Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2207(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0152/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0152/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.29

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0270

Usvojeni tekstovi
PDF 153kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
P8_TA(2019)0270A8-0152/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017. (2018/2207(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

1.  daje razrješnicu privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 64.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 64.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zatvaranju računa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. (2018/2207(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. s odgovorom Instituta(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Institut za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0097/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju(5), a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi privremenom direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 64.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 64.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017. (2018/2207(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0152/2019),

A.  budući da je, prema njegovoj izjavi o prihodima i rashodima(1), konačan proračun Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2017. iznosio 338 465 181 EUR, što predstavlja povećanje od 15,20 % u odnosu na 2016., uglavnom zbog povećanja bespovratnih sredstava dodijeljenih Institutu kako bi ih raspodijelio među zajednicama znanja i inovacija (ZZI); budući da je ukupni doprinos Unije proračunu Instituta za 2017. iznosio 315 147 801,58 EUR;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 91,23 %, što je smanjenje od 3,8 % u odnosu na 2016.; primjećuje da je taj nizak broj povezan s niskom stopom izvršenja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za bespovratna sredstva; prima na znanje da će Institut nastojati unaprijediti svoje proračunske postupke kako bi poboljšao izvršenje; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 99,5 %, što je neznatno povećanje od 0,36 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa provedbe bila niska zbog nepredviđene odgode pri uvođenju sustava Sysper za upravljanje ljudskim resursima, kao i precjenjivanje ostalih troškova održavanja; posebno poziva Institut da poboljša izvršenje u tom području;

2.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da zajednice znanja i inovacija nisu u cijelosti iskoristile bespovratna sredstva koja im je dodijelio Institut, uglavnom zbog nepotpune provedbe poslovnih planova; prima na znanje iz odgovora Instituta da Institut namjerava riješiti taj problem sklapanjem višegodišnjih sporazuma o bespovratnim sredstvima sa zajednicama znanja i inovacija u razdoblju nakon 2020.; poziva Institut da o koracima poduzetima u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

3.  iz izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da je u nekoliko zajednica znanja i inovacija došlo do povećanja jedinstvenih stopa nadoknada, što je protivno cilju da se zajednice znanja i inovacija potaknu na pronalazak vlastitih izvora financiranja i postupno smanjivanje financijske ovisnosti o Institutu; prima na znanje iz odgovora Instituta da su izmjene jedinstvenih stopa nadoknada u skladu s primjenjivim pravnim osnovama te da smatra da pojedine zajednice znanja i inovacija mogu samostalno ostvariti znatan dio sredstava;

4.  izražava žaljenje što su neke aktivnosti dodane dvjema zajednicama znanja i inovacija, čime su izmijenjeni prvotni poslovni planovi i njima dodijeljena bespovratna sredstva, što je protivno pravilima za primjenu Financijske uredbe s obzirom na to da narušava načelo jednakog postupanja prema zajednicama znanja i inovacija; primjećuje iz odgovora Instituta da Institut ne smatra da je to slučaj s obzirom na to da postoji mogućnost dodavanja zadaća zajednicama znanja i inovacija te da izmjene bespovratnih sredstava nisu značajne (3,9 % i 0,6 %);

5.  sa zadovoljstvom primjećuje da je otkrivena stopa pogreške tijekom ex post provjere bespovratnih sredstava iz 2016. koju je proveo vanjski pružatelj usluga iznosila 0,98 %, a da je stopa preostalih pogrešaka iznosila 0,95 %, što je znatno ispod praga značajnosti od 2 %.

Ukidanje prijenosa

6.  žali zbog toga što su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 95 721 EUR, što predstavlja 16,26 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to primjetno povećanje od 5,33 % u odnosu na 2016.; napominje sa zabrinutošću da je taj visoki iznos uglavnom rezultat nemogućnosti zajednica znanja i inovacija da apsorbiraju prenesena bespovratna sredstva;

Uspješnost

7.  prima na znanje da Institut za mjerenje uspješnosti zajednica znanja i inovacija upotrebljava određene ključne pokazatelje uspješnosti (KPU-ovi), kao i KPU-ove programa Obzor 2020. kako bi ocijenio vlastitu uspješnost u upravljanju zajednicama znanja i inovacija te pokazatelje utvrđene u jedinstvenom programskom dokumentu za mjerenje drugih operativnih aktivnosti; primjećuje nadalje da upotrebljava dodatne KPU-ove za poboljšanje svog upravljanja proračunom;

8.  pozdravlja činjenicu da je Institut vodio postupke zajedničke javne nabave i uspostavio zajedničke odbore za odabir osoblja s Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva, iskorištavajući prednost što se oboje nalaze u Budimpešti;

9.  opaža da je vanjska evaluacija za procjenu učinka, upravljanja, postupaka i napretka prema financijskoj održivosti prvog vala zajednica znanja i inovacija za razdoblje od 2010. do 2016. provedena 2017. te da će tijekom 2018. Institut zaključiti reviziju; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o zaključcima te revizije;

Kadrovska politika

10.  napominje da je 31. prosinca 2017. plan radnih mjesta bio 92,68 % popunjen, tj. imenovano je 38 privremenih djelatnika od 41 privremenog djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (39 odobrena radna mjesta 2016.); napominje usto da je 2017. za Institut radilo 20 ugovornih djelatnika i dva upućena nacionalna stručnjaka; apelira na Institut da se ne oslanja prekomjerno na privremene djelatnike;

11.  primjećuje da je Institut donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prepoznaje da je sudjelovao u pozivu za iskaz interesa za međuagencijske povjerljive savjetnike;

12.  prima na znanje činjenicu o postojanju strukturnog nedostatka osoblja u Institutu, što potvrđuje i Posebno izvješće Revizorskog suda br. 4/2016; žali što je Komisija odbila zahtjev Instituta za značajnim povećanjem broja njegova osoblja; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja na tu temu;

13.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da prema statutima Instituta Institut privremenim djelatnicima može ponuditi samo ugovore na najviše pet godina, s mogućnošću produljenja na dodatnih pet godina, a s obzirom na to postoje ključni članovi osoblja koji će 2020. doseći maksimum od deset godina, zabrinut je zbog činjenice da bi kontinuitet rada mogao biti narušen; prima na znanje iz odgovora Instituta da je svjestan problema i da je iz tog razloga pisanim putem zatražio pravno mišljenje Komisije; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o razvoju u vezi s tom temom;

14.  žali što iz izvješća Revizorskog suda opaža da je trenutačni privremeni direktor Instituta imenovan 2014. i da tu funkciju od tada obavlja kao privremeni direktor; ističe da je ta praksa u suprotnosti s Pravilnikom o osoblju u skladu s kojim to razdoblje može trajati najviše jednu godinu; žali što je postupak odabira za imenovanje novog direktora pokrenut 2016. bio neuspješan; napominje da je natječaj za radno mjesto ponovno objavljen u lipnju 2018.; poziva Institut da bez daljnje odgode privremenog direktora zamjeni novim direktorom; poziva Institut da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o postupku odabira koji je u tijeku;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Instituta o visokim troškovima prevođenja koje bi takva objava prouzročila;

Javna nabava

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Institut do kraja 2017. još uvijek nije primijenio sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); primjećuje iz odgovora Instituta da namjerava usvojiti alate za e-nadmetanje i elektroničko podnošenje ponuda za koje su u tijeku pripremne radnje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o primjeni svih potrebnih alata;

17.  sa žaljenjem primjećuje trajanje problema iz izvješća Revizorskog suda iz 2016. kada je Sud utvrdio značajne nedostatke prilikom revizije postupaka javne nabave pravnih subjekta zajednica znanja i inovacija, za koje se smatralo da su visokorizično područje, uključujući nepravilnosti kao što su izravna dodjela ugovora, znatna produljenja prvotnih ugovora ili ugovori bez ograničenja u pogledu vremena, opsega, kvaliteta ili cijene, kvantificirajući nepravilne postupke javne nabave u 2016. do visine od 2 200 000 EUR; pozdravlja poduzete mjere i preporuke koje je Institut dao za rješavanje tog problema; poziva Institut da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi akcijskih planova pravnih subjekta zajednica znanja i inovacija;

Sprječavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

18.  prepoznaje postojeće mjere Instituta i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača; prima na znanje činjenicu da je 2017. utvrđeno i ocijenjeno nekoliko slučajeva sukoba interesa i da su poduzete odgovarajuće mjere; napominje da je Europski ured za borbu protiv prijevara 2017. odbacio dva slučaja sumnje na prijevaru, a jednu istragu iz 2016. ostavio otvorenom;

Unutarnje kontrole

19.  napominje da je Komisijina Služba za unutarnju reviziju dovršila reviziju o praćenju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava zaključivši da je okvir prikladan, ali da bi se provedba trebala poboljšati; žali što se revizije zajednica znanja i inovacija koje je proveo Institut nisu temeljile na njihovim godišnjim izvješćima te što Institut nije sustavno obuhvatio neke rizike, što se nije detaljno pozabavio svim zahtjevima upravljanja i što drugom valu zajednica znanja i inovacija nije pružio povratne informacije o dobrom upravljanju; ističe nadalje da, premda je to navedeno u programu rada za 2016., Institut nije izdao izvješće o dobrom upravljanju zajednica znanja i inovacija;

20.  izražava žaljenje zbog broja otvorenih pitanja i korektivnih mjera u tijeku u odgovoru na komentare Revizorskog suda iz 2014., 2015. i 2016. koji su osobito povezani s uvjetima financiranja, financiranjem iz javnih i privatnih izvora te iz bespovratnih sredstava; poziva Institut da što prije privede kraju korektivne mjere i da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o njihovoj provedbi;

21.  primjećuje sa zabrinutošću da su 2017. dokumentirana dva izvješća o iznimkama (procijenjena na 5 318 720 EUR) koja su se odnosila na glavne provjere ili odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka te pet slučajeva neusklađenosti (procijenjenih na 2 250 EUR); međutim, prima na znanje od Instituta da su svi slučajevi ocijenjeni i da su poduzete korektivne mjere;

Druge primjedbe

22.  napominje da je Komisija kao izvorni rok u kojem je Institut trebao postati financijski neovisan odredila 2010. godinu; prepoznaje da je Komisija Institutu konačno dodijelila punu financijsku neovisnost u prosincu 2017. jer se uskladio sa standardima unutarnje kontrole;

o
o   o

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 166, 24.5.2017., str. 14.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti