Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2198(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0125/2019

Predložena besedila :

A8-0125/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.23

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0264

Sprejeta besedila
PDF 151kWORD 54k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg
Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017 (2018/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(5) in zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0125/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 56.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 56.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 (2018/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(5) in zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0125/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 56.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 56.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017 (2018/2198(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0125/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije(1) (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 110.530.554 EUR, kar je nekoliko manj (0,28 %) kot leta 2016; ker je agencija prejela subvencije Unije v višini 69.340.298 EUR (62,7 % celotnega proračuna); ker preostanek proračuna agencije izvira iz dohodkov od pristojbin in dajatev;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  potrjuje, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 98 %, kar je 1 % več kot leta 2016; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 87 %, kar je 1 % več kot leta 2016;

2.  poudarja, da se agencija delno sama financira, saj ji podjetja, ki vložijo zahtevek za registracijo kemikalij, kot je določeno v uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, plačajo pristojbino; je seznanjen, da je višina pristojbine odvisna od velikosti podjetij in količine registriranih kemikalij; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je od prvih registracij leta 2009 približno 30 % podjetij v zahtevkih navedlo, da so mikro-, mala ali srednja podjetja; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija s svojim učinkovitim sistemom naknadnega preverjanja ugotovila, da je približno 55 % mikro-, malih in srednjih podjetij nepravilno opredelilo svojo velikost, zaradi česar so jim bile zaračunane nižje pristojbine; podpira ukrepe, ki jih je sprejela agencija, da bi izdala račune za izjemno visoke popravke v znesku 16,4 milijona EUR; prav tako poziva nacionalne izvršilne organe, naj izboljšajo sistem preverjanja velikosti, ki jo navedejo podjetja, in začnejo v celoti in učinkovito izvajati okvir strategij in minimalnih meril za izvrševanje uredb o kemikalijah; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o prizadevanjih in doseženih rezultatih v zvezi z odpravljanjem precejšnje zamude, do katere je prišlo pri preverjanju, in v zvezi z uveljavljanjem popravkov za pristojbine;

3.  se zaveda izzivov, s katerimi se agencija sooča pri preverjanju pravilnosti prejetih pristojbin, zlasti precejšnjega zmanjšanja pristojbin, ki jih zakonodaja predvideva za mala in srednja podjetja; v zvezi s tem pozdravlja proaktiven pristop agencije, a opozarja, da naknadno finančno preverjanje velikosti vseh prijaviteljev v zakonodaji ni navedeno kot njena osrednja naloga in da nima ustreznih kadrovskih virov za ta finančna opravila; poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo imela agencija ustrezne vire, da bo lahko pravočasno ter učinkovito in sorazmerno preverjala prejete pristojbine;

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da po podatkih iz poročila Računskega sodišča rok za tretjo registracijo kemikalij po uredbi REACH poteče leta 2018, zato je pričakovati, da bo prihodek od pristojbin in taks od leta 2019 naprej padel in bo agencija za financiranje svojega delovanja postala bolj odvisna od proračuna Unije; na osnovi odgovora agencije pa ugotavlja, da je ta Komisiji posredovala nadomestne predloge in da se je Komisija zavezala, da bo ocenila nadomestne možnosti za zagotovitev financiranja agencije; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o novostih v zvezi s tem;

5.  ugotavlja, da se pristojbine, ki jih plačuje industrija, od leta do leta razlikujejo, to pa otežuje proračunsko načrtovanje, in da je mogoče pristojbine, plačane v zvezi z določenim predpisom, uporabiti le v ustreznem razdelku proračuna agencije, kar lahko pomeni, da se v nekaterih razdelkih ustvari presežek, v drugih pa primanjkljaj; poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za zagotovitev bolj uravnoteženega financiranja dejavnosti v zvezi z vsemi predpisi, ki jih izvaja agencija;

Razveljavitev prenesenih sredstev

6.  potrjuje, da je agencija razveljavila 364.031 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 2,64 % vseh prenesenih sredstev oziroma 5,23 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

7.  potrjuje, da agencija uporablja ključne kazalnike uspešnosti, prav tako pa je uvedla tudi nove kazalnike učinkovitosti ter izboljšala ključne kazalnike delovne obremenitve, da bi omogočila boljši nadzor nad dejavnostmi z vidika storilnosti, virov, uspešnosti in učinkovitosti; je seznanjen, da agencija uporablja nekatere proračunske stopnje kot ključne kazalnike uspešnosti, da bi izboljšala upravljanje proračuna; poziva jo, naj med revizijo sistema za upravljanje uspešnosti oblikuje ključne kazalnike uspešnosti, ki bodo bolj osredotočeni na rezultate in učinek, prav tako pa oceni dodano vrednost, ki jo prinašajo dejavnosti agencije; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

8.  se zaveda, da je agencija kljub tveganju in omejitvam na nekaterih področjih dosegla 70 od 79 ciljev, opredeljenih s ključnimi kazalniki uspešnosti, in da je še naprej izvajala ukrepe za izboljšave v vlogah za odobritev ter celoviti regulativni strategiji;

9.  opozarja, da je agencija v skladu s členom 185 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(2) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba) konsolidiran subjekt in je med regulativnimi organi gonilna sila pri izvajanju zakonodaje Unije na področju kemikalij, ki koristi zdravju ljudi in okolju, pa tudi inovacijam in konkurenčnosti; se zaveda, da agencija podjetjem pomaga pri doseganju skladnosti z zakonodajo, spodbuja varno uporabo kemikalij, zagotavlja informacije o kemikalijah in obravnava kemikalije, ki zbujajo skrb;

10.  ugotavlja, da je bilo leta 2017 prejetih okoli 15.900 dosjejev registracijske dokumentacije (od katerih jih je 8500 prineslo tudi pristojbino), kar pomeni 48,6-odstotni porast v primerjavi z letom 2016; poudarja, da je ta povečana registracijska dejavnost neposredno povezana z zadnjim rokom za registracijo po uredbi REACH, namreč 1. junijem 2018;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija svojo skupino za notranjo revizijo deli z Agencijo za evropski globalni navigacijski satelitski sistem, prav tako pa tesno sodeluje z drugimi agencijami, vključno z delitvijo storitev, in sicer pod okriljem medagencijske mreže in prek memorandumov o soglasju, sklenjenih z več agencijami;

12.  ugotavlja, da je v poročilu Računskega sodišča navedeno, da ustanovna uredba agencije za razliko od tovrstnih uredb drugih agencij izrecno ne zahteva rednih zunanjih ocenjevanj njenih dejavnosti, ki pa so ključni elementi ocenjevanja uspešnosti; poziva agencijo, naj vsaj vsakih pet let izvede zunanje ocenjevanje uspešnosti;

Kadrovska politika

13.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 96,52-odstotno, saj je agencija zaposlovala 444 od 460 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 455 delovnih mest); ugotavlja tudi, da je za agencijo v letu 2017 delalo 119 pogodbenih uslužbencev in 8 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

14.  ugotavlja, da agencija izvaja politiko o preprečevanju nadlegovanja in ustrezne smernice; priznava, da je organizirala usposabljanje in omogočila zaupno svetovanje;

15.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj agencija obvestila o prostih delovnih mestih objavlja tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da bi izboljšala njihovo publiciteto; je seznanjen s predlogom agencije, naj EPSO povečuje tudi prepoznavnost medagencijskega portala za oglaševanje prostih delovnih mest, ki ga je razvila mreža agencij EU;

16.  je seznanjen, da je bil sicer rok za registracijo v letu 2018 končni regulativni rok za registracijo po uredbi REACH za snovi v postopnem uvajanju, da pa se pričakuje, da bo registracijska dejavnost agencije v preostalem obdobju te strategije ostala na visoki ravni; poleg tega je seznanjen, da je agencija po strateški analizi svoje bodoče usmeritve opredelila določena obstoječa področja dejavnosti, ki naj bi se okrepila, in številne potencialne nove naloge, ki bi jih lahko prevzela; poudarja, da bi bilo treba preprečiti prenizko zmogljivost osebja;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

17.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da njeni prihodki iz pristojbin za leto 2017, ki jih je vključila v proračun, predstavljajo 35 % vseh prihodkov; je seznanjen z vzornim sistemom agencije za spremljanje in preprečevanje morebitnega nasprotja interesov, pa tudi z njenim stališčem, da zaradi sprejetih ukrepov ni nevarnosti, da bi se pojavilo tako nasprotje, saj je namen pristojbin kritje stroškov, prav tako pa se neodvisnost zagotavlja tudi z rednim ocenjevanjem uslužbencev agencije, ki sodelujejo pri oblikovanju mnenja; ugotavlja, da bi agencija pozdravila rešitev, s katero bi pristojbine v njenem imenu pobirala Komisija, saj bi to olajšalo finančno poslovodenje in zmanjšalo tveganje za pomanjkljivosti;

18.  je seznanjen, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost in zaščito žvižgačev; na podlagi navedb agencije ugotavlja, da se vsi sestanki višjega vodstva s predstavniki interesnih skupin beležijo in objavljajo na spletnem mestu, s čimer se zagotavlja popolna preglednost;

Notranja revizija

19.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla oceno tveganja in pripravila strateški načrt revizij za obdobje 2018–2020, oktobra 2017 pa opravila tudi prehodne pogovore v zvezi z revizijo o nasprotju interesov in etiki; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih te revizije in morebitnih ukrepih, ki jih je sprejela v odgovor na podana priporočila;

Druge pripombe

20.  ugotavlja, da agencija, potem ko je leta 2017 izbrala novo stavbo in podpisala zakupno pogodbo, načrtuje, da se bo januarja 2020 preselila v nove prostore v Helsinkih; ugotavlja, da je selitev posledica delne neuporabnosti sedanje stavbe, zlasti kar zadeva vprašanje kakovosti zraka v sedanjih prostorih;

o
o   o

21.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(3) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 415, 5.12.2017, str. 12.
(2) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov