Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2198(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0125/2019

Ingediende teksten :

A8-0125/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.23

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0264

Aangenomen teksten
PDF 150kWORD 54k
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg
Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2198(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen betreffende het begrotingsjaar 2017, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie(5), en met name artikel 97,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0125/2019),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 56.
(2) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 56.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(5) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 26 maart 2019 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2198(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen betreffende het begrotingsjaar 2017, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2019 betreffende de aan het Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), en met name artikel 70,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie(5), en met name artikel 97,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0125/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 56.
(2) PB C 434 van 30.11.2018, blz. 56.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(5) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017 (2018/2198(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0125/2019),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2017 volgens zijn staat van ontvangsten en uitgaven(1) 110 530 554 EUR bedroeg, een lichte daling van 0,28 % ten opzichte van 2016; overwegende dat het Agentschap 69 340 298 EUR aan subsidies van de Unie heeft ontvangen (62,7 % van de totale begroting); overwegende dat de rest van de begroting van het Agentschap wordt gefinancierd met inkomsten uit vergoedingen en heffingen;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2017 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaart redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  stelt vast dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2017 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 98 %, een daling van 1 % ten opzichte van 2016; stelt voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 87 % bedroeg, een stijging van 1 % ten opzichte van 2016;

2.  benadrukt dat het Agentschap gedeeltelijk zichzelf financiert en een vergoeding ontvangt van bedrijven die om registratie van chemische stoffen verzoeken, zoals voorgeschreven in de verordening registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach); merkt op dat de toepasselijke vergoedingen afhangen van de omvang van de bedrijven en de hoeveelheden van de geregistreerde chemische stoffen; volgens het verslag van de Rekenkamer beweert sinds de eerste registraties in 2009 ongeveer 30 % van de bedrijven een micro-onderneming of een kleine of middelgrote onderneming (kmo) te zijn; merkt evenwel met bezorgdheid op dat het Agentschap, dankzij zijn doeltreffende systeem van verificaties achteraf, heeft vastgesteld dat ongeveer 55 % van de micro-ondernemingen en kmo's zijn omvang onjuist had ingedeeld, waardoor de vergoedingen lager waren; staat achter de maatregelen die het Agentschap heeft genomen, namelijk bijzonder hoge correcties van vergoedingen ten bedrage van 16,4 miljoen EUR in rekening brengen; dringt er bovendien bij de nationale handhavingsinstanties op aan de controlesystemen voor de door de bedrijven aangegeven hoeveelheden te verbeteren en de strategieën en minimumcriteria voor de handhaving van de regelgeving voor chemische stoffen volledig en effectief ten uitvoer te leggen; verzoekt het Agentschap aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over zijn inspanningen om de aanzienlijke achterstand bij de verificatie te verminderen en de vergoedingen te corrigeren, en over de resultaten daarvan;

3.  erkent de uitdagingen waarmee het Agentschap kampt bij het verifiëren van de juistheid van de inkomsten uit vergoedingen, in het bijzonder in verband met de aanzienlijke verlagingen van de vergoedingen zoals voorzien in de wetgeving voor kmo's; is in dit opzicht verheugd over de proactieve aanpak van het Agentschap, maar brengt in herinnering dat een financiële verificatie achteraf van de omvang van elke registrant in de wetgeving niet wordt vermeld als hoofdtaak van het Agentschap en dat het Agentschap niet over personeel beschikt om dit financiële werk te verrichten; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het Agentschap over voldoende middelen beschikt om haar inkomsten uit vergoedingen op doeltreffende en evenredige wijze tijdig te kunnen verifiëren;

4.  merkt met bezorgdheid op dat volgens het verslag van Rekenkamer, aangezien de derde termijn voor de registratie van chemische stoffen in het kader van de Reach-verordening in 2018 verstrijkt, de inkomsten uit vergoedingen naar verwachting vanaf 2019 zullen dalen en het Agentschap voor de financiering van zijn werkzaamheden afhankelijker zal worden van de begroting van de Unie; neemt er echter nota van dat het Agentschap volgens zijn antwoord alternatieve voorstellen aan de Commissie heeft gedaan en dat de Commissie heeft toegezegd alternatieven voor de financiering van het Agentschap te zullen onderzoeken; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ter zake;

5.  merkt op dat de door het bedrijfsleven betaalde vergoedingen van jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, hetgeen de begrotingsplanning compliceert en dat ten aanzien van een bepaalde verordening betaalde vergoedingen uitsluitend in dat onderdeel van de begroting van het Agentschap kunnen worden gebruikt, hetgeen tot een overschot in een bepaald onderdeel en een tekort in andere onderdelen van de begroting kan leiden; verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen om te zorgen voor een evenwichtiger financiering van de activiteiten in verband met alle verordeningen die het Agentschap ten uitvoer legt;

Annulering van overdrachten

6.  stelt vast dat de annuleringen van overdrachten van 2016 naar 2017 364 031 EUR bedroegen, d.w.z. 2,64 % van het totale overgedragen bedrag, een daling van 5,23 % ten opzichte van 2016;

Prestaties

7.  stelt vast dat het Agentschap kernprestatie-indicatoren (KPI's) gebruikt en daarnaast nieuwe efficiëntieprestatie-indicatoren heeft ingevoerd en de werklast-KPI's heeft verbeterd om het toezicht op elke activiteit vanuit het oogpunt van output, middelen, prestaties en efficiëntie te verbeteren; neemt er nota van dat het Agentschap bepaalde begrotingscijfers als KPI's gebruikt om zijn begrotingsbeheer te verbeteren; verzoekt het Agentschap bij de herziening van het algemene prestatiebeheersysteem meer op resultaten en effect gerichte KPI's te ontwikkelen om de toegevoegde waarde van de activiteiten van het Agentschap te beoordelen; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit van de vorderingen op dit gebied op de hoogte te houden;

8.  stelt vast dat het Agentschap, ondanks de risico's en beperkingen op sommige gebieden, 70 van zijn 79 KPI-doelstellingen heeft gehaald en dat het zowel de maatregelen ter verbetering van de autorisatieaanvraag als zijn geïntegreerde regelgevingsstrategie verder heeft uitgevoerd;

9.  herinnert eraan dat het Agentschap een geconsolideerde entiteit is overeenkomstig artikel 185 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(2) ("het Financieel Reglement"), en dat het onder de regelgevende instanties de drijvende kracht vormt achter de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake chemische stoffen ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu alsook van innovatie en concurrentievermogen; wijst erop dat het Agentschap bedrijven helpt wetgeving na te leven, het veilige gebruik van chemische stoffen bevordert en voorziet in informatie over chemische stoffen en zich bezighoudt met chemische stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid;

10.  wijst erop dat in 2017 ongeveer 15 900 registratiedossiers bij het Agentschap zijn ingediend (waarvan 8 500 tot de betaling van een vergoeding hebben geleid), een stijging van 48,6 % ten opzichte van 2016; beklemtoont dat de stijging van het aantal registraties rechtstreeks verband houdt met de uiterste datum voor REACH-registraties (1 juni 2018);

11.  stelt met waardering vast dat het Agentschap zijn interne auditfunctie deelt met het Europees GNSS-Agentschap en nauw samenwerkt met andere agentschappen, onder meer door diensten te delen, binnen het netwerk van agentschappen en via memoranda van overeenstemming met verscheidene agentschappen;

12.  volgens het verslag van de Rekenkamer voorziet de oprichtingsverordening van het Agentschap, anders dan bij de meeste andere agentschappen, niet uitdrukkelijk in periodieke externe evaluaties van de activiteiten van het Agentschap, die essentiële prestatiebeoordelingselementen zijn; moedigt het Agentschap aan om ten minste om de vijf jaar een externe evaluatie te laten uitvoeren;

Personeelsbeleid

13.  stelt vast dat de personeelsformatie op 31 december 2017 voor 96,52 % ingevuld was, aangezien 444 tijdelijke functionarissen waren aangesteld van de 460 tijdelijke functionarissen die in het kader van de begroting van de Unie waren toegestaan (tegenover 455 toegestane posten in 2016); stelt vast dat in 2017 verder nog 119 contractanten en 8 gedetacheerde nationale deskundigen voor het Agentschap werkten;

14.  stelt vast dat het Agentschap een beleid tegen intimidatie en richtsnoeren ter zake heeft vastgesteld; neemt kennis van het feit dat het Agentschap opleidingssessies heeft georganiseerd en vertrouwelijke counseling mogelijk heeft gemaakt;

15.  is ingenomen met de suggestie van de Rekenkamer om kennisgevingen van vacatures ook te publiceren op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) om er meer de aandacht op te vestigen; neemt kennis van de suggestie van het Agentschap om EPSO ook het door het netwerk van EU-agentschappen ontwikkelde banenportaal te laten promoten;

16.  merkt op dat 2018 weliswaar de uiterste wettelijke REACH-registratietermijn voor geleidelijk geïntegreerde stoffen was, maar dat er tijdens de resterende periode van deze strategie naar verwachting nog veel registratieactiviteiten bij het Agentschap zullen plaatsvinden; merkt bovendien op dat het Agentschap dankzij de strategische analyse van zijn toekomstig beheer een aantal huidige werkterreinen heeft kunnen identificeren die zich waarschijnlijk verder zullen ontwikkelen, alsook een reeks nieuwe taken die het mogelijk op zich zal moeten nemen; benadrukt dat onderbezetting moet worden vermeden;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

17.  volgens het Agentschap vertegenwoordigen de begrote inkomsten uit vergoedingen in 2017 35 % van de totale inkomsten; neemt kennis van het voorbeeldige systeem van het Agentschap om belangenconflicten te monitoren en te voorkomen en van het standpunt van het Agentschap dat er als gevolg van de genomen maatregelen geen gevaar van belangenconflicten bestaat omdat de vergoedingen de kosten dekken en omdat de personeelsleden van het Agentschap die bij het opstellen van adviezen betrokken zijn, regelmatig worden beoordeeld om hun onafhankelijkheid te waarborgen; merkt op dat het Agentschap graag een oplossing zou zien waarbij de Commissie de vergoedingen namens het Agentschap int, wat het financieel beheer van het Agentschap zou vergemakkelijken en het risico van tekorten zou helpen beperken;

18.  neemt nota van de bestaande maatregelen en de voortdurende inspanningen van het Agentschap om transparantie te waarborgen en klokkenluiders te beschermen; volgens het Agentschap worden alle vergaderingen van het hoger management met belangengroepen geregistreerd en op zijn website gepubliceerd om volledige transparantie te waarborgen;

Interne controle

19.  neemt er nota van dat de dienst Interne audit (IAS) van de Commissie een risicobeoordeling heeft uitgevoerd, het strategische auditplan van de IAS voor 2018-2020 heeft opgesteld en bovendien in oktober 2017 voorafgaande gesprekken heeft gevoerd met het oog op een audit van belangenconflicten en ethiek; verzoekt het Agentschap bij de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over het resultaat van die audit en over de maatregelen die naar aanleiding van de aanbevelingen zijn genomen;

Overige opmerkingen

20.  neemt er nota van dat het Agentschap, na de selectie van het nieuwe gebouw en de ondertekening van een huurovereenkomst in 2017, van plan is om in januari 2020 naar een nieuw gebouw in Helsinki te verhuizen; merkt op dat deze verhuizing het gevolg is van het gedeeltelijk slecht functioneren van het huidige gebouw, met name wat betreft de luchtkwaliteit in het huidige gebouw;

o
o   o

21.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 26 maart 2019(3) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) PB C 415 van 5.12.2017, blz. 12.
(2) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).
(3) Aangenomen teksten, P8_TA-PROV(2019)0254.

Laatst bijgewerkt op: 20 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid