpunosti i učinkovito provedu okvir za Strategije i minimalne kriterije za izvršenje propisa o kemikalijama; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o svojim naporima i postignutim rezultatima, da smanji znatne zaostatke u provjerama i da provede ispravke naknada;

3.  svjestan je da provjera pravilnosti prihoda od naknada predstavlja izazov za Agenciju, posebno s obzirom na znatna smanjenja naknada predviđena zakonom za mala i srednja poduzeća; u tom pogledu pozdravlja proaktivan pristup Agencije, ali podsjeća na to da financijska ex post provjera veličine svakog subjekta upisanog u registar nije navedena u zakonodavstvu kao osnovna zadaća Agencije te da Agencija nema dovoljno osoblja za takav rad; poziva Komisiju da osigura da Agencija ima dostatna sredstva kako bi se pravovremeno zajamčila učinkovita i proporcionalna provjera njezina prihoda od naknada;

4.  sa zabrinutošću napominje da se prema izvješću Suda očekuje, budući da treći i zadnji rok za registraciju kemikalija u skladu s Uredbom REACH ističe 2018., da će se od 2019. prihodi od naknada i pristojbi smanjiti te da će Agencija za financiranje svojih operacija u većoj mjeri ovisiti o subvencijama iz proračuna EU-a; međutim, prima na znanje odgovor Agencije u kojem je navela da je Komisiji iznijela alternativne prijedloge te da se Komisija obvezala da će procijeniti alternativne načine za osiguranje financiranja Agencije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice redovito obavještava o novostima u tom području;

5.  napominje da se iznos naknada koje plaća industrija znatno razlikuje od godine do godine, što otežava planiranje proračuna, kao i da se naknade koje su uplaćene na temelju određene uredbe mogu upotrijebiti samo u tom dijelu proračuna Agencije, što može dovesti do viška u jednom dijelu proračuna i deficita u drugim dijelovima; traži od Komisije da predloži mjere kojima bi se osiguralo uravnoteženije financiranje aktivnosti povezanih sa svim uredbama koje provodi Agencija;

Ukidanje prijenosa

6.  prima na znanje da je ukidanje prijenosa iz 2016. u 2017. iznosilo 364 031 EUR, što predstavlja 2,64 % ukupnog prenesenog iznosa, odnosno smanjenje od 5,23 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

7.  prima na znanje da se Agencija koristi ključnim pokazateljima uspješnosti te da je uvela nove pokazatelje uspješnosti i poboljšala ključne pokazatelje uspješnosti za radno opterećenje kako bi se poboljšao nadzor svake aktivnosti u pogledu ostvarenja, resursa, uspješnosti i učinkovitosti; napominje da Agencija upotrebljava određene stope izvršenja proračuna kao glavne ključne pokazatelje uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom; poziva Agenciju da razvija ključne pokazatelje uspješnosti koji su više usmjereni na ishod i učinak kojima se u reviziji ukupnog sustava upravljanja rezultatima procjenjuje dodana vrijednost aktivnosti Agencije; poziva Agenciju da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

8.  potvrđuje da je Agencija unatoč rizicima i ograničenjima u nekim područjima postigla 70 od 79 ciljeva u pogledu ključnih pokazatelja uspješnosti te da je nastavila povoditi mjere za poboljšanje u pogledu zahtjeva za odobrenje kao i svoju integriranu regulatornu strategiju;

9.  podsjeća na to da je Agencija konsolidirani subjekt u skladu s člankom 185. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(2) („Financijska uredba”) i da predstavlja pokretačku silu među regulatornim tijelima kada je riječ o izvršenju zakonodavstva Unije o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i okoliša, kao i u svrhu inovacija i konkurentnosti; napominje da Agencija pomaže poduzećima pri usklađivanju sa zakonodavstvom, promiče sigurnu uporabu kemikalija, pruža informacije o njima i bavi se kemikalijama koje izazivaju zabrinutost;

10.  prima na znanje da je 2017. zaprimljeno oko 15 900 registracijskih dosjea (od kojih je 8500 iziskivalo naknade), što je porast od 48,6 % u odnosu na 2016.; ističe da je to povećanje aktivnosti registracije izravno povezano s posljednjim rokom za registraciju Uredbe REACH od 1. lipnja 2018.;

11.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija svoju službu za unutarnju reviziju dijeli s Europskom agencijom za globalne navigacijske satelitske sustave te da blisko surađuje s drugim agencijama, uključujući dijeljenje usluga, pod okriljem međuagencijske mreže i preko memoranduma o razumijevanju, sklopljenog s više agencija;

12.  prema izvješću Revizorskog suda, za razliku od većine drugih agencija, u Uredbi o osnivanju Agencije ne postoji izričiti zahtjev za periodičnim vanjskim evaluacijama njezinih aktivnosti, koje su ključni elementi za procjenu uspješnosti; potiče Agenciju da provede vanjsku evaluaciju barem svakih pet godina;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2017. stopa izvršenja plana radnih mjesta iznosila 96,52 %, tj. da je od 460 privremenih djelatnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u odnosu na 455 odobrenih radnih mjesta 2016. godine) imenovano njih 444; također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 119 ugovornih djelatnika i 8 upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  napominje da Agencija provodi politiku protiv uznemiravanja i raspolaže odgovarajućim smjernicama; potvrđuje da je Agencija na tu temu organizirala osposobljavanje i omogućila povjerljiva savjetovanja;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) kako bi se povećao publicitet; prima na znanje prijedlog Agencije da EPSO promiče međuagencijsku oglasnu ploču s natječajima za posao koju je razvila mreža agencija EU-a;

16.  napominje da, iako je rok za registraciju u 2018. bio krajnji regulatorni rok za tvari koje su u postupnom uvođenju iz Uredbe REACH, očekuje se da će se tijekom preostalog razdoblja te strategije aktivnosti registracije Agencije ostati na visokoj razini; nadalje, napominje da je Agencija, nakon strateške analize svojeg budućeg smjera, utvrdila određena postojeća područja djelovanja koja bi trebala rasti i niz mogućih novih zadaća koje bi Agencija mogla preuzeti; ističe da treba izbjegavati podkapacitiranost osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

17.  prema navodima Agencije njezini proračunski prihodi od naknada za 2017. godinu predstavljaju 35 % ukupnog prihoda; prima na znanje uzorni sustav Agencije za praćenje i sprečavanje svih sukoba interesa te njezino stajalište zbog poduzetih mjera da ne postoji opasnost od takvih sukoba jer je namjera naknada pokriti troškove, dok se neovisnost osigurava redovitim procjenama osoblja Agencije koji sudjeluju u oblikovanju mišljenja; napominje da će Agencija prihvatiti rješenje prema kojem bi Komisija naplaćivala naknade u ime Agencije, čime bi se olakšalo financijsko poslovanje Agencije i smanjili rizici od manjka sredstava;

18.  uviđa postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti i zaštite zviždača; prema navodima Agencije, svi su sastanci njezinog višeg rukovodstva s interesnim skupinama zabilježeni i objavljuju na njezinim internetskim stranicama u cilju osiguranja potpune transparentnosti;

Unutarnja revizija

19.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije (IAS) 2016. provela procjenu rizika i pripremila strateški plan revizije za razdoblje od 2018. do 2020. te u listopadu 2017. održala preliminarne razgovore u vezi s revizijom o sukobu interesa i etici; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ishodu te revizije i pojedinim mjerama koje su poduzete na temelju preporuka;

Druge primjedbe

20.  napominje da je Agencija odabrala novu zgradu i potpisala ugovor o najmu 2017. godine te planira preseljenje u nove prostorije u Helsinkiju u siječnju 2020.; napominje da je to preseljenje posljedica djelomične neispravnosti sadašnje zgrade, posebno u pogledu problema s kvalitetom zraka u sadašnjim prostorima;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 415, 5.12.2017., str. 12.
(2) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti