Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2197(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0133/2019

Внесени текстове :

A8-0133/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.25

Приети текстове :

P8_TA(2019)0266

Приети текстове
PDF 156kWORD 57k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година (2018/2197(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0087/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0133/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година (2018/2197(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0087/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0133/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 109.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година (2018/2197(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (A8-0133/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 17 113 000 EUR, което представлява увеличение от 71,70% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличаването на средствата се отнася основно до дял III (оперативен бюджет), с увеличение от 295%, насочено към допълнително чартиране на плавателни съдове от Агенцията (нова функция за европейска брегова охрана); като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата („Палатата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,9%, което представлява намаление с 0,7% в сравнение с 2016 г.; отбелязва със съжаление, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 73,8%, което представлява намаление с 14,7% спрямо 2016 г.;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 53 595 EUR, което представлява 5,22% от общия размер на пренесените суми и увеличение от 0,5% спрямо 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва редица ключови показатели за ефективност за подкрепа на нейните многогодишни стратегически цели, за оценка на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и за подобряване на управлението на бюджета;

4.  отбелязва, че Агенцията е приключила в срок 93% от своите дейности и също така е изпълнила 90% от своя годишен план за комуникационна стратегия;

5.  отбелязва със задоволство, че Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция по морска безопасност са приели тристранна работна договореност, в която се определя сътрудничеството между тези агенции и взаимодействието с националните органи, изпълняващи функции по брегова охрана; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно бъдещите планове и промените, свързани с това сътрудничество;

6.  изразява съгласие за това, че е трудно да се поддържа същото високо ниво на инспекции, както през 2016 г., в контекста на сътрудничеството във връзка с функциите на европейската брегова охрана;

7.  посочва, че политиката на Съюза в областта на миграцията, и по-конкретно създаването на европейската гранична и брегова охрана като част от цялостното подобряване на функциите на бреговата охрана, води до нови задачи по инспекция и подобрено сътрудничество за Агенцията, което ще изисква повече финансиране и повече технически и човешки ресурси;

8.  изтъква, че на Агенцията следва да се предоставят достатъчно средства за провеждането на нови видове операции, целящи прекъсване на маршрутите за нелегален трафик на хора, както и за използване на данните, предоставяни от системите за корабно докладване, с цел установяване на местонахождението на плавателни съдове, превозващи мигранти;

9.  подчертава все пак първостепенното значение на основните инспекционни дейности във връзка с изпълнението на задължението за разтоварване на сушата;

10.  отбелязва, че на 20 юни 2017 г. бяха представени резултатите от втората петгодишна независима външна оценка на Агенцията за периода 2012—2016 г.; отбелязва със задоволство, че докладът потвърждава положителните резултати на Агенцията по отношение на всички критерии за оценка;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било изпълнено на 96,72%, като са били назначени 59 срочно наети служители от общо 61 свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (51 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 8 договорно наети служители и 5 командировани национални експерти; отбелязва, че поради промени в учредителния регламент Агенцията е получила в щатното си разписание 13 длъжности за изпълнението на съответни нови задачи, като три от тях бяха използвани за резерва за преразпределение между агенциите;

12.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза, и че през 2017 г. беше отправена покана за назначаване на доверени съветници, като обучението приключи през 2018 г.;

13.  приканва Агенцията да подобри допълнително своята политика за баланса между половете, за да се преодолее традиционното доминиране на мъжете в сферите, от които се набират експертите на Агенцията; въпреки че жените, работещи под ръководството на изпълнителния директор и в отдел „Ресурси и ИТ“, са мнозинство, едва 22% от персонала със степен AD8 и на по-високо равнище са жени;

Обществени поръчки

14.  подчертава, че през 2017 г. основната дейност по възлагането на обществени поръчки беше насочена към стартирането на открита процедура за чартиране на патрулен кораб във връзка с риболова в открито море (20 милиона евро), която беше приключена успешно и доведе до подписването на рамков договор;

15.  отбелязва със задоволство, че следвайки целта на агенциите на Съюза за споделяне на усилията във връзка с възлагането на обществени поръчки, Агенцията стартира първата си междуинституционална открита тръжна процедура през 2017 г., като към тази процедура за възлагане на обществена поръчка се присъединиха още две агенции; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно бъдещото развитие във връзка с нейните съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

16.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва със задоволство, че на експертите, които не подписват декларация за интереси, не се разрешава да работят по специфични договори и че Агенцията следи редовно за подаването на декларациите;

Вътрешен контрол

17.  приветства факта, че Агенцията е разработила и въвела централизирано наблюдение за всички одитни препоръки, отправени от Сметната палата и Службата за вътрешен одит, с цел тяхното консолидиране и мониторинг, както и с цел да се подобри проследяването на съответните планове за действие;

Други коментари

18.  отбелязва усилията на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o
o   o

19.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 158.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност