Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2197(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0133/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0133/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0266

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 150kWORD 55k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0133/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) EE C 434 της 30.11.2018, σ. 109.
(2) EE C 434 της 30.11.2018, σ. 109.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0133/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) EE C 434 της 30.11.2018, σ. 109.
(2) EE C 434 της 30.11.2018, σ. 109.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2197(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0133/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(1), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 17 113 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 71,70 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση σχετίζεται κυρίως με τον Τίτλο III (επιχειρησιακός προϋπολογισμός), με αύξηση κατά 295 % που αποσκοπεί στην περαιτέρω ναύλωση μέσων από την Υπηρεσία (λειτουργία της νέας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2017 είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,9 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 0,7 % σε σύγκριση με το 2016· διαπιστώνει με λύπη του ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 73,8 %, το οποίο συνιστά μείωση κατά 14,7 % σε σύγκριση με το 2016·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθε σε 53 595 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 5,22 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, και αύξηση κατά 0,5 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί διάφορους κύριους δείκτες επιδόσεων για να στηρίζει τους πολυετείς στρατηγικούς στόχους της και να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της, καθώς και για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της·

4.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία υλοποίησε εγκαίρως το 93 % των δραστηριοτήτων της και υλοποίησε το 90 % του ετήσιου σχεδίου της στρατηγικής επικοινωνίας της·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ενέκριναν μια τριμερή συμφωνία συνεργασίας που καθορίζει τη συνεργασία μεταξύ τους και τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια και τις εξελίξεις όσον αφορά την εν λόγω συνεργασία·

6.  συμφωνεί ότι η διατήρηση του ίδιου υψηλού επιπέδου επιθεωρήσεων με το 2016 ήταν ένα δύσκολο επίτευγμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής·

7.  επισημαίνει ότι η νέα μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης και, ειδικότερα, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης της ακτοφυλακής, συνεπάγονται νέα καθήκοντα επιθεώρησης και καλύτερη συνεργασία για την Υπηρεσία, τα οποία απαιτούν αύξηση σε χρηματοδότηση και τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους·

8.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τη διεξαγωγή νέων τύπων επιχειρήσεων με σκοπό την παρεμπόδιση των οδών λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, καθώς και για τη χρήση των δεδομένων που παρέχονται από τα συστήματα υποβολής αναφορών από τα πλοία, με στόχο τον εντοπισμό πλοίων που μεταφέρουν μετανάστες·

9.  τονίζει, ωστόσο, για άλλη μια φορά την εξέχουσα σημασία των βασικών δραστηριοτήτων επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης·

10.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της δεύτερης πενταετούς ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης της Υπηρεσίας για την περίοδο 2012-2016 παρουσιάστηκαν στις 20 Ιουνίου 2017· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η έκθεση επιβεβαιώνει τις θετικές επιδόσεις της Υπηρεσίας σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης·

Πολιτική προσωπικού

11.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,72 %, και ότι από τις 61 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης (σε σύγκριση με 51 εγκεκριμένες θέσεις το 2016) καλύπτονταν οι 59· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάστηκαν για την Υπηρεσία 8 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 5 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες· επισημαίνει, ωστόσο, ότι λόγω της αλλαγής στον ιδρυτικό κανονισμό, η Υπηρεσία έλαβε 13 θέσεις για τα συναφή νέα καθήκοντα, 3 από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την ομάδα ανακατανομής προσωπικού των οργανισμών·

12.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει εγκρίνει την απόφαση-υπόδειγμα της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης, και ότι το 2017 δρομολογήθηκε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εμπιστευτικούς συμβούλους και η κατάρτιση ολοκληρώθηκε το 2018·

13.  καλεί την Υπηρεσία να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική της για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων ώστε να μην περιοριστεί στο πλαίσιο του παραδοσιακά ανδροκρατούμενου τομέα από τον οποίον προέρχονται οι εμπειρογνώμονές της: παρά το γεγονός ότι το προσωπικό του εκτελεστικού διευθυντή και της μονάδας πόρων και πληροφορικής αποτελείται ως επί το πλείστον από γυναίκες, μόνον το 22 % του προσωπικού με βαθμό AD8 και άνω είναι γυναίκες·

Σύναψη συμβάσεων

14.  επισημαίνει ότι η κύρια δραστηριότητα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων το 2017 επικεντρώθηκε στη δρομολόγηση της ανοικτής πρόσκλησης για ναύλωση περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης για τον έλεγχο της αλιείας (20 εκατ. EUR), η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή σύμβασης-πλαισίου·

15.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά τον στόχο των οργανισμών της Ένωσης για κοινές προσπάθειες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η Υπηρεσία δρομολόγησε το 2017 την πρώτη διοργανική ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών και ότι δύο άλλοι οργανισμοί συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τις κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

16.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα της Υπηρεσίας και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων και της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι εμπειρογνώμονες που δεν υπογράφουν δήλωση συμφερόντων δεν επιτρέπεται να εργάζονται βάσει συγκεκριμένης σύμβασης και ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί τακτικά την υποβολή των δηλώσεων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

17.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Υπηρεσία εκπόνησε και εφάρμοσε ένα σύστημα κεντρικής εποπτείας όλων των συστάσεων ελέγχου που εξέδωσαν το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, με σκοπό την ενοποίηση και την παρακολούθησή τους, καθώς και για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αντίστοιχων σχεδίων δράσης·

Λοιπά σχόλια

18.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες της Υπηρεσίας για τη διασφάλιση ενός οικονομικά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

o
o   o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 158.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου