Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2198(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0125/2019

Texte depuse :

A8-0125/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.23

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0264

Texte adoptate
PDF 152kWORD 55k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(5), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0125/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 56.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 56.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(5), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0125/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 56.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 56.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2198(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0125/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 110 530 554 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere cu 0,28 % față de bugetul pe 2016; întrucât Agenția a primit din partea Uniunii subvenții în valoare de 69 340 298 EUR (62,7 % din bugetul total); întrucât restul bugetului Agenției provine din veniturile din taxe și comisioane;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  recunoaște că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98 %, reprezentând o creștere de 1 % față de 2016; ia act, de asemenea, de faptul că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 1 % în comparație cu 2016;

2.  subliniază că Agenția se autofinanțează parțial și încasează o redevență de la întreprinderile care solicită înregistrarea unor produse chimice în conformitate cu Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH); ia act de faptul redevențele aplicabile depind de dimensiunile întreprinderilor și de cantitatea de substanțe chimice înregistrate; potrivit raportului Curții, de la primele înregistrări din 2009, aproximativ 30 % dintre întreprinderi au declarat că sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri); ia act cu preocupare de faptul că, datorită sistemului eficient de verificări ex-post al Agenției, aceasta a remarcat că 55 % dintre microîntreprinderi și IMM-uri își stabiliseră dimensiunea în mod incorect, fapt care a determinat plata unor redevențe mai mici; aprobă măsurile luate de Agenție, care a facturat corecturi ale comisioanelor foarte ridicate, în valoare de 16,4 milioane EUR; de asemenea, îndeamnă autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii să consolideze sistemele de verificare a volumelor declarate de societăți și să pună în aplicare pe deplin și în mod eficace cadrul privind „Strategiile și criteriile minime pentru punerea în aplicare a reglementărilor privind substanțele chimice”; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la eforturile depuse și la rezultatele obținute, să reducă întârzierile considerabile înregistrate în materie de verificare și să pună în aplicare corecțiile taxei;

3.  recunoaște provocările cu care se confruntă Agenția în verificarea corectitudinii veniturilor din taxele încasate, în special în ceea ce privește reducerile substanțiale de taxe prevăzute în legislația privind IMM-urile; salută, în acest sens, abordarea proactivă a Agenției, dar reamintește că o verificare financiară ex post a dimensiunii fiecărei entități înregistrate nu este specificată în legislație ca sarcină de bază a Agenției și că aceasta nu a fost dotată cu personal pentru a efectua această activitate financiară; invită Comisia să se asigure că Agenția dispune de resurse corespunzătoare pentru a asigura verificarea eficace și proporțională a veniturilor sale din taxe în timp util;

4.  ia act cu preocupare că, potrivit raportului Curții, întrucât cel de al treilea termen-limită pentru înregistrarea substanțelor chimice în conformitate cu Regulamentul REACH expiră în 2018, se preconizează că veniturile din redevențe și drepturi vor scădea începând cu anul 2019, iar Agenția se va baza mai mult pe subvențiile de la bugetul Uniunii pentru a-și finanța operațiunile; ia act, cu toate acestea, de faptul că, în conformitate cu răspunsul Agenției, aceasta a prezentat propuneri alternative Comisiei și s-a angajat să analizeze alternative pentru a asigura finanțarea Agenției; invită Agenția să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile din domeniu;

5.  constată că taxele plătite de societățile din acest domeniu variază substanțial de la un an la altul, ceea ce complică planificarea bugetară și că taxele plătite în relație cu anumite reglementări pot fi utilizate numai în acea secțiune din bugetul Agenției, ceea ce poate însemna un excedent într-o secțiune și un deficit în altă secțiune din bugetul ei; solicită Comisiei să propună măsuri care să asigure o finanțare mai echilibrată a activităților legate de toate reglementările pe care le pune în aplicare Agenția;

Anularea reportărilor

6.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 364 031 EUR, reprezentând 2,64 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 5,23 % față de 2016;

Performanța

7.  ia act de faptul că Agenția utilizează indicatori-cheie de performanță și, în plus, a introdus noi indicatori de performanță în materie de eficiență și a îmbunătățit indicatorii-cheie privind volumul de muncă pentru a îmbunătăți supravegherea fiecărei activități din punctul de vedere al producției, al resurselor, al performanței și al eficienței; ia act de faptul că Agenția utilizează anumite rate bugetare ca indicatori-cheie de performanță pentru a-și consolida gestiunea bugetară; invită Agenția să dezvolte indicatori-cheie de performanță axați mai mult pe rezultate și pe impact, evaluând valoarea adăugată a activităților Agenției în revizuirea de către aceasta a sistemului general de gestionare a performanței; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

8.  ia act de faptul că, în pofida riscurilor și a constrângerilor din anumite domenii, Agenția și-a atins 70 din cele 79 de obiective legate de indicatorii-cheie de performanță și că a continuat să pună în aplicare atât acțiunile de îmbunătățire cu privire la cererile de autorizare, cât și strategia sa integrată în materie de reglementare;

9.  reamintește că Agenția este o entitate consolidată, în conformitate cu articolul 185 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(2) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), și că este forța motrice în rândul autorităților de reglementare în ceea ce privește implementarea legislației Uniunii privind produsele chimice în beneficiul sănătății umane și al mediului, precum și pentru inovare și competitivitate; observă că Agenția ajută întreprinderile să respecte legislația, promovează utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță, oferă informații privind produsele chimice și se ocupă de produsele chimice problematice;

10.  constată că în 2017 au fost primite aproximativ 15 900 de dosare de înregistrare (dintre care 8 500 au presupus perceperea de taxe), ceea ce reprezintă o creștere de 48,6 % față de 2016; subliniază că această creștere a activității de înregistrare este direct legată de ultimul termen-limită de înregistrare REACH (1 iunie 2018);

11.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția își împarte capacitatea de audit intern cu Agenția pentru sistemul global de navigație prin satelit european și colaborează îndeaproape cu alte agenții, inclusiv prin partajarea serviciilor, în cadrul rețelei inter-agenții și prin memorandumuri de înțelegere cu mai multe agenții;

12.  potrivit raportului Curții, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, regulamentul de înființare al Agenției nu impune în mod explicit efectuarea de evaluări externe periodice cu privire la activitățile sale, aceste evaluări reprezentând elemente esențiale pentru evaluarea performanței; încurajează Agenția să efectueze o evaluare externă cel puțin din cinci în cinci ani;

Politica de personal

13.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,52 %, fiind ocupate 444 de posturi de agenți temporari din cele 460 de posturi temporare autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 455 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 119 de agenți contractuali și 8 experți naționali detașați;

14.  ia act de faptul că Agenția dispune de o politică de combatere a hărțuirii și dispune de orientări în vigoare în domeniu; ia act de faptul că Agenția a organizat ședințe de formare și a asigurat ședințe de consiliere confidențiale;

15.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO), pentru a difuza mai larg aceste informații; ia act de sugestia Agenției ca EPSO să promoveze, de asemenea, avizierul inter-agenții cu locuri de muncă creat de Rețeaua agențiilor UE;

16.  subliniază că, deși termenul-limită de înregistrare pentru 2018 a fost ultimul termen-limită regulamentar pentru înregistrarea REACH a substanțelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, se preconizează că activitatea de înregistrare a Agenției va rămâne la un nivel ridicat până la sfârșitul perioadei acoperite de această strategie; observă, de asemenea, că, în urma analizei strategice pe care a efectuat-o referitor la direcția sa viitoare, Agenția a identificat mai multe domenii de activitate actuale care s-ar putea dezvolta și o serie de noi sarcini pe care și le-ar putea asuma; insistă asupra faptului că ar trebui evitată situația în care nu se dispune de personal suficient;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

17.  potrivit Agenției, veniturile din taxe înscrise în buget pentru 2017 reprezintă 35 % din venitul total; ia act de sistemul exemplar al Agenției de monitorizare și prevenire a conflictelor de interese și de opinia sa potrivit căreia, datorită măsurilor luate, nu există pericolul de apariție a unor astfel de conflicte datorită faptului că redevențele au scopul de a acoperi costurile și datorită evaluării periodice a personalului Agenției implicat în elaborarea unui aviz pentru a asigura independența; ia act de faptul că Agenția ar saluta o soluție prin care Comisia ar colecta redevențele în numele Agenției, ceea ce ar facilita gestiunea financiară a Agenției și ar contribui la atenuarea riscurilor de deficiențe;

18.  ia act de măsurile existente aplicate de Agenție și de efortul constant pe care îl depune pentru a asigura transparența și protecția avertizorilor de integritate; potrivit Agenției, toate reuniunile conducerii cu grupuri de interese sunt înregistrate și publicate pe site-ul său pentru a asigura transparența deplină;

Auditul intern

19.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o evaluare a riscurilor și a elaborat planul strategic de audit al IAS pentru perioada 2018-2020 și, în plus, a efectuat în octombrie 2017 interviuri preliminare pentru un audit privind conflictele de interese și etica; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestui audit și la acțiunile adoptate pentru a da curs recomandărilor;

Alte observații

20.  ia act de faptul că, după selectarea noii clădiri și semnarea unui contract de închiriere în 2017, Agenția intenționează să se mute în noul sediu din Helsinki în ianuarie 2020; ia act de faptul că această mutare se datorează funcționării parțial defectuoase a clădirii sale actuale, în special în ceea ce privește problemele legate de calitatea aerului în spațiile ocupate în momentul de față;

o
o   o

21.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 415, 5.12.2017, p. 12.
(2) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).
(3) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate