Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2190(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0128/2019

Indgivne tekster :

A8-0128/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.26

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0267

Vedtagne tekster
PDF 148kWORD 50k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2017: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017 (2018/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017, med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(5), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0128/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 132.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 132.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017 (2018/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017, med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(5), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0128/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 132.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 132.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017 (2018/2190(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0128/2019),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets ("autoriteten") endelige budget for regnskabsåret 2017 ifølge dens opgørelse over indtægter og udgifter(2) var på 79 558 730,31 EUR, hvilket svarer til en stigning på 0,08 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at autoritetens budget hovedsageligt stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for autoriteten for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at autoritetens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,98 %, hvilket er en stigning på 0,02 % i forhold til 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 92,31 %, hvilket er en stigning på 2,65 % sammenlignet med 2016;

2.  gentager sin bekymring over det til stadighed lave niveau af finansielle bevillinger fra EU-budgettet til autoriteten;

3.  beklager det tiltagende misforhold mellem voksende opgaver og færre ressourcer, som førte til relevante forsinkelser i leveringen af visse projekter;

Bortfald af fremførsler

4.  bemærker, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 291 011,86 EUR, hvilket svarer til 3,55 % af det samlede overførte beløb og udgør en nedgang på 2,31 % i forhold til 2016;

Performance

5.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten i sin omfattende resultatbaserede forvaltningstilgang har indført en række effekt- og resultatindikatorer under de centrale resultatindikatorer med henblik på at måle den merværdi, dens aktiviteter tilfører; bemærker endvidere, at autoriteten anvender andre centrale resultatindikatorer til at forbedre sin budgetforvaltning;

6.  anerkender, at 2017 var det første år for gennemførelsen af autoritetens 2020-strategi og for den nye politik, der blev indført for at sikre uafhængigheden af de fagfolk, der er involveret i autoritetens arbejde; glæder sig over, at dens performance var tilfredsstillende med kun ni indikatorer, der viser moderat afvigelse, og kun to relevante afvigelser ud af de i alt 65 indikatorer;

7.  glæder sig over autoritetens bidrag til sikkerheden i Unionens fødevare- og foderkæde og over dens store indsats med at stille EU-ansvarlige for risikostyring til rådighed med omfattende, uafhængig og ajourført videnskabelig rådgivning i spørgsmål vedrørende fødevarekæden, med på en klar måde at informere offentligheden om sine resultater og om grundlaget for disse og med at samarbejde med interessenter og institutionelle partnere med henblik på at fremme sammenhængen i og tilliden til Unionens fødevaresikkerhedssystem;

8.  mener, at autoriteten fortsat bør være særligt opmærksom på den offentlige opinion og forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed;

9.  fremhæver, at autoriteten afsluttede 779 spørgsmål gennem videnskabelige udtalelser, tekniske rapporter og understøttende publikationer;

10.  bemærker, at der blev indledt en ekstern evaluering af autoriteten i 2017, og at resultaterne vil foreligge i 2018; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om konklusionerne af denne evaluering og om de respektive foranstaltninger, der er truffet for at adressere på eventuelle henstillinger;

11.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten deler ressourcer og aktiviteter med Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme inden for dataindsamling, analyse og databaser og for så vidt angår videnskabelige vurderinger;

Personalepolitik

12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2017 var gennemført med 96,28 %, med 311 tjenestemænd eller midlertidigt ansatte ud af de 323 stillinger, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 330 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at der desuden var 120 kontraktansatte og 12 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for autoriteten i 2017;

13.  bemærker, at autoriteten har vedtaget Kommissionens modelafgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane; anerkender, at den har arrangeret uddannelseskurser og givet mulighed for fortrolig rådgivning;

14.  bemærker med bekymring, at der i 2017 blev modtaget to formelle klager, der krævede indledning af en formel procedure for chikane; noterer sig autoritetens konklusion om, at der ikke var nogen indledende beviser, hvilket er nødvendigt for at indlede en administrativ undersøgelse;

Udbud

15.  bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning har autoriteten tildelt tre kaskaderammekontrakter på vegne af ni agenturer, der sammen iværksatte et åbent udbud; noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at rammekontrakter med ny indkaldelse af bud for hver kontrakt ville være mere passende end kaskaderammekontrakter med hensyn til at opnå valuta for pengene i forbindelse med udbud, hvor det ved iværksættelsen af udbuddet ikke vides, hvilke konkrete tjenesteydelser der skal leveres; noterer sig autoritetens begrundelse og bemærker endvidere fra dens svar, at autoriteten mener, at kaskademekanismen er en bedre løsning i betragtning af den specifikke rammekontrakts langsigtede karakter;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

16.  anerkender autoritetens eksisterende foranstaltninger for og igangværende bestræbelser på at sikre forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere og gennemsigtighed; glæder sig over autoritetens nylige beslutning om at indføre regler med retningslinjer for beskyttelse af whistleblowere og af deres identitet; glæder sig over autoritetens ajourførte uafhængighedspolitik, som blev vedtaget i 2017 efter høring af interessenter og offentligheden, og som sigter mod at bygge videre på den politik, den erstatter, for at sikre, at autoriteten kan opnå en korrekt balance mellem at tiltrække den relevante ekspertise fra det videnskabelige samfund og samtidig sikre sine aktiviteter mod enhver form for utilbørlig påvirkning; bifalder også den nye definition af, hvad der udgør en interessekonflikt, som blev vedtaget i forbindelse med autoritetens nye uafhængighedspolitik; glæder sig endvidere over offentliggørelsen af interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen på autoritetens websted; beklager, at offentliggørelsen af deres CV'er stadig mangler; noterer sig med tilfredshed, at autoriteten i juli 2018 indførte regler om håndtering af modstridende interesser, der erstatter reglerne for interesseerklæringer fra 2014;

17.  bemærker, at Parlamentet via sine årlige dechargebetænkninger gentagne gange har opfordret autoriteten til at indføre en toårig afkølingsperiode, hvilket vil forhindre eksperter med finansielle interesser knyttet til virksomheder, hvis stoffer vurderes af autoriteten, i at deltage i autoritetens videnskabelige paneler eller arbejdsgrupper;

18.  er af den overbevisning, at autoriteten bør tildeles et tilstrækkeligt budget og tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at den kan ansætte uafhængige eksperter uden interessekonflikter;

19.  noterer sig med tilfredshed autoritetens tilsagn om at vedtage en årlig rapport om uafhængighedsrelaterede aktiviteter, som vil blive medtaget som et bilag til den konsoliderede årsberetning og indeholde resultater af revisioner, overensstemmelses- og sandfærdighedstjeks;

20.  glæder sig over, at eksperter fra medlemsstaterne nu vil skulle indgive en sådan interesseerklæring til autoriteten; insisterer på, at disse erklæringer kontrolleres af autoriteten og offentliggøres;

21.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til autoritetens administrerende direktør og bestyrelse; bemærker, at den ifølge autoritetens svar allerede har indført formelle krav, der skal sikre regnskabsførerens uafhængighed;

22.  minder om henstillingerne i Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider og navnlig dets opfordring til autoriteten om: at forbedre deres risikokommunikation for at informere offentligheden på en hensigtsmæssig, forståelig og lettilgængelig måde; regelmæssigt at ajourføre sine vejledninger i overensstemmelse med den seneste udvikling på alle relevante områder med henblik på at vurdere de kort- og langsigtede virkninger af restkoncentrationer af aktivstoffer, formuleringer og blandinger overfladevand, jord, vind og støv; at gøre oplysningerne på dens websted mere brugervenlige og lette dataudvinding; at den offentliggør sine udtalelser i peer-evaluerede tidsskrifter for at intensivere konstruktive diskussioner og give flere nationale eksperter og andre forskere incitamenter til og mod på at deltage i dens arbejde;

23.  bemærker, at en gruppe medlemmer af Europa-Parlamentet anlagt sag mod autoriteten på grund af en begrænsning af aktindsigten i sagen om "glyphosat"; opfordrer autoriteten til fuldt ud og uden ophold at gennemføre Den Europæiske Unions Domstols afgørelse af 7. marts 2019;

Interne kontroller

24.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten har revideret sin risikostyringsproces for at sikre, at alle risici er omfattet, og at den desuden har udviklet en strategi til bekæmpelse af svig efter en intern risikovurdering foretaget i overensstemmelse med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs metode og vejledning;

25.   anerkender, at autoriteten har fastlagt en strategi for efterfølgende finansiel kontrol i form af en forholdsmæssig tilgang til kontrol i overensstemmelse med de retlige forpligtelser, og at den desuden har defineret sikkerhedsstyringen og revideret rammerne for intern kontrol hen imod en principbaseret tilgang;

26.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemgik gennemførelsen af den handlingsplan, der fulgte i kølvandet af en henstilling fra IAS om at opdatere autoritetens IT-styring, og konkluderede, at alle revisionsanbefalinger var blevet gennemført på passende og effektiv vis;

27.  bemærker, at IAS ifølge Revisionsrettens beretning udsendte em revisionsrapport "The process for Evaluation of Regulated Products: Assessment Phase in Pesticides Authorisation", og at den indeholdt to meget vigtige bemærkninger; bemærker, at autoriteten er ved at udarbejde en handlingsplan i overensstemmelse hermed; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen af denne handlingsplan;

o
o   o

28.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(3) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0023.
(2) EUT C 311 af 19.9.2017, s. 9.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik