Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2203(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0137/2019

Predkladané texty :

A8-0137/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.28

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0269

Prijaté texty
PDF 163kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
P8_TA(2019)0269A8-0137/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0137/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov absolutórium za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 61.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 61.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou orgánu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória orgánu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0093/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES(5), a najmä na jeho článok 64,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0137/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 61.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 61.
(3) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017 (2018/2203(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0137/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 23 999 257 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 10,28 %; keďže orgán je financovaný z príspevku Únie (8 946 404 EUR, čo predstavuje 37 %) a príspevkov národných orgánov dohľadu členských štátov (15 052 852 EUR, čo predstavuje 63 %);

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka orgánu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  uznanlivo konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,79 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ orgánu a čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 0,11 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 88,09 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,88 %;

2.  berie na vedomie úsilie orgánu o vnútorné prerozdelenie svojich rozpočtových a ľudských zdrojov, keďže pracovné zaťaženie orgánu sa čoraz väčšmi presúva z regulačných úloh na konvergenciu a presadzovanie dohľadu; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zabezpečiť primerané určovanie priorít, pokiaľ ide o prideľovanie zdrojov;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

3.  so znepokojením konštatuje, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 127 694 EUR, čo predstavuje 5,47 % celkovej prenesenej sumy a podobnú mieru ako v roku 2016;

Výkonnosť

4.  s uspokojením konštatuje, že orgán okrem ďalších ukazovateľov, ktoré sa používajú interne, stanovil 13 cieľov na strategickej úrovni meraných na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré sú rozdelené medzi jeho tri operačné strategické ciele, s cieľom posúdiť pridanú hodnotu poskytovanú jeho činnosťami, a zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

5.  konštatuje, že orgán dosiahol svoj cieľ v prípade ôsmich kľúčových ukazovateľov výkonnosti; uznáva, že bol veľmi blízko dosiahnutia cieľov v prípade zvyšných piatich kľúčových ukazovateľov výkonnosti, pričom niektoré z nich boli dosť ambiciózne a nedosiahli sa len tesne;

6.  zdôrazňuje centrálnu úlohu orgánu, pokiaľ ide o prispievanie k vysokokvalitným spoločným normám a postupom pre reguláciu a dohľad, k dôslednému uplatňovaniu právne záväzných aktov Únie, k stimulovaniu a uľahčovaniu delegovania úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi, k monitorovaniu a posudzovaniu vývoja na trhoch v rámci jeho pôsobnosti a k podpore ochrany poistníkov, účastníkov dôchodkového systému a príjemcov;

7.  vyzdvihuje úlohu orgánu, pokiaľ ide o uľahčovanie a podporu koordinácie medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a v prípade potreby s inštitúciami zodpovednými za medzinárodný dohľad;

8.  konštatuje však, že Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov čelil obmedzeniam, pokiaľ ide o štruktúru systému dohľadu, nedostatok zdrojov a v niektorých prípadoch nedostatočnú podporu a spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov; poukazuje na to, že Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, zákonodarcovia a príslušné vnútroštátne orgány musia ešte urobiť veľa, aby sa dosiahla konvergencia v oblasti dohľadu;

9.  zdôrazňuje, že okrem toho, že orgán musí zabezpečovať plnenie všetkých úloh v plnom rozsahu a v danej lehote, mal by vykonávať úlohy a mandát, ktoré mu pridelili Európsky parlament a Rada, a pohybovať sa v rámci mandátu na tieto úlohy; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne prijatie následných opatrení a vykonanie odporúčaní Dvora audítorov;

10.  domnieva sa, že orgán musí pri vykonávaní svojej činnosti, a najmä pri navrhovaní vykonávacích opatrení, pravidelne a komplexne informovať o svojich činnostiach Európsky parlament a Radu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby orgán vzhľadom na charakter svojich úloh konal transparentne, a to nielen voči Európskemu parlamentu a Rade, ale aj voči občanom Únie;

11.  zdôrazňuje, že orgán by mal pri vykonávaní svojho mandátu osobitnú pozornosť venovať zásade proporcionality; zdôrazňuje, že najmä pri navrhovaní opatrení úrovne 2 a 3 treba venovať pozornosť osobitostiam vnútroštátnych finančných trhov;

12.  zdôrazňuje, že orgánu treba prideliť dostatočné zdroje, zamerať sa na jeho aktuálne právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a zabezpečiť rýchlu výmenu informácií s Európskym orgánom pre bankovníctvo (ďalej len „EBA“), pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu;

13.  víta v súvislosti s funkciou dohľadu orgánu, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, prijatie politiky oznamovania protispoločenskej činnosti a zdôrazňuje, že treba, aby aj vnútroštátne dozorné orgány prijali podobné politiky;

14.  s uspokojením konštatuje, že orgán aktívne hľadá príležitosti na zvýšenie efektívnosti a synergií s inými agentúrami, najmä s EBA a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“), prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu a spoločného obstarávania; žiada orgán, aby v spolupráci s EBA a ESMA vypracoval spoločné usmernenia o tom, ako do prudenciálneho dohľadu začleniť riziká spojené s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

15.  veľmi víta reorganizáciu orgánu, ktorej cieľom je okrem iného dosiahnuť úspory nákladov a zvýšenie efektívnosti zlúčením alebo zvýšením koordinácie jeho útvarov, zavedením procesu priebežných rozpočtových prognóz alebo zavedením nových finančných postupov;

16.  konštatuje, že orgán nahrádza svoj súčasný elektronický systém riadenia ľudských zdrojov systémom Sysper, ktorý poskytuje Komisia; uznáva, že orgán umožní organizácii profitovať z nižších nákladov, synergií a efektívnosti; vyzýva orgán, aby podal orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o konkrétnych výsledkoch v tomto smere;

17.  okrem toho poznamenáva, že podľa Dvora audítorov je zmena zamerania orgánu z regulácie na dohľad obzvlášť náročná z dôvodu obmedzených zdrojov na úlohy dohľadu (14 % zamestnancov orgánu), najmä pokiaľ ide o dohľad nad cezhraničným podnikaním a vnútornými modelmi;

18.  konštatuje však, že hodnotenie Dvora audítorov je veľmi stručné a obsahuje len málo návrhov na zvýšenie efektívnosti rozpočtového riadenia orgánu; vyzýva orgán, aby zabezpečil riadne prijatie následných opatrení a vykonanie odporúčaní Dvora audítorov;

19.  konštatuje, že v roku 2017 sa zrealizovalo externé hodnotenie troch európskych orgánov dohľadu; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o tom, aké opatrenia prijal na vyriešenie nedostatkov identifikovaných v externom hodnotení;

Personálna politika

20.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 99,01 %, pričom zo 101 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 93 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 100 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 orgán okrem toho zamestnával 34 zmluvných zamestnancov a 17 vyslaných národných expertov;

21.  berie na vedomie, že orgán prijal politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu;

22.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď orgánu, že takéto uverejňovanie by spôsobilo vysoké náklady na preklad;

Verejné obstarávanie

23.  s uspokojením berie na vedomie, že orgán bol jednou z prvých agentúr Únie, ktorá zaviedla projekt prinášajúci riešenie týkajúce sa elektronického obstarávania; víta skutočnosť, že toto riešenie zaisťuje efektívnejší a transparentnejší postup verejného obstarávania, z čoho má prospech orgán aj jeho možní dodávatelia;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

24.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie orgánu o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; víta skutočnosť, že orgán zverejňuje register schôdzí s externými zainteresovanými stranami na svojom webovom sídle;

25.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a správnej rade orgánu; s uspokojením berie na vedomie opatrenia, ktoré už boli prijaté s cieľom posilniť túto nezávislosť;

26.  konštatuje, že začiatkom roka 2017 bol pre zamestnancov orgánu vymenovaný špecializovaný úradník pre otázky etiky, čím sa podporilo posilnenie funkcie úradníka pre otázky etiky; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o dosiahnutom pokroku v uvedenej oblasti;

Vnútorná kontrola

27.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal audit s cieľom posúdiť účinnosť kontrol riadenia v procesoch orgánu týkajúcich sa stresových testov; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch uvedeného auditu;

28.  víta skutočnosť, že orgán zaviedol dva nové útvary pre dohľad v oblasti procesov a konvergencie s cieľom posilniť svoje zameranie na dohľad;

Ďalšie pripomienky

29.  konštatuje, že v budúcnosti je možný pokles príjmov orgánu v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že ďalšie riziká v súvislosti s touto skutočnosťou predstavuje kontinuita zmlúv a konzistentnosť prístupov k dohľadu Únie nad cezhraničnými bankovými skupinami; vyzýva orgán, aby aj naďalej bral na vedomie tieto riziká a pripravil sa na ich zmiernenie;

o
o   o

30.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v EÚ C 84, 17.3.2017, s. 179.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia