Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2181(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0139/2019

Předložené texty :

A8-0139/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.31

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0272

Přijaté texty
PDF 159kWORD 47k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (5), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2019),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí centra(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria centru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (5), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 149.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazů příjmů a výdajů(1) Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (dále jen „centrum“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 celkem 15 828 389 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 2,64 %; vzhledem k tomu, že rozpočet centra pochází převážně z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2017 („zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka centra je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti roku 2016 znamená mírný nárůst o 0,05 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 94,70 %, což oproti předcházejícímu roku představuje snížení o 0,94 %;

Zrušení přenesených prostředků

2.  bere na vědomí, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 18 245 EUR, což představuje 3,90 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 zvýšení o 0,15 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že centrum měří plnění svých 68 ročních cílů (v rámci 8 strategických cílů) pomocí 50 klíčových ukazatelů výkonnosti, aby tak posoudilo přidanou hodnotu svých činností a zlepšilo řízení svého rozpočtu;

4.  bere na vědomí, že centrum splnilo 90 % svých ročních cílů stanovených pro rok 2017 a že úspěšně provedlo první rok své strategie do roku 2025;

5.  s uspokojením konstatuje, že centrum pracuje v součinnosti s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost v oblasti korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor v Lisabonu; uznává, že centrum vyvíjí součinnost s dalšími agenturami Unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a v oblasti zdraví;

Personální politika

6.  bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 93,51 %, přičemž ze 77 úředníků a dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 79 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 72; bere na vědomí, že pro centrum dále v roce 2017 pracovalo 29 smluvních zaměstnanců a 1 vyslaný národní odborník;

7.  konstatuje, že centrum zavedlo obecná ustanovení ohledně budování a uplatňování pracovní kultury založené na důstojnosti a úctě s cílem předcházet obtěžování a bojovat proti tomuto jevu; uznává, že centrum umožňuje důvěrné poradenství;

8.  vítá návrh Účetního dvora, aby oznámení o volných pracovních místech byla v zájmu větší publicity zveřejňována rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; na základě odpovědi centra konstatuje, že je centrum odhodláno provádět hodnocení nákladů a přínosů tohoto opatření a mimoto hodlá v budoucnu zveřejňovat oznámení o všech volných pracovních místech na meziagenturním portálu pro inzerci pracovních příležitostí vytvořeném sítí agentur EU;

Veřejné zakázky

9.  s uspokojením bere na vědomí, že centrum zavedlo nový plán pro zadávání zakázek, který byl v úzké spolupráci se všemi odděleními úspěšně proveden;

10.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora centrum na konci roku 2017 ještě nepoužívalo všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); na základě odpovědi centra konstatuje, že středisko vytvořilo nástroje nezbytné pro elektronickou fakturaci (e-invoicing) a naplánovalo přípravná opatření potřebná k tomu, aby mohlo používat elektronické zadávání zakázek (e-tendering) a elektronické předkládání nabídek (e-submission) od října 2018, jak stanoví příslušný právní rámec; žádá centrum, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

11.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora je třeba posílit nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli centra a správní radě; bere na vědomí, že podle názoru centra nemá současná organizační struktura na nezávislost účetního žádný vliv; dále konstatuje, že se centrum nicméně hodlá řídit doporučením Účetního dvora;

Vnitřní kontroly

12.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise (IAS) poukázal na to, že je nutné provést analýzu potřeb týkajících se procesu shromažďování, validace a zajišťování kvality údajů a přezkum rámce centra pro řízení kvality sebraných dat a sladění tohoto rámce se strategií centra do roku 2025; všímá si, že centrum přijalo v prosinci 2017 akční plán, jehož cílem je řešit tato doporučení; žádá centrum, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o vývoji situace v této věci;

13.  s politováním konstatuje, že jedno doporučení, které bylo označeno za „důležité“ a bylo obsaženo v auditu IAS z roku 2013 týkajícím se „rozpočtu a monitorování“, nebylo dosud zcela provedeno; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora bylo několik doporučení obsažených v auditu IAS z roku 2015, který se týkal řízení projektů v oblasti IT, doposud provedeno jen zčásti a jejich provádění stále probíhá; žádá centrum, aby o provedení těchto doporučení informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria;

o
o   o

14.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 25, 24.1.2018, s. 1.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí