Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2181(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0139/2019

Predložena besedila :

A8-0139/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.31

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0272

Sprejeta besedila
PDF 146kWORD 53k
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
P8_TA(2019)0272A8-0139/2019
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017 (2018/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(5) in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0139/2019),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 149.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 149.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017 (2018/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0071/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami(5) in zlasti člena 15,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0139/2019),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 434, 30.11.2018, str. 149.
(2) UL C 434, 30.11.2018, str. 149.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(5) UL L 376, 27.12.2006, str. 1.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017 (2018/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0139/2019),

A.  ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih(1) Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem besedilu: center) njegov končni proračun v proračunskem letu 2017 znašal 15.828.389 EUR, kar je 2,64 % več kot leta 2016; ker proračun centra izvira predvsem iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 100 %, kar je nekoliko več (0,05 %) kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 94,70 %, kar je 0,94 % manj kot leto prej;

Razveljavitev prenesenih sredstev

2.  ugotavlja, da je center razveljavil 18.245 EUR, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, kar je 3,90 % vseh prenesenih sredstev in 0,15 % več kot leta 2016;

Uspešnost

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center meri doseganje svojih 68 letnih ciljev s 50 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so razdeljeni v osem strateških ciljev, da bi ocenil dodano vrednost, ki jo zagotavljajo njegove dejavnosti, in izboljšal upravljanje proračuna;

4.  priznava, da je center dosegel 90 % letnih ciljev, določenih za leto 2017, in da je uspešno izvedel prvo leto svoje strategije 2025;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center deli sinergije z Evropsko agencijo za pomorsko varnost v podjetniških in podpornih storitvah ter pri upravljanju skupnih prostorov v Lizboni; priznava, da so bile vzpostavljene operativne sinergije z drugimi agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev ter zdravja;

Kadrovska politika

6.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 uresničen 93,51-odstotno, saj je bilo izmed 77 uradnikov oziroma začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije, zaposlenih 72 uradnikov in začasnih uslužbencev (v primerjavi z 79 odobrenimi delovnimi mesti v letu 2016); ugotavlja tudi, da je za center v letu 2017 delalo 29 pogodbenih uslužbencev in 1 napoten nacionalni strokovnjak;

7.  ugotavlja, da ima center za preprečevanje nadlegovanja in boj proti njemu splošne določbe o vzpostavljanju in vzdrževanju delovne kulture, ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju; priznava, da to omogoča zaupno svetovanje;

8.  pozdravlja predlog Računskega sodišča, naj objavi razpis za prosta delovna mesta tudi na spletnem mestu Evropskega urada za izbor osebja, da bi povečali obveščenost javnosti; ugotavlja, da se je center v svojem odgovoru zavezal, da bo ocenil razmerje med stroški in koristmi tega ukrepa, poleg tega pa namerava objaviti vsa prihodnja prosta delovna mesta v medagencijski delovni skupini, ki jo je razvila mreža agencij EU;

Javno naročanje

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center pripravil nov načrt za javno naročanje, ki je bil v tesnem sodelovanju z vsemi oddelki uspešno izveden;

10.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da center konec leta 2017 še ni uporabljal vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); na podlagi odgovora centra ugotavlja, da je vzpostavil orodja, potrebna za izdajanje elektronskih računov, in je načrtoval pripravljalne dejavnosti, ki so potrebne za uporabo elektronskih razpisov in elektronsko oddajo ponudb od oktobra 2018, kot zahteva ustrezni pravni okvir; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o doseženem napredku;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

11.  ugotavlja, da je treba glede na poročilo Računskega sodišča povečati neodvisnost računovodje, tako da bo odgovarjal neposredno direktorju in upravnemu odboru centra; ugotavlja, da glede na odgovor centra, meni, da sedanje organizacijsko okolje ne vpliva na neodvisnost računovodij; poleg tega ugotavlja, da je center pripravljen na nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočila Računskega sodišča;

Notranje kontrole

12.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo poudarila pomen izvajanja analize potreb postopkov zbiranja, potrjevanja in zagotavljanja kakovosti podatkov ter pregledala okvir za upravljanje kakovosti podatkov in njegovo uskladitev s strategijo centra 2025; ugotavlja, da je center decembra 2017 sprejel akcijski načrt za obravnavanje teh priporočil; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

13.  z obžalovanjem ugotavlja, da eno od priporočil, ki je bilo označeno kot „pomembno“ in vključeno v revizijo službe Komisije za notranjo revizijo iz leta 2013 o „proračunu in spremljanju“, še vedno ni v celoti izvedeno; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se v skladu s poročilom Računskega sodišča več priporočil, ki so bila vključena v revizijo službe Komisije za notranjo revizijo iz leta 2015 o upravljanju projektov informacijske tehnologije, le delno izvaja oziroma še vedno izvaja; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju teh priporočil;

o
o   o

14.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 26. marca 2019(2) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) UL C 25, 24.1.2018, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0254.

Zadnja posodobitev: 20. april 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov