Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2182(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0127/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0127/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.24

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0265

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 166kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA)
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0127/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 103.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 103.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0127/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 103.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 103.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 13.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2182(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0127/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 70 430 306 EUR, ποσό που συνιστά σημαντική αύξηση κατά 39,44 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αφορούσε τον μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού και τα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (59,19 %) και τις συνεισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, και συγκεκριμένα του προγράμματος Copernicus και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας βιολογικής παρακολούθησης του ανθρώπου (40,80 %)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99,97 %, το οποίο είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,04 %, το οποίο συνιστά ελαφρά μείωση κατά 0,78 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων

2.  εκφράζει τη λύπη του για το υψηλό επίπεδο ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017, που ανήλθε σε 443 566 EUR και αντιπροσωπεύει το 10,55 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού και το οποίο συνιστά σημαντική αύξηση κατά 5,16 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές του, και ότι, το 2017, ο Οργανισμός βελτίωσε τη διαχείριση της ποιότητας με την ανάπτυξη μιας γενικής δομής για τη διαχείριση των επιδόσεων που καθορίζει ΒΔΕ για την περίοδο 2019-2021· σημειώνει περαιτέρω ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί έναν ισορροπημένο πίνακα αποτελεσμάτων για να μετρά τις βελτιώσεις του στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης·

4.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το διοικητικό του συμβούλιο, ο Οργανισμός πέτυχε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τους στόχους που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2017· σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένες δραστηριότητες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν πλήρως λόγω περιστάσεων όπως οι περιορισμένοι πόροι προσωπικού ή η καθυστερημένη διαβίβαση δεδομένων εισόδου· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός συνέχισε την αποτελεσματική συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet), και, επιπλέον, συνέχισε να συμμετέχει μεταξύ άλλων στην κοινότητα περιβαλλοντικής γνώσης, στα κοινά σεμινάρια του ΕΟΠ και της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με τομείς προτεραιότητας του ΕΟΠ και στην Ακαδημία του ΕΟΠ· επιμένει ότι η ικανότητα του Οργανισμού να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις πολιτικής θα εξαρτηθεί από το μελλοντικό επίπεδο των χορηγούμενων πόρων ή από την παύση ορισμένων από τα σημερινά καθήκοντά του·

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιεί από κοινού πόρους για επικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς που πραγματοποιούν παρόμοιες δραστηριότητες · λαμβάνει υπό σημείωση, ωστόσο, το γεγονός ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται διαρκώς με την Επιτροπή για να προσδιορίσει και να συμφωνήσει σχετικά με τον επιμερισμό των καθηκόντων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής (π.χ. ΓΔ Περιβάλλοντος, ΓΔ CLIMA, Κοινό Κέντρο Ερευνών και Eurostat)· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, το 2016, η Επιτροπή ξεκίνησε εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού και του Eionet· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης·

7.  επαινεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων του Οργανισμού που δημοσιεύθηκαν το 2017, όπως η έκθεση για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ευπάθεια στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας του αέρα και η έκθεση για τους περιβαλλοντικούς δείκτες 2017·

Πολιτική προσωπικού

8.  αναγνωρίζει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κάλυψη του οργανογράμματος ανερχόταν σε 99,21 % και ότι από τις 127 θέσεις που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (130 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 126 με μόνιμους ή έκτακτους υπαλλήλους· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάστηκαν για τον Οργανισμό 66 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 20 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

9.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των ανώτερων διευθυντικών στελεχών του Οργανισμού, δεδομένου ότι 7 από τα 8 στελέχη είναι άνδρες και μόνο μία θέση στελέχους καλύπτεται από γυναίκα· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει μέτρα που εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις του·

10.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης· αναγνωρίζει, επίσης, ότι ο Οργανισμός προσφέρει ηλεκτρονικά μαθήματα και απηύθυνε έκκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέλη του προσωπικού προκειμένου να γίνουν εμπιστευτικοί σύμβουλοι·

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επισημάνθηκαν αρκετές αδυναμίες στις διαδικασίες πρόσληψης που οργανώνει ο Οργανισμός γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη διαφάνειας και τη δυνητική άνιση μεταχείριση των υποψηφίων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, ο Οργανισμός σχεδιάζει να βελτιώσει τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων εργασίας και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση του Οργανισμού σχετικά με το μεταφραστικό κόστος· αναγνωρίζει επίσης την πρόθεση του Οργανισμού να δημοσιεύει όλες τις κενές θέσεις εργασίας στον διοργανικό ιστότοπο ανακοίνωσης θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκε από το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ·

Δημόσιες συμβάσεις

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες σε αρκετές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η συγγραφή υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκε από τον Οργανισμό για διαφορετικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών δεν προσδιόριζε ελάχιστες απαιτήσεις για τα κριτήρια επιλογής όσον αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, οι εν λόγω απαιτήσεις τροποποιήθηκαν το 2017·

14.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο τέλος του 2017, ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιούσε ακόμη όλα τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις)· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, ο Οργανισμός καθιέρωσε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για ορισμένες διαδικασίες και τις επεκτείνει σταδιακά σε όλες τις διαδικασίες του· καλεί τον Οργανισμό να εισαγάγει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος·

16.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του υπολόγου με το να καταστεί άμεσα υπεύθυνος έναντι του εκτελεστικού διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του Οργανισμού, η λειτουργική ανεξαρτησία του υπολόγου είναι ήδη εγγυημένη·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, σύμφωνα με τον έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής το 2015, ορισμένες συστάσεις του οποίου παραμένουν ανοιχτές, ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόζει ένα πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών στην καθημερινή λειτουργία του Οργανισμού, και να επικαιροποιεί και να εφαρμόζει τη στρατηγική ΤΠ, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις νέες τεχνολογίες ΤΠ και το νέο πολυετές πρόγραμμα εργασίας· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτό·

18.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε την επανεξέταση των δύο οργάνων διακυβέρνησης του Οργανισμού, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018·

Λοιπές παρατηρήσεις

19.  σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού συμφωνεί με τον προτεινόμενο μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού και του Eionet όσον αφορά τη «Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης», την «Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές CO2 από βαρέα οχήματα», και τις «Δράσεις για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων» της Επιτροπής, και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να χορηγήσει επιπλέον πόρους υπό τη μορφή συμβασιούχων υπαλλήλων και κονδυλίων στον Οργανισμό για τα προτεινόμενα νέα καθήκοντά του·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 360 της 24.10.2017, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου