Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2197(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0133/2019

Teksty złożone :

A8-0133/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.25

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0266

Teksty przyjęte
PDF 162kWORD 53k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 (2018/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8‑0133/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstw sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 (2018/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8‑0133/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 109.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017 (2018/2197(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Rybołówstwa (A8‑0133/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 17 113 000 EUR, co stanowi wzrost o 71,70 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost ten, związany głównie z tytułem III (budżet operacyjny), w którym wyniósł 295 %, miał na celu kolejne czartery zasobów przez Agencję (nowe zadanie: europejska straż przybrzeżna); mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2017 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z satysfakcją, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w roku budżetowym 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,9 %, co oznacza spadek o 0,7 % w porównaniu z rokiem 2016; ubolewa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 73,8 %, co oznacza spadek o 14,7 % w porównaniu z rokiem 2016;

Anulowane środki przeniesione

2.  z zaniepokojeniem zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 53 595 EUR, co stanowi 5,22 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza wzrost o 0,5 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  zauważa z zadowoleniem, że Agencja wykorzystuje pewną liczbę kluczowych wskaźników skuteczności działania do wspierania wieloletnich celów strategicznych i do oceny wartości dodanej swoich działań oraz do usprawnienia zarządzania budżetem;

4.  odnotowuje, że Agencja zrealizowała 93 % działań w terminie oraz że w 90 % wdrożyła roczny plan w zakresie strategii komunikacyjnej;

5.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego przyjęły trójstronne porozumienie robocze określające współpracę między tymi agencjami oraz współpracę z organami krajowymi wykonującymi zadania straży przybrzeżnej; wzywa Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o przyszłych planach i o postępach w tej współpracy;

6.  zgadza się, że utrzymanie równie wysokiego poziomu inspekcji jak w 2016 r. stanowiło wyzwanie w kontekście współpracy w zakresie funkcji europejskiej straży przybrzeżnej;

7.  zwraca uwagę, że polityka Unii w dziedzinie migracji, a w szczególności utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w ramach ogólnych ulepszeń w funkcjonowaniu straży przybrzeżnej, oznacza dla Agencji nowe zadania z zakresu inspekcji oraz skuteczniejszą współpracę, co będzie wymagało zwiększonego finansowania oraz większych zasobów technicznych i kadrowych;

8.  podkreśla, że Agencji należy zapewnić odpowiednie zasoby na prowadzenie nowego rodzaju operacji służących likwidowaniu szlaków przemytu ludzi oraz na wykorzystanie danych pozyskiwanych z systemów informowania o ruchu statków do wykrywania łodzi przewożących migrantów;

9.  niemniej jednak podkreśla ogromne znaczenie podstawowej działalności kontrolnej w kontekście wykonywania obowiązku wyładunku;

10.  zauważa, że wyniki drugiej pięcioletniej niezależnej oceny zewnętrznej Agencji za lata 2012–2016 przedstawiono 20 czerwca 2017 r.; z zadowoleniem odnotowuje, że sprawozdanie potwierdza pozytywne wyniki Agencji według wszystkich kryteriów oceny;

Polityka kadrowa

11.  stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,72 % i przyjęto 59 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 61 stanowisk dla pracowników na czas określony (w 2016 r. – 51 zatwierdzonych stanowisk); zauważa ponadto, że w 2017 r. Agencja zatrudniała 8 pracowników kontraktowych i 5 oddelegowanych ekspertów krajowych; zauważa, że ze względu na zmianę w rozporządzeniu ustanawiającym w planie zatrudnienia na 2017 r. przyznano Agencji 13 stanowisk na nowe zadania, z których trzy przeznaczono do puli realokacji na potrzeby agencji;

12.  odnotowuje, że Agencja przyjęła wzorcową decyzję Komisji w sprawie polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu oraz że w 2017 r. ogłoszono nabór na zaufanych doradców, a w 2018 r. zakończono szkolenia;

13.  zwraca się do Agencji o dalszą konsolidację polityki w zakresie równowagi płci, aby przełamać tradycyjną dominację mężczyzn jako ekspertów w tej dziedzinie, gdyż mimo że dyrektorowi wykonawczemu podlegają w większości kobiety, których przewaga utrzymuje się także w dziale zasobów ludzkich i w dziale informatycznym, jedynie 22% pracowników w grupie zaszeregowania AD8 lub wyższej to kobiety;

Zamówienia

14.  podkreśla, że główna działalność w zakresie zamówień publicznych w 2017 r. skoncentrowała się na ogłoszeniu procedury otwartej na czarter jednostki patrolującej rybołówstwo morskie (20 mln EUR), która zakończyła się sukcesem i podpisaniem umowy ramowej;

15.  z zadowoleniem stwierdza, że zgodnie z celem agencji Unii, jakim jest wspólne organizowanie zamówień, Agencja ogłosiła w 2017 r. pierwszą międzyinstytucjonalną procedurę otwartą, a dwie inne agencje przystąpiły do tej procedury; wzywa Agencję, aby informowała organ udzielający absolutorium o przebiegu wspólnych procedur udzielania zamówień;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  docenia już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; z zadowoleniem stwierdza, że eksperci, którzy nie podpiszą deklaracji interesów, nie mogą być zatrudnieni na mocy umowy szczegółowej oraz że Agencja regularnie monitoruje składanie deklaracji;

Kontrole wewnętrzne

17.  przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Agencja opracowała i wdrożyła scentralizowany monitoring wszystkich zaleceń pokontrolnych Trybunału i Służby Audytu Wewnętrznego, tak aby je skonsolidować i monitorować, jak również usprawnić realizację odpowiednich planów działania;

Inne uwagi

18.  odnotowuje wysiłki Agencji na rzecz stworzenia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zwraca jednak uwagę, że Agencja nie wdrożyła żadnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

o
o   o

19.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 84 z 17.3.2017, s. 158.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności