Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2201(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0150/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0150/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.27

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0268

Usvojeni tekstovi
PDF 153kWORD 52k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE)
P8_TA(2019)0268A8-0150/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017. (2018/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0150/2019),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za jednakost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 136.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 136.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017. (2018/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017., s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0091/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova(5), a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0150/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za jednakost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 136.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 136.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017. (2018/2201(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0150/2019),

A.  budući da je, prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(1), konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2017. iznosio 7 722 898 EUR, što predstavlja povećanje od 1,24 % u odnosu na 2016. godinu; budući da cijeli proračun Instituta dolazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,92 %, što je neznatno povećanje od 0,5 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 80,95 %, što je znatno povećanje od 8,12 % u odnosu na prethodnu godinu; napominje da je Institut, nakon analize prednosti i nedostataka diferenciranih odobrenih sredstava, odlučio ne primijeniti takva sredstva kao mjeru kojom se odgovora na višegodišnju prirodu operacija Instituta; poziva Institut da prati situaciju te da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvještava o razvoju događaja u tom pogledu;

Ukidanje prijenosa

2.  pozdravlja činjenicu da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 34 865 EUR, što predstavlja 1,79 % ukupnog prenesenog iznosa i pokazuje smanjenje od 0,07 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  podsjeća da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja rodne ravnopravnosti u Uniji, uključujući poticanje rodne osviještenosti u svim relevantnim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze, borbe protiv diskriminacije na temelju spola te podizanja razine osviještenosti građana EU-a o ravnopravnosti spolova i pozdravlja davanje prioriteta djelovanju u više područja s rezultatima visoke kvalitete i vidljivosti, a da se pritom nije izgubio fokus na rodno osviještene politike;

4.  pozdravlja činjenicu da Institut primjenjuje određene ključne pokazatelje uspješnosti koji se odnose na operativne ciljeve i upravljanje financijskim i ljudskim resursima za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Institut djelotvorno proveo svoj program rada i ispunio 98,75 % aktivnosti predviđenih za 2017. u jedinstvenom programskom dokumentu; napominje nadalje da je Institut objavio treće izdanje Indeksa ravnopravnosti spolova kojim se prati napredak u području ravnopravnosti spolova u Uniji;

6.  pozdravlja činjenicu da je doseg komunikacijskih aktivnosti Instituta znatno porastao u 2017. i da su njegove publikacije dobile pozitivne povratne informacije od korisnika, što je doprinijelo širenju poruke o jednakosti spolova i podizanju svijesti građana u Uniji;

7.  cijeni rad Instituta u vezi s digitalizacijom te pozdravlja njegov projekt usmjeren na ravnotežu između poslovnog i privatnog života, razliku u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena te razvoj rodno osjetljivog parlamentarnog alata;

8.  pozdravlja trenutnu suradnju između Instituta i Odbora za prava žena i jednakost spolova i pozdravlja doprinos koji Institut daje tekućim naporima koje ulaže Odbor, uključujući one o proučavanju i promicanju izrade proračuna kojom se obuhvaća rodna perspektiva i o rodnom aspektu trgovine ljudima; u tom pogledu posebno pozdravlja doprinos EIGE-a uključivanju rodne perspektive u Direktivu o suzbijanju trgovanja ljudima i Direktivu o pravima žrtava;

9.  podržava rad Instituta koji putem studija i istraživanja omogućuje odboru FEMM da pribavi podatke koji su neophodni za njegov pravilan rad pružanjem službenih i visokokvalitetnih podataka koji su oslobođeni bilo kakvog ideološkog utjecaja;

10.  pozdravlja sudjelovanje Instituta i njegove vrijedne doprinose u mreži agencija Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove kad je riječ o rodnim aspektima;

11.  sa zadovoljstvom napominje da je Institut 2017. proaktivno pokrenuo zajedničke aktivnosti s drugim agencijama u pogledu osposobljavanja i radionica za razmjenu iskustava o sprečavanju zlostavljanja; napominje nadalje da je Institut pružio potporu Europskom institutu za inovacije i tehnologiju za uključivanje rodne perspektive u njegove operacije i sudjelovao u zajedničkoj publikaciji s Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta;

12.  napominje da je Institut napredovao u pogledu nekih preporuka vanjske evaluacije (2015.); pozdravlja nastojanja Instituta da postane organizacija koja vodi projekte, čime će se povećati unutarnja sinergija i promicati razmjena znanja među odjelima; cijeni to što je Institut počeo provoditi akcijski plan u vezi s preporukama i poziva Institut da nastavi s tim procesom kako bi poboljšao upravljanje i učinkovitost;

Kadrovska politika

13.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 96,30 % plana radnih mjesta, tj. imenovano je 26 privremenih djelatnika od 27 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 28 odobrenih radnih mjesta 2016.); također napominje da je 2017. za Institut radilo 15 ugovornih djelatnika i četvero upućenih nacionalnih stručnjaka;

14.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima Upravnog odbora Instituta, od kojih je od ukupno 32 člana 26 žena i 6 muškaraca; u tom pogledu traži od Komisije, država članica i drugih zainteresiranih strana da pri predstavljanju svojih imenovanja za članove Odbora uzmu u obzir važnost osiguravanja rodne ravnoteže;

15.  prima na znanje da je Okružni sud grada Vilniusa 21. veljače 2019. donio presudu u predmetu koji je pet bivših privremenih zaposlenika Instituta pokrenulo protiv agencije koja za Institut zapošljava privremeno osoblje zbog nejednakih plaća; žali zbog toga što privremeno osoblje dobiva manju plaću od statutarnog osoblja Instituta; prima na znanje od Instituta da u skladu s mjerodavnim pravilima Instituta privremeno osoblje ne može obavljati sve zadaće koje se povjeravaju statutarnom osoblju Instituta; prima na znanje potencijalnu štetu koja je nanesena ugledu Instituta; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o mjerama koje je agencija za zapošljavanje privremenog osoblja poduzela u vezi s presudom Okružnog suda grada Vilniusa i kako bi se u budućnosti umanjili takvi rizici;

16.  napominje da Institut ima politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; napominje da je Institut organizirao tečajeve osposobljavanja i omogućio povjerljivo savjetovanje;

17.  napominje da je Institut reagirao na navode o spolnom uznemiravanju radnica i pripravnica u Institutu; ističe da Institut mora biti uzor u borbi protiv spolnog uznemiravanja i jamčenju sigurnosti i dostojanstva svih zaposlenika; podupire Institut u provedbi njegove politike nulte tolerancije na spolno uznemiravanje;

18.  prima na znanje sudsku presudu u kojoj je litavski sud presudio da je društvo Manpower prekršilo načelo jednake plaće za privremene radnike koje je utvrđeno u članku 75. litavskog Zakona o radu; izražava ozbiljnu zabrinutost zbog radnih uvjeta privremenih radnika u Institutu; apelira na direktoricu da zauzme puno aktivniju ulogu kako bi se zajamčila bolja plaća za privremene radnike u Institutu; hitno traži od Instituta da Odbor Parlamenta za proračunski nadzor izvijesti o zahtjevima za javne natječaje;

19.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO), kako bi se povećala vidljivost u javnosti; iz odgovora Instituta prima na znanje da, osim što postoje financijska ograničenja, Institut smatra da se kanalima koje trenutačno koristi pružaju odgovarajuća transparentnost i vidljivost u javnosti;

Javna nabava

20.  sa zabrinutošću napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, zbog neuspješnog postupka javne nabave Institut tužen pred sudom i da je podnesen zahtjev za naknadu štete u ukupnom iznosu od 700 000 EUR (u visini od gotovo 9 % godišnjeg proračuna Instituta) i poništenje odluke o dodjeli ugovora; napominje da se Institut već priprema za financijsko rješavanje eventualnih gubitaka; na temelju odgovora Instituta prima na znanje da će Institut izmijeniti postupke javne nabave bez obzira na konačnu sudsku presudu; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o razvoju događaja u tom pogledu;

21.  sa zabrinutošću napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Institut pokrenuo i zaključio postupak javne nabave za pružanje usluga putovanja, a da pritom nije bila zajamčena najbolja vrijednost za novac; na temelju odgovora Instituta zaključuje da su uspostavljene unutarnje kontrole za provjeru i kontrola cijena usluga koje pruža odabrani dobavljač; prima na znanje, nadalje, da Institut ne namjerava produljiti taj ugovor već će sudjelovati u zajedničkom postupku javne nabave koji organizira Komisija; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku postignutom u tom području;

22.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Institut do kraja 2017. još uvijek nije počeo koristiti alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje iz odgovora Instituta da Institut postupke elektroničkog podnošenja ponuda i elektroničkog izdavanja računa implementira u skladu s rokom do kraja 2018. koji je utvrdila Komisija; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku postignutom u tom području;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

23.  prima na znanje postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim, sa zabrinutošću ističe da je Institut na svojoj internetskoj stranici objavio samo životopis direktorice ali ne i životopise višeg rukovodstva; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Unutarnja revizija

24.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2017. provela reviziju upravljanja dionicima i vanjske komunikacije i zaključila da su unutarnje kontrole Instituta primjerene; napominje da je kao odgovor na tri preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju koje su označene kao „važne” uspostavljen akcijski plan koji treba biti proveden do kraja 2018.; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o provedbi tih triju preporuka;

25.  prepoznaje napore Instituta da pruži troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; primjećuje da Institut nije uspostavio konkretne mjere za smanjenje ili kompenzaciju emisija CO2, ali napominje da Institut potiče svoje osoblje da za dolazak na posao koriste javni prijevoz ili bicikle;

o
o   o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 148.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti