Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2198(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0125/2019

Pateikti tekstai :

A8-0125/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0264

Priimti tekstai
PDF 162kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(5), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0125/2019),

1.  patvirtina Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 56.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 56.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(5), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0125/2019),

1.  pritaria Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 56.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 56.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2198(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0125/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 110 530 554 EUR, t. y. 0,28 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Agentūra gavo 69 340 298 EUR Sąjungos subsidijų (62,7 proc. viso biudžeto); kadangi likusią Agentūros biudžeto dalį sudaro pajamos iš mokesčių ir rinkliavų;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo gavę pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98 proc., t. y. 1 proc. didesnis nei 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 87 proc., t. y. buvo 1 proc. didesnis negu 2016 m.;

2.  pabrėžia, kad Agentūra iš dalies finansuojama savo pačios lėšomis ir gauna mokesčius iš kiekvienos įmonės, kuri teikia paraišką dėl cheminių medžiagų registracijos, kaip reikalaujama pagal Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentą; pažymi, kad taikomi mokesčiai priklauso nuo įmonių dydžio ir nuo registruojamų cheminių medžiagų kiekio; Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, nuo pirmųjų registracijų 2009 m. apie 30 proc. įmonių teigė esančios labai mažos arba mažosios ar vidutinio dydžio įmonės (MVĮ); vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad Agentūra, taikydama veiksmingą ex post patikrų sistemą, nustatė, kad apie 55 proc. labai mažų įmonių ir MVĮ priskyrė save neteisingai kategorijai ir taip sumokėjo mažiau mokesčių; pritaria Agentūros pritaikytoms priemonėms, t. y. pareikalauti padengti itin didelius mokesčių dydžio neatitikimus, kurių vertė siekė 16,4 mln. EUR; be to, primygtinai ragina nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas sugriežtinti įmonių deklaruojamų kiekių tikrinimo sistemas ir visapusiškai bei veiksmingai įgyvendinti cheminių medžiagų reglamentų vykdymo užtikrinimo strategijas ir būtiniausius kriterijus; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie savo pastangas ir pasiektus rezultatus, kad būtų sumažintas didelis neatliktų patikrų skaičius ir įgyvendintos mokesčių korekcijos;

3.  pripažįsta Agentūros sunkumus tikrinant, ar jos pajamos iš mokesčių yra teisingos, ypač atsižvelgiant į didelius mokesčio sumažinimus, numatytus su MVĮ susijusiuose teisės aktuose; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina iniciatyvų Agentūros veiklos metodą, tačiau primena, kad teisės aktuose kaip pagrindinė Agentūros užduotis nėra nurodyta kiekvieno registruotojo dydžio finansinė ex post patikra ir kad Agentūra neturi tiek darbuotojų, kad galėtų atlikti šį finansinį darbą; ragina Komisiją užtikrinti, kad Agentūra turėtų tinkamų išteklių siekiant garantuoti, kad veiksmingas ir proporcingas jos pajamų iš mokesčių tikrinimas būtų atliekamas laiku;

4.  susirūpinęs pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, trečias cheminių medžiagų registracijos terminas pagal REACH reglamentą baigiasi 2018 m., ir numatoma, kad nuo 2019 m. Agentūros pajamos iš mokesčių sumažės ir ji taps labiau priklausoma nuo iš Sąjungos biudžeto skiriamų lėšų jos veiklai finansuoti; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Agentūros atsakymu, ji pateikė alternatyvių pasiūlymų Komisijai ir kad Komisija įsipareigojo įvertinti alternatyvas, kad būtų užtikrintas Agentūros finansavimas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

5.  pažymi, kad pramonės įmonių mokami mokesčiai kiekvienais metais labai skiriasi ir tai apsunkina biudžeto planavimą ir kad mokesčiai, mokami pagal vieną reglamentą, gali būti naudojami tik tame Agentūros biudžeto skirsnyje ir dėlto gali susidaryti perteklius viename biudžeto skirsnyje ir deficitas kituose biudžeto skirsniuose; prašo Komisijos pasiūlyti priemones, kuriomis būtų užtikrintas labiau subalansuotas veiklos, susijusios su visais Agentūros įgyvendinamais reglamentais, finansavimas;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

6.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 364 031 EUR, t. y. 2,64 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, – 5,23 proc. mažiau nei 2016 m.;

Veiklos rezultatai

7.  pripažįsta, kad Agentūra naudoja pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR) ir, be to, įdiegė naujus veiksmingumo rodiklius ir pagerino darbo krūvio PVRR siekdama sustiprinti kiekvienos veiklos srities kontrolę rezultatų, išteklių, veiklos rezultatų ir efektyvumo požiūriu; pažymi, kad siekdama pagerinti savo biudžeto valdymą Agentūra kaip PVRR naudoja tam tikrus pagrindinius biudžeto rodiklius; ragina Agentūrą plėtoti labiau į rezultatus ir poveikį orientuotus PVRR, kuriais būtų galima įvertinti Agentūros veiklos pridėtinę vertę peržiūrint bendrą veiklos rezultatų valdymo sistemą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

8.  pripažįsta, kad, nepaisant kai kuriose srityse kylančios rizikos ir apribojimų, Agentūra pasiekė 70 iš 79 savo PVRR tikslų ir kad ji toliau įgyvendino tiek veiklos gerinimo veiksmus, susijusius su paraiškomis dėl autorizacijos, tiek savo integruotą reguliavimo strategiją;

9.  primena, kad Agentūra yra konsoliduotas subjektas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2) (Finansinis reglamentas) 185 straipsnį ir reguliavimo institucijų varomoji jėga įgyvendinant Sąjungos teisės aktus dėl cheminių medžiagų siekiant žmonių sveikatos ir aplinkos gerovės bei įtvirtinant inovacijas ir didinant konkurencingumą; pažymi, kad Agentūra padeda įmonėms laikytis teisės aktų, skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą, teikia informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia susirūpinimą keliančius su cheminėmis medžiagomis susijusius klausimus;

10.  pažymi, kad 2017 m. gauta apie 15 900 registracijos bylų (iš kurių už 8 500 gauti mokesčiai), o tai yra 48,6 proc. daugiau nei 2016 m.; pabrėžia, kad šis registravimo veiklos padidėjimas yra tiesiogiai susijęs su 2018 m. birželio 1 d. – paskutiniu REACH registravimo terminu;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra dalijasi savo vidaus audito pajėgumais su Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos agentūra ir glaudžiai bendradarbiauja su kitomis agentūromis, įskaitant dalijimąsi paslaugomis per agentūrų tinklą ir sudarant susitarimo memorandumus su įvairiomis agentūromis;

12.  Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad, skirtingai nei daugelyje kitų agentūrų, Agentūros steigiamajame reglamente aiškiai nenustatyta periodiškai atlikti jos veiklos išorės vertinimus, kurie yra pagrindiniai veiklos vertinimo elementai; ragina Agentūrą atlikti išorės vertinimą ne rečiau kaip kas penkerius metus;

Personalo politika

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,52 proc., t. y. iš 460 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos biudžetą, buvo paskirti 444 laikinieji darbuotojai (palyginti su 455 patvirtintais etatais 2016 m.); taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 119 sutartininkų ir 8 deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14.  pažymi, kad Agentūra vykdo kovos su priekabiavimu politiką ir yra parengusi atitinkamas gaires; atkreipia dėmesį į tai, kad ji rengė mokymo sesijas ir sudarė sąlygas konfidencialioms konsultacijoms;

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą pranešimus dėl laisvų darbo vietų skelbti ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, kad būtų padidintas jų viešumas; atkreipia dėmesį į Agentūros pasiūlymą EPSO viešinti ir ES agentūrų tinklo sukurtą tarpagentūrinį darbo skelbimų puslapį;

16.  pažymi, kad nors 2018 m. registracijos terminas buvo galutinis teisės aktais nustatytas cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos (REACH) terminas manoma, kad per likusį šios strategijos įgyvendinimo laikotarpį Agentūros registravimo srities veikla išliks intensyvi; be to, pažymi, kad Agentūrai atlikus savo būsimos krypties strateginę analizę, ji nustatė tam tikras esamas veiklos sritis, kurios turėtų plėstis ir kai kurias galimas naujas užduotis, kurių Agentūra gali imtis; pabrėžia, kad reikėtų vengti darbuotojų trūkumo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

17.  pasak Agentūros, jos 2017 m. biudžete numatytos pajamos iš mokesčių sudaro 35 proc. visų pajamų; pripažįsta Agentūros pavyzdinę stebėsenos ir interesų konfliktų prevencijos sistemą ir jos nuomonę, kad dėl įgyvendintų priemonių nėra tokių konfliktų pavojaus, nes mokesčiai yra skirti išlaidoms padengti, o Agentūros darbuotojai, dalyvaujantys rengiant nuomones, yra nuolat vertinami siekiant užtikrinti jų nepriklausomumą; pažymi, kad Agentūra pritartų sprendimui, pagal kurį Komisija Agentūros vardu rinktų mokesčius, nes tai palengvintų Agentūros finansų valdymą ir padėtų sumažinti trūkumų riziką;

18.  atkreipia dėmesį į Agentūros turimas priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą ir informatorių apsaugą; Agentūros duomenimis, visi jos vyresniosios vadovybės susitikimai su interesų grupėmis registruojami ir skelbiami jos interneto svetainėje siekiant užtikrinti visišką skaidrumą;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko rizikos vertinimą ir parengė 2018–2020 m. VAT strateginį audito planą, be to, 2017 m. spalio mėn. surengė preliminarius pokalbius dėl interesų konfliktų ir etikos klausimų audito; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šio audito rezultatus ir atitinkamus veiksmus, kurių imtasi siekiant atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas;

Kitos pastabos

20.  pažymi, kad po to, kai 2017 m. buvo išrinktas naujas pastatas ir pasirašyta nuomos sutartis, Agentūra 2020 m. sausio mėn. ketina persikelti į naujas patalpas Helsinkyje; pažymi, kad kraustomasi dėl dalinių sutrikimų dabartiniame pastate, visų pirma susijusių su oro kokybės klausimais esamose patalpose;

o
o   o

21.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(3) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 415/04, 2017 12 5, p. 12.
(2) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0254.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika