Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2181(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0139/2019

Predkladané texty :

A8-0139/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.31

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0272

Prijaté texty
PDF 157kWORD 47k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0139/2019),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 149.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 149.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou centra(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória centru za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť(5), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0139/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 149.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 149.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017 (2018/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0139/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) predstavoval konečný rozpočet Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (ďalej len „centrum“) za rozpočtový rok 2017 sumu 15 828 389 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 2,64 % v porovnaní s rokom 2016; keďže rozpočet centra pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka centra je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  uznanlivo konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 100 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zvýšenie o 0,05 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 94,70 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zníženie o 0,94 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 18 245 EUR, čo predstavuje 3,90 % celkovej prenesenej sumy a zvýšenie o 0,15 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že centrum meria dosahovanie svojich 68 ročných cieľov pomocou 50 kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré sú rozdelené do ôsmich strategických cieľových oblastí, s cieľom posúdiť pridanú hodnotu, ktorú poskytujú jeho činnosti, ako aj zlepšiť svoje rozpočtové riadenie;

4.  berie na vedomie, že centrum dosiahlo 90 % ročných cieľov stanovených na rok 2017 a že úspešne vykonalo prvý rok svojej stratégie do roku 2025;

5.  uznanlivo konštatuje, že centrum využíva súčinnosť s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou pri korporátnych a podporných službách a riadení spoločných priestorov v Lisabone; berie na vedomie, že boli zavedené operačné synergie s inými agentúrami Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a zdravia;

Personálna politika

6.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 93,51 %, pričom zo 77 úradníkov alebo dočasných zamestnancov schválených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní s 79 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 72 úradníkov alebo dočasných zamestnancov; poznamenáva, že v roku 2017 centrum okrem toho zamestnávalo 29 zmluvných zamestnancov a 1 vyslaného národného experta;

7.  konštatuje, že centrum má zavedené všeobecné ustanovenia týkajúce sa budovania a udržiavania pracovnej kultúry založenej na dôstojnosti a rešpekte s cieľom predchádzať obťažovaniu a bojovať proti nemu; uznáva, že centrum umožňuje dôverné poradenstvo;

8.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; konštatuje, že podľa jeho odpovede je centrum odhodlané posúdiť náklady a prínosy tohto opatrenia a okrem toho plánuje zverejňovať všetky budúce voľné pracovné miesta v rámci medziagentúrnej platformy s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr EÚ;

Verejné obstarávanie

9.  uznanlivo konštatuje, že centrum zaviedlo plán obstarávania, ktorý bol úspešne splnený v úzkej spolupráci so všetkými oddeleniami;

10.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že centrum do konca roka 2017 nezačalo používať žiadny z nástrojov, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); konštatuje, že podľa jeho odpovede centrum vytvorilo nástroje potrebné na elektronickú fakturáciu a plánovalo prípravné operácie potrebné na to, aby od októbra 2018 mohlo využívať elektronické obstarávanie a elektronické predkladanie ponúk, ako sa vyžaduje v príslušnom právnom rámci; vyzýva centrum, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podalo správu o dosiahnutom pokroku;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

11.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že treba posilniť nezávislosť účtovníka tým, že sa bude priamo zodpovedať riaditeľovi a riadiacej rade centra; berie na vedomie, že podľa odpovede a názoru centra súčasná organizačná štruktúra neovplyvňuje nezávislosť účtovníka; ďalej konštatuje, že centrum je napriek tomu pripravené plniť odporúčanie Dvora audítorov;

Vnútorná kontrola

12.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) načrtol význam vykonania analýzy potrieb v oblasti postupov zberu, validácie a zabezpečenia kvality údajov a preskúmania rámca riadenia kvality údajov a jeho zosúladenia so stratégiou centra do roku 2025; poznamenáva, že centrum prijalo v decembri 2017 akčný plán na riešenie týchto odporúčaní; vyzýva centrum, aby predložilo orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto veci;

13.  s poľutovaním konštatuje, že jedno z odporúčaní klasifikovaných ako „dôležité“, ktoré bolo zahrnuté v audite IAS z roku 2013 s názvom Rozpočet a monitorovanie, ešte stále nie je plne vykonané; so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov niekoľko odporúčaní zahrnutých v audite IAS z roku 2015 týkajúcich sa riadenia IT projektov je vykonaných len čiastočne a stále prebieha; vyzýva centrum, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní;

o
o   o

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 25, 24.1.2018, s. 1.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia