Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2190(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0128/2019

Teksty złożone :

A8-0128/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.26

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0267

Teksty przyjęte
PDF 166kWORD 54k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
P8_TA(2019)0267A8-0128/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za rok budżetowy 2017 (2018/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(5), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0128/2019),

1.  udziela dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 (2018/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0080/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności(5), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0128/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 132.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 (2018/2190(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 16 stycznia 2019 r. w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu(1),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0128/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(2) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”) jego ostateczny budżet na rok budżetowy 2017 wyniósł 79 558 730,31 EUR, co stanowi wzrost o 0,08 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że budżet Urzędu pochodzi głównie z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdza, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z uznaniem, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,98 %, co oznacza nieznaczny spadek o 0,02 % w porównaniu z rokiem 2016; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 92,31 %, co oznacza wzrost o 2,65 % w porównaniu z rokiem 2016;

2.  ponownie wyraża zaniepokojenie, że powtarza się sytuacja, w której Urzędowi przyznaje się w budżecie Unii niewielkie środki finansowe;

3.  ubolewa nad coraz większą rozbieżnością między rosnącymi zadaniami a kurczącymi się zasobami, co spowodowało istotne opóźnienia w realizacji niektórych projektów;

Anulowane środki przeniesione

4.  zauważa, że kwota anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. wyniosła 291 011,86 EUR, co stanowi 3,55 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spadek o 2,31 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

5.  z zadowoleniem zauważa, że w swoim kompleksowym podejściu do zarządzania opartego na wynikach Urząd wprowadził szereg kluczowych wskaźników skuteczności działania dotyczących oddziaływania i wyników, aby zmierzyć wartość dodaną wynikającą z jego działań; zauważa ponadto, że Urząd stosuje inne kluczowe wskaźniki skuteczności działania w celu poprawy zarządzania budżetem;

6.  przyjmuje do wiadomości, że rok 2017 był pierwszym rokiem realizacji planu Urzędu dotyczącego strategii na 2020 r., a także realizacji nowej polityki ustanowionej w celu zapewnienia niezależności specjalistów zaangażowanych w prace Urzędu; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jego wyniki były zadowalające, a spośród 65 wskaźników łącznie jedynie dziewięć wykazywało umiarkowane odchylenie i dwa odchylenie względne;

7.  z zadowoleniem stwierdza, że Urząd przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i paszowego w Unii oraz podejmuje znaczne wysiłki, aby zapewnić unijnym podmiotom zarządzającym ryzykiem kompleksowe, niezależne i aktualne doradztwo naukowe w kwestiach związanych z łańcuchem żywnościowym, jasno informować opinię publiczną o wynikach swojej działalności i informacjach stanowiących ich podstawę, a także współpracować z zainteresowanymi stronami i partnerami instytucjonalnymi w celu promowania spójności i zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności;

8.  uważa, że Urząd nadal powinien poświęcać szczególną uwagę opinii publicznej i zobowiązać się do otwartości i przejrzystości;

9.  podkreśla, że Urząd sfinalizował 779 pytań w postaci opinii naukowych, sprawozdań technicznych i dokumentów uzupełniających;

10.  odnotowuje, że ocena zewnętrzna Urzędu rozpoczęła się w 2017 r., a jej wyniki udostępniono w 2018 r.; wzywa Urząd do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tej oceny oraz o odpowiednich działaniach podjętych w celu realizacji wszelkich wydanych zaleceń;

11.  zauważa z uznaniem, że Urząd dzieli zasoby i działania z Europejską Agencją Chemikaliów, Europejską Agencją Leków i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w dziedzinie gromadzenia danych, analiz i baz danych oraz w zakresie ocen naukowych;

Polityka kadrowa

12.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 96,28 % i przyjęto 311 urzędników i pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 323 stanowiska (w porównaniu z 330 stanowiskami zatwierdzonymi w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Urząd zatrudniał 120 pracowników kontraktowych i 12 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13.  zauważa, że Urząd przyjął wzór decyzji Komisji w sprawie polityki ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że zorganizował sesje szkoleniowe i umożliwił korzystanie z poufnego doradztwa;

14.  z niepokojem zauważa, że w 2017 r. wpłynęły dwie oficjalne skargi, w których zwrócono się o wszczęcie formalnego postępowania w sprawie molestowania; zauważa, że według Urzędu brakuje wystarczającego dowodu wymaganego do wszczęcia dochodzenia administracyjnego;

Zamówienia

15.  zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Urząd, działając w imieniu dziewięciu agencji uczestniczących w procedurze przetargu nieograniczonego, zawarł trzy umowy ramowe w systemie kaskadowym; odnotowuje spostrzeżenie Trybunału, zgodnie z którym umowy ramowe przewidujące każdorazowo ponowne poddanie zamówienia procedurze konkurencyjnej są bardziej odpowiednie niż system kaskadowy pod względem gospodarnego wykorzystania środków w przypadku zamówień, w których w momencie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie usługi mają zostać dostarczone; odnotowuje uzasadnienie Urzędu i zauważa ponadto na podstawie jego odpowiedzi, że Urząd uznaje mechanizm kaskadowy za lepiej dostosowany do długoterminowego charakteru danej umowy ramowej;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

16.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Urzędu służące zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz zapewnieniu przejrzystości; z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję Urzędu w sprawie wdrożenia przepisów określających wytyczne w zakresie ochrony demaskatorów i ich tożsamości; z zadowoleniem przyjmuje zaktualizowaną politykę Urzędu w zakresie niezależności przyjętą w 2017 r. po konsultacjach z zainteresowanymi stronami i po konsultacjach publicznych, mającą na celu oparcie się na tej polityce, którą zastępuje, aby Urząd mógł osiągnąć właściwą równowagę między pozyskiwaniem odpowiedniej wiedzy fachowej ze środowiska naukowego a ochroną jego działań przed nadmiernym wpływem; wyraża również zadowolenie z nowej definicji konfliktu interesów, którą przyjęto w ramach nowej polityki Urzędu w zakresie niezależności; ponadto z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie na stronie internetowej Urzędu deklaracji interesów członków zarządu; wyraża ubolewanie, że wciąż jeszcze nie opublikowano ich życiorysów; z uznaniem zauważa, że w lipcu 2018 r. Urząd wdrożył przepisy dotyczące zarządzania konkurującymi ze sobą interesami, zastępując tym samym przepisy dotyczące deklaracji interesów z 2014 r.;

17.  zwraca uwagę, że w corocznych sprawozdaniach w sprawie absolutorium Parlament wielokrotnie apelował do Urzędu o wprowadzenie dwuletniego okresu karencji, aby zapobiec sytuacji, w której eksperci posiadający interesy finansowe powiązane z przedsiębiorstwami, których substancje są oceniane przez Urząd, zasiadaliby w panelach naukowych lub grupach roboczych Urzędu;

18.  jest przekonany, że Urzędowi należy przydzielić wystarczające środki budżetowe i zasoby, aby zapewnić mu możliwość zatrudniania niezależnych ekspertów, w przypadku których nie występują konflikty interesów;

19.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się Urzędu do przyjmowania rocznego sprawozdania na temat działań związanych z niezależnością, które będzie stanowić załącznik do skonsolidowanego sprawozdania rocznego oraz zawierać wyniki audytu oraz kontroli zgodności i wiarygodności;

20.  przyjmuje z zadowoleniem, że eksperci z państw członkowskich będą musieli teraz przedkładać Urzędowi publiczną deklarację interesów; nalega, aby te deklaracje były sprawdzane przez Urząd i upubliczniane;

21.  zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału należy wzmocnić niezależność księgowego w drodze przesunięcia jego stanowiska bezpośrednio pod zwierzchnictwo dyrektora zarządzającego i zarządu Urzędu; zgodnie z odpowiedzią Urzędu wprowadzono już formalne wymogi w celu zapewnienia niezależności księgowego;

22.  przypomina o zaleceniach Parlamentu zawartych w jego rezolucji z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, a w szczególności o apelu do Urzędu o: udoskonalenie przekazu o ryzyku w celu informowania społeczeństwa w odpowiedni, zrozumiały i łatwo dostępny sposób; regularne aktualizowanie dokumentów zawierających wytyczne zgodnie z najnowszymi osiągnięciami we wszystkich odnośnych dziedzinach w celu oceny krótko- i długoterminowych skutków pozostałości substancji czynnych, postaci użytkowych i mieszanin produktów w wodach powierzchniowych, glebie, wietrze i pyle; większą przystępność informacji udostępnianych na stronie internetowej oraz o ułatwienie eksploracji danych; publikowanie opinii w recenzowanych czasopismach w celu zintensyfikowania konstruktywnej dyskusji oraz zachęcania i motywowania większej liczby ekspertów krajowych i innych naukowców do udziału w jego pracach;

23.  odnotowuje, że grupa posłów do Parlamentu Europejskiego wniosła pozew przeciwko Urzędowi z powodu ograniczenia dostępu do dokumentów dotyczących glifosatu; apeluje do Urzędu o pełne i bezzwłoczne zastosowanie się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2019 r.;

Kontrole wewnętrzne

24.  zauważa z uznaniem, że Urząd zrewidował swój proces zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia pokrycia wszystkich rodzajów ryzyka, a ponadto opracował strategię zwalczania nadużyć finansowych w następstwie wewnętrznej oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z metodą i wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych;

25.   przyjmuje do wiadomości, że Urząd wdrożył strategię kontroli finansowej ex post w formie proporcjonalnego podejścia do kontroli zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi, a ponadto określił system zarządzania zapewniający wiarygodność i zrewidował swoje ramy kontroli wewnętrznej w kierunku podejścia opartego na zasadach;

26.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) dokonała przeglądu realizacji planu działania przyjętego w odpowiedzi na zalecenie IAS dotyczące aktualizacji zarządzania IT w Urzędzie i stwierdziła, że wszystkie zalecenia audytowe zostały odpowiednio i skutecznie wdrożone;

27.  zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału Służba Audytu Wewnętrznego Komisji opublikowała sprawozdanie z kontroli dotyczące procesu ewaluacji produktów regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu oceny w ramach procedury dopuszczenia pestycydów do obrotu, i sformułowała dwie bardzo ważne uwagi; zauważa, że Urząd przygotowuje odpowiedni plan działania; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu działania;

o
o   o

28.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca2019 r. (3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0023.
(2) Dz.U. C 311/03 z 19.9.2017, s. 9
(3) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności