Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2197(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0133/2019

Predkladané texty :

A8-0133/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.25

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0266

Prijaté texty
PDF 158kWORD 48k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0133/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre kontrolu rybárstva a mení nariadenie (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0133/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 109.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017 (2018/2197(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0133/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 17 113 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 71,70 %; keďže nárast súvisel najmä s hlavou III (operačný rozpočet), v ktorej došlo k zvýšeniu o 295 %, aby agentúra mohla naďalej prenajímať zariadenia (nová funkcia európskej pobrežnej stráže); keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2017 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,9 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 0,7 %; s poľutovaním konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 73,8 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 14,7 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  so znepokojením konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol 53 595 EUR, čo predstavuje 5,22 % celkovej prenesenej sumy a zodpovedá zvýšeniu o 0,5 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa istý počet kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom podporiť svoje viacročné strategické ciele a posúdiť pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jej činnosti, ako aj zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

4.  poznamenáva, že agentúra včas vykonala 93 % svojich činností a že realizovala 90 % svojho ročného plánu komunikačnej stratégie;

5.  s uspokojením konštatuje, že agentúra, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Európska námorná bezpečnostná agentúra prijali tripartitnú pracovnú dohodu, v ktorej sa vymedzuje spolupráca medzi týmito agentúrami a spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré plnia úlohy pobrežnej stráže; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o budúcich plánoch a ďalšom vývoji uvedenej spolupráce;

6.  súhlasí s tým, že zachovanie rovnako vysokej úrovne kontrol ako v roku 2016 v kontexte spolupráce na činnostiach európskej pobrežnej stráže bolo náročné;

7.  poukazuje na skutočnosť, že migračná politika Únie, a najmä zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže v rámci celkového zlepšenia činnosti pobrežnej stráže so sebou prináša nové úlohy inšpekcie a lepšej spolupráce pre agentúru, čo si vyžiada zvýšenie finančných, technických i ľudských zdrojov;

8.  zdôrazňuje, že agentúre by sa mal poskytnúť dostatok zdrojov na vykonávanie nových druhov operácií zameraných na prerušenie trás prevádzačstva a na využívanie údajov, ktoré poskytujú jej systémy hlásenia lodí s cieľom odhaľovať plavidlá prevážajúce migrantov;

9.  napriek tomu trvá na tom, že kľúčové kontrolné činnosti v súvislosti s vykonávaním povinnosti vylodiť úlovky sú mimoriadne dôležité;

10.  berie na vedomie, že výsledky druhého päťročného nezávislého externého hodnotenia agentúry na obdobie 2012 – 2016 boli predložené 20. júna 2017; s uspokojením konštatuje, že v správe sa potvrdzuje pozitívna výkonnosť agentúry vo všetkých hodnotiacich kritériách;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 96,72 %, pričom zo 61 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 51 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 59 dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 pre agentúru okrem toho pracovalo osem zmluvných zamestnancov a päť vyslaných národných expertov; konštatuje však, že v dôsledku zmeny nariadenia o zriadení agentúry jej bolo v súvislosti s príslušnými novými úlohami priznaných 13 pracovných miest, z ktorých tri boli určené do fondu pracovných miest agentúr;

12.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu a že v roku 2017 bolo vyhlásené výberové konanie na dôverných poradcov, pričom odborná príprava bola dokončená v roku 2018;

13.  vyzýva agentúru, aby ešte viac posilnila svoju politiku rodovej rovnováhy, aby sa tak dosiahol prelom v tradične mužskej oblasti, z ktorej pochádzajú jej odborníci: napriek tomu, že väčšina personálu na oddelení výkonného riaditeľa, ako aj na oddelení pre zdroje a IT sú ženy, v platovej triede AD 8 a vyšších tvoria ženy len 22 % zamestnancov;

Verejné obstarávanie

14.  zdôrazňuje, že hlavná činnosť v oblasti obstarávania bola v roku 2017 zameraná na začatie verejnej súťaže na prenájom príbrežného hliadkovacieho plavidla (20 miliónov EUR), ktorá bolo úspešne dokončená a vyústila do podpisu rámcovej zmluvy;

15.  s uspokojením konštatuje, že v nadväznosti na cieľ agentúr Únie týkajúci sa spoločného využívania verejného obstarávania agentúra v roku 2017 začala svoju prvú medziinštitucionálnu verejnú súťaž a že sa k tomuto postupu verejného obstarávania pripojili ďalšie dve agentúry; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o budúcom vývoji, pokiaľ ide o jej spoločné postupy verejného obstarávania;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; s uspokojením konštatuje, že odborníci, ktorí nepodpisujú vyhlásenie o záujmoch, nemôžu pracovať podľa osobitnej zmluvy a že agentúra pravidelne monitoruje predkladanie vyhlásení;

Vnútorné kontroly

17.  víta skutočnosť, že agentúra vyvinula a zaviedla centralizované monitorovanie všetkých audítorských odporúčaní vydaných Dvorom audítorov a Útvarom pre vnútorný audit s cieľom konsolidovať a monitorovať ich, ako aj zlepšiť opatrenia nadväzujúce na príslušné akčné plány;

Ďalšie pripomienky

18.  berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že agentúra nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o
o   o

19.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2017, s. 158.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia