Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2197(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0133/2019

Indgivne tekster :

A8-0133/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.25

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0266

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 48k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) for regnskabsåret 2017 (2018/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0133/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 109.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 109.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017 (2018/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0133/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for EU-Fiskerikontrolagenturet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 109.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 109.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017 (2018/2197(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Fiskeriudvalget (A8-0133/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for EU-Fiskerikontrolagenturet ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 17 113 000 EUR, hvilket svarer til en stigning på 71,70 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at stigningen hovedsagelig vedrørte afsnit III (driftsbudgettet) med en stigning på 295 %, som havde til formål at chartre yderligere midler til agenturet (den nye europæiske kystvagtfunktion); der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,9 %, hvilket svarer til et fald på 0,7 % i forhold til 2016; bemærker med beklagelse, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 73,8 %, hvilket er et fald på 14,7 % i forhold til 2016;

Bortfald af fremførsler

2.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 53 595 EUR, hvilket svarer til 5,22 % af det samlede overførte beløb og udgør en stigning på 0,5 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender flere centrale resultatindikatorer til støtte for dets flerårige strategiske mål og til at vurdere merværdien af sine aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

4.  bemærker, at agenturet gennemførte 93 % af sine aktiviteter til tiden, og at det gennemførte 90 % af sin årlige kommunikationsstrategiplan;

5.  bemærker med tilfredshed, at agenturet, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed har vedtaget en trepartsaftale, som fastlægger samarbejdet mellem disse agenturer og samarbejdet med de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om fremtidige planer og udviklingen med hensyn til dette samarbejde;

6.  er enig i, at opretholdelse af det samme høje niveau af inspektioner som i 2016 var en stor udfordring i forbindelse med samarbejdet om den europæiske kystvagts funktioner;

7.  påpeger, at Unionens nye migrationspolitik og især oprettelsen af den europæiske grænse- og kystvagt som en del af en samlet forbedring af kystvagtfunktioner medfører nye inspektionsopgaver og et bedre samarbejde med agenturet, hvilket vil kræve øget finansiering samt tekniske og menneskelige ressourcer;

8.  påpeger, at agenturet bør tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne gennemføre nye former for operationer med henblik på at ødelægge menneskesmuglernes ruter samt at anvende oplysningerne fra sine skibsrapporteringssystemer med henblik på at opdage fartøjer med migranter;

9.  lægger ikke desto mindre vægt på den afgørende betydning af de centrale inspektioner i forbindelse med gennemførelsen af landingsforpligtelsen;

10.  noterer sig, at resultaterne af den anden femårige uafhængige eksterne evaluering af agenturet for perioden 2012-2016 blev fremlagt den 20. juni 2017; bemærker med tilfredshed, at rapporten bekræfter agenturets positive resultater på tværs af alle evalueringskriterier;

Personalepolitik

11.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 96,72 %, med 59 midlertidigt ansatte ud af de 61 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (51 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at der derudover var otte kontraktansatte og fem udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for agenturet i 2017; bemærker, at agenturet på grund af ændringen i oprettelsesforordningen blev tildelt 13 stillinger til de dertil knyttede nye opgaver, hvoraf tre blev anvendt til agenturernes omfordelingspulje;

12.  bemærker, at agenturet har vedtaget Kommissionens modelafgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane, og at der i 2017 blev iværksat en interesseindkaldelse for fortrolige rådgivere, og at uddannelsen blev afsluttet i 2018;

13.  opfordrer agenturet til yderligere at styrke sin ligestillingspolitik med henblik på at bryde med det traditionelt mandlige domæne, som dets eksperter kommer fra: til trods for et flertal af kvindelige medarbejdere under den administrerende direktør og i kontoret for ressourcer og IT-aktiviteter er kun 22 % af personalet i lønklasse AD8 og højere kvinder;

Udbud

14.  fremhæver, at den vigtigste udbudsaktivitet i 2017 var fokuseret på at iværksætte en åben indkaldelse med henblik på at chartre et inspektionsfartøj (20 mio. EUR), som blev færdiggjort med succes og mundede ud i underskrivelsen af en rammekontrakt;

15.  bemærker med tilfredshed, at agenturet jf. EU-agenturernes mål om at være fælles om indkøbsindsatsen indledte sit første interinstitutionelle åbne udbud i 2017, og at to andre agenturer tilsluttede sig denne udbudsprocedure; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om den fremtidige udvikling for så vidt angår fælles udbudsprocedurer;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  anerkender instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker med tilfredshed, at eksperter, der ikke underskriver en interesseerklæring, ikke har ret til at arbejde under en specifik kontrakt, og at agenturet regelmæssigt overvåger indgivelsen af erklæringerne;

Interne kontroller

17.  bifalder, at agenturet har udviklet og gennemført en centraliseret overvågning af alle revisionsanbefalinger, der fremsættes af Revisionsretten og den interne revisionstjeneste, med henblik på at konsolidere og overvåge dem og forbedre opfølgningen på de tilhørende handlingsplaner;

Andre bemærkninger

18.  noterer sig agenturets bestræbelser på at sikre et omkostningseffektivt og miljøvenligt arbejdssted; påpeger imidlertid, at agenturet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

o
o   o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 158.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik