Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2203(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0137/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0137/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.28

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0269

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 44k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2203(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8‑0093/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0137/2019),

1.  myöntää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 61.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 61.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2203(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viranomaisen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä viranomaiselle (05825/2019 – C8‑0093/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010(5) ja erityisesti sen 64 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0137/2019),

1.  hyväksyy Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 61.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 61.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2203(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0137/2019),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 23 999 257 euroa, mikä merkitsee 10,28 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan unionin rahoitusosuudella (8 946 404 euroa eli 37 prosenttia) sekä jäsenvaltioiden kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla (15 052 852 euroa eli 63 prosenttia);

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viranomaisen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,79 prosenttia, mikä merkitsee viranomaisen suunnitellun tavoitteen saavuttamista ja 0,11 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 88,09 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,88 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  panee merkille, että viranomainen on pyrkinyt kohdentamaan talousarvio- ja henkilöresurssejaan sisäisesti uudelleen, koska sen toiminnan painopiste on enenevässä määrin siirtymässä sääntelytehtävistä valvonnan lähentämiseen ja täytäntöönpanon valvontaan; korostaa tältä osin tarvetta varmistaa asianmukainen priorisoinnin taso resurssien jaossa;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 127 694 euroa eli 5,47 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä eli samalla tasolla kuin vuonna 2016;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on asettanut kolmetoista strategisen tason tavoitetta, joita mitataan keskeisillä tulosindikaattoreilla, ja nämä jaetaan sen kolmen operatiivisen strategisen tavoitteen kesken, jotta voidaan arvioida sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parantaa sen talousarviohallintoa, muiden sisäisesti käytettyjen indikaattoreiden lisäksi;

5.  panee merkille, että viranomainen saavutti tavoitteensa kahdeksan keskeisen tulosindikaattorin kohdalla; toteaa, että lopuissa viidessä keskeisessä tulosindikaattorissa se ei saavuttanut tavoitteita mutta oli joissakin hyvinkin lähellä niitä, vaikka osa niistä oli kohtalaisen kunnianhimoisia;

6.  korostaa viranomaisen keskeistä tehtävää, sillä se auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä, myötävaikuttaa oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen, edistää ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan sekä edistää vakuutuksenottajien, eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaa;

7.  korostaa, että viranomaisen tehtävänä on myös helpottaa ja edistää kansallisten valvontaviranomaisten välistä koordinointia ja tapauksen mukaan myös koordinointia kansainvälisestä valvonnasta vastaavien elinten kanssa;

8.  panee kuitenkin merkille, että viranomaisen työskentelyä rajoittivat valvontajärjestelmän rakenne, resurssien niukkuus sekä joissakin tapauksissa riittämätön tuki ja yhteistyö kansallisten toimivaltaisten viranomaisten osalta; huomauttaa, että viranomaisen, lainsäätäjien ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä vielä paljon valvonnan lähentämiseksi;

9.  tähdentää, että viranomaisen olisi hoidettava Euroopan parlamentin ja neuvoston sille osoittamat tehtävät kokonaisuudessaan ja määräajassa ja sen olisi pitäydyttävä näitä tehtäviä koskevassa toimeksiannossa; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

10.  katsoo, että viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti ja kattavasti, kun se hoitaa tehtäviään ja etenkin kun se suunnittelee täytäntöönpanotoimenpiteitä; pitää viranomaisen tehtävien luonteen perusteella välttämättömänä, että se toimii avoimesti niin Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon kuin myös unionin kansalaisiin nähden;

11.  painottaa, että viranomaisen olisi kiinnitettävä toimeksiantoa täyttäessään erityistä huomiota suhteellisuusperiaatteeseen; korostaa, että olisi kiinnitettävä huomiota kansallisten finanssimarkkinoiden erityispiirteisiin etenkin, kun laaditaan 2 ja 3 tason toimenpiteitä;

12.  korostaa tarvetta kohdentaa riittävästi resursseja, käsitellä nykyistä rahanpesun torjuntaan liittyvää toimivaltaa ja varmistaa Euroopan pankkiviranomaisen kanssa nopea tietojenvaihto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla;

13.  pitää viranomaisen rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvän valvontatehtävän yhteydessä myönteisenä, että viranomainen on hyväksynyt väärinkäytösten paljastamista koskevia toimintaperiaatteita, ja korostaa, että kansallisten valvontaviranomaisten on otettava käyttöön vastaavia toimintaperiaatteita;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen pyrkii tunnistamaan ennakoivasti tehokkuus- ja synergiamahdollisuuksia muiden virastojen ja etenkin Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) kanssa Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean ja yhteisten hankintojen kautta; pyytää viranomaista kehittämään EBA:n ja ESMA:n kanssa yhteisiä ohjeita siitä, miten vakavaraisuusvalvontaan voidaan sisällyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät riskit;

15.  pitää erittäin myönteisenä viranomaisen uudelleenjärjestelyä, jolla pyritään muun muassa saamaan aikaan kustannussäästöjä ja lisäämään tehokkuutta yhdistämällä tai lisäämällä sen osastojen koordinointia, ottamalla käyttöön jatkuva talousarvioennusteiden prosessi tai panemalla täytäntöön uusia rahoitusketjuja;

16.  panee merkille, että viranomainen aikoo korvata nykyisen sähköisen henkilöresurssien hallintajärjestelmänsä komission tarjoamalla Sysperillä; toteaa, että se haluaa vähentää organisaation kuluja, lisätä synergiaa ja parantaa tehokkuutta; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä suhteessa saavutetuista konkreettisista tuloksista:

17.  panee lisäksi merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan viranomaisen tehtävän muuttaminen sääntelystä valvontaan on erityisen haastavaa valvontatehtäviä varten käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden vuoksi (14 prosenttia viranomaisen henkilöstöstä), mikä koskee erityisesti rajatylittävän liiketoiminnan ja sisäisten mallien valvontaa;

18.  toteaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuimen arvio jää hyvin suppeaksi eikä tarjoa merkittäviä eväitä viranomaisen varainhoidon tehostamiseen; kehottaa viranomaista varmistamaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten asianmukaisen seurannan ja täytäntöönpanon;

19.  panee merkille, että vuonna 2017 suoritettiin kolmea Euroopan valvontaviranomaista koskeva ulkopuolinen arviointi; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle (viranomaisen toteuttamista) toimista ulkopuolisessa arvioinnissa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

20.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 99,01 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 101 väliaikaisesta toimesta 100 oli täytettynä, kun vuonna 2016 hyväksyttyjä toimia oli 93; panee merkille, että vuonna 2017 viranomaisen palveluksessa työskenteli lisäksi 34 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 17 kansallista asiantuntijaa;

21.  panee merkille, että viranomainen on hyväksynyt menettelyn, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää;

22.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viranomaisen vastauksen, joka koskee tällaisen julkaisemisen aiheuttamia korkeita käännöskustannuksia;

Hankinnat

23.  panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on yksi ensimmäisistä unionin virastoista, jotka ovat käynnistäneet hankkeen sähköisiä hankintoja koskevan ratkaisun käyttöön ottamiseksi; on tyytyväinen siihen, että ratkaisu lisää hankintamenettelyjen tehokkuutta ja avoimuutta ja hyödyttää siten sekä viranomaista että sen mahdollisia toimittajia;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

24.  panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen julkaisee verkkosivustollaan luettelon ulkoisten sidosryhmien kanssa pidetyistä kokouksista;

25.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tilinpitäjän riippumattomuutta on aiheellista vahvistaa velvoittamalla hänet raportoimaan suoraan viranomaisen toimitusjohtajalle ja johtokunnalle; on tyytyväinen jo toteutettuihin toimenpiteisiin tämän riippumattomuuden vahvistamiseksi;

26.  panee merkille, että viranomaisen henkilöstöä varten nimitettiin vuoden 2017 alussa eettisten asiain neuvonantaja, jolla vahvistettiin etiikkaan liittyviä toimintoja; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, miten tässä asiassa edistytään;

Sisäinen valvonta

27.  panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen suorittamassa tarkastuksessa arvioitiin hallinnon valvonnan tehokkuutta viranomaisen stressitestissä; kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisen tarkastuksen tuloksista;

28.  pitää myönteisenä, että viranomaiseen perustettiin kaksi uutta valvontaosastoa prosesseja ja lähentymistä koskevan valvonnan vahvistamiseksi;

Muita huomautuksia

29.  ottaa huomioon, että viranomaisen tulot mahdollisesti vähenevät, koska Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt erota unionista; toteaa, että tästä aiheutuu lisäksi riskejä sopimusten jatkuvuudelle ja rajatylittäviin pankkiryhmiin kohdistuvaa unionin valvontaa koskevien toimintatapojen johdonmukaisuudelle; kehottaa viranomaista pysymään valppaana näiden riskien varalta ja valmistautumaan niiden vaikutusten lieventämiseen;

o
o   o

30.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 84, 17.3.2017, s. 179.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö