Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2188(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0130/2019

Внесени текстове :

A8-0130/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.32

Приети текстове :

P8_TA(2019)0273

Приети текстове
PDF 162kWORD 56k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) за финансовата 2017 година (2018/2188(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0078/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(5), и по-специално член 19 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 75.
(2) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 75.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година (2018/2188(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0078/2019),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност(5), и по-специално член 19 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по морска безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 75.
(2) OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 75.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) OВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година (2018/2188(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0130/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(1) на Европейската агенция по морска безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 86  276  654,33 EUR, което представлява увеличение от 22,87% спрямо 2016 г.; като има предвид, че увеличението е свързано основно с разширения мандат на Агенцията; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява изцяло от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година степента на изпълнение на бюджета е 98,04%, което представлява леко намаление от 0,03% спрямо 2016 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 96,25%, което представлява намаление от 1,55%;

Анулиране на преноси

2.  изразява дълбоко съжаление във връзка с високото равнище на анулирани бюджетни кредити от преноси от 2016 към 2017 г. в размер на 792 182 EUR, което представлява 23,30% от общата пренесена сума и показва значително увеличение от 12,12% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Агенцията използва редица специфични ключови показатели за ефективност (КПЕ) за измерване на изпълнението по своята годишна работна програма и че оценката на Агенцията представлява основният инструмент за оценка на добавената стойност от нейните дейности; признава конструктивния подход на Агенцията, която набляга на многогодишните и годишните стратегически цели и на правилната оценка за постигането на тези цели; отбелязва, че Агенцията използва само степента на изпълнение на бюджета като основен КПЕ за подобряване на своето управление на бюджета;

4.  отбелязва със задоволство, че Агенцията е успяла да изпълни операциите, свързани с разширяването на нейния мандат, и че нейната система за качество във връзка с посещенията и проверките е консолидирана;

5.  отбелязва, че високото качество на информационните системи и базите данни, разработени от Агенцията, доведе до нарастващ интерес от страна на трети държави да се възползват от потенциала за износ на знанията на Агенцията, а оттам и до разпространение на стандартите и решенията на Съюза отвъд неговото географско измерение, като същевременно се защитават ресурсите на Агенцията и интересите на Съюза;

6.  отбелязва със задоволство, че Агенцията споделя полезни взаимодействия с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании в областта на корпоративните и спомагателните услуги и управлението на общи сгради в Лисабон; отбелязва със задоволство, че Агенцията си сътрудничи с Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейската агенция за гранична и брегова охрана по отношение на функцията за европейска брегова охрана;

7.  приветства факта, че Агенцията се стреми към намирането на полезни взаимодействия с други агенции на Съюза, с цел да се повишат ефективността и ефикасността и да се намалят разходите; приветства и насърчава в този контекст сътрудничеството на Агенцията с други агенции на Съюза за подкрепа на Програмата на ЕС за миграцията, като например предоставянето от Агенцията на все повече услуги за Frontex; насърчава сътрудничеството между Агенцията и други агенции на Съюза във връзка с бежанската криза, включително при изпълнението на дейности от решаващо значение, които излизат извън рамките на нейния първоначален мандат, като например принос под формата на ноу-хау, оперативна подкрепа и персонал, който да помага при справянето с бежанската криза;

8.  изразява съжаление, че в резултат на забавянето на операциите за дистанционно управляеми летателни услуги се стигна до изменение на бюджета, което включва намаление на субсидията от Съюза, съответстващо на сумата, която не е била използвана през 2017 г., и на сумата, свързана с европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана; при все това приветства усилията на Агенцията чрез тези проекти да предоставя оперативни услуги, анализи, експертен опит и техническа помощ на Комисията, държавите членки и ползвателите в морския сектор; ето защо насърчава Агенцията да увеличи усилията си за преодоляване на организационните, техническите, правните и договорните проблеми, свързани с разгръщането на операциите за дистанционно управляеми летателни услуги;

9.  призовава Агенцията да се възползва в максимална степен от потенциалните приложения на дистанционно управляемите летателни услуги; подчертава, че дистанционно управляемите летателни услуги принципно са многофункционални и могат да се използват за редица дейности, които включват плавателни съдове и хора в беда, наблюдение и откриване на морско замърсяване, в това число нефтени разливи и отпадъци, както и обща идентификация и проследяване на плавателни съдове с различни размери и на техните дейности, включително установяване на потенциално незаконни дейности (напр. незаконен риболов, трафик на наркотици, незаконна миграция и др.);

10.  подчертава, че притежаваните от Агенцията ноу-хау и собствен капацитет дават възможност за разширяване на нейната дейност и за предоставяне на услуги в по-глобален мащаб, допринасяйки за разширяване на обхвата на регулаторните рамки на Съюза и неговите стандарти в областта на безопасността и околната среда;

11.  отбелязва, че през 2017 г. беше извършена независима външна оценка относно прилагането на учредителния регламент на Агенцията; отбелязва със задоволство, че резултатът е положителен, като заключението е, че „като цяло ЕАМБ осигурява добавена стойност във всички области на своята дейност и за всички заинтересовани страни“;

Политика относно персонала

12.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 98,58%, като са били назначени 205 срочно наети служители от общо 212-те свободни работни места за тази категория служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (в сравнение с 202 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 44 договорно наети служители и 19 командировани национални експерти;

13.  изразява съжаление по повод на дисбаланса в съотношението между половете при членовете на административния съвет на Агенцията, като 46 от общо 56 членове са мъже, а 10 са жени; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че задачата за назначаване на членове на административния съвет на Агенцията е от сферата на компетентност на Комисията и на държавите членки; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на административния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете;

14.  отбелязва, че Агенцията е приела образеца за решение на Комисията във връзка с политиката за защита на личното достойнство и борба с тормоза, както и че са назначени и обучени доверени съветници;

15.  приветства предложението на Сметната палата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира отговора на Агенцията относно високите разходи за писмен превод във връзка с тези публикации;

Обществени поръчки

16.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че до края на 2017 г. Агенцията все още не бе използвала всички инструменти, въведени от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя е въвела модули за електронни обществени поръчки от началото на 2018 г.;

17.  отбелязва със съжаление, че според доклада на Сметната палата Агенцията не е проверявала редовно цените и увеличенията, начислявани към офертите на доставчиците, нито фактурите, издадени на изпълнителя по рамковия договор във връзка с придобиването на софтуерни лицензи; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя ще напомни на отговорните за проекта служители да проверяват редовно тези цени и ще изиска от възлагащия орган да поиска от изпълнителя да предоставя информация относно цените; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за евентуалното развитие на нещата по този въпрос;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

18.  отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и гарантиране на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; отбелязва със задоволство, че Агенцията прилага своята стратегия за предотвратяване и откриване на измами и че продължават да се предприемат редица конкретни действия, включително обучителни курсове по етика и почтеност;

19.  отбелязва, че през 2017 г. не са докладвани случаи на конфликти на интереси; приветства силния вътрешен контрол, целящ да запознае всички служители със задълженията, свързани с декларациите за липса на конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

20.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит на дейностите, финансирани по проекти на Агенцията, като е стигнала до заключението, че системите за управление и контрол, предназначени за тази цел, са целесъобразно планирани и са ефективно и ефикасно приложени; отбелязва с известна загриженост, че Службата за вътрешен одит е отправила три препоръки, от които Агенцията е приела само една, въпреки факта, че двете отхвърлени препоръки са категоризирани като „много важни“; отбелязва обосновката на Агенцията за отхвърлянето на тези препоръки, като изисква от Комисията да разработи хоризонтални насоки относно дейностите, финансирани по проекти, и изчисляването на разходите на агенциите във връзка с тези дейности;

21.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила одит на системите за управление и контрол на човешките ресурси на Агенцията, като е стигнала до заключението, че те са целесъобразни и че могат да подкрепят Агенцията при постигането на нейните стратегически цели; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила три препоръки, категоризирани като „важни“ и две – като „желателни“, които Агенцията е приела и за които е разработила план за действие, за да отговори на нуждите от подобрение; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по изпълнението на мерките;

22.  отбелязва, че в съответствие с политиката за управление на риска регистърът на рисковете е актуализиран през 2017 г. и че тази актуализация не е довела до никакви критични рискове, които биха могли да доведат до официално изразяване на резерви спрямо годишната декларация за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити; отбелязва освен това, че нито един от установените преди това рискове не се е проявил през 2017 г.;

Други коментари

23.  отбелязва предварителните усилия на Агенцията за осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място; посочва все пак, че Агенцията не е въвела допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на емисиите на CO2;

o
o   o

24.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(2) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 108, 22.3.2018 г., стр. 225.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0254.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност