Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2197(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0133/2019

Texte depuse :

A8-0133/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.25

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0266

Texte adoptate
PDF 148kWORD 52k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2017: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0133/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 109.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 109.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Comunitare pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului(5), în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0133/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 109.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 109.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 128, 21.5.2005, p. 1.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2197(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru pescuit (A8-0133/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare Agenția) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 17 113 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 71,70 % față de bugetul pe 2016; întrucât creșterea a fost legată în principal de titlul III (bugetul operațional), cu o creștere de 295 % destinată să asigure navlosirea de mijloace de către Agenție (noua funcție de gardă de coastă europeană); întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,9 %, ceea ce reprezintă o reducere de 0,7 % față de exercițiul 2016; constată cu regret că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 73,8 %, ceea ce reprezintă o scădere de 14,7 % în comparație cu 2016;

Anularea reportărilor

2.  ia act cu preocupare că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 53 595 EUR, reprezentând 5,22 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o creștere de 0,5 % față de 2016;

Performanța

3.  constată cu satisfacție că Agenția folosește o serie de indicatori-cheie de performanță pentru a-și sprijini obiectivele strategice multianuale și pentru a evalua valoarea adăugată a activităților sale, precum și pentru a-și îmbunătăți gestionarea bugetară;

4.  observă că Agenția a executat 93 % din activitățile sale la timp și că a pus în aplicare 90 % din planul său strategic de comunicare anual;

5.  ia act cu satisfacție de faptul că Agenția, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă au adoptat un acord de lucru tripartit care definește cooperarea dintre aceste agenții și cooperarea cu autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de pază de coastă; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la planurile sale pentru viitor și evoluțiile viitoare în ceea ce privește această cooperare;

6.  este de acord că menținerea aceluiași nivel ridicat al inspecțiilor ca în 2016 a fost o provocare, în contextul cooperării privind funcțiile de pază de coastă europeană;

7.  subliniază că politica Uniunii în domeniul migrației și, în special, crearea poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european, ca parte a unei îmbunătățiri globale a funcțiilor gărzii de coastă, înseamnă pentru Agenție noi sarcini de inspecție și o mai bună cooperare, iar acestea vor necesita majorarea resurselor financiare și a resurselor tehnice și umane;

8.  subliniază că Agenția ar trebui să primească resurse suficiente pentru a desfășura noi tipuri de operațiuni în vederea blocării rutelor de introducere ilegală de persoane, precum și pentru a utiliza datele furnizate de sistemele sale de raportare a navelor cu scopul de a detecta navele care transportă migranți;

9.  cu toate acestea, insistă asupra importanței cruciale a activităților de inspecție de bază în contextul punerii în aplicare a obligației de debarcare;

10.  observă că rezultatele celei de a doua evaluări externe independente cincinale a Agenției pentru perioada 2012-2016 au fost prezentate la 20 iunie 2017; ia act cu satisfacție de faptul că raportul confirmă performanța pozitivă a Agenției pentru toate criteriile de evaluare;

Politica de personal

11.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 96,72 %, fiind ocupate 59 de posturi de agenți temporari din cele 61 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii (față de 51 de posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, opt agenți contractuali și cinci experți naționali detașați; observă că, în urma modificării regulamentului de înființare, Agenției i-au fost acordate 13 posturi pentru noile sarcini aferente, dintre care trei au fost folosite pentru rezerva de redistribuire a agențiilor;

12.  ia act de faptul că Agenția a adoptat modelul de decizie al Comisiei privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii și că, în 2017, a fost lansat un concurs pentru consilieri confidențiali, iar formarea a fost finalizată în 2018;

13.  invită Agenția să își consolideze în continuare politica în materie de echilibru între femei și bărbați pentru a schimba caracterul tradițional masculin al domeniului din care provin experții săi: în ciuda faptului că majoritatea membrilor personalului sunt femei în cadrul direcției executive și al unității de resurse și IT, numai 22 % din personalul cu gradul AD8 și superior sunt femei;

Achizițiile

14.  subliniază că principala activitate de achiziții din 2017 s-a concentrat pe lansarea unei cereri deschise pentru navlosirea unei nave destinate patrulei de pescuit în larg (20 de milioane EUR), care a fost finalizată cu succes și care a condus la semnarea unui contract-cadru;

15.  ia act cu satisfacție de faptul că, în urma obiectivului agențiilor Uniunii de a pune în comun eforturile în materie de achiziții publice, Agenția a lansat în 2017 prima sa licitație interinstituțională deschisă și că alte două agenții au aderat la această procedură; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la viitoarele evoluții ale procedurilor sale comune în materie de achiziții;

Prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și transparența

16.  ia act de măsurile aplicate de Agenție și efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și protecția avertizorilor de integritate; constată cu satisfacție că experții care nu semnează o declarație de interese nu sunt autorizați să lucreze în cadrul unui contract specific și că Agenția monitorizează în mod regulat depunerea declarațiilor respective;

Controalele interne

17.  salută faptul că Agenția a elaborat și a implementat un sistem centralizat de control al tuturor recomandărilor de audit formulate de Curte și de IAS, cu scopul de a consolida și monitoriza recomandările, precum și de a îmbunătăți acțiunile întreprinse în urma planurilor de acțiune corespunzătoare;

Alte observații

18.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și eficient din punctul de vedere al costurilor; cu toate acestea, subliniază că Agenția nu a instituit măsuri suplimentare pentru a reduce sau compensa emisiile de CO2;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 158.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate