Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2197(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0133/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0133/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.25

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0266

Hyväksytyt tekstit
PDF 139kWORD 42k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) kumoamisesta, ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0133/2019),

1.  myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) kumoamisesta, ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0133/2019),

1.  hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2197(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0133/2019),

A.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 17 113 000 euroa, mikä merkitsee 71,70 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys liittyi lähinnä III osastoon (toimintamäärärahat), ja 295 prosentin lisäys oli tarkoitettu viraston uusiin välinevuokrauksiin (uusi eurooppalainen merivartiostotoiminta); toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2017 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,9 prosenttia, mikä merkitsee 0,7 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; pitää valitettavana, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 73,8 prosenttia, mikä merkitsee 14,7 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 53 595 euroa eli 5,22 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, ja että lisäys oli 0,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää useita keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla tuetaan sen monivuotisia strategisia tavoitteita ja arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen budjettihallintoa;

4.  panee merkille, että virasto toteutti 93 prosenttia toiminnastaan ajoissa ja pani täytäntöön 90 prosenttia vuosittaisesta viestintästrategiasuunnitelmastaan;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto, Euroopan raja- ja merivartiovirasto ja Euroopan meriturvallisuusvirasto ovat ottaneet käyttöön kolmikantatyöjärjestelyn, jossa määritellään kyseisten virastojen välinen yhteistyö sekä yhteistyö rannikkovartiotehtäviä hoitavien kansallisten viranomaisten kanssa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yhteistyötä koskevista tulevista suunnitelmista ja yhteistyön kehittymisestä;

6.  on samaa mieltä siitä, että saman tarkastusten korkean tason saavuttaminen kuin vuonna 2016 oli hieno saavutus eurooppalaista merivartiostotoimintaa koskevan yhteistyön puitteissa;

7.  huomauttaa, että unionin muuttoliikepolitiikka ja varsinkin eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustaminen osana merivartiostotehtävien yleistä parantamista aiheuttaa virastolle uusia tarkastusta ja yhteistyön parantamista koskevia tehtäviä, mikä edellyttää lisärahoitusta sekä lisää teknisiä ja henkilöresursseja;

8.  muistuttaa, että virastolle olisi annettava riittävästi resursseja, jotta se voi toteuttaa uudentyyppisiä operaatioita ihmisten salakuljetukseen käytettävien reittien katkaisemiseksi ja käyttää alusten raportointijärjestelmistä saatavia tietoja muuttajia kuljettavien alusten havaitsemiseksi;

9.  korostaa kuitenkin, että purkamisvelvoitteen soveltamisen yhteydessä tehtävä keskeinen tarkastustoiminta on ensiarvoisen tärkeää;

10.  panee merkille, että viraston toisen viisi vuotta kattavan (2012–2016) riippumattoman ulkoisen arvioinnin tulokset esitettiin 20. kesäkuuta 2017; panee tyytyväisenä merkille, että kertomuksessa vahvistetaan kaikkien arviointiperusteiden osalta viraston positiivinen tulos;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 96,72 prosenttia siten, että 59 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 61 toimesta oli nimitetty väliaikainen toimihenkilö (51 hyväksyttyä tointa vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi kahdeksan sopimussuhteista toimihenkilöä ja viisi kansallista asiantuntijaa; toteaa, että perustamisasetukseen tehdyn muutoksen seurauksena virastolle myönnettiin 13 virkaa uusien tehtävien hoitamista varten, joista kolme käytettiin uudelleen kohdennettavien virkojen varantoon;

12.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja estetään häirintä, ja että vuonna 2017 käynnistettiin luottamuksellista neuvontaa antavia henkilöitä koskeva pyyntö ja koulutus saatiin päätökseen vuonna 2018;

13.  kehottaa virastoa tehostamaan edelleen tasa-arvopolitiikkaansa, jotta se voisi muuttaa perinteisesti miesvaltaisen asiantuntijaryhmänsä: vaikka pääjohtajan alaisuudessa sekä resurssi- ja tietotekniikkayksikössä työskentelevistä suurin osa on naisia, ainoastaan 22 prosenttia palkkaluokassa AD 8 tai sitä ylempänä on naisia;

Hankinnat

14.  korostaa, että pääasiallinen hankintamenettely vuonna 2017 keskittyi avoimen tarjousmenettelyn käynnistämiseen avomeren kalastusta valvovan aluksen vuokraamiseksi (20 miljoonaa euroa), joka saatiin onnistuneesti päätökseen ja jota koskeva puitesopimus allekirjoitettiin;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että unionin virastojen hankintatoimien jakamista koskevan tavoitteen mukaisesti virasto käynnisti ensimmäisen toimielintenvälisen avoimen tarjouskilpailun vuonna 2017 ja kaksi muuta virastoa tuli mukaan hankintamenettelyyn; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle sen yhteisten hankintamenettelyjen tulevasta kehityksestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

16.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että asiantuntijat, jotka eivät allekirjoita sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitusta, eivät saa työskennellä erillissopimuksella ja että virasto seuraa säännöllisesti ilmoitusten jättämistä;

Sisäinen valvonta

17.  pitää ilahduttavana, että virasto kehitti ja pani täytäntöön keskitetyn seurannan, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen ja sisäisen tarkastuksen yksikön antamia kaikkia tarkastussuosituksia, jotta ne voidaan vakiinnuttaa ja niitä voidaan seurata sekä parantaa vastaavien toimintaohjelmien seurantaa;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille viraston pyrkineen varmistamaan kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa kuitenkin, että virasto ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o
o   o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 84, 17.3.2017, s. 158.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö