Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2185(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0135/2019

Pateikti tekstai :

A8-0135/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.30
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0271

Priimti tekstai
PDF 167kWORD 49k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)
P8_TA(2019)0271A8-0135/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(5), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0135/2019),

1.  patvirtina Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 141.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 141.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą(5), ypač į jo 68 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0135/2019),

1.  pritaria Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 141.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 141.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2185(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos vaistų agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0135/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), jos galutinis 2017 finansinių metų biudžetas buvo 331 266 000 EUR, t. y. 7,41 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi Agentūra yra finansuojama iš mokesčių ir 86 proc. jos 2017 m. pajamų sudarė farmacijos pramonės sumokėti mokesčiai už suteiktas paslaugas, o 12 proc. – lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos vaistų agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 92,92 proc., t. y. 3,38 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 76,62 proc., t. y. 5,73 proc. mažesnis, palyginti su 2016 m.;

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  pažymi, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma sudarė 4 350 908 EUR, t. y. 10,11 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 5,65 proc. daugiau nei 2016 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad perkelti asignavimai būtų visiškai išnaudoti siekiant išvengti didelių išteklių panaikinimo;

Veiklos rezultatai

3.  pripažįsta, kad, siekdama įvertinti savo veiklos teikiamą pridėtinę vertę, Agentūra naudoja tam tikrus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, įskaitant veiklos, valdymo ir (arba) vadovavimo, taip pat komunikacijos ir (arba) suinteresuotųjų subjektų rodiklių derinį, kurie leidžia įvertinti jos darbo krūvį, darbo programos įgyvendinimą ir, be kita ko, suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimą, ir kad, be to, ji dar naudoja biudžeto planavimo ir stebėsenos metodiką biudžeto valdymui gerinti;

4.  pripažįsta, kad Agentūra 2017 m. lapkričio mėn. įdiegė naują patobulintą sistemos „EudraVigilance“ versiją – tai informacinė sistema, skirta pranešti apie įtariamą vaistų šalutinį poveikį;

5.  pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir prižiūrėdama žmonėms skirtus ar veterinarinius vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir propagavimo srityje;

6.  pabrėžia, kad nemažai Agentūros veiksmų vykdyti pavėluotai arba atidėti dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos arba dėl išorės aplinkybių;

7.  pabrėžia, kad 2017 m. Agentūra rekomendavo, kad rinkodaros leidimas būtų suteiktas 110 naujų vaistų (92 žmonėms skirtiems vaistams ir 18 veterinarinių vaistų), įskaitant 42 naujas veikliąsias medžiagas (35 žmonėms skirtas ir 7 veterinarines veikliąsias medžiagas);

8.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. Agentūra įgyvendino komunikacijos planą, kuriuo sustiprintas bendradarbiavimas su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, pacientų ir vartotojų, taip pat sveikatos priežiūros specialistų organizacijomis;

9.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su kitomis agentūromis siekiant bendrų mokslinių rezultatų, taip pat teikia tarpusavio paramą ir keičiasi moksliniais duomenimis; be to, pripažįsta, kad Agentūra yra sudariusi oficialius darbo susitarimus su penkiais pagrindiniais Agentūros partneriais;

10.  pažymi, kad Agentūros valdyba patvirtino 2018–2020 m. daugiametį darbo planą, kuriuo remiamas bendros Europos vaistų reguliavimo tinklo strategijos įgyvendinimas ir kuriame, be kita ko, išdėstytos pagrindinės ateinančių metų iniciatyvos ir veiklos sritys;

Personalo politika

11.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 97,82 proc. ir iš 596 laikinųjų darbuotojų etatų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą (palyginti su 2016 m. patvirtintais 602 etatais), buvo paskirti 583 laikinieji darbuotojai; taip pat pažymi, kad 2017 m. Agentūroje dirbo 147 sutartininkai ir 36 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; pažymi, kad personalo išlaidos padidėjo 10 mln. EUR; prašo Agentūros pateikti išsamią ataskaitą apie šias išlaidas; primygtinai ragina Agentūrą nekeisti nuolatinių darbuotojų brangesniais sutartininkais;

12.  pažymi, kad Agentūra patvirtino pavyzdinį Komisijos sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos; pripažįsta, kad Agentūra, paskelbusi tarpžinybinį kvietimą pareikšti susidomėjimą, sukūrė konfidencialių patarėjų sistemą ir paskyrė priekabiavimo prevencijos koordinatorių;

13.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Agentūra ir Audito Rūmų ataskaita, nepaisant to, kad Agentūrai buvo pavestos svarbios naujos užduotys, 2017 metais jos personalo etatų planas nebuvo padidintas, dėl to atsirado didelė priklausomybė nuo išorės ekspertinių žinių atitinkamose srityse; palankiai vertina tai, kad Sveikatos ir maisto saugos GD atstovas žodžiu pranešė Agentūros valdybai, kad Agentūros prašymas 2019 m. įdarbinti ne daugiau kaip 40 ribotos trukmės sutartininkų buvo patvirtintas; palankiai vertina priemones, kurių Agentūra ėmėsi, kad sumažintų su tuo susijusią riziką, ir ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tolesnius priimtus sprendimus padėčiai pagerinti;

14.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip pat ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros susirūpinimą dėl vertimo išlaidų;

Viešieji pirkimai

15.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nepradėjo taikyti visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų nustatyti bendrą elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose, sprendimą; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, ji su Komisija pasirašė susitarimo memorandumą dėl prieigos prie elektroninio pasiūlymų teikimo ir jo naudojimo; ragina Agentūrą pradėti taikyti visas reikiamas priemones ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje pasiektą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

16.  pabrėžia, kad Agentūros klientai – farmacijos pramonė – moka už procedūrą, o ne už Agentūros vertinimų rezultatus; supranta, kad, Agentūros nuomone, ji savo rekomendacijas parengė nepriklausomai ir kad todėl dėl jų nekyla interesų konfliktų, kurių atžvilgiu bet kokia galima rizika vis dėlto yra tinkamai apsvarstyta, sustabdyta ir sumažinta;

17.  palankiai vertina tai, kad Agentūra taip pat prašo, kad prieš pradėdami eiti pareigas, visi informacinių technologijų konsultantai pasirašytų individualias deklaracijas dėl konfidencialumo ir interesų konflikto nebuvimo;

18.  pripažįsta esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. Agentūra iš išorės šaltinių gavo 25 pranešimus, susijusius su informavimu apie pažeidimus, 15 bylų buvo užbaigtos 2017 m., o 10 bylų tebesvarstomos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

19.  pabrėžia, kad valdančiosios tarybos narių, mokslinio komiteto narių ar ekspertų atžvilgiu nebuvo pradėta jokių piktnaudžiavimo pasitikėjimu nagrinėjimo procedūrų ir kad 2017 m. nebuvo nustatyta darbuotojų interesų konfliktų atvejų;

20.  pažymi, kad Agentūra susitinka su išorės suinteresuotaisiais subjektais ir laikosi taisyklių, kuriomis reglamentuojami jos santykiai su suinteresuotaisiais subjektais, ir kad ji savo interneto svetainėje skelbia susitikimų su interesų grupių atstovais protokolus; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra, konsultuodamasi su Komisija, parengė santykių su suinteresuotaisiais subjektais valdymo sistemą, kurioje numatytos skaidrumo priemonės;

21.  pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų ataskaitoje, reikia stiprinti apskaitos pareigūno nepriklausomumą, numatant, kad jis būtų tiesiogiai atsakingas Agentūros vykdomajam direktoriui ir valdybai; pažymi, kad, remiantis Agentūros atsakymu, ją tenkina dabartine sistema užtikrinamas nepriklausomumo lygis, tačiau ji vis dėlto svarstys, kokius pakeitimus būtų galima atlikti; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje; taip pat pažymi, kad Agentūra 2018 m. kovo mėn. pradėjo pakartotinį savo apskaitos sistemų tvirtinimą;

22.  palankiai vertina tai, kad Europos ombudsmenė pradėjo tyrimą dėl Agentūros taikomos tvarkos pradėti bendradarbiavimą su vaistų gamintojais prieš jiems kreipiantis dėl leidimų prekiauti savo vaistais Sąjungoje; palankiai vertina tai, kad visos suinteresuotosios šalys raginamos pateikti savo pastabas šiuo klausimu, ypač atsižvelgiant į tai, kad Agentūros pajamos iš mokesčių ir rinkliavų, susijusių su rinkodaros leidimais, padidėjo 14 mln. EUR;

23.  pažymi, kad Agentūra nurodo, kad prieš pateikiant paraiškas rengiamais susitikimais prisidedama prie vaistų kūrimo; atsižvelgiant į susitikimus prieš pateikiant paraišką, pažymi, kad Žmonėms skirtų vaistų komiteto (CHMP) ekspertai atlieka tiek konsultanto, tiek ir rinkodaros leidimo paraiškų vertintojo pareigas; ragina Agentūrą bent jau paskelbti prieš pateikiant paraiškas vykdytos veiklos sąrašą, kai rinkodaros leidimas yra suteiktas;

Vidaus auditas

24.  susirūpinęs pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba atliko Agentūros „Farmakologinio budrumo rinkliavų reglamento įgyvendinimo“(2) auditą, kuriame padaryta išvada, kad, nors valdymo ir vidaus kontrolės sistemos struktūra yra tinkama, nustatyta didelių trūkumų, kurie buvo pateikti kaip „labai svarbi rekomendacija“, susijusi su Agentūros vykdomu nuolatinio pajamų iš farmakologinio budrumo rinkliavų ir susijusių išlaidų deficito valdymu; pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą, į kurį įtrauktas Komisijos atliekamas dabartinės rinkliavų ir atlyginimų nustatymo sistemos vertinimas; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi įgyvendinant šias rekomendacijas;

Kitos pastabos

25.  pažymi, kad Audito Rūmai į savo ataskaitą dėl dviejų Londone įsteigtų agentūrų įtraukė „dalyko pabrėžimo“ pastraipą, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės sprendimą išstoti iš Europos Sąjungos; pažymi, kad 2019 m. pradžioje Agentūros būstinė bus perkelta į Amsterdamą ir kad susijusioms išlaidoms skirti atidėjiniai, kurie sudaro 18 600 000 EUR, įtraukti į Agentūros finansines ataskaitas; apgailestauja, kad patalpų Londone nuomos sutartyje nustatytas nuomos laikotarpis iki 2039 m., nenumatant jokios nuostatos dėl sutarties nutraukimo; labai apgailestauja dėl to, kad finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleista 489 000 000 EUR iki 2039 m. likusios nuomos suma, iš kurios 465 000 000 EUR tenka nuomos laikotarpiui po Agentūros planuojamo persikėlimo į Amsterdamą; primygtinai ragina Agentūrą ir Europos Komisiją dėti visas pastangas, kad būtų kuo labiau sumažintas nepalankios nuomos sutarties finansinis ir administracinis poveikis bei poveikis veiklai, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje srityje;

26.  pažymi, kad 2019 m. vasario 20 d. Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas) priėmė sprendimą byloje „Canary Wharf Group“ prieš Agentūrą dėl jos patalpų nuomos Londone; apgailestauja, kad teismas nusprendė, kad „Brexit‘as“ ir jo pasekmės nėra laikomos priežastimi nutraukti sutartį, nors ir pripažino, kad „Brexit‘o“ nebuvo įmanoma numatyti, kai 2011 m. buvo sudaroma sutartis; atkreipia dėmesį, kad sprendimu patvirtinama galimybė, kad Agentūra, savininkui sutikus, galėtų pernuomoti ar perleisti patalpas Londone; ragina Agentūrą išnagrinėti šią galimybę, siekiant surasti palankų problemos sprendimą iki 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigos;

27.  pripažįsta, kad Agentūra įsteigė specialią veiksmų ir pasirengimo persikėlimui darbo grupę siekdama užtikrinti, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Agentūros perkėlimo į Nyderlandus Agentūra imtųsi visų būtinų priemonių savo veiklos tęstinumui užtikrinti; su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Agentūra ėmėsi tam tikrų veiksmų, susijusių su būstinės perkėlimu į Amsterdamą, be kita ko, atliko poveikio vertinimą, darbuotojų apklausas, parengė specialią įdarbinimo ir atrankos strategiją po Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos ir pasirengė Agentūros duomenų centrų perkėlimui;

28.  atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak Agentūros, perkėlimo užduotims vykdyti reikės perskirstyti didelius išteklius ir kad dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo Agentūrai gali būti sunku vykdyti savo pagrindinius ir teisėkūros įsipareigojimus; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;

o
o   o

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(3) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 420, 2017 12 7, p. 3.
(2) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymo (OL L 189, 2014 6 27, p. 112).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0254.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika