Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2188(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0130/2019

Předložené texty :

A8-0130/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.32

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0273

Přijaté texty
PDF 165kWORD 50k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(5), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2019),

1.  uděluje výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(5), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonné ředitelce Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0130/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“)(1) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 výše 86 276 654,33 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 22,87 %; vzhledem k tomu, že důvodem tohoto zvýšení bylo hlavně rozšíření úkoly agentury; vzhledem k tomu, že rozpočet agentury se plně odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že díky monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2017 bylo dosaženo míry plnění rozpočtu ve výši 98,04 %, což představuje mírný pokles o 0,03 % oproti roku 2016, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 96,25 %, což představuje pokles o 1,55 %;

Rušení přenosů prostředků

2.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenosů prostředků z roku 2016 do roku 2017, které dosáhlo výše 792 182 EUR, tedy 23,30 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje výrazné zvýšení o 12,12 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura využívá řadu specifických klíčových výkonnostních ukazatelů (key performance indicators, KPI), jimiž měří plnění svého pracovního programu, a že hodnocení agentury představuje hlavní nástroj pro posuzování přidané hodnoty jejích činností; oceňuje konstruktivní přístup agentury, v jehož rámci je kladen důraz na víceleté a roční strategické cíle a na řádné hodnocení jejich plnění; bere na vědomí, že agentura používá jako hlavní KPI ke zlepšení svého rozpočtového řízení pouze míru plnění rozpočtu;

4.  s uspokojením konstatuje, že agentura úspěšně provedla operace související s rozšířením jejích úkolů a že konsolidovala svůj systém zajišťování kvality návštěv a inspekcí;

5.  konstatuje, že díky vysoké kvalitě informačních systémů a databází vytvořených agenturou vyjadřují třetí země stále častěji zájem o prověření možnosti vývozu znalostí agentury a potažmo norem a řešení Unie za zeměpisnou hranici, při zachování ochrany zdrojů a zájmů Unie;

6.  s uspokojením konstatuje, že agentura pracuje v součinnosti s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost v oblasti korporátních a podpůrných služeb a správy společných prostor v Lisabonu; s uspokojením konstatuje, že v otázkách týkajících se ochrany evropských hranic agentura spolupracuje s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu a s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží;

7.  vítá skutečnost, že agentura usiluje o součinnost s jinými agenturami Unie s cílem dosáhnout větší efektivity a účelnosti a nižších nákladů; v této souvislosti vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami, které podporují program EU pro migraci, přičemž tato spolupráce zahrnuje poskytování stále rozsáhlejších služeb agentuře Frontex; podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami při řešení uprchlické krize, a to i v případech, kdy se jedná o mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejího původního mandátu, například poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků, jejichž účelem je přispět k řešení uprchlické krize;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že zpoždění týkající se provozu systémů dálkově řízených letadel (RPAS) vedla ke změně rozpočtu, která zahrnovala snížení dotace Unie odpovídající částce nevyužité v roce 2017 a související s evropskou spoluprací při výkonu funkcí pobřežní stráže; vítá však úsilí agentury poskytovat prostřednictvím těchto projektů operační služby, analýzy, odbornost a technickou podporu Komisi, členským státům a uživatelům v námořním odvětví; vybízí proto agenturu, aby zintenzivnila své úsilí o překonání organizačních, technických, právních a smluvních problémů spojených se zaváděním provozu systémů dálkově řízených letadel;

9.  vyzývá agenturu, aby maximálně využívala potenciál RPAS; zdůrazňuje, že RPAS jsou ze své povahy multifunkční a mohou být využívány pro celou řadu činností, které zahrnují plavidla a osoby v nouzi, monitorování a odhalování znečištění moří včetně úniků ropy a odpadků či obecnou identifikaci a sledování lodí všech velikostí a jejich činnosti včetně odhalování případných nezákonných aktivit (například nezákonného rybolovu, obchodu s drogami, nelegální migrace apod.);

10.  zdůrazňuje, že know-how agentury a její interní kapacity poskytují příležitost k rozšíření její činnosti a poskytování služeb v globálnějším rozměru, což přispěje ke zvýšení dosahu regulačních rámců Unie i bezpečnostních a environmentálních norem;

11.  konstatuje, že v roce 2017 proběhlo nezávislé externí hodnocení provádění základního nařízení agentury; s uspokojením konstatuje, že hodnocení mělo pozitivní výsledek a dospělo k závěru, že „z celkového hlediska EMSA poskytuje ve všech svých oblastech činnosti a všem zúčastněným stranám přidanou hodnotu“;

Personální otázky

12.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 98,58 %, přičemž z 212 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 202 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 205; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 44 smluvních zaměstnanců a 19 vyslaných národních odborníků;

13.  lituje genderové nerovnováhy ve správní radě agentury, kde je z 56 členů 46 mužů a 10 žen; bere na vědomí informaci agentury, podle níž je jmenování členů správní rady v pravomoci Komise a členských států; žádá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů;

14.  bere na vědomí, že agentura přijala vzorové rozhodnutí Komise ohledně politiky v oblasti ochrany lidské důstojnosti a předcházení obtěžování a že jmenovala a vyškolila důvěrné poradce;

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby byla oznámení o volných pracovních místech uveřejňována rovněž na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu s cílem zvýšit publicitu; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad;

Veřejné zakázky

16.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 ještě nepoužívala žádné nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí odpověď agentury, že na začátku roku 2018 zavedla moduly elektronického zadávání veřejných zakázek.

17.  se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že agentura systematicky nekontrolovala ceny a zvýšení účtovaná v porovnání s cenovými nabídkami a fakturami vystavenými rámcovému dodavateli za nákup softwarových licencí; z odpovědi agentury se dozvídá, že agentura bude projektovým manažerům soustavně připomínat, aby tyto ceny kontrolovali, a požádá zadavatele, aby si od dodavatele vyžádat informace o cenách; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; s uspokojením konstatuje, že agentura uplatňuje svou strategii pro prevenci a odhalování podvodů a že se provádí určitý počet specifických akcí, včetně vzdělávacích kurzů o etice a bezúhonnosti;

19.  bere na vědomí, že v roce 2017 nebyl hlášen žádný případ střetu zájmů; vítá robustní vnitřní kontroly zaměřené na poučení všech pracovníků o povinnostech souvisejících s prohlášeními o neexistenci střetu zájmů;

Interní kontroly

20.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl kontrolu akcí financovaných v rámci projektu a dospěl k závěru, že systémy řízení a kontroly agentury vytvořené pro tuto činnost jsou přiměřené a jsou uplatňovány účinně a účelně; s určitým znepokojením poukazuje na to, že útvar interního auditu vydal tři doporučení, z nichž agentura akceptovala jen jediné, a to navzdory tomu, že dvě odmítnutá doporučení byla označena za „velmi důležitá“; bere na vědomí odůvodnění, s nímž agentura doporučení odmítla, s žádostí, aby Komise vypracovala horizontální pokyny pro akce financované v rámci projektu a výpočet souvisejících nákladů agentury;

21.  konstatuje, že útvar interního auditu provedl kontrolu systémů řízení a kontroly v oblasti lidských zdrojů agentury a dospěl k závěru, jsou přiměřené k tomu, aby agentura mohla plnit své strategické cíle; konstatuje, že útvar interního auditu vydal tři doporučení označená za „důležitá“ a dvě označená jako „žádoucí“, která agentura přijala a pro něž vypracovala akční plán s cílem zlepšit situaci; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udílení absolutoria informovala o vývoji přijatých opatření;

22.  konstatuje, že v roce 2017 byl aktualizován rejstřík rizik v souladu s politikou řízení rizik a že tato aktualizace nevedla k žádným kritickým rizikům, která by mohla vést k formální výhradě vůči ročnímu prohlášení o věrohodnosti vydanému schvalující osobou; dále konstatuje, že žádná z dříve zjištěných rizik se v roce 2017 neprojevila;

Ostatní připomínky

23.  bere na vědomí předběžné úsilí agentury o to, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; poukazuje nicméně na to, že agentura nepřijala žádná dodatečná opatření ke snížení nebo kompenzaci emisí CO‏‏2;

o
o   o

24.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 2019(2) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 225.
(2) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí