Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2185(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0135/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0135/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.30
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0271

Pieņemtie teksti
PDF 169kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
P8_TA(2019)0271A8-0135/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(5), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0135/2019),

1.  sniedz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 141. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 141. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru(5), un jo īpaši tās 68. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0135/2019),

1.  apstiprina Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 141. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 141. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2185(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0135/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tās 2017. finanšu gada galīgais budžets bija 331 266 000 EUR, t. i., par 7,41 % lielāks nekā 2016. gadā; tā kā finansējumu Aģentūrai nodrošina maksu iekasēšana — 86 % no Aģentūras 2017. gada ieņēmumiem ir no farmācijas nozares uzņēmumiem iekasētās maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, un 12 % ir no Savienības budžeta atvēlētie līdzekļi;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Aģentūras 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  konstatē, ka 2017. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 92,92 %, kas ir par 3,38 % mazāk nekā 2016. gadā; turklāt konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 76,62 %, kas ir par 5,73 % mazāk nekā 2016. gadā;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

2.  pauž nožēlu par to, ka tika atcelti 4 350 908 EUR no apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 10,11 % no kopējās pārnesto apropriāciju summas, un tas ir ievērojami, proti, par 5,65 % vairāk nekā 2016. gadā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pārnesto apropriāciju pilnīgu izmantošanu un līdz ar to izvairītos no ievērojamu līdzekļu summu atcelšanas;

Sniegums

3.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra izmanto vairākus galvenos darbības rādītājus, tostarp darbības, vadības/pārvaldības un saziņas/ieinteresēto personu rādītāju kombināciju, lai novērtētu cita starpā tās darba slodzes apjomus, tās darba programmu īstenošanu un ieinteresēto personu apmierinātību nolūkā izvērtēt tās darbību radīto pievienoto vērtību, un ka tā turklāt izmanto budžeta plānošanas un uzraudzības metodiku, lai uzlabotu budžeta pārvaldību;

4.  pieņem zināšanai to, ka Aģentūra 2017. gada novembrī īstenoja jaunu uzlabotu EudraVigilance sistēmu — informācijas sistēmu, ko izmanto, lai ziņotu par varbūtējām zāļu blaknēm;

5.  atkārtoti norāda, ka šī Aģentūra ir svarīga sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzībai un veicināšanai, jo nodrošina cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu izvērtēšanu un uzraudzību;

6.  uzsver, ka vairāku Aģentūras pasākumu izpilde ir iekavējusies vai atlikta saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības vai citu ārēju apstākļu dēļ;

7.  uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka 2017. gadā Aģentūra ieteica izsniegt tirdzniecības atļauju 110 jaunām zālēm (92 cilvēkiem paredzētām zālēm un 18 veterinārajām zālēm) un ka šajās jaunajās zālēs ir 42 jaunas aktīvās vielas (35 cilvēkiem paredzētajās zālēs un 7 veterinārajās zālēs);

8.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā Aģentūra īstenoja komunikācijas plānu ciešākai sadarbībai ar valstu kompetentajām iestādēm, pacientu un patērētāju tiesību aizsardzības, kā arī veselības aprūpes speciālistu organizācijām;

9.  ar gandarījumu konstatē to, ka Aģentūra sadarbojas ar citām aģentūrām kopīgo zinātnisko rezultātu jomā, sniedz savstarpēju atbalstu un veic zinātnisko datu apmaiņu; turklāt atzīst, ka Aģentūrai ir oficiālas sadarbības vienošanās ar pieciem galvenajiem Aģentūras partneriem;

10.  atzīmē, ka Aģentūras valde pieņēma daudzgadu darba plānu 2018.–2020. gadam, kas atbalsta Eiropas zāļu reglamentējošā tīkla kopīgās stratēģijas īstenošanu un turklāt iezīmē galvenās iniciatīvas un darbības nākamajiem gadiem;

Personāla politika

11.  pieņem zināšanai, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,82 % no Aģentūras štatu saraksta un ka bija aizpildītas 583 no 596 pagaidu darbinieku vietām, kas bija apstiprinātas saskaņā ar Savienības budžetu (salīdzinājumā ar 602 apstiprinātām vietām 2016. gadā); atzīmē, ka 2017. gadā Aģentūrā strādāja arī 147 līgumdarbinieki un 36 norīkotie valstu eksperti; norāda, ka personāla izmaksas ir palielinājušās par 10 miljoniem EUR; prasa Aģentūrai visaptveroši ziņot par šiem izdevumiem; mudina Aģentūru pastāvīgos darbiniekus neaizstāt ar līgumdarbiniekiem, kas izmaksā vairāk;

12.  atzīmē, ka Aģentūra ir pieņēmusi Komisijas izstrādāto paraugu lēmumam par personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku; pieņem zināšanai, ka Aģentūra saskaņā ar starpaģentūru aicinājumu izveidoja konfidenciālo konsultantu sistēmu un iecēla koordinatoru uzmākšanās novēršanas jautājumos;

13.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar Aģentūras un Revīzijas palātas ziņojumu — neraugoties uz to, ka Aģentūrai tika noteikti nozīmīgi jauni uzdevumi, tās štatu saraksts 2017. gadā netika palielināts, radot lielu atkarību no ārējiem ekspertiem skartajās jomās; atzinīgi vērtē to, ka SANTE ĢD pārstāvis mutiski informēja Aģentūras valdi par to, ka Aģentūras pieprasījums 2019. gadā pieņemt darbā uz noteiktu laiku līdz pat 40 līgumdarbinieku, ir ticis apstiprināts; atzinīgi vērtē pasākumus, ko Aģentūra jau veikusi jebkādu risku mazināšanai, un aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti situācijas uzlabošanai;

14.  atzinīgi vērtē Revīzijas palātas ierosinājumu publicēt paziņojumus par vakancēm arī Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, lai palielinātu publicitāti; saprot Aģentūras bažas par rakstiskās tulkošanas izmaksām;

Iepirkums

15.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Aģentūra vēl nebija ieviesusi visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); norāda, ka Aģentūra savā atbildē norādīja, ka tā ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Komisiju par piekļuvi piedāvājumu elektroniskajai iesniegšanai un tās izmantošanu; aicina Aģentūru ieviest visus nepieciešamos instrumentus un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

16.  uzsver, ka Aģentūras klienti, proti, farmācijas nozares dalībnieki, maksā par Aģentūras novērtējuma procedūru, nevis rezultātiem; saprot, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā uzskata, ka tās ieteikumi ir veikti neatkarīgi un ka tādēļ tie nerada interešu konfliktus, saistībā ar kuriem ikviens iespējamais risks tomēr tiek pienācīgi ņemts vērā, novērsts un mazināts;

17.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra arī pieprasa visiem IT konsultantiem, uzsākot savu pienākumu veikšanu, parakstīt individuālas interešu deklarācijas un apņemšanos ievērot konfidencialitāti;

18.  pieņem zināšanai Aģentūras pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes cēlēju aizsardzību; ar bažām norāda, ka Aģentūra 2017. gadā no ārēja avota saņēma 25 ziņojumus par trauksmes celšanas gadījumiem, 15 lietas 2017. gadā tika slēgtas un ka izskatīšana saistībā ar 10 no šiem ziņojumiem joprojām turpinās; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visām norisēm šajā jautājumā;

19.  uzsver to, ka 2017. gadā ne pret vienu valdes locekli, zinātniskās komitejas locekli vai ekspertu nav ierosināta procedūra par uzticības zaudēšanu un ka nav konstatēts neviens interešu konflikts saistībā ar personālu;

20.  norāda, ka Aģentūra tiekas ar ārējām ieinteresētajām personām un ir pieņēmusi noteikumus, lai reglamentētu tās attiecības ar ieinteresētajām personām, un turklāt tā savā tīmekļa vietnē publisko ar “interešu pārstāvjiem” rīkoto sanāksmju protokolus; ar gandarījumu atzīmē to, ka Aģentūra, apspriežoties ar Komisiju, ir izstrādājusi sistēmu ieinteresēto personu attiecību pārvaldībai, kas ietver pārredzamības pasākumus;

21.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu ir jāpastiprina grāmatveža neatkarība, liekot viņam strādāt tiešā Aģentūras izpilddirektora un valdes pakļautībā; norāda, ka Aģentūras atbildē ir norādīts, ka tā ir apmierināta ar neatkarības līmeni, ko nodrošina pašreizējā sistēma, tomēr tā apsvērs, kādas izmaiņas varētu tikt ieviestas; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visām norisēm šajā jautājumā; turklāt, pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, norāda, ka 2018. gada martā tā uzsāka tās grāmatvedības sistēmu atkārtotu apstiprināšanu;

22.  atzinīgi vērtē Eiropas Ombuda izmeklēšanu, kas tika uzsākta saistībā ar Aģentūrā praktiski īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz saziņu ar zāļu ražotājiem, pirms viņi iesniedz pieteikumu zāļu laišanai Savienības tirgū, un atzinīgi vērtē to, ka visas ieinteresētās personas tiek aicinātas izteikt savas piezīmes saistībā ar šo jautājumu, jo īpaši ņemot vērā to, ka Aģentūras ienākumi no maksām un nodevām saistībā ar tirdzniecības atļaujām ir palielinājušies par 14 miljoniem EUR;

23.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju atzīst, ka pirmsiesniegšanas tikšanās veicina zāļu izstrādi; ņemot vērā pirmsiesniegšanas tikšanās, norāda, ka Cilvēkiem paredzētu zāļu pastāvīgās komitejas (CHMP) eksperti ir gan konsultanti, gan novērtētāji attiecībā uz tirdzniecības atļaujas pieteikumiem; aicina Aģentūru publicēt vismaz pirmsiesniegšanas darbību sarakstu, tiklīdz ir saņemta tirdzniecības atļauja;

Iekšējā revīzija

24.  ar bažām norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests veica revīziju par Aģentūras īstenoto farmakovigilances maksu regulas(2) īstenošanu, kurā secināts, ka, lai gan pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas struktūra ir atbilstoša, pastāv būtiska nepilnība, kas tika reģistrēta kā „ļoti svarīgs” ieteikums attiecībā uz to, kā Aģentūra pārvalda pastāvīgo deficītu starp ienākumiem no farmakovigilances maksām un saistītajām izmaksām; norāda, ka Aģentūra ir izstrādājusi rīcības plānu, kas ietver pastāvīgu Komisijas īstenotu novērtējumu par pašreizējo maksu un atalgojuma sistēmu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par korektīviem pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz šiem ieteikumiem;

Citi komentāri

25.  norāda, ka Revīzijas palāta sagatavoja “apstākļu akcentējuma punktu” par abām aģentūrām, kas atrodas Londonā, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; norāda, ka Aģentūras mītne 2019. gada sākumā tiks pārvietota uz Amsterdamu un ka Aģentūras pārskatos ir iekļauti uzkrājumi saistītajām izmaksām 18 600 000 EUR apmērā; pauž nožēlu par to, ka nomas līgumā par telpām Londonā nomas periods ir noteikts līdz 2039. gadam un nav paredzēta izstāšanās klauzula; pauž dziļu nožēlu par to, ka summu skaidrojumos ir minēti 489 000 000 EUR līdz 2039. gadam atlikušajai telpu īrei; no tiem maksimālā summa 465 000 000 EUR apmērā, kas atbilst nomas periodam pēc tam, kad Aģentūra plāno pārcelties uz Amsterdamu, ir reģistrēta kā iespējamās saistības; mudina Aģentūru un Eiropas Komisiju darīt visu iespējamo, lai līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgā nomas līguma finansiālo, administratīvo un operatīvo ietekmi, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par sasniegumiem šajā jomā;

26.  norāda, ka Anglijas un Velsas Augstā tiesa (High Court of Justice of England and Wales) 2019. gada 20. februārī pieņēma lēmumu lietā, kurā Canary Wharf Group iesniedza prasību pret Aģentūru saistībā ar tās Londonā esošo telpu nomu; pauž nožēlu par to, ka minētā tiesa nolēma, ka Brexit un tā sekas nav iemesls līguma izbeigšanai, neraugoties uz to, ka tā atzina, ka, parakstot līgumu 2011. gadā, puses nevarēja paredzēt Brexit; tomēr konstatē, ka spriedums apstiprina Aģentūras iespēju ar īpašnieka atļauju Londonā esošās telpas izīrēt vai nodot trešai personai; mudina Aģentūru izskatīt šo iespēju, lai rastu apmierinošu risinājumu līdz 2019. gada pirmā pusgada beigām;

27.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir izveidojusi darbības un pārvietošanas sagatavotības darba grupu, lai nodrošinātu, ka Aģentūra veic visus vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu tās darbības nepārtrauktību pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un Aģentūras pārcelšanas uz Nīderlandi; ar gandarījumu norāda, ka 2017. gadā Aģentūra veica vairākus pasākumus pārvietošanai uz Amsterdamu, cita starpā veicot ietekmes novērtējumu, personāla apsekojumus, izstrādājot īpašu darbā pieņemšanas un atlases stratēģiju pēc Apvienotās Karalistes lēmuma izstāties no Eiropas Savienības un gatavojot Aģentūras datu centru pārcelšanu;

28.  uzsver to, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tai ir nepieciešami ievērojami līdzekļi, kas tālāk jāpārdala pārcelšanas pasākumiem, un ka cilvēkresursu trūkums var radīt problēmas Aģentūrai attiecībā uz tās pamatpienākumiem un ar likumdošanas darbu saistītajiem uzdevumiem; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par visām norisēm šajā jautājumā;

o
o   o

29.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(3).

(1) OV C 420, 7.12.2017., 3. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 658/2014 par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 189, 27.6.2014., 112. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika