Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2203(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0137/2019

Texte depuse :

A8-0137/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.28

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0269

Texte adoptate
PDF 153kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2203(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0137/2019),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 61.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 61.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 48
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2203(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei(5), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0137/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 61.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 61.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 331, 15.12.2010, p. 48.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2203(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0137/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 23 999 257 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 10,28 % față de bugetul pe 2016; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (8 946 404 EUR, adică 37 %) și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre (15 052 852 EUR, adică 63 %);

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată cu satisfacție că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,79 %, fiind astfel realizat obiectivul preconizat de Autoritate; această rată de execuție bugetară reprezintă o creștere de 0,11 % față de 2016; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,09 %, ceea ce reprezintă o mică scădere de 0,88 % în comparație cu 2016;

2.  ia act de eforturile depuse de Autoritate pentru a realoca pe plan intern resursele bugetare și umane, întrucât sarcinile Autorității își pierd treptat caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe convergența în materie de supraveghere și executarea sarcinilor; subliniază, în acest sens, necesitatea ierarhizării corecte a priorităților în alocarea resurselor;

Anularea reportărilor

3.  ia act cu îngrijorare de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 127 694 EUR, reprezentând 5,47 % din suma totală reportată, un procent similar cu cel din 2016;

Performanța

4.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a stabilit 13 obiective strategice, măsurate cu indicatori-cheie de performanță (ICP), care sunt împărțite între cele trei obiective strategice operaționale ale sale, pentru a evalua, împreună cu alți indicatori utilizați pe plan intern, valoarea adăugată oferită de activitățile sale și pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

5.  ia act de faptul că Autoritatea și-a atins obiectivele pentru opt indicatori-cheie de performanță; recunoaște că Autoritatea a fost aproape de a-și atinge obiectivele pentru ceilalți cinci indicatori-cheie de performanță, unele dintre acestea fiind destul de ambițioase și neîndeplinite decât marginal;

6.  subliniază că rolul principal al Autorității este de a contribui la asigurarea unor practici și standarde de reglementare și supraveghere de înaltă calitate, la aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente, de a monitoriza și a evalua evoluțiile pieței în sfera sa de competență și de a promova protecția titularilor de polițe, a membrilor regimurilor de pensii și a beneficiarilor;

7.  subliniază rolul Autorității în facilitarea și promovarea coordonării dintre autoritățile naționale de supraveghere și, după caz, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională;

8.  constată totuși că Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale s-a confruntat cu limitări în ceea ce privește arhitectura sistemului de supraveghere, cu lipsa resurselor și, în unele cazuri, cu insuficiența sprijinului și a colaborării din partea autorităților naționale competente (ANC); subliniază că Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, legiuitorii și autoritățile naționale competente mai au de parcurs un drum lung pentru a obține convergența în materie de supraveghere;

9.  subliniază că Autoritatea ar trebui să îndeplinească sarcinile și mandatul care i-au fost încredințate de Parlamentul European și de Consiliu, în limitele trasate, asigurându-se, totodată, că îndeplinește toate sarcinile integral și în termenul stabilit; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;

10.  consideră că, în îndeplinirea sarcinilor sale și mai ales atunci când elaborează măsuri de punere în aplicare, Autoritatea trebuie să informeze Parlamentul European și Consiliul în mod periodic și cuprinzător cu privire la activitățile sale; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii;

11.  subliniază că Autoritatea ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității în exercitarea mandatului său; subliniază că, în special atunci când se formulează măsuri de nivelul 2 și 3, ar trebui să se acorde atenție caracteristicilor specifice piețelor financiare naționale;

12.  subliniază necesitatea alocării de resurse suficiente, a abordării competențelor actuale în materie de combatere a spălării de bani și a asigurării unui schimb rapid cu Autoritatea bancară europeană (ABE) în ceea ce privește spălarea banilor și combaterea finanțării terorismului;

13.  salută, în contextul funcției de supraveghere a Autorității în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, adoptarea unei politici privind denunțarea neregulilor și subliniază că se impune ca autoritățile naționale de supraveghere să adopte politici similare;

14.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea este proactivă în identificarea oportunităților de eficiență și a sinergiilor cu alte agenții, în special cu ABE și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), prin intermediul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere și prin intermediul achizițiilor publice comune; solicită Autorității să elaboreze orientări comune prin schimbul de informații cu ABE și ESMA cu privire la modul de integrare a riscurilor legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în cadrul supravegherii prudențiale;

15.  salută reorganizarea Autorității, menită, printre altele, să conducă la economii de costuri și câștiguri de eficiență prin fuzionarea sau creșterea coordonării departamentelor sale, prin introducerea unui proces continuu de previzionare a bugetului sau prin punerea în aplicare a unor noi circuite financiare;

16.  ia act de faptul că Autoritatea își înlocuiește actualul sistem electronic de gestionare a resurselor umane cu Sysper, care este pus la dispoziție de Comisie; ia act de faptul că Autoritatea va permite organizației să beneficieze de costuri mai scăzute, sinergii și eficiență; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele concrete obținute în acest sens;

17.  constată, de asemenea, că, potrivit Curții, trecerea Autorității de la funcția de reglementare la cea de supraveghere este deosebit de dificilă, din cauza resurselor limitate consacrate sarcinilor de supraveghere (14 % din personalul Autorității), în special pentru supravegherea comerțului transfrontalier și a modelelor interne;

18.  ia act, cu toate acestea, de faptul că evaluarea Curții este foarte sumară și oferă puține sugestii pentru îmbunătățirea eficienței gestiunii financiare a Autorității; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții;

19.  ia act de faptul că, în 2017, a fost realizată o evaluare externă pentru fiecare dintre cele trei autorități europene de supraveghere; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate (de către Autoritate) pentru a remedia deficiențele identificate în urma evaluării externe;

Politica de personal

20.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 99,01 %, fiind ocupate 100 de posturi de agenți temporari din cele 101 posturi de agenți temporari autorizate în temeiul bugetului Uniunii, față de 93 de posturi autorizate în 2016; constată că, în 2017, în cadrul Autorității au lucrat, de asemenea, 34 de agenți contractuali și 17 experți naționali detașați;

21.  constată că Autoritatea a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii;

22.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege îngrijorarea exprimată în răspunsul Autorității privind costurile de traducere ridicate ce vor fi generate de această publicare;

Achizițiile

23.  constată cu satisfacție că Autoritatea a fost una dintre primele agenții ale Uniunii care au lansat un proiect ce oferă o soluție pentru achiziții publice electronice; salută faptul că această soluție asigură un proces de achiziții mai eficient și transparent, de care beneficiază atât Autoritatea, cât și potențialii săi furnizori;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

24.  ia act de măsurile deja aplicate de Autoritate și de efortul constant depus de aceasta pentru a asigura transparența, a preveni și gestiona conflictele de interese și a proteja avertizorii de integritate; salută faptul că Autoritatea publică un registru al reuniunilor cu părțile interesate externe pe site-ul său de internet;

25.  constată că, potrivit raportului Curții, este necesar să se consolideze independența contabilului prin subordonarea directă a acestuia directorului și Consiliului de administrație al Autorității; ia act cu satisfacție de măsurile luate deja pentru consolidarea acestei independențe;

26.  ia act de faptul că, la începutul anului 2017, a fost numit un responsabil de etică pentru personalul Autorității, care a contribuit la consolidarea funcției de director de etică; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele din acest domeniu;

Controalele interne

27.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat un audit pentru a evalua eficacitatea controalelor de gestiune în cadrul procesului de simulare de criză al Autorității; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele auditului respectiv;

28.  salută faptul că Autoritatea a introdus două noi departamente de supraveghere privind procesele și convergența pentru a se concentra mai mult asupra supravegherii;

Alte observații

29.  constată că este posibil ca veniturile Autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune; ia act de faptul că alte riscuri legate de acest fapt includ continuitatea contractelor și consecvența abordărilor grupurilor bancare transfrontaliere de supraveghere din Uniune; îndeamnă Autoritatea să fie, în continuare, conștientă de aceste riscuri și să se pregătească să le atenueze;

o
o   o

30.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 179.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate