Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2197(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0133/2019

Predložena besedila :

A8-0133/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.25

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0266

Sprejeta besedila
PDF 147kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
P8_TA(2019)0266A8-0133/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017 (2018/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0133/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 109.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 109.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017 (2018/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0087/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0133/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za nadzor ribištva, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 109.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 109.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 128, 21.5.2005, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017 (2018/2197(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ribištvo (A8-0133/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropske agencije za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: agencija) njen končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 17.113.000 EUR, kar je 71,70 % več kot leta 2016; ker se je povečanje v glavnem nanašalo na naslov III (proračun za poslovanje), pri čemer je agencija 295-odstotno povečanje namenila dodatnemu najemanju plovil (nova funkcija evropske obalne straže); ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 98,9 %, kar je 0,7 % manj kot leta 2016; z obžalovanjem ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za plačila znašala 73,8 %, kar je 14,7 % manj kot leta 2016;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je agencija razveljavila 53.595 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 5,22 % vseh prenesenih sredstev in 0,5 % več kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da agencija uporablja več ključnih kazalnikov uspešnosti za podporo svojih večletnih strateških ciljev in za oceno dodane vrednosti, ki jo zagotavljajo njene dejavnosti, ter za izboljšanje upravljanja proračuna;

4.  ugotavlja, da je agencija 93 % svojih dejavnosti izvedla pravočasno in da je izvedla 90 % svojega letnega strateškega načrta za komuniciranje;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da sta agencija, Evropska agencija za mejno in obalno stražo in Evropska agencija za pomorsko varnost sprejeli tristranski delovni dogovor, v katerem je opredeljeno sodelovanje med temi agencijami in sodelovanje z nacionalnimi organi, ki opravljajo funkcije obalne straže; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o prihodnjih načrtih in razvoju dogodkov v zvezi s tem sodelovanjem;

6.  se strinja, da je agencija s tem, ko je uspela kljub sodelovanju na področju dejavnosti evropske obalne straže ohraniti število inšpekcijskih pregledov na enako visoki ravni kot leta 2016, dosegla velik uspeh;

7.  poudarja, da politika Unije na področju migracij, zlasti pa ustanovitev evropske mejne in obalne straže v okviru splošnega izboljšanja funkcij obalne straže, agenciji prinaša nove naloge inšpekcijskega nadzora in zahteva boljše sodelovanje, zato je treba povečati njena finančna sredstva ter tehnične in človeške vire;

8.  poudarja, da bi bilo treba agenciji dodeliti zadostne vire, da bi lahko opravljala nove vrste operacij, s katerimi bi prekinila poti, po katerih poteka tihotapljenje ljudi, ter uporabila podatke, ki jih posredujejo njeni sistemi poročanja z ladij, za odkrivanje plovil, ki prevažajo migrante;

9.  kljub temu poudarja, kako pomembne so osrednje inšpekcijske dejavnosti v okviru izvajanja obveznosti iztovarjanja;

10.  ugotavlja, da so bili 20. junija 2017 predstavljeni rezultati drugega petletnega neodvisnega zunanjega ocenjevanja agencije za obdobje 2012–2016; z zadovoljstvom ugotavlja, da poročilo potrjuje, da je agencija uspešno izpolnila vsa merila za ocenjevanje;

Kadrovska politika

11.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt dne 31. decembra 2017 uresničen 96,72-odstotno, saj je bilo od 61 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 59 (51 odobrenih delovnih mest leta 2016); ugotavlja, da je za agencijo v letu 2017 delalo tudi osem pogodbenih uslužbencev in pet napotenih nacionalnih strokovnjakov; vendar ugotavlja, da je bilo agenciji zaradi spremembe uredbe o ustanovitvi odobrenih 13 delovnih mest za s tem povezane nove naloge, od katerih so bila tri uporabljena za fond za prerazporeditve med agencijami;

12.  ugotavlja, da je agencija sprejela vzorčni sklep Komisije o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja ter da je bil leta 2017 objavljen poziv za zaupne svetovalce, leta 2018 pa se je zaključilo usposabljanje;

13.  poziva agencijo, naj še okrepi politiko uravnotežene zastopanosti spolov, da bi dosegla spremembo na področju, na katerem so kot strokovnjaki tradicionalno dejavni predvsem moški, in je kljub temu, da je v kabinetu izvršnega direktorja ter enoti za vire in IT zaposlenih več žensk, ženskega spola zgolj 22 % vsega osebja iz razreda AD8 in več;

Javno naročanje

14.  poudarja, da je bila glavna dejavnost v zvezi z javnimi naročili v letu 2017 osredotočena na začetek javnega razpisa za najem patruljnega čolna za priobalni ribolov (20 milijonov EUR), ki je bil uspešno izpeljan in je privedel do podpisa okvirne pogodbe;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija na podlagi cilja agencij Unije za delitev prizadevanj za javna naročila leta 2017 objavila prvi medinstitucionalni javni razpis za zbiranje ponudb in da sta se dve drugi agenciji pridružili navedenemu postopku javnega naročanja; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o prihodnjih novostih, ki zadevajo skupne postopke javnega naročanja;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

16.  priznava obstoječe ukrepe in sedanja prizadevanja agencije, da bi zagotovila preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; z zadovoljstvom ugotavlja, da strokovnjaki, ki ne podpišejo izjave o interesih, ne smejo delati na podlagi posebne pogodbe, in da agencija redno spremlja predložitev izjav;

Notranja kontrola

17.  pozdravlja, da je agencija razvila in izvedla centralizirano spremljanje vseh revizijskih priporočil, ki sta jih izdala Računsko sodišče in služba Komisije za notranjo revizijo, da bi jih konsolidirala in spremljala ter izboljšala nadaljnje izvajanje ustreznih akcijskih načrtov;

Druge pripombe

18.  je seznanjen s prizadevanji agencije za stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje; vendar poudarja, da agencija nima dodatnih ukrepov za zmanjšanje ali izravnavo emisij CO2;

o
o   o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 84, 17.3.2017, str. 158.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov