Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2188(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0130/2019

Indgivne tekster :

A8-0130/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.32

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0273

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 50k
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg
Decharge 2017: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017 (2018/2188(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(5), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0130/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 75.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 75.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 (2018/2188(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed(5), særlig artikel 19,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0130/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 75.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 75.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 (2018/2188(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0130/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("agenturet") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(1) var på 86 276 654,33 EUR, hvilket svarer til en stigning på 22,87 % i forhold til 2016; der henviser til, at stigningen hovedsagelig hang sammen med agenturets udvidede mandat; der henviser til, at agenturets budget udelukkende stammer fra EU-budgettet;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,04 %, hvilket svarer til en lille stigning på 0,03 % i forhold til 2016, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 96,25 %, hvilket udgør et fald på 1,55 %;

Bortfald af fremførsler

2.  beklager dybt det høje niveau af bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017, som beløb sig til 792 182 EUR, hvilket svarer til 23,30 % af det samlede overførte beløb og udgør en markant stigning på 12,12 % i forhold til 2016;

Performance

3.  bemærker med tilfredshed, at agenturet anvender en række specifikke centrale resultatindikatorer til at måle gennemførelsen af sit årlige arbejdsprogram, og at evalueringen af agenturet er det vigtigste instrument til at vurdere merværdien af dets aktiviteter; anerkender agenturets konstruktive tilgang, der lægger vægt på såvel flerårige som årlige strategiske mål og på en korrekt evaluering af opfyldelsen af disse mål; bemærker, at agenturet kun anvender budgetgennemførelsesgraden som den vigtigste centrale resultatindikator til at forbedre sin budgetforvaltning;

4.  bemærker med tilfredshed, at agenturet har haft succes med aktiviteterne i forbindelse med udvidelsen af sit mandat, og at dets kvalitetssystem for besøg og inspektioner blev konsolideret;

5.  bemærker, at den høje kvalitet af de informationssystemer og databaser, agenturet har udviklet, har resulteret i, at tredjelande har udtrykt stigende interesse for at undersøge potentialet for at eksportere agenturets viden og, i forlængelse heraf, EU-standarder og -løsninger ud over den geografiske dimension, samtidig med at agenturets ressourcer og Unionens interesser beskyttes;

6.  bemærker med tilfredshed, at agenturet deler synergier med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug inden for erhvervstjenester og støttetjenester og forvaltningen af fælles bygninger i Lissabon; bemærker med tilfredshed, at agenturet samarbejder med EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i forbindelse med aktiviteter, der angår den europæiske kystvagtfunktion;

7.  glæder sig over, at agenturet søger nye synergieffekter med andre EU-agenturer med henblik på at opnå større effektivitet og produktivitet og reducere omkostningerne; glæder sig over og tilskynder i denne forbindelse til agenturets samarbejde med andre EU-agenturer til støtte for EU's dagsorden for migration såsom agenturets levering af et stigende antal tjenester til Frontex; tilskynder agenturet til at samarbejde med andre EU-agenturer med henblik på at håndtere flygtningekrisen, herunder at udføre kritisk vigtige aktiviteter uden for sit oprindelige mandat for eksempel ved at bidrage med knowhow, operationel støtte og personale for at hjælpe med at tackle flygtningekrisen;

8.  beklager, at forsinkelser i RPAS-operationer (fjernstyrede luftfartøjssystemer) resulterede i en budgetændring, der omfattede en reduktion af Unionens tilskud svarende til det beløb, der ikke blev udnyttet i 2017, og som vedrørte det europæiske samarbejde om kystvagtopgaver; glæder sig dog over agenturets bestræbelser på gennem disse projekter at levere operationelle tjenester, analyser, ekspertise og teknisk bistand til Kommissionen, medlemsstaterne og brugerne i den maritime sektor; tilskynder derfor agenturet til at intensivere sine bestræbelser på at løse organisatoriske, tekniske, juridiske og kontraktuelle problemer i forbindelse med RPAS-operationer;

9.  opfordrer agenturet til at drage størst mulig fordel af de potentielle anvendelser af RPAS; fremhæver, at RPAS kan anvendes til flere formål og kan anvendes til en række aktiviteter, som omfatter fartøjer og personer i nød, overvågning og afsløring af havforurening, herunder olieudslip og affald, samt generel identifikation og sporing af fartøjer i alle størrelser og deres aktiviteter, herunder identificering af potentielt ulovlige aktiviteter (f.eks. ulovligt fiskeri, narkotikahandel, ulovlig migration osv.);

10.  fremhæver, at agenturets knowhow og interne kapaciteter giver muligheder for at udvide dets virksomhed og ydelser til et mere globalt niveau og dermed bidrage til at øge indvirkningen af EU's regelværk og sikkerheds- og miljøstandarder;

11.  bemærker, at den uafhængige eksterne evaluering af gennemførelsen af agenturets oprettelsesforordning fandt sted i 2017; bemærker med tilfredshed, at resultatet var positivt og konkluderede, at "EMSA samlet set tilfører merværdi på alle sine områder og for alle sine interessenter";

Personalepolitik

12.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 98,58 % pr. 31. december 2017 med 205 midlertidigt ansatte ud af de 212 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 202 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at 44 kontraktansatte og 19 udstationerede nationale eksperter derudover arbejdede for kontoret i 2017;

13.  beklager den skæve kønsfordeling blandt agenturets bestyrelsesmedlemmer, hvor 46 ud af 56 er mænd, og ti er kvinder; erfarer fra agenturet, at udnævnelsen af agenturets bestyrelse henhører under Kommissionens og medlemsstaternes ansvarsområde; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til betydningen af at sikre kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger til medlemmer af bestyrelsen;

14.  bemærker, at agenturet har vedtaget Kommissionens modelafgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane, og at der udnævnes og uddannes fortrolige rådgivere;

15.  glæder sig over Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted med henblik på skabe større opmærksomhed herom; forstår agenturets svar vedrørende de høje omkostninger til oversættelse som følge af en sådan offentliggørelse;

Udbud

16.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ved udgangen af 2017 endnu ikke havde anvendt alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-procurement); noterer sig på baggrund af agenturets svar, at agenturet har indført e-procurementmodulerne fra begyndelsen af 2018;

17.  noterer sig med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke systematisk sammenholdt priserne og gebyrerne med leverandørernes tilbud og de fakturaer, der blev udstedt til rammekontrahenten med henblik på erhvervelse af softwarelicenser; noterer sig på baggrund af agenturets svar, at det vil minde projektlederne om konsekvent at kontrollere disse priser og vil anmode den ordregivende myndighed om at bede kontrahenten om at fremlægge oplysninger om priserne; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om enhver udvikling i denne forbindelse;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

18.  anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og beskyttelse af whistleblowere; bemærker med tilfredshed, at agenturet gennemfører sin strategi for forebyggelse og afsløring af svig, og at der fortsat gennemføres en række specifikke foranstaltninger, herunder uddannelseskurser vedrørende etik og integritet;

19.  bemærker, at der ikke blev indberettet tilfælde af interessekonflikter i 2017; glæder sig over den stærke interne kontrol, der har til formål at gøre alt personale opmærksom på de forpligtelser, der er forbundet med erklæringer om, at der ikke foreligger interessekonflikter;

Interne kontroller

20.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) har revideret agenturets projektfinansierede aktioner og har konkluderet, at de forvaltnings- og kontrolsystemer, der er udarbejdet til dette formål, er hensigtsmæssigt udformet og virkningsfuldt gennemført; påpeger med en vis bekymring, at IAS fremsatte tre anbefalinger, hvoraf agenturet kun har accepteret én, til trods for, at de to afviste anbefalinger blev anset som "meget vigtige"; noterer sig agenturets begrundelse for afvisningen, idet det anmoder Kommissionen om at udarbejde en horisontal vejledning om projektfinansierede aktioner og beregning af agenturernes udgifter til projektfinansierede aktioner;

21.  bemærker, at IAS har revideret agenturets systemer til forvaltning og kontrol af menneskelige ressourcer og har konkluderet, at de er tilstrækkelige og i stand til at støtte agenturet i opfyldelsen af dets strategiske mål; bemærker, at IAS fremsatte tre anbefalinger, der blev anset som "vigtige" og to som "ønskværdige", som agenturet har accepteret, og for hvilke det har udarbejdet en handlingsplan for at adressere behovet for forbedringer; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen i de trufne foranstaltninger;

22.  bemærker, at risikoregistret i overensstemmelse med risikostyringspolitikken blev ajourført i 2017, og at denne ajourføring ikke medførte nogen kritiske risici, som kunne føre til et formelt forbehold i den anvisningsberettigedes årlige revisionserklæring; bemærker endvidere, at ingen af de tidligere identificerede risici indtraf i 2017;

Andre bemærkninger

23.  noterer sig agenturets indledende bestræbelser på at sikre et omkostningseffektivt og miljøvenligt arbejdssted; påpeger imidlertid, at agenturet ikke har indført supplerende foranstaltninger til reduktion af eller kompensation for CO2-emissioner;

o
o   o

24.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 26. marts 2019(2) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 108 af 22.3.2018, s. 225.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0254.

Seneste opdatering: 20. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik