Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2198(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0125/2019

Ingivna texter :

A8-0125/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.23

Antagna texter :

P8_TA(2019)0264

Antagna texter
PDF 151kWORD 49k
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
P8_TA(2019)0264A8-0125/2019
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 (2018/2198(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(5), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0125/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 26 mars 2019 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017 (2018/2198(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8-0088/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG(5), särskilt artikel 97,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0125/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska kemikaliemyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 434, 30.11.2018, s. 56.
(2) EUT C 434, 30.11.2018, s. 56.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 26 mars 2019 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017 (2018/2198(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0125/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(1) för Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad myndigheten) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2017 till 110 530 554 EUR, vilket är en liten minskning med 0,28 % jämfört med 2016. Myndigheten beviljades unionsbidrag med ett belopp på 69 340 298 EUR (62,7 % av den totala budgeten). Resten av myndighetens budget kommer från inkomster från avgifter.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om myndighetens årsredovisning för budgetåret 2017 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet konstaterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98 %, vilket är en ökning med 1 % jämfört med 2016. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 87 %, vilket innebär en ökning med 1 % jämfört med 2016.

2.  Europaparlamentet understryker att myndigheten är delvis självfinansierad och tar ut avgifter från företag som begär registrering av kemikalier i enlighet med förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Parlamentet noterar att de tillämpliga avgifterna beror på företagens storlek och på volymen av registrerade kemikalier. Enligt revisionsrättens rapport har cirka 30 % av företagen sedan de första registreringarna 2009 hävdat att de är mikroföretag eller små eller medelstora företag. Parlamentet noterar dock med oro att myndigheten tack vare sitt effektiva system med efterhandskontroller har kunnat fastställa att omkring 55 % av mikroföretagen och de små och medelstora företagen hade uppgett felaktiga uppgifter angående sin storlek, och därmed getts lägre avgifter. Parlamentet stöder de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att fakturera avsevärda avgiftskorrigeringar till ett belopp av 16,4 miljoner EUR. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft de nationella tillsynsmyndigheterna att stärka systemen för kontroller av de volymer som företagen har deklarerat, och att till fullo och på ett verkningsfullt sätt genomföra ramen ”Strategier och minimikriterier för verkställande av kemikalieförordningarna”. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina ansträngningar och uppnådda resultat för att minska den avsevärda eftersläpningen i kontrollarbetet och genomföra avgiftskorrigeringarna.

3.  Europaparlamentet är medvetet om myndighetens svårigheter i samband med kontrollerna av att inkomsterna från avgifter är korrekta, särskilt med hänsyn till de betydande avgiftsnedsättningar som föreskrivs i lagstiftningen för små och medelstora företag. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang myndighetens proaktiva tillvägagångssätt, men påminner om att en finansiell efterhandskontroll av varje registrants storlek inte specificeras i lagstiftningen som en av myndighetens grundläggande uppgifter och att myndigheten inte har tillräckligt med personal för att utföra detta finansiella arbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att myndigheten ges tillräckliga resurser för att kunna säkerställa en effektiv och proportionell kontroll av sina inkomster från avgifter vid rätt tidpunkt.

4.  Europaparlamentet noterar med oro, med anledning av revisionsrättens rapport, att eftersom den tredje och sista tidsfristen för att registrera kemikalier enligt Reach‑förordningen löper ut 2018 väntas inkomsterna från avgifter minska från 2019 och framåt, och att myndigheten då kommer att behöva förlita sig mer på EU:s budget för att finansiera sin verksamhet. Parlamentet noterar dock att myndigheten, enligt dess svar, har lagt fram alternativa förslag för kommissionen och att kommissionen har åtagit sig att bedöma alternativ för att säkerställa finansieringen av myndigheten. Parlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

5.  Europaparlamentet noterar att de avgifter som betalas av industrin varierar avsevärt från år till år, vilket komplicerar budgetplaneringen, och att de avgifter som betalas för en enda förordning endast kan användas för det avsnittet i myndighetens budget, vilket kan leda till överskott i ett avsnitt och underskott i andra avsnitt i budgeten. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder som säkerställer en mer balanserad finansiering av de verksamheter som avser alla förordningar som myndigheten genomför.

Annullering av överföringar

6.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 364 031 EUR, vilket utgör 2,64 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en minskning med 5,23 % jämfört med 2016.

Resultat

7.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten använder centrala resultatindikatorer och dessutom har infört nya effektivitetsresultatindikatorer och förbättrat de centrala resultatindikatorerna för arbetsbelastning i syfte att öka tillsynen över varje verksamhet i fråga om produktion, resurser, resultat och effektivitet. Parlamentet noterar att myndigheten använder vissa budgetkurser som centrala resultatindikatorer för att förbättra sin budgetförvaltning. Parlamentet uppmanar myndigheten att ta fram mer resultat- och effektinriktade centrala resultatindikatorer som bedömer mervärdet i myndighetens verksamhet i sin översyn av det övergripande resultatförvaltningssystemet. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs i detta avseende.

8.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten, trots risker och begränsningar på vissa områden, nådde 70 av sina 79 mål för de centrala resultatindikatorerna, och att den fortsatte att genomföra både förbättringsåtgärderna i ansökan om produktgodkännande och sin integrerade regleringsstrategi.

9.  Europaparlamentet påminner om att myndigheten är en konsoliderad enhet i enlighet med artikel 185 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(2) (nedan kallad budgetförordningen), och är den drivande kraften bland tillsynsmyndigheterna när det gäller att genomföra unionens kemikalielagstiftning till förmån för människors hälsa och miljön samt för innovation och konkurrenskraft. Parlamentet noterar att myndigheten hjälper företag att följa lagstiftningen, främjar en säker användning av kemikalier, tillhandahåller information om kemikalier och tar itu med kemikalier som ger upphov till oro.

10.  Europaparlamentet noterar att cirka 15 900 registreringsärenden mottogs 2017 (varav 8 500 genererar en avgift), vilket är en ökning med 48,6 % jämfört med 2016. Parlamentet betonar att denna ökning i registreringsverksamheten är direkt kopplad till den sista tidsfristen för registrering enligt Reach-förordningen den 1 juni 2018.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten delar sin internrevisionsfunktion med Europeiska byrån för GNSS och för ett nära samarbete med andra byråer, inbegripet i fråga om gemensamt utnyttjande av tjänster, inom ramen för EU-byråernas nätverk och genom samförståndsavtal med flera byråer.

12.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens rapport anger att det i myndighetens inrättandeförordning, till skillnad från för de flesta andra byråer, inte finns något uttryckligt krav på regelbundna externa utvärderingar av verksamheten, något som är grundläggande för att resultat ska kunna mätas. Parlamentet uppmuntrar myndigheten att genomföra en extern utvärdering minst vart femte år.

Personalpolitik

13.  Europaparlamentet noterar att 96,52 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 460 tillfälliga tjänster som fick tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 455 tillåtna tjänster 2016) hade 444 stycken tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 119 kontraktsanställda och 8 utstationerade nationella experter arbetade för myndigheten 2017.

14.  Europaparlamentet noterar att myndigheten har en policy mot trakasserier och motsvarande riktlinjer. Parlamentet konstaterar att myndigheten har anordnat kurser och möjliggjort konfidentiell rådgivning.

15.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso) i syfte att ge ökad publicitet. Parlamentet tar del av myndighetens förslag att EPSO också skulle kunna marknadsföra webbplatsen för EU-byråernas nätverk, där flera byråer offentliggör meddelanden om lediga tjänster.

16.  Europaparlamentet noterar att även om tidsfristen för registrering 2018 var den slutliga lagstadgade tidsfristen för Reach-registrering av infasningsämnen, så förväntas myndighetens registreringsverksamhet fortgå i stor omfattning under den period som återstår för denna strategi. Parlamentet noterar också att myndigheten i sin strategiska analys av den framtida inriktningen har fastställt vissa befintliga verksamhetsområden som förväntas växa och ett antal potentiella nya uppgifter som myndigheten skulle kunna ta på sig. Parlamentet betonar att ett personalunderskott bör undvikas.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt insyn

17.  Enligt myndigheten står dess budgeterade inkomster från avgifter för 2017 för 35 % av den totala inkomsten. Parlamentet noterar myndighetens fördömliga system för övervakning och förebyggande av intressekonflikter och dess ståndpunkt att det som ett resultat av vidtagna åtgärder inte finns någon risk för sådana konflikter till följd av det kostnadstäckande syftet med avgifterna och den regelbundna bedömningen av den personal vid myndigheten som deltar i utarbetandet av yttranden, för att säkerställa oberoende. Parlamentet konstaterar att myndigheten skulle välkomna en lösning där kommissionen samlade in avgifterna för byråns räkning, vilket skulle underlätta myndighetens ekonomiska förvaltning och bidra till att minska riskerna för underskott.

18.  Europaparlamentet noterar myndighetens befintliga åtgärder och pågående ansträngningar för att säkerställa insyn och skydd av visselblåsare. Enligt myndigheten registreras alla möten mellan dess ledande befattningshavare och intressegrupper för att sedan offentliggöras på myndighetens webbsida i syfte att säkerställa full insyn.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision utförde en riskbedömning och utarbetade sin strategiska revisionsplan för 2018–2020, och dessutom genomförde preliminära intervjuer för en revision av intressekonflikter och etik i oktober 2017. Myndigheten uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna revision och eventuella åtgärder som vidtas till följd av rekommendationerna.

Övriga kommentarer

20.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har valt en ny byggnad och undertecknat ett hyresavtal 2017, och att den planerar att flytta till nya lokaler i Helsingfors i januari 2020. Parlamentet noterar att flytten är en följd av att dess nuvarande lokaler inte fungerar till fullo, särskilt i fråga om luftkvaliteten.

o
o   o

21.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 26 mars 2019(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 415, 5.12.2017, s. 12.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
(3) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0254.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy