Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2185(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0135/2019

Predkladané texty :

A8-0135/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.30
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0271

Prijaté texty
PDF 167kWORD 50k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
P8_TA(2019)0271A8-0135/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(5), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 (2018/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0075/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky(5), a najmä na jeho článok 68,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 141.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017 (2018/2185(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0135/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 331 266 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 7,41 %; keďže agentúra je financovaná z poplatkov, pričom 86 % jej príjmov v roku 2017 pochádzalo z poplatkov hradených farmaceutickým priemyslom za poskytnuté služby a 12 % z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 92,92 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 3,38 %; ďalej konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 76,62 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zníženie o 5,73 %;

Zrušenie prenosov rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených prenosov rozpočtových prostriedkov z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 4 350 908 EUR, čo predstavuje 10,11 % celkovej prenesenej sumy a výrazné zvýšenie o 5,65 % v porovnaní s rokom 2016; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť úplné využitie prenesených rozpočtových prostriedkov, aby sa zabránilo zrušeniu viazanosti významných zdrojov;

Výkonnosť

3.  uznáva, že agentúra používa niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti vrátane kombinácie operačných ukazovateľov, ukazovateľov týkajúcich sa riadenia/správy a komunikácie/zainteresovaných strán okrem iného na meranie objemu svojho pracovného zaťaženia, plnenia pracovného programu a spokojnosti zainteresovaných strán s cieľom posúdiť pridanú hodnotu poskytovanú jej činnosťami a že agentúra okrem toho tiež uplatňuje metodiku plánovania a monitorovania rozpočtu, aby posilnila svoje rozpočtové riadenie;

4.  uznáva, že agentúra v novembri 2017 zaviedla novú a zlepšenú verziu systému EudraVigilance – informačného systému používaného na oznamovanie podozrivých vedľajších účinkov liekov;

5.  opätovne pripomína dôležitú úlohu agentúry, ktorá posudzovaním liekov na humánne a veterinárne použitie a vykonávaním dohľadu nad nimi prispieva k ochrane a podpore verejného zdravia a zdravia zvierat;

6.  zdôrazňuje, že z dôvodu rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie alebo vonkajších okolností nemohla agentúra vykonať viaceré činnosti včas alebo musela ich vykonávanie odložiť;

7.  zdôrazňuje, že v roku 2017 agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh 110 novým liekom (92 na humánne a 18 na veterinárne použitie), a to so 42 novými aktívnymi látkami (35 na humánne a 7 na veterinárne použitie);

8.  víta skutočnosť, že v roku 2017 agentúra zaviedla komunikačný plán na posilnenie spolupráce s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, združeniami pacientov a spotrebiteľov a organizáciami pracovníkov v zdravotníctve;

9.  s uspokojením konštatuje, že agentúra spolupracuje s inými agentúrami na spoločných vedeckých výstupoch a zapája sa do výmeny podpory alebo vedeckých údajov; ďalej uznáva, že agentúra uzatvorila formálne pracovné dohody s piatimi svojimi hlavnými partnermi;

10.  konštatuje, že riadiaca rada agentúry prijala viacročný pracovný plán na obdobie 2018 – 2020, ktorý podporuje vykonávanie spoločnej stratégie pre európsku regulačnú sieť pre lieky a okrem toho načrtáva kľúčové iniciatívy a činnosti na nadchádzajúce roky;

Personálna politika

11.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 97,82 %, pričom z 596 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 602 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 583 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 147 zmluvných zamestnancov a 36 vyslaných národných expertov; konštatuje, že výdavky na zamestnancov sa zvýšili o 10 miliónov EUR; žiada agentúru, aby o týchto výdavkoch informovala v plnom rozsahu; naliehavo vyzýva agentúru, aby nenahrádzala stálych zamestnancov nákladnejšími zmluvnými zamestnancami;

12.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že agentúra zaviedla systém dôverných poradcov na základe medziagentúrnej výzvy na vyjadrenie záujmu a vymenovala koordinátora pre prevenciu obťažovania;

13.  so znepokojením konštatuje, že podľa agentúry a podľa správy Dvora audítorov nebol v roku 2017 zvýšený plán pracovných miest agentúry, hoci boli agentúre pridelené významné nové úlohy, čo viedlo ku kritickej závislosti od externých odborných znalostí v dotknutých oblastiach; víta skutočnosť, že riadiacu radu agentúry ústne informoval zástupca GR SANTE, že žiadosť agentúry o prijatie až 40 časovo obmedzených zmluvných zamestnancov v roku 2019 bola schválená; víta opatrenia, ktoré agentúra už prijala s cieľom zmierniť súvisiace riziká, a vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o ďalších rozhodnutiach prijatých s cieľom zlepšiť situáciu;

14.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe obavy agentúry týkajúce sa nákladov na preklad;

Verejné obstarávanie

15.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 nezaviedla všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra podpísala s Komisiou memorandum o porozumení o prístupe k elektronickému predkladaniu ponúk a jeho využívaní; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

16.  zdôrazňuje, že klienti agentúry – farmaceutický priemysel – platia za postup, a nie za výsledok hodnotení agentúry; chápe, že agentúra považuje svoje odporúčania za nezávislé, a preto podľa nej nevytvárajú konflikty záujmov, v súvislosti s ktorými sa však akékoľvek prípadné riziká náležite zohľadňujú, predchádza sa im a zmierňujú sa;

17.  víta skutočnosť, že agentúra takisto požaduje od všetkých konzultantov v oblasti IT, aby na začiatku svojho pôsobenia podpísali jednotlivé vyhlásenia o záujmoch a dôvernosti;

18.  berie na vedomie existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; so znepokojením konštatuje, že v roku 2017 agentúra dostala 25 správ o prípadoch oznamovania protispoločenskej činnosti z externého zdroja, pričom 15 prípadov bolo uzavretých v roku 2017 a 10 prípadov je stále otvorených; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o každom vývoji v tomto smere;

19.  zdôrazňuje, že v roku 2017 nebol v súvislosti s členmi riadiacej rady, členmi vedeckých výborov ani expertmi iniciovaný žiaden postup v prípade zneužitia dôvery a neboli zistené ani žiadne prípady konfliktu záujmov týkajúce sa zamestnancov;

20.  konštatuje, že agentúra sa stretáva s externými zainteresovanými stranami a má zavedené pravidlá na riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami a okrem toho na svojom webovom sídle zverejňuje zápisnice zo stretnutí so „zástupcami záujmových skupín“; s uspokojením konštatuje, že agentúra v rámci konzultácie s Komisiou vypracovala rámec pre riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami, ktorý zahŕňa opatrenia v oblasti transparentnosti;

21.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať výkonnému riaditeľovi a riadiacej rade agentúry; konštatuje, že podľa odpovede agentúry je spokojný s úrovňou nezávislosti, ktorú poskytuje súčasný rámec, ale napriek tomu zváži, aké zmeny by sa mohli zaviesť; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere; okrem toho na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra v marci 2018 začala opätovné potvrdzovanie svojich účtovných systémov;

22.  víta vyšetrovanie, ktoré začala európska ombudsmanka, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré má agentúra k dispozícii na spoluprácu s výrobcami liekov pred tým, ako požiadajú o povolenie na uvedenie liekov na trh v Únii, a víta skutočnosť, že všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby predložili svoje pripomienky k tejto otázke, najmä vzhľadom na to, že príjem agentúry z poplatkov za povolenia na uvedenie na trh sa zvýšil o 14 miliónov EUR;

23.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že stretnutia pred podaním žiadosti prispievajú k vývoju liekov; poznamenáva, že v súvislosti so stretnutiami pred podaním žiadosti experti Výboru pre lieky na humánne použitie (CHMP) plnia úlohu konzultanta aj hodnotiteľa žiadostí o povolenie na uvedenie na trh; vyzýva agentúru, aby po udelení povolenia na uvedenie na trh zverejnila aspoň zoznam činností pred podaním žiadosti;

Vnútorný audit

24.  so znepokojením konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal audit toho, ako sa v agentúre vykonáva nariadenie o poplatkoch za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi(2), v ktorom dospel k záveru, že hoci je koncepcia systému riadenia a vnútornej kontroly primeraná, vykazuje významný nedostatok, ktorý bol zaznamenaný ako „veľmi dôležité“ odporúčanie, pokiaľ ide o riadenie pokračujúceho deficitu agentúry medzi príjmami z poplatkov za dohľad nad liekmi a súvisiacimi nákladmi; konštatuje, že agentúra vypracovala akčný plán, ktorý zahŕňa priebežné hodnotenie Komisie týkajúce sa súčasného systému poplatkov a odmeňovania; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o nápravných opatreniach prijatých na riešenie týchto odporúčaní;

Ďalšie pripomienky

25.  konštatuje, že v súvislosti s dvoma agentúrami so sídlom v Londýne Dvor audítorov do správy zaradil odsek so zdôraznením skutočnosti, ktorý sa týka rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že sídlo agentúry sa na začiatku roka 2019 presunie do Amsterdamu a že účtovná závierka agentúry zahŕňa rezervy na súvisiace náklady vo výške 18 600 000 EUR; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dohode o prenájme priestorov v Londýne je doba prenájmu vymedzená do roku 2039 bez doložky o ukončení pred uplynutím platnosti zmluvy; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v poznámkach k účtovnej závierke sa uvádza suma zostávajúceho nájomného do roku 2039 vo výške 489 000 000 EUR, z ktorej maximálna suma vo výške 465 000 000 EUR zodpovedajúca obdobiu nájmu po plánovanom presune agentúry do Amsterdamu je vykázaná ako podmienený záväzok; naliehavo vyzýva agentúru a Európsku komisiu, aby vyvinuli maximálne úsilie o minimalizáciu finančného, administratívneho a prevádzkového vplyvu nevýhodnej dohody o prenájme a aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podali správu o vývoji v tomto smere;

26.  konštatuje, že Vrchný súd pre Anglicko a Wales vydal 20. februára 2019 rozsudok vo veci spoločnosť Canary Wharf Group proti agentúre týkajúcej sa nájmu jej priestorov v Londýne; vyslovuje poľutovanie nad tým, že súd rozhodol, že brexit a jeho dôsledky nie sú dôvodom na ukončenie zmluvy, hoci pripustil, že zmluvné strany nemohli v čase podpisu zmluvy v roku 2011 predpokladať, že dôjde k brexitu; konštatuje však, že rozsudok potvrdzuje, že agentúra môže tieto priestory v Londýne so súhlasom prenajímateľa prenajať tretej strane alebo nájom preniesť na tretiu stranu; nabáda agentúru, aby preskúmala túto možnosť s cieľom nájsť uspokojivé riešenie ešte pred koncom prvého polroka 2019;

27.  oceňuje, že agentúra zriadila pracovnú skupinu pre pripravenosť na riadne fungovanie a premiestnenie s cieľom zabezpečiť všetky potrebné kroky na zachovanie kontinuity svojich obchodných transakcií po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a presune agentúry do Holandska; s uspokojením konštatuje, že v roku 2017 agentúra podnikla viaceré kroky smerujúce k jej premiestneniu do Amsterdamu vrátane posúdenia vplyvu, zamestnaneckých prieskumov, osobitnej stratégie pre nábor a výber zamestnancov po rozhodnutí Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie a príprav na premiestnenie dátových centier agentúry;

28.  zdôrazňuje, že podľa agentúry si úlohy súvisiace s premiestnením vyžadujú prerozdelenie značných zdrojov a že nedostatok ľudských zdrojov môže spôsobiť, že agentúra bude mať problém plniť si svoje základné a legislatívne povinnosti; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o každom vývoji v tomto smere;

o
o   o

29.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(3) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 420, 7.12.2017, s. 3.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014 z 15. mája 2014 o poplatkoch Európskej agentúre pre lieky za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 112).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia