Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2201(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0150/2019

Předložené texty :

A8-0150/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.27

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0268

Přijaté texty
PDF 165kWORD 49k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na rozpočtový rok 2017 (2018/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(5), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0150/2019),

1.  uděluje ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 (2018/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí institutu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů(5), a zejména na článek 15,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0150/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 136.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017 (2018/2201(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0150/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(1) Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše  7 722 898 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 1,24 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet institutu pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka institutu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,92 %, což oproti roku 2016 představuje mírný nárůst o 0,5 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 80,95 %, což oproti předcházejícímu roku představuje znatelný nárůst o 8,12 %; všímá si, že poté, co byla provedena analýza výhod a nevýhod rozlišených prostředků, se institut rozhodl, že je nepřijme jakožto nástroj pro řešení víceleté povahy jeho operací; vyzývá institut, aby průběžně sledoval aktuální situaci a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o případném vývoji v této věci;

Zrušení přenesených prostředků

2.  vítá skutečnost, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 34 865 EUR, čili 1,79 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 0,07 %;

Výkonnost

3.  připomíná, že institut byl zřízen, aby přispíval k prosazování rovnosti žen a mužů v Unii a posiloval ji, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech příslušných politik Unie a vyplývajících vnitrostátních politik, aby bojoval proti diskriminaci založené na pohlaví a aby zvyšoval informovanost občanů Unie o této problematice, a vítá skutečnost, že je upřednostňována činnost v několika oblastech s vysokou kvalitou výstupu a vysokou viditelností, aniž by se zmenšila pozornost věnovaná hledisku rovnosti žen a mužů;

4.  vítá skutečnost, že institut používá určité klíčové ukazatele výkonnosti v souvislosti s provozními cíli a řízením finančních a lidských zdrojů k tomu, aby měřil přidanou hodnotu svých činnosti a zlepšoval řízení svého rozpočtu;

5.  s uspokojením konstatuje, že institut účinně realizoval svůj pracovní program a v roce 2017 splnil 98,75 % činností z jednotného programového dokumentu; dále konstatuje, že institut vydal třetí vydání indexu rovnosti žen a mužů s cílem monitorovat pokrok, kterého bylo v Unii v této oblasti dosaženo;

6.  vítá skutečnost, že se rozsah komunikačních činností institutu v roce 2017 významně rozšířil a že jeho publikace dostávají pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů, což přispělo k šíření informací o rovnosti žen a mužů a ke zvyšování povědomí občanů Unie;

7.  oceňuje činnost institutu v oblasti digitalizace a vítá jeho projekt zaměřený na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů a rozvoj parlamentního nástroje pro zohledňování rovnosti žen a mužů;

8.  vítá probíhající spolupráci mezi institutem a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví a také příspěvek institutu k úsilí, které Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví v současné době vynakládá, a to včetně studie a podpory týkající se sestavování rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů a genderových aspektů obchodování s lidmi; v této souvislosti zejména vítá přínos institutu k začleňování genderového hlediska do směrnice proti obchodování s lidmi a do směrnice o právech obětí;

9.  podporuje činnost institutu, který prostřednictvím svých studií a výzkumu umožňuje výboru FEMM získávat údaje, jež jsou pro jeho řádnou práci nezbytné, neboť se jedná o oficiální a vysoce kvalitní údaje, které nejsou žádným způsobem ideologicky ovlivněny;

10.  vítá zapojení institutu a jeho cenné příspěvky týkající se genderového aspektu v evropské síti agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

11.  s uspokojením konstatuje, že institut v roce 2017 proaktivně zahájil spolupráci s ostatními agenturami, která spočívá v seminářích zaměřených na vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti předcházení obtěžování; dále konstatuje, že institut podporoval Evropský inovační a technologický institut při začleňování hledisek rovnosti žen a mužů do jeho provozních činností a podílel se na společné publikaci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek;

12.  konstatuje, že institut pokročil při uskutečňování některých doporučení externího hodnocení (2015); vítá úsilí institutu o přeměnu směrem k projektové organizaci, která zvýší interní součinnost a bude podporovat sdílení znalostí mezi útvary; oceňuje skutečnost, že institut začal uplatňovat akční plán zaměřený na provádění vydaných doporučení, a vyzývá jej, aby v tomto procesu nadále pokračoval s cílem zlepšit řízení a účinnost;

Personální politika

13.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,30 %, přičemž z 27 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 28 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 26; konstatuje, že v roce 2017 mimoto v institutu pracovalo 15 smluvních zaměstnanců a 4 vyslaní národní odborníci;

14.  lituje nerovnoměrného zastoupení mužů a žen ve správní radě institutu, kde je z 32 členů 26 žen a 6 mužů; žádá v této souvislosti Komisi, členské státy a další zúčastněné strany, aby při předkládání svých nominací do správní rady přihlížely k významu zajištění rovnováhy mezi ženami a muži;

15.  bere na vědomí, že okresní soud ve Vilniusu vydal dne 21. února 2019 rozsudek ve věci žaloby, kterou podalo pět bývalých dočasných zaměstnanců institutu na agenturu, jež institutu zprostředkovává dočasné zaměstnance, z důvodu nerovného odměňování; vyjadřuje politování nad tím, že dočasní zaměstnanci jsou odměňováni hůře než statutární zaměstnanci institutu; bere na vědomí informaci institutu, že podle platných pravidel institutu nemohou dočasní zaměstnanci plnit všechny úkoly svěřené statutárním zaměstnancům institutu; upozorňuje na možné poškození pověsti institutu; vyzývá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o opatřeních přijatých agenturou zprostředkovávající dočasné zaměstnání v reakci na rozsudek okresního soudu ve Vilniusu a s cílem tato rizika v budoucnu omezit;

16.  všímá si, že institut přijal politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; konstatuje, že institut uspořádal školení a umožnil důvěrné poradenství;

17.  bere na vědomí skutečnost, že institut přijal opatření v návaznosti na zprávy týkající se sexuálního obtěžování zaměstnankyň a stážistek v této agentuře; zdůrazňuje, že tato agentura musí jít příkladem v boji proti sexuálnímu obtěžování a při zajišťování bezpečnosti a důstojnosti všech svých pracovníků; podporuje institut při uplatňování politiky nulové tolerance vůči sexuálnímu obtěžování;

18.  bere na vědomí rozhodnutí soudu, v němž litevský soud rozhodl, že Manpower porušil zásadu rovnocenného odměňování dočasných zaměstnanců agentury práce, která je zakotvena v článku 75 litevského zákoníku práce; vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s pracovními podmínkami dočasných zaměstnanců agentury práce v institutu; naléhavě vyzývá ředitele, aby zaujal mnohem aktivnější úlohu při zabezpečování toho, aby institut nabízel lepší odměňování dočasných zaměstnanců agentury práce; naléhavě žádá institut, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu o požadavcích na předkládání nabídek;

19.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení o výběrových řízeních na volná pracovní místa také na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; na základě odpovědi institutu konstatuje, že bez ohledu na otázku finančních omezení se institut domnívá, že kanály, které v současnosti používá, zajišťují náležitou transparentnost;

Veřejné zakázky

20.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byl institut žalován neúspěšnými účastníky výběrových řízení, kteří požadovali odškodnění v celkové výši 700 000 EUR (což představuje 9 % ročního rozpočtu institutu) a zrušení rozhodnutí o udělení zakázek; všímá si, že institut se již připravuje na finanční řešení v případě prohry těchto soudních řízení; na základě odpovědi institutu si všímá, že institut změní své postupy týkající se veřejných zakázek bez ohledu na konečné soudní rozhodnutí; žádá institut, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o dalším vývoji v této věci;

21.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora institut vyhlásil a uzavřel výběrové řízení na dodavatele cestovních služeb, aniž by zaručil ekonomicky nejvýhodnější služby; na základě odpovědi institutu konstatuje, že jsou v institutu prováděny interní kontroly, které ověřují a kontrolují ceny služeb poskytovaných vybraným dodavatelem; dále si všímá, že institut nemá v úmyslu tuto smlouvu obnovit, ale hodlá se zapojit do společného výběrového řízení organizovaného Komisí; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

22.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že institut do konce roku 2017 nezavedl nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu a uchovávání informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě odpovědi institutu konstatuje, že institut provádí elektronické předkládání nabídek a elektronickou fakturaci v souladu s lhůtami, které Komise stanovila na konec roku 2018; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

23.  bere na vědomí stávající opatření institutu a jeho nepolevující snahu o zajištění transparentnosti, prevenci a řešení střetů zájmů a ochranu whistleblowerů; se znepokojením však konstatuje, že institut zveřejňuje pouze životopis své ředitelky, nikoli však ostatních členů vrcholného vedení; žádá institut, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních přijatých v této souvislosti;

Interní audit

24.  konstatuje, že v roce 2017 útvar interního auditu Komise (IAS) provedl audit týkající se vztahů se zúčastněnými stranami a externí komunikace, přičemž dospěl k závěru, že interní kontroly institutu jsou dostatečné; konstatuje, že za účelem provedení tří doporučení IAS, která byla označena jako „důležitá“, byl vytvořen akční plán, který má být splněn do konce roku 2018; vyzývá institut, aby o provedení těchto tří doporučení informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

25.  bere na vědomí úsilí institutu o to, aby byl nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; všímá si, že institut nezavedl žádná zvláštní opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO2, nicméně konstatuje, že své pracovníky vybízí k tomu, aby při dojíždění do zaměstnání používali veřejnou dopravu nebo jezdili na kole;

o
o   o

26.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 84, 17.3.2017, s. 148.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí