Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2198(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0125/2019

Predkladané texty :

A8-0125/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.23

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0264

Prijaté texty
PDF 163kWORD 49k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0088/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0125/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8‑0088/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(5), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0125/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017 (2018/2198(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0125/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 110 530 554 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierny pokles o 0,28 %; keďže agentúra dostala dotácie Únie vo výške 69 340 298 EUR (62,7 % celkového rozpočtu); keďže zvyšok rozpočtu agentúry pochádza z príjmov z poplatkov a úhrad;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primerané uistenie o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  uznáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 1 %;

2.  zdôrazňuje, že agentúra sa čiastočne financuje sama a dostáva poplatky od spoločností, ktoré žiadajú o registráciu chemických látok podľa požiadaviek nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „REACH“); konštatuje, že výška poplatkov závisí od veľkosti spoločnosti a objemu registrovaných chemických látok; ako sa uvádza v správe Dvora audítorov, od prvých registrácií v roku 2009 približne 30 % spoločností uvádzalo, že sú mikropodniky alebo malé alebo stredné podniky (MSP); so znepokojením však konštatuje, že vďaka účinnému systému agentúry pre kontroly ex-post agentúra zistila, že približne 55 % mikropodnikov a MSP kategorizovalo svoju veľkosť nesprávne, čo viedlo k nižším poplatkom; súhlasí s opatreniami, ktoré agentúra prijala, aby fakturovala mimoriadne vysoké opravy poplatkov v celkovej výške 16,4 milióna EUR; okrem toho naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány presadzovania práva, aby zlepšili systémy overovania objemov deklarovaných spoločnosťami a aby v plnej miere a účinne vykonávali rámec pre stratégie a minimálne kritériá na presadzovanie nariadenia o chemických látkach; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o svojom úsilí a o dosiahnutých výsledkoch, aby znížila značné oneskorenie pri overovaní a aby vykonala opravy poplatkov;

3.  berie na vedomie problémy agentúry súvisiace s overovaním správnosti jej príjmov z poplatkov, najmä pokiaľ ide o podstatné zníženie poplatkov stanovené v právnych predpisoch pre MSP; v tejto súvislosti víta aktívny prístup agentúry, ale pripomína, že finančná kontrola ex post veľkosti každého registrujúceho sa neuvádza v právnych predpisoch ako hlavná úloha agentúry a že agentúra nemá personálne obsadenie na vykonávanie tejto finančnej činnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby agentúra mala primerané zdroje na včasné zabezpečenie účinnej a primeranej kontroly svojho príjmu z poplatkov;

4.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa očakáva, že vzhľadom na to, že tretí termín na registráciu chemických látok na základe nariadenia REACH uplynul v roku 2018, príjmy z poplatkov a úhrad od roku 2019 klesnú a agentúra sa pri financovaní svojich činností stane závislejšou od rozpočtu Únie; na základe odpovede agentúry však berie na vedomie, že agentúra predložila Komisii alternatívne návrhy a že Komisia sa zaviazala, že tieto alternatívy posúdi s cieľom zabezpečiť financovanie agentúry; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informovala o vývoji v tejto oblasti;

5.  konštatuje, že poplatky uhrádzané subjektmi z odvetvia sa v jednotlivých rokoch značne líšia, čo komplikuje plánovanie rozpočtu, a že poplatky uhrádzané v súvislosti s jedným nariadením sa môžu použiť len v tomto oddiele rozpočtu agentúry, čo môže znamenať prebytok v jednom oddiele rozpočtu a deficit v iných oddieloch jej rozpočtu; žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia na zabezpečenie vyváženejšieho financovania činností týkajúcich sa všetkých nariadení, ktoré agentúra vykonáva;

Zrušenie prenosov

6.  uznáva, že objem zrušených prenosov z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 364 031 EUR, čo predstavuje 2,64 % celkovej prenesenej sumy, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje pokles o 5,23 %;

Výkonnosť

7.  uznáva, že agentúra používa kľúčové ukazovatele výkonnosti a okrem toho zaviedla nové ukazovatele efektívnosti a zlepšila kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti pracovného zaťaženia s cieľom posilniť dohľad nad každou činnosťou z hľadiska výstupov, zdrojov, výkonnosti a efektívnosti; berie na vedomie, že agentúra ako kľúčové ukazovatele výkonnosti používa niektoré rozpočtové miery s cieľom posilniť svoje rozpočtové riadenie; vyzýva agentúru, aby vypracovala kľúčové ukazovatele výkonnosti zamerané viac na výsledky a vplyv, ktoré budú pri prieskume celkového systému riadenia výkonnosti hodnotiť pridanú hodnotu činností agentúry; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

8.  uznáva, že napriek rizikám a obmedzeniam v niektorých oblastiach agentúra dosiahla 70 zo svojich 79 cieľov kľúčových ukazovateľov výkonnosti a že priebežne vykonávala opatrenia na zlepšenie činností týkajúcich sa žiadostí o schválenie aj svoju integrovanú regulačnú stratégiu;

9.  pripomína, že agentúra je konsolidovaným subjektom v zmysle článku 185 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(2) (nariadenie o rozpočtových pravidlách) a je hnacou silou medzi regulačnými orgánmi pri vykonávaní právnych predpisov Únie o chemických látkach v prospech ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj inovácií a konkurencieschopnosti; konštatuje, že agentúra pomáha spoločnostiam pri dodržiavaní právnych predpisov, podporuje bezpečné používanie chemických látok, poskytuje informácie o chemických látkach a zaoberá sa chemickými látkami vzbudzujúcimi obavy;

10.  konštatuje, že v roku 2017 bolo prijatých približne 15 900 registračných dokumentácií (z toho 8 500 generovalo poplatok), čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 48,6 %; zdôrazňuje, že toto zvýšenie registrácií je priamo spojené s posledným termínom registrácie podľa nariadenia REACH, a to 1. júna 2018;

11.  s uspokojením konštatuje, že agentúra zdieľa svoje oddelenie vnútorného auditu s Agentúrou pre európsky globálny navigačný satelitný systém a úzko spolupracuje s ďalšími agentúrami vrátane spoločného využívania služieb, v rámci medziagentúrnej siete a prostredníctvom memoránd o porozumení s viacerými agentúrami;

12.  podľa správy Dvora audítorov sa na rozdiel od väčšiny ostatných agentúr v nariadení o zriadení agentúry nepožadujú explicitne pravidelné externé hodnotenia jej činností, ktoré sú kľúčovými zložkami posúdenia výkonnosti; nabáda agentúru, aby externé hodnotenie vykonávala aspoň raz za päť rokov;

Personálna politika

13.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,52 %, pričom zo 460 dočasných zamestnancov schválených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 455 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 444 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 okrem toho pre agentúru pracovalo 119 zmluvných zamestnancov a 8 vyslaných národných expertov;

14.  konštatuje, že agentúra má zavedenú politiku proti obťažovaniu a príslušné usmernenia; uznáva, že organizovala školenia a umožnila dôverné poradenstvo;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (ďalej len „EPSO“), aby sa zvýšila ich publicita; berie na vedomie návrh agentúry, aby EPSO podporoval aj medziagentúrnu platformu s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr EÚ;

16.  konštatuje, že zatiaľ čo termín na registráciu v roku 2018 bol konečný regulačný termín na registráciu zavedených látok podľa nariadenia REACH, očakáva sa, že registračná činnosť agentúry počas zostávajúceho obdobia trvania tejto stratégie zostane na vysokej úrovni; okrem toho konštatuje, že zo strategickej analýzy agentúry týkajúcej sa jej budúceho smerovania vyplýva, že agentúra identifikovala určité existujúce oblasti činnosti, pri ktorých sa očakáva rast, a niekoľko potenciálnych nových úloh, ktoré môže prevziať; zdôrazňuje, že by sa malo zabrániť nedostatku zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

17.  podľa agentúry predstavujú jej príjmy rozpočtu z poplatkov za rok 2017 35 % celkových príjmov; uznáva príkladný systém agentúry na monitorovanie a prevenciu konfliktov záujmov a jej názor, že z dôvodu prijatých opatrení takéto konflikty záujmov nehrozia, keďže účelom poplatkov je pokryť náklady a zamestnanci agentúry zapojení do vypracúvania stanovísk sú pravidelne hodnotení s cieľom zabezpečiť nezávislosť; konštatuje, že agentúra by privítala riešenie, podľa ktorého by Komisia vyberala poplatky v mene agentúry, čo by uľahčilo finančné riadenie agentúry a pomohlo zmierniť riziká nedostatkov;

18.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti a ochrany oznamovateľov činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami; podľa agentúry sa všetky zasadnutia jej vrcholového manažmentu so záujmovými skupinami registrujú a uverejňujú na jej webovom sídle, aby sa zabezpečila úplná transparentnosť;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal hodnotenie rizika a vypracoval strategický plán auditov IAS na roky 2018 – 2020 a okrem toho uskutočnil v októbri 2017 predbežné rozhovory k auditu v oblasti konfliktov záujmov a etiky; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o výsledkoch uvedeného auditu a príslušných opatreniach prijatých v reakcii na predložené odporúčania;

Ďalšie pripomienky

20.  konštatuje, že agentúra po tom, ako vybrala novú budovu a podpísala v roku 2017 nájomnú zmluvu, sa plánuje presťahovať do nových priestorov v Helsinkách v januári 2020; konštatuje, že dôvodom tohto sťahovania je čiastočná nefunkčnosť súčasnej budovy, najmä pokiaľ ide o problémy s kvalitou vzduchu v súčasných priestoroch;

o
o   o

21.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 415, 5.12.2017, s. 12.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia