Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2197(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0133/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0133/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.25

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0266

Pieņemtie teksti
PDF 155kWORD 52k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai,(5) un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0133/2019),

1.  sniedz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 109. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 109. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012,(4) un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai,(5) un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,(6) un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0133/2019),

1.  apstiprina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 109. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 109. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2197(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0133/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 17 113 000 EUR, t. i., par 71,70 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā šis palielinājums galvenokārt bija saistīts ar III sadaļu (darbības budžets), kurā palielinājums bija par 295 %, kura mērķis bija Aģentūras veikta turpmāka līdzekļu fraktēšana (jaunā Eiropas krasta apsardzes funkcija); tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2017. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,9 %, t. i., par 0,7 % zemāks nekā 2016. gadā; ar nožēlu atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 73,8 %, t. i., par 14,7 % zemāks nekā 2016. gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  ar bažām atzīmē, ka tika atcelti 53 595 EUR no apropriācijām, kas tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 5,22 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un ka tas ir par 0,5 % vairāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

3.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra izmanto vairākus galvenos snieguma rādītājus, lai pamatotu savus daudzgadu stratēģiskos mērķus, lai izvērtētu savu darbību nodrošināto pievienoto vērtību un lai uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  atzīmē, ka Aģentūra ir laikus īstenojusi 93 % no savām darbībām un ir īstenojusi 90 % no sava ikgadējā komunikācijas stratēģijas plāna;

5.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un Eiropas Jūras drošības aģentūra ir pieņēmušas trīspusēju darba vienošanos, kas nosaka šo aģentūru savstarpējo sadarbību un sadarbību ar valstu iestādēm, kuras veic krasta apsardzes funkcijas; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par turpmākiem plāniem un norisēm attiecībā uz minēto sadarbību;

6.  piekrīt, ka saistībā ar sadarbību Eiropas krasta apsardzes funkciju veikšanā bija grūti saglabāt tikpat augstu inspekciju līmeni kā 2016. gadā;

7.  norāda, ka saistībā ar Savienības migrācijas politiku un it īpaši Eiropas Robežu un krasta apsardzes izveidi, kas ir daļa no krasta apsardzes funkciju vispārējas uzlabošanas, Aģentūrai būs jāveic jauni inspekcijas uzdevumi un jāuzlabo sadarbība un ka līdz ar to būs jāpalielina finansējums un tehniskie un cilvēkresursi;

8.  norāda, ka Aģentūrai būtu jāpiešķir pietiekami resursi, lai tā varētu veikt jauna veida operācijas nolūkā likvidēt cilvēku kontrabandas maršrutus un izmantot no tās kuģu ziņošanas sistēmām iegūtos datus migrantus pārvadājošus kuģu atklāšanai;

9.  tomēr uzstāj, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt inspekcijas pamatdarbības saistībā ar izkraušanas pienākuma īstenošanu;

10.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 20. jūnijā notika iepazīstināšana ar otrā neatkarīgā Aģentūras ārējā piecu gadu izvērtējuma — par laikposmu no 2012. gada līdz 2016. gadam — rezultātiem; ar gandarījumu atzīmē, ka ziņojums apstiprina Aģentūras pozitīvo sniegumu saskaņā ar visiem vērtēšanas kritērijiem;

Personāla politika

11.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,72 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām: darbā bija pieņemti 59 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātā 61 pagaidu darbinieka (2016. gadā bija apstiprināta 51 štata vieta); atzīmē, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī astoņi līgumdarbinieki un pieci norīkotie valstu eksperti; atzīmē, ka, ņemot vērā izmaiņas Aģentūras izveides regulā, tai tika piešķirtas 13 štata vietas jauno saistīto uzdevumu veikšanai, no kurām trīs tika izmantotas aģentūru pārdales fondam;

12.  atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi Komisijas izstrādāto parauglēmumu par personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku, ka 2017. gadā tika izsludināts konkurss konfidenciālajiem konsultantiem un ka 2018. gadā beidzās apmācība;

13.  aicina Aģentūru vēl vairāk pastiprināt dzimumu līdzsvara politiku, lai pārvarētu tradicionālo vīriešu dominanci jomā, no kuras nāk tās eksperti: neraugoties uz to, ka izpilddirektora pakļautībā un Resursu un IT nodaļā strādā galvenokārt sievietes, AD8 un augstākas pakāpes personāla vidū sievietes ir tikai 22 %;

Iepirkums

14.  uzsver, ka 2017. gadā galvenā iepirkuma darbība bija vērsta uz atklāta konkursa izsludināšanu par atkrastes zvejniecības patruļkuģa fraktēšanu (20 miljoni EUR) un ka šis konkurss noslēdzās sekmīgi — tā rezultātā tika parakstīts pamatlīgums;

15.  ar gandarījumu atzīmē, ka, īstenojot Savienības aģentūru mērķi apvienot centienus publiskā iepirkuma jomā, Aģentūra 2017. gadā izsludināja pirmo atklāto starpiestāžu konkursu un ka šai iepirkuma procedūrai pievienojās divas citas aģentūras; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par turpmākām norisēm attiecībā uz tās kopīgajām iepirkuma procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un pastāvīgos centienus, kas tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; ar gandarījumu atzīmē, ka eksperti, kas nav parakstījuši interešu deklarāciju, nedrīkst strādāt konkrēta līguma ietvaros un ka Aģentūra regulāri uzrauga deklarāciju iesniegšanu;

Iekšējā kontrole

17.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir izstrādājusi un ieviesusi centralizētu uzraudzības sistēmu attiecībā uz visiem Revīzijas palātas un IAS sniegtajiem revīzijas ieteikumiem, lai tos konsolidētu un uzraudzītu, kā arī lai uzlabotu atbilstošo rīcības plānu pēcpārbaudi;

Citi komentāri

18.  atzīmē Aģentūras centienus nodrošināt izmaksu ziņā efektīvu un videi nekaitīgu darba vietu; tomēr norāda, ka Aģentūra nav ieviesusi nekādus papildu pasākumus, lai samazinātu vai kompensētu CO2 emisijas;

o
o   o

19.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(2).

(1) OV C 84, 17.3.2017., 158. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika