Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2197(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0133/2019

Pateikti tekstai :

A8-0133/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.25

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0266

Priimti tekstai
PDF 156kWORD 47k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0133/2019),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 109.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 109.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 07, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8‑0087/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0133/2019),

1.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 109.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 109.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 07, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2197(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0133/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 17 113 000 EUR, t. y. 71,7 proc. didesnis nei 2016 m.; kadangi biudžeto padidėjimas iš esmės susijęs su III antraštine dalimi (veiklos biudžetas): jis padidėjo 295 proc., kad Agentūra galėtų ir toliau frachtuoti priemones (nauja Europos pakrančių apsaugos tarnyba); kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai (toliau – „Rūmai“) pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros 2017 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, o jose nurodomos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,9 proc., t. y. 0,7 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; apgailestaudamas pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 73,8 proc., t. y., 14,7 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.;

Perkėlimų panaikinimas

2.  susirūpinęs pažymi, kad panaikinti perkėlimai iš 2016 į 2017 metus siekė 53 595 EUR, t. y. 5,22 proc. bendros perkeltos sumos – 0,5 proc. daugiau negu 2016 m.;

Veiklos rezultatai

3.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra naudoja įvairius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurie jai padeda siekti daugiamečių strateginių tikslų, įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą;

4.  pažymi, kad Agentūra laiku įgyvendino 93 proc. savo veiklos ir įgyvendino 90 proc. savo metinio komunikacijos strategijos plano;

5.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Europos jūrų saugumo agentūra priėmė trišalį darbo susitarimą, kuriame apibrėžtas šių agentūrų bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, vykdančiomis pakrančių apsaugos funkcijas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnius planus ir pokyčius, susijusius su tuo bendradarbiavimu;

6.  sutinka, kad išlaikyti tokį pat aukštą kontrolės lygį kaip 2016 m. buvo nelengva, atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiaudama Agentūra vykdė Europos pakrančių apsaugos funkcijas;

7.  pažymi, kad Sąjungos migracijos politika ir visų pirma Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įsteigimas siekiant apskritai gerinti pakrančių apsaugos funkcijas reiškia, kad Agentūrai teks vykdyti naujas tikrinimo užduotis ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, todėl reikės daugiau lėšų ir techninių bei žmogiškųjų išteklių;

8.  pažymi, kad Agentūrą reikėtų aprūpinti pakankamais ištekliais, kad ji galėtų vykdyti naujo pobūdžio operacijas, skirtas neteisėto žmonių gabenimo maršrutams suardyti, taip pat naudoti iš tų laivų sistemų perduodamus duomenis siekiant aptikti migrantus gabenančius laivus;

9.  vis dėlto primygtinai pabrėžia, kad pagrindinė inspektavimo veikla, siekiant įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, yra nepaprastai svarbi;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad antrojo penkerių metų (2012–2016 m.) nepriklausomo Agentūros išorės vertinimo rezultatai pateikti 2017 m. birželio 20 d.; džiaugdamasis pažymi, kad vertinime patvirtinama, jog Agentūros veiklos rezultatai pagal visus vertinimo kriterijus yra teigiami;

Personalo politika

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 96,72 proc.: pagal etatų planą patvirtintas 61 laikinųjų darbuotojų etatas, o užpildyti 59 laikinųjų darbuotojų etatai (2016 m. patvirtintas 51 etatas); pažymi, kad 2017 m. Agentūroje papildomai dirbo aštuoni sutartininkai ir penki deleguotieji nacionaliniai ekspertai; atkreipia dėmesį į tai, kad pakeitus Agentūros steigimo reglamentą, Agentūrai buvo skirta 13 etatų susijusioms naujoms užduotims vykdyti, iš kurių trys buvo priskirti agentūrų etatų perskirstymo fondui;

12.  pažymi, kad Agentūra priėmė Komisijos pavyzdinį sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos ir kad 2017 m. paskelbtas konfidencialių patarėjų konkursas, o mokymai baigti 2018 m.;

13.  ragina Agentūrą toliau stiprinti lyčių lygybės politiką, siekiant prasiskverbti į tradiciškai vyrų dominuojamą sektorių, iš kurio skiriami Agentūros ekspertai; nepaisant to, kad daugumą vykdomojo direktoriaus ir Išteklių ir IT skyriaus personalo sudaro moterys, tik 22 proc. AD 8 ir aukštesnės kategorijos darbuotojų yra moterys;

Viešasis pirkimas

14.  pabrėžia, kad 2017 m. pagrindinė viešojo pirkimo veikla buvo sutelkta į tai, kad būtų paskelbtas atviras konkursas dėl atviros jūros žvejybos patruliavimo laivo frachtavimo (20 mln. EUR), kuris buvo sėkmingai užbaigtas pasirašant preliminariąją sutartį;

15.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra, atsižvelgdama į Sąjungos agentūrų tikslą dalytis viešojo pirkimo pastangomis, 2017 m. paskelbė savo pirmąjį tarpinstitucinį atvirą kvietimą dalyvauti konkurse ir kad dar dvi agentūros prisijungė prie šios viešojo pirkimo procedūros; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie būsimus pokyčius, susijusius su bendromis pirkimo procedūromis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

16.  palankiai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; džiaugdamasis pažymi, kad ekspertams, nepasirašiusiems interesų deklaracijos, neleidžiama dirbti pagal konkrečią sutartį ir kad Agentūra reguliariai stebi deklaracijų teikimą;

Vidaus kontrolė

17.  palankiai vertina tai, kad Agentūra išvystė ir įgyvendino centralizuotą visų Audito Rūmų ir Vidaus audito tarnybos audito rekomendacijų stebėjimo sistemą, kad galėtų tokias rekomendacijas konsoliduoti ir stebėti jų įgyvendinimą bei pagerinti atitinkamų veiksmų planų pažangos stebėjimą;

Kitos pastabos

18.  atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbų vietą; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

o
o   o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 84, 2017 3 17, p. 158.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0254.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika