Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2182(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0127/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0127/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.24

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0265

Pieņemtie teksti
PDF 168kWORD 53k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
P8_TA(2019)0265A8-0127/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0127/2019),

1.  sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0072/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0127/2019),

1.  apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 103. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0127/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 70 430 306 EUR un tas ir ievērojami — par 39,44 % — lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šis palielinājums bija saistīts ar Aģentūras turpmāko lomu un tai uzticētajiem jaunajiem uzdevumiem; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta (59,19 %) un iemaksām saskaņā ar īpašiem nolīgumiem, proti, ar Copernicus un Eiropas cilvēku biomonitoringa programmām (40,80 %);

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Vides aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,97 %, proti, tāds pats kā 2016. gadā; turklāt ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 89,04 %, t. i., par 0,78 % nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pauž nožēlu par to, ka tika atcelts liels apmērs — 443 566 EUR — apropriāciju, kuras tika pārceltas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 10,55 % no kopējā pārcelto apropriāciju apmēra, un tas ir ievērojami — par 5,16 % — vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  norāda, ka Aģentūra izmanto dažus galvenos snieguma rādītājus (KPI), lai novērtētu tās darbību radīto pievienoto vērtību, un ka 2017. gadā Aģentūra uzlaboja kvalitātes pārvaldību, izstrādājot visaptverošu struktūru snieguma pārvaldībai, kas paredz KPI 2019.–2021. gada periodam; turklāt norāda, ka Aģentūra izmanto līdzsvarotu rezultātu pārskatu budžeta pārvaldības uzlabojumu mērīšanai;

4.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar valdes sniegto informāciju Aģentūra ir guvusi apmierinošus rezultātus attiecībā uz 2017. gada darba programmā izvirzītajiem mērķiem; tomēr norāda, ka dažas darbības nevarēja pilnībā īstenot vairāku apstākļu dēļ, piemēram, ierobežoto personāla resursu dēļ vai saistībā ar novēlotu ievaddatu piegādi; konstatē, ka Aģentūra turpināja efektīvu sadarbību ar savu Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET) un turklāt turpināja iesaistību cita starpā Vides zinību kopienā, kopīgajos EVA un Zinātniskās komitejas semināros par EVA prioritārajām jomām un EEAcademy darbā; uzstāj, ka Aģentūras spēja reaģēt uz politikas izmaiņām būs atkarīga no turpmākā piešķirto līdzekļu apjoma vai pašreizējo uzdevumu neturpināšanas;

5.  ar bažām norāda, ka Aģentūra nedalās ar resursiem saistībā ar uzdevumiem, kas pārklājas ar citām aģentūrām, kuru darbība ir līdzīga; tomēr ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju, ka tā pastāvīgi sadarbojas ar Komisiju, lai noteiktu un vienotos par uzdevumu sadali ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem (piemēram, Vides ĢD, CLIMA ĢD, Kopīgo pētniecības centru un Eurostat); aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

6.  pieņem zināšanai, ka 2016. gadā Komisija sāka Aģentūras un EIONET ārējo novērtējumu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā novērtējuma rezultātiem;

7.  uzteic Aģentūras 2017. gada darbības rezultātus, piemēram, ziņojumu par klimata pārmaiņām, ietekmi un neaizsargātību Eiropā, Eiropas gaisa kvalitātes indeksu un 2017. gada ziņojumu par vides rādītājiem;

Personāla politika

8.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīts 99,21 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 126 ierēdņi vai pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 127 ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem (salīdzinājumā ar 130 apstiprinātajām štata vietām 2016. gadā); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 66 līgumdarbinieki un 20 norīkotie valstu eksperti;

9.  pauž dziļu nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Aģentūras augstākā līmeņa vadībā, jo no 8 augstākā līmeņa vadītājiem 7 bija vīrieši un tikai 1 sieviete; prasa Aģentūrai veikt pasākumus, lai nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru tās augstākā līmeņa vadībā;

10.  norāda, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku personas cieņas aizsardzībai un aizskarošas izturēšanās novēršanai; konstatē, ka tā piedāvā e-mācību kursus un aicināja darbiniekus izteikt interesi attiecībā uz kļūšanu par konfidenciālajiem konsultantiem;

11.  ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto, ka Aģentūras organizētajās darbā pieņemšanas procedūrās tika norādīts uz vairākiem trūkumiem, kas radīja pārredzamības trūkumu un iespējamu nevienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka tā plāno izstrādāt darbā pieņemšanas procedūras, ņemot vērā konstatētos trūkumus; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

12.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļvietnē, lai palielinātu publicitāti; ar izpratni pieņem Aģentūras atbildi, kurā tiek norādīts uz tulkošanas izmaksām; pieņem zināšanai arī Aģentūras nodomu publicēt informāciju par visām vakancēm aģentūru darba sludinājumu vietnē, ko izveidojis aģentūru tīkls;

Iepirkums

13.  ar bažām norāda uz Revīzijas palātas ziņojumā konstatēto, ka vairākās publiskā iepirkuma procedūrās tika konstatētas dažas nepilnības, tostarp tas, ka konkursa specifikācijās, ko Aģentūra izmanto dažādiem konkursu uzaicinājumiem, nebija noteiktas minimālās prasības atlases kritērijiem attiecībā uz ekonomiskajām un finansiālajām spējām; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka šīs prasības 2017. gadā tika grozītas;

14.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl neizmantoja visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkums); pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi konstatē, ka Aģentūra e-rēķinus un e-konkursus ir ieviesusi attiecībā uz dažām procedūrām un gatavojas to attiecināšanai uz visām savām procedūrām; aicina Aģentūru ieviest visus iepirkuma procedūru pārvaldībai nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā paveikto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību;

16.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras izpilddirektoram un valdei; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi pieņem zināšanai, ka tā uzskata, ka grāmatveža funkcionālā neatkarība jau ir garantēta;

Iekšējā kontrole

17.  norāda, ka saskaņā ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta 2015. gadā veikto revīziju, kuras daži ieteikumi joprojām nav izpildīti, Aģentūrai būtu jāievieš datu un informācijas pārvaldības sistēma Aģentūras ikdienas darbībā un jāatjaunina un jāīsteno IT stratēģija, kam būtu jāatbilst jaunajām IT tehnoloģijām un jaunajai daudzgadu darba programmai; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

18.  norāda, ka valde ir sākusi divu Aģentūras pārvaldības struktūru novērtēšanu, ko paredzēts pabeigt līdz 2018. gada beigām;

Citi komentāri

19.  norāda, ka Aģentūras valde atbalsta ierosināto Aģentūras un EIONET turpmāko lomu saistībā ar “Enerģētikas savienības pārvaldību”, “Lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju monitoringu un ziņošanu” un Komisijas ziņojumu “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā”, un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu saistībā ar ierosinātajiem jaunajiem uzdevumiem piešķirt Aģentūrai papildu resursus līgumdarbinieku un finansējuma veidā;

o
o   o

20.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(2) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 360, 24.10.2017., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika