Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2182(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0127/2019

Indgivne tekster :

A8-0127/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.24

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0265

Vedtagne tekster
PDF 155kWORD 54k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2017: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017 (2018/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0127/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 (2018/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0127/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 103.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 (2018/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0127/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 70 430 306 EUR, hvilket svarer til en betydelig stigning på 39,44 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at stigningen hang sammen med agenturets fremtidige rolle og de nye opgaver, det havde fået tildelt; der henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget (59,19 %) og bidrag i henhold til specifikke aftaler, dvs. Copernicusprogrammet og det europæiske program for bioovervågning af mennesker (40,80 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,97 %, hvilket svarer til samme niveau som i 2016; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,04 %, hvilket svarer til et lille fald på 0,78 % i forhold til året før;

Bortfald af fremførsler

2.  beklager det høje niveau af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017, som beløber sig til 443 566 EUR, hvilket svarer til 10,55 % af det samlede fremførte beløb og udgør en markant stigning på 5,16 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker, at agenturet anvender visse centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af sine aktiviteter, og at agenturet i 2017 forbedrede sin kvalitetsstyring ved at udvikle en overordnet struktur for resultatstyring og angive centrale resultatindikatorer for perioden 2019-2021; bemærker endvidere, at agenturet gør brug af en afbalanceret resultattavle til at måle forbedringerne af budgetforvaltningen;

4.  anerkender, at agenturet ifølge sin bestyrelse har opnået tilfredsstillende resultater med hensyn til de mål, der er fastsat i det årlige arbejdsprogram for 2017; bemærker imidlertid, at visse aktiviteter ikke kunne gennemføres fuldt ud på grund af en række omstændigheder, såsom begrænsede personaleressourcer eller forsinket levering af inputdata; anerkender, at agenturet fortsat har et effektivt samarbejde med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet), og at det desuden fortsat er involveret i bl.a. miljøvidensfællesskabet, Miljøagenturets og Den Videnskabelige Komités fælles seminarer om Miljøagenturets prioriterede områder og "EEAcademy"; insisterer på, at agenturets kapacitet til at reagere på den politiske udvikling vil afhænge af det fremtidige niveau af tildelte ressourcer eller af afbrydelsen af nuværende opgaver;

5.  bemærker med bekymring, at agenturet ikke deler ressourcer i forbindelse med overlappende opgaver med andre agenturer med lignende aktiviteter; bemærker imidlertid, at agenturet konstant samarbejder med Kommissionen om at fastlægge og nå til enighed om en opgavefordeling med de relevante tjenestegrene i Kommissionen (f.eks. GD for Miljø, GD CLIMA, Det Fælles Forskningscenter og Eurostat); opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

6.  noterer sig, at Kommissionen i 2016 påbegyndte en ekstern evaluering af agenturet og Miljønettet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne evaluering;

7.  roser kvaliteten af de resultater, som agenturet offentliggjorde i 2017, såsom rapporten om "klimaændringer, konsekvenser og sårbarhed i Europa", det europæiske luftkvalitetsindeks og miljøindikatorrapporten for 2017;

Personalepolitik

8.  anerkender, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var besat med 99,21 %, idet der var ansat 126 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 127 stillinger, som var godkendt i henhold til Unionens budget (130 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 66 kontraktansatte og 20 udstationerede nationale eksperter arbejdede for agenturet i 2017;

9.  beklager dybt den skæve kønsfordeling i agenturets øverste ledelse, hvor 7 ud af 8 er mænd, og 1 er en kvinde; anmoder agenturet om at træffe foranstaltninger til at sikre en bedre balance mellem kønnene i den øverste ledelse;

10.  bemærker, at agenturet har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at det tilbyder e-læringskurser og har opfordret medarbejderne til at give udtryk for deres interesse med hensyn til at blive fortrolige rådgivere;

11.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev påpeget adskillige svagheder i de ansættelsesprocedurer, som agenturet tilrettelagde, hvilket førte til mangel på gennemsigtighed og potentiel ulige behandling af kandidaterne; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det agter at udvikle sine ansættelsesprocedurer i lyset af de konstaterede svagheder; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen på dette område;

12.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på at skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets svar vedrørende omkostningerne til oversættelse; anerkender endvidere, at agenturet har til hensigt at offentliggøre alle ledige stillinger på den jobopslagstavle for agenturer, som agenturernes netværk har udviklet;

Udbud

13.  bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der blev påpeget visse svagheder i flere offentlige udbudsprocedurer, herunder det forhold, at de udbudsspecifikationer, som agenturet anvendte til forskellige udbud, ikke indeholdt mindstekrav til udvælgelseskriterierne med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at disse krav blev ændret i 2017;

14.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af agenturets svar, at agenturet har indført e-fakturering og e-udbud for visse procedurer og er i færd med at udvide dem til at omfatte alle sine procedurer; opfordrer agenturet til at indføre de nødvendige værktøjer til håndtering af udbudsprocedurer og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

15.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse, håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere;

16.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets administrerende direktør og bestyrelse; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det er af den opfattelse, at regnskabsførerens funktionelle uafhængighed allerede er garanteret;

Interne kontroller

17.  noterer sig, at agenturet ifølge Kommissionens Interne Revisionstjenestes revision i 2015, hvoraf visse henstillinger stadig er åbne, bør gennemføre en data- og informationsforvaltningsramme i den daglige drift af agenturet og ajourføre og gennemføre IT-strategien, som bør være i overensstemmelse med de nye IT-teknologier og det nye flerårige arbejdsprogram; anmoder agenturet om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

18.  bemærker, at bestyrelsen indledte en revision af agenturets to forvaltningsorganer, som forventedes at blive afsluttet inden udgangen af 2018;

Andre bemærkninger

19.  noterer sig, at agenturets bestyrelse er enig i agenturets og Miljønettets foreslåede fremtidige rolle for så vidt angår "forvaltning af energiunionen", "overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra tunge erhvervskøretøjer" og Kommissionens "tiltag for at strømline miljørapporteringen", og glæder sig over Kommissionens forslag om at tildele yderligere ressourcer i form af kontraktansatte og midler til agenturet til brug for dets foreslåede nye opgaver;

o
o   o

20.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 360 af 24.10.2017, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik