Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2201(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0150/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0150/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.27

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0268

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 163kWORD 59k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0091/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0150/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 136.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 136.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ινστιτούτο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0091/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(5), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0150/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 136.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 136.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0150/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων («το Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 7 722 898 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,24 % σε σχέση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,92 %, που συνιστά ελαφρά αύξηση κατά 0,5 % σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 80,95 %, το οποίο συνιστά σημαντική αύξηση κατά 8,12 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· παρατηρεί ότι, μετά την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαχωριζόμενων πιστώσεων, το Ινστιτούτο αποφάσισε να μην τις εγκρίνει ως μέτρο για την αντιμετώπιση του πολυετούς χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του· καλεί το Ινστιτούτο να ενημερώνεται για την κατάσταση και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

Ακύρωση των μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 34 865 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,79 % του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, ήτοι υπήρξε μείωση κατά 0,07 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, να συμμετάσχει στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και να συνδράμει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων, και επικροτεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο του έργου του δίνονται προτεραιότητες σε αρκετούς τομείς, με υψηλής ποιότητας αποτελέσματα και μεγάλη ορατότητα, χωρίς να χάνεται η εστίαση στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους και τη διαχείριση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με σκοπό την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του και τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης·

5.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ινστιτούτο έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα εργασίας του και εκπλήρωσε το 98,75 % των δραστηριοτήτων του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού το 2017· σημειώνει επίσης ότι το Ινστιτούτο δημοσιοποίησε την τρίτη έκδοση του δείκτη ισότητας των φύλων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην Ένωση·

6.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η προβολή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας του Ινστιτούτου αυξήθηκε σημαντικά το 2017 και οι δημοσιεύσεις του έλαβαν θετική ανατροφοδότηση από τους χρήστες, γεγονός που συνέβαλε στη διάδοση των μηνυμάτων της ισότητας των φύλων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Ένωση·

7.  αναγνωρίζει την επιτυχία του Ινστιτούτου όσον αφορά το θέμα της ψηφιοποίησης και χαιρετίζει το έργο του που επικεντρώνεται στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, και την ανάπτυξη ενός κοινοβουλευτικού εργαλείου ευαισθητοποιημένου στο θέμα της διάστασης του φύλου·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και για τη συνεισφορά του Ινστιτούτου στις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την μελέτη και την προαγωγή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και τις πτυχές της εμπορίας ανθρώπων που σχετίζονται με το φύλο· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Ινστιτούτου στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στην οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων·

9.  υποστηρίζει το έργο του Ινστιτούτου, το οποίο, μέσω μελετών και ερευνών, δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή FEMM να συλλέξει δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση της εργασίας της, παρέχοντας επίσημα και υψηλής ποιότητας δεδομένα απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ιδεολογική επιρροή·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του Ινστιτούτου και την πολύτιμη συμβολή του όσον αφορά την ισότητα των φύλων στο δίκτυο των οργανισμών ευρωπαϊκής δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ινστιτούτο δρομολόγησε προορατικά μια κοινή δραστηριότητα με άλλους οργανισμούς το 2017, η οποία συνίστατο σε εργαστήρια κατάρτισης και ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ακόμη ότι το Ινστιτούτο υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις επιχειρήσεις του και συνέβαλε σε κοινό δημοσίευμα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας·

12.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο έχει προχωρήσει σε ορισμένες συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης (2015)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια του Ινστιτούτου να στραφεί προς μια οργάνωση που θα βασίζεται σε προγράμματα, θα αυξήσει τις εσωτερικές συνέργειες και θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μονάδων· εκτιμά το γεγονός ότι το Ινστιτούτο έχει αρχίσει να εφαρμόζει σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων και καλεί το Ινστιτούτο να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία αυτή για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας·

Πολιτική προσωπικού

13.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό κάλυψης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 96,30 %, με τον διορισμό 26 έκτακτων υπαλλήλων από τις 27 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 28 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, 15 συμβασιούχοι υπάλληλοι και τέσσερεις αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάζονταν για το Ινστιτούτο το 2017·

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου, δεδομένου ότι 26 από τα 32 μέλη του είναι γυναίκες και 6 είναι άνδρες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

15.  σημειώνει ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της πόλης του Βίλνιους στις 21 Φεβρουαρίου 2019 εξέδωσε την απόφασή του στην προσφυγή που άσκησαν πέντε πρώην προσωρινοί υπάλληλοι του Ινστιτούτου κατά του γραφείου ευρέσεως προσωρινού προσωπικού του Ινστιτούτου· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το προσωρινό προσωπικό πληρωνόταν λιγότερο από ό,τι το μόνιμο και λοιπό προσωπικό· σημειώνει, βάσει των πληροφοριών που έλαβε από το Ινστιτούτο, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του, το προσωρινό προσωπικό δεν μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται στο μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Ινστιτούτου· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό έβλαψε πιθανώς τη φήμη του Ινστιτούτου· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το γραφείο ευρέσεως προσωρινού προσωπικού όσον αφορά την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της πόλης του Βίλνιους και τον μετριασμό τέτοιων κινδύνων στο μέλλον·

16.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο εφαρμόζει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

17.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο έχει δώσει συνέχεια στις εκθέσεις που αφορούν τη σεξουαλική παρενόχληση των γυναικών εργαζομένων και ασκουμένων στον οργανισμό· υπογραμμίζει ότι ο οργανισμός πρέπει να διαδραματίσει υποδειγματικό ρόλο στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και στην εξασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλα τα μέλη του προσωπικού του· υποστηρίζει το Ινστιτούτο κατά την εφαρμογή της πολιτικής μηδενικής ανοχής στο ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης·

18.  λαμβάνει υπόψη τη δικαστική απόφαση στην οποία το λιθουανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Manpower παραβίασε την αρχή της ίσης αμοιβής των εργαζομένων σε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 75 του λιθουανικού εργατικού κώδικα· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης στο Ινστιτούτο· καλεί επιτακτικά τον Διευθυντή να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι το Ινστιτούτο προσφέρει καλύτερη αμοιβή στους εργαζομένους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης· ζητεί επειγόντως από το Ινστιτούτο να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για προσκλήσεις υποβολής προσφορών·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις των κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι, εκτός από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, είναι της γνώμης ότι οι δίαυλοι που χρησιμοποιεί σήμερα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη διαφάνεια και δημοσιότητα·

Σύναψη συμβάσεων

20.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μη επιτυχόντες προσφέροντες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά του Ινστιτούτου, ζητώντας αποζημίωση συνολικού ύψους 700 000 EUR (που ανέρχεται στο 9 % του ετήσιου προϋπολογισμού του Ινστιτούτου) και την ακύρωση της απόφασης ανάθεσης· παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο ετοιμάζεται ήδη να αντιμετωπίσει οικονομικά τις δυνητικές ζημίες· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι το Ινστιτούτο θα προσαρμόσει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ανεξάρτητα από την τελική δικαστική απόφαση· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα αυτό·

21.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Ινστιτούτο προκήρυξε και ολοκλήρωσε διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτηση προμηθευτή για ταξιδιωτικές υπηρεσίες χωρίς να εγγυηθεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι το Ινστιτούτο διαθέτει εσωτερικούς ελέγχους για τον έλεγχο των τιμών των υπηρεσιών που παρέχονται από τον επιλεγέντα προμηθευτή· σημειώνει, επιπλέον, ότι το Ινστιτούτο προτίθεται να μην ανανεώσει τη σύμβαση αυτή αλλά να συμμετάσχει σε κοινή διαδικασία σύναψης συμβάσεων που θα διοργανώσει η Επιτροπή· ζητεί από το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, όσον αφορά την πρόοδο στο ζήτημα αυτό·

22.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έως το τέλος του 2017 το Ινστιτούτο δεν είχε ακόμη υιοθετήσει τα εργαλεία που δρομολόγησε η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (e-procurement)· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Ινστιτούτου, ότι το Ινστιτούτο εφαρμόζει την ηλεκτρονική υποβολή και την ηλεκτρονική τιμολόγηση σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που όρισε η Επιτροπή έως το τέλος του 2018· ζητεί από το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, όσον αφορά την πρόοδο στο ζήτημα αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

23.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Ινστιτούτου και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει, ωστόσο, με ανησυχία, ότι το Ινστιτούτο δημοσιεύει μόνο το βιογραφικό σημείωμα του διευθυντή του αλλά όχι τα βιογραφικά σημειώματα των ανώτερων διοικητικών στελεχών του στον ιστότοπό του· ζητεί από το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτόν·

Εσωτερικός έλεγχος

24.  σημειώνει ότι το 2017 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών και τις εξωτερικές επικοινωνίες, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του Ινστιτούτου είναι επαρκείς· σημειώνει ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρεις συστάσεις της IAS που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές», καταρτίστηκε σχέδιο δράσης το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018· καλεί το Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων·

25.  σημειώνει τις προσπάθειες του Ινστιτούτου να εξασφαλίσει οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας· παρατηρεί ότι το Ινστιτούτο δεν διαθέτει ειδικά μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2, αλλά σημειώνει ότι ενθαρρύνει το προσωπικό του να χρησιμοποιεί δημόσια μέσα μεταφοράς ή ποδήλατο για τις μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας·

o
o   o

26.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 84 της 17.3.2017, σ. 148.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου