Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2203(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0137/2019

Indgivne tekster :

A8-0137/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.28

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0269

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 55k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2017 (2018/2203(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0137/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 61.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 61.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017 (2018/2203(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017 med myndighedens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til myndigheden for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF(5), særlig artikel 64,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0137/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 61.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 61.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017 (2018/2203(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0137/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("myndigheden") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 23 999 257 EUR, hvilket svarer til en stigning på 10,28 % sammenlignet med 2016; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp af et bidrag fra Unionen (8 946 404 EUR svarende til 37 %) og bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne (15 052 852 EUR svarende til 63 %);

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,79 %, hvorved myndighedens fastsatte mål blev opfyldt, og som udgør en stigning på 0,11 % i forhold til 2016; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,09 %, svarende til et lille fald på 0,88 % i forhold til 2016;

2.  noterer sig myndighedens indsats for internt at omfordele sine budget- og personalemæssige ressourcer i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i tilsynsmæssig konvergens og håndhævelse; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at sikre en passende prioritering af ressourcefordelingen;

Bortfald af fremførsler

3.  bemærker med bekymring, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 127 694 EUR og svarer til 5,47 % af det samlede overførte beløb, hvilket er i samme størrelsesorden som i 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har fastsat 13 strategiske mål, som måles med centrale resultatindikatorer, der er fordelt mellem de tre operationelle strategiske mål, med henblik på at vurdere den merværdi, som dens aktiviteter tilfører, og på at forbedre dens budgetforvaltning i tillæg til andre indikatorer, der anvendes internt;

5.  bemærker, at myndigheden har nået sit mål for otte centrale resultatindikatorer; er klar over, at den var tæt på at nå målet for de resterende fem centrale resultatindikatorer, hvoraf nogle var temmelig ambitiøse og næsten blev nået;

6.  understreger myndighedens centrale rolle med hensyn til at bidrage til fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, til at fremme og lette delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, til at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og til at fremme beskyttelse af forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede;

7.  fremhæver myndighedens rolle med hensyn til at lette og fremme koordineringen mellem de nationale tilsynsmyndigheder og, hvor det er relevant, med de institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn;

8.  bemærker imidlertid, at Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger oplevede begrænsninger som følge af tilsynssystemets struktur, de knappe ressourcer og – i nogle tilfælde – utilstrækkelig støtte og samarbejdsvillighed fra de nationale kompetente myndigheders side; påpeger, at der stadig er meget, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, lovgivere og de nationale kompetente myndigheder skal gøre for at opnå tilsynsmæssig konvergens;

9.  understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle sine arbejdsopgaver fuldt ud og inden for tidsfristen, bør holde sig til de opgaver og det mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet, og bør holde sig inden for sit mandat for disse opgaver; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

10.  mener, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sit arbejde og navnlig i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesforanstaltninger regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter; understreger, at det i lyset af arten af myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden udviser gennemsigtighed, ikke kun over for Europa-Parlamentet og Rådet, men også over for EU-borgerne;

11.  understreger, at myndigheden bør være særlig opmærksom på proportionalitetsprincippet i forbindelse med udførelsen af sit mandat; understreger, at der navnlig i forbindelse med formuleringen af niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør lægges vægt på de konkrete forhold på de nationale finansielle markeder;

12.  understreger behovet for at afsætte tilstrækkelige ressourcer, gøre brug af de eksisterende kompetencer inden for bekæmpelse af hvidvask af penge og sikre en hurtig udveksling med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme;

13.  bifalder, at der i forbindelse med myndighedens tilsynsfunktion med hensyn til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er blevet vedtaget en politik for whistleblowing, og understreger, at der er behov for, at de nationale tilsynsmyndigheder vedtager lignende politikker;

14.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden er proaktiv med hensyn til at finde effektivitets- og synergimuligheder med andre agenturer, navnlig EBA og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder og gennem fælles udbud; anmoder myndigheden om at udarbejde fælles retningslinjer sammen med EBA og ESMA om, hvordan risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme skal integreres i tilsynet;

15.  glæder sig meget over myndighedens omstrukturering, der bl.a. har til formål at opnå omkostningsbesparelser og effektivitetsgevinster ved at sammenlægge eller øge koordineringen af dens tjenestegrene, introducere en rullende budgetprognoseproces eller indføre nye finansielle kredsløb;

16.  bemærker, at myndigheden er i færd med at udskifte sit nuværende system til forvaltning af menneskelige ressourcer med Sysper, som stilles til rådighed af Kommissionen; anerkender, at myndigheden vil give organisationen mulighed for at drage fordel af lavere omkostninger, synergier og effektivitet; anmoder myndigheden om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de konkrete resultater, der er skabt i denne forbindelse;

17.  bemærker endvidere, at myndighedens skift fra regulering til tilsyn ifølge Revisionsretten er særligt udfordrende som følge af begrænsede ressourcer til tilsynsopgaver (14 % af myndighedens personale), navnlig til tilsyn med grænseoverskridende virksomhed og interne modeller;

18.  bemærker imidlertid, at Revisionsrettens vurdering er meget kort og kun fremsætter få forslag til, hvordan effektiviteten af myndighedens finansielle forvaltning kan forbedres; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger;

19.  bemærker, at der i 2017 blev foretaget en ekstern evaluering af de tre europæiske tilsynsmyndigheder; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes (af myndigheden) for at afhjælpe de mangler, der blev påpeget i den eksterne evaluering;

Personalepolitik

20.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 99,01 % pr. 31. december 2017, med 100 midlertidigt ansatte ud af de 101 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (sammenlignet med 93 godkendte stillinger i 2016); bemærker endvidere, at 34 kontraktansatte og 17 udstationerede nationale eksperter arbejdede for myndigheden i 2017;

21.  glæder sig over, at myndigheden har vedtaget en politik for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane;

22.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår myndighedens svar vedrørende de høje oversættelsesomkostninger, som følger af en sådan offentliggørelse;

Udbud

23.  bemærker med tilfredshed, at myndigheden har været et af de første EU-agenturer til at iværksætte et projekt om udformning af et e-udbudssystem; glæder sig over, at løsningen tilvejebringer en mere effektiv og gennemsigtig udbudsprocedure, som er til gavn for både myndigheden og dens potentielle leverandører;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

24.  anerkender de foranstaltninger, som myndigheden allerede har iværksat, og dens fortsatte bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte whistleblowere; glæder sig over, at myndigheden offentliggør et register over møder med eksterne interessenter på sit websted;

25.  noterer sig, at der ifølge Revisionsrettens beretning er behov for at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til myndighedens direktør og bestyrelse; bemærker med tilfredshed de foranstaltninger, der allerede er truffet for at styrke denne uafhængighed;

26.  bemærker, at der i begyndelsen af 2017 blev udpeget en særlig etisk rådgiver for myndighedens medarbejdere til at støtte styrkelsen af den etiske rådgivers funktion; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

Interne kontroller

27.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste gennemførte en revision for at vurdere effektiviteten af forvaltningskontrollen i myndighedens stresstestproces; opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne revision;

28.  glæder sig over, at myndigheden har etableret to nye afdelinger, der skal føre tilsyn med processer og konvergens for at styrke dens fokus på tilsyn;

Andre bemærkninger

29.  bemærker, at der kan opstå et fald i myndighedens indtægter som følge af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen; bemærker, at andre risici forbundet hermed er videreførelsen af kontrakter og overensstemmelsen mellem tilgangene til Unionens tilsyn med grænseoverskridende bankkoncerner; opfordrer myndigheden til fortsat at være opmærksom på disse risici og til at forberede sig på at afbøde dem;

o
o   o

30.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 84 af 17.3.2017, s. 179.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik