Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2190(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0128/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0128/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.26

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0267

Pieņemtie teksti
PDF 158kWORD 52k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2190(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(5), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0128/2019),

1.  sniedz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 132. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 132. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2190(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(5), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0128/2019),

1.  apstiprina Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 132. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 132. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2190(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0128/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(2) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 79 558 730,31 EUR, t. i., par 0,08 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā Iestādes budžets tiek finansēts galvenokārt no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Iestādes 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,98 %, kas ir nedaudz — par 0,02 % — zemāks nekā 2016. gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 92,31 %, t. i., par 2,65 % augstāks nekā 2016. gadā;

2.  atkārtoti pauž bažas par to, ka Iestādes budžetā no Savienības budžeta kārtējo reizi tiek piešķirts pārāk maz finanšu apropriāciju;

3.  pauž nožēlu par to, ka aizvien vairāk palielinās neatbilstība starp augošo pienākumu klāstu un sarūkošo resursu apmēru un šīs neatbilstības dēļ ir būtiski aizkavējusies dažu projektu īstenošana;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

4.  pieņem zināšanai, ka atceltās no 2016. gada uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas bija 291 011,86 EUR jeb 3,55 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un tas ir par 2,31 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

5.  ar gandarījumu atzīmē, ka Iestāde savā vispusīgajā sniegumā balstītajā vadības pieejā ir ieviesusi vairākus ietekmes un iznākumu galvenos snieguma rādītājus, ar ko mērīt darbību pievienoto vērtību; turklāt atzīmē, ka budžeta pārvaldības nolūkā Iestāde izmanto arī citus galvenos snieguma rādītājus;

6.  pieņem zināšanai, ka 2017. gads bija pirmais gads, kad tika īstenots Iestādes 2020. gada stratēģijas plāns un jaunā politika, kas izveidota, lai panāktu Iestādē iesaistīto speciālistu neatkarību; atzinīgi vērtē to, ka sniegums bija apmierinošs un ka no visiem 65 rādītājiem tikai deviņiem bija mērenas novirzes un diviem — būtiskas novirzes;

7.  atzinīgi vērtē to, kā Iestāde palīdz uzlabot Savienības pārtikas un dzīvnieku barības ķēdes nekaitīgumu, un tās ievērojamos pūliņus sniegt Savienības riska pārvaldniekiem visaptverošus, neatkarīgus un mūsdienīgus zinātniskos ieteikumus par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas ķēdi, skaidri informēt sabiedrību par rezultātiem un informāciju, uz kuriem tie ir balstīti, un sadarboties ar ieinteresētajām personām un institucionālajiem partneriem, lai veicinātu saskaņotību un uzticēšanos Savienības pārtikas nekaitīguma sistēmai;

8.  uzskata, ka Iestādei arī turpmāk būtu jāpievērš īpaša uzmanība sabiedriskajai domai un jācenšas nodrošināt atklātību un pārredzamību;

9.  uzsver, ka Iestāde pabeidza 779 jautājumu izskatīšanu, sniedzot zinātniskos atzinumus un izstrādājot tehniskos ziņojumus un atbalsta publikācijas;

10.  atzīmē, ka 2017. gadā sākās ārējais Iestādes izvērtējums un ka rezultāti kļuva pieejami 2018. gadā; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā izvērtējuma iznākumu un attiecīgiem pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz iespējamiem ieteikumiem;

11.  ar gandarījumu atzīmē, ka Iestādei ir kopīgi resursi un darbības ar Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru datu vākšanas, analīzes un datubāžu jomā un zinātnisko novērtējumu īstenošanā;

Personāla politika

12.  atzīmē, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,28 % no Iestādes štata vietām un ka bija aizpildītas 311 no 323 ierēdņu un pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumam — 2016. gadā bija apstiprinātas 330 vietas); ņem vērā, ka 2017. gadā Iestādē strādāja arī 120 līgumdarbinieki un 12 norīkotie valstu eksperti;

13.  atzīmē, ka Iestāde attiecībā uz personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku ir pieņēmusi Komisijas lēmuma paraugu; pieņem zināšanai, ka tā ir rīkojusi apmācības un nodrošinājusi konfidenciālu konsultāciju iespējas;

14.  ar bažām atzīmē, ka 2017. gadā tika saņemtas divas oficiālas sūdzības ar prasību sākt oficiālu procedūru, kas piemērojama aizskarošas izturēšanās gadījumā; ņem vērā Iestādes secinājumu, ka šajos gadījumos trūka sākotnējā pierādījuma, kas ir vajadzīgs, lai sāktu administratīvu izmeklēšanu;

Iepirkums

15.  saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Iestāde deviņu aģentūru, kas pievienojās atklātam iepirkuma konkursam, vārdā piešķīra trīs kaskādes veida pamatlīgumus; ņem vērā Revīzijas palātas komentāru, ka pamatlīgumi, kas paredz konkursa atkārtotu uzsākšanu katram atsevišķam līgumam, ir piemērotāki par kaskādes veida līgumiem, jo izmaksu ziņā ir lietderīgāki iepirkuma gadījumos, kad konkursa sākšanas laikā nav zināms, kādi konkrēti pakalpojumi būs jāsniedz; ņem vērā Iestādes sniegto pamatojumu un atzīmē, ka saskaņā ar Iestādes atbildi kaskādes mehānisms tai šķiet piemērotāks konkrētā pamatlīguma ilgtermiņa rakstura ziņā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  pieņem zināšanai Iestādes pastāvošos pasākumus un īstenotos centienus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu pārredzamību un interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību; atzinīgi vērtē Iestādes neseno lēmumu īstenot noteikumus, kas paredz vadlīnijas par trauksmes cēlēju aizsardzību un viņu identitātes konfidencialitāti; atzinīgi vērtē Iestādes atjaunināto neatkarības politiku, kura tika pieņemta 2017. gadā pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām un sabiedrību un kuras mērķis ir uzlabot aizstāto politiku, lai nodrošinātu, ka Iestāde var panākt pareizu līdzsvaru starp attiecīgo ekspertu piesaistīšanu no zinātniskajām aprindām un savu darbību aizsardzību pret nepienācīgu ietekmi; atzinīgi vērtē arī jauno interešu konflikta definīciju, kas pieņemta Iestādes jaunajā neatkarības politikā; tāpat atzinīgi vērtē arī valdes locekļu interešu deklarāciju publicēšanu Iestādes tīmekļa vietnē; pauž nožēlu par to, ka vēl nav publicēti viņu CV; ar gandarījumu atzīmē, ka Iestāde no 2018. gada jūlija īsteno noteikumus par konkurējošu interešu pārvaldību, kas aizstāja 2014. gada noteikumus par interešu deklarācijām;

17.  ņem vērā, ka Parlaments ziņojumos par gada budžeta izpildes apstiprināšanu ir vairākkārt aicinājis Iestādi īstenot divu gadu nogaidīšanas periodu, kas nepieļautu, ka Iestādes zinātniskajās vai darba grupās darbojas eksperti, kuru finanšu intereses ir saistītas ar uzņēmumiem, kas Iestādei iesnieguši vielas izvērtēšanai;

18.  pauž pārliecību, ka Iestādei būtu jāpiešķir pietiekams budžets un resursi, lai nodrošinātu, ka tā var pieņemt darbā neatkarīgus ekspertus, kuriem nav interešu konflikta;

19.  ar gandarījumu atzīmē Iestādes apņemšanos ik gadu pieņemt ziņojumu par darbībām, kas saistītas ar neatkarību, to pielikuma veidā pievienot konsolidētajam gada ziņojumam un tajā iekļaut arī revīziju un atbilstības un pareizības pārbaužu rezultātus;

20.  atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstu ekspertiem tagad būs jāiesniedz Iestādei publiska interešu deklarācija; uzstāj, ka Iestādei šīs deklarācijas ir jāpārbauda un jāpublisko;

21.  saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, padarot viņu tieši atbildīgu Iestādes izpilddirektoram un valdei; saskaņā ar Iestādes atbildi tā jau ir ieviesusi oficiālas prasības, lai nodrošinātu grāmatveža neatkarību;

22.  atgādina ieteikumus, kas sniegti Parlamenta 2019. gada 16. janvāra rezolūcijā par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru, jo īpaši aicinājumu Iestādei uzlabot risku paziņošanu, lai atbilstīgā, saprotamā un viegli pieejamā veidā informētu sabiedrību, regulāri atjaunināt savas vadlīnijas atbilstīgi jaunākajām norisēm visās attiecīgajās jomās, lai novērtētu darbīgo vielu, preparātu un maisījumu atlieku līmeņa īstermiņa un ilgtermiņa iedarbību virszemes ūdeņos, augsnē, vējā un putekļos, palielināt Iestādes tīmekļa vietnē sniegtās informācijas lietotājdraudzīgumu un atvieglot datizraci, publicēt savus atzinumus zinātniski recenzētos žurnālos, lai veicinātu konstruktīvas diskusijas un rosinātu un sekmētu dalībvalstu ekspertu un citu zinātnieku aktīvāku līdzdalību tās darbā;

23.  atzīmē, ka Eiropas Parlamenta deputātu grupa ir iesniegusi tiesā prasību pret Iestādi, jo tā ir ierobežojusi piekļuvi dokumentiem glifosāta lietā; aicina Iestādi pilnīgi un bez kavēšanās īstenot Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada 7. marta nolēmumu;

Iekšējā kontrole

24.  ar gandarījumu atzīmē, ka Iestāde pārskatīja savu riska pārvaldības procesu, lai tas aptvertu visus riskus, un pēc iekšējas riska novērtēšanas, kas tika veikta saskaņā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai metodēm un vadlīnijām, ir izstrādājusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju;

25.   pieņem zināšanai, ka Iestāde ieviesa finanšu ex post kontroles stratēģiju proporcionālas kontroles pieejas veidā atbilstoši tiesību aktu uzliktajām saistībām, kā arī noteica ticamības pārvaldības kārtību un pārskatīja savu iekšējās kontroles satvaru, izmantodama principos balstītu pieeju;

26.  ņem vērā, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) izskatīja, kā īstenots rīcības plāns, kas pieņemts, reaģējot uz IAS ieteikumu atjaunināt Iestādes IT pārvaldību, un secināja, ka visi revīzijas ieteikumi ir pienācīgi un faktiski izpildīti;

27.  saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu IAS sniedza revīzijas ziņojumu “Reglamentēto produktu vērtēšanas process. Pesticīdu atļauju izsniegšanas izvērtēšanas posms” ar diviem ļoti svarīgiem konstatējumiem; ņem vērā, ka Iestāde gatavo attiecīgu rīcības plānu; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā rīcības plāna īstenošanu;

o
o   o

28.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(3) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0023.
(2) OV C 311, 19.9.2017., 9. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika