Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2188(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0130/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0130/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.32

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0273

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 158kWORD 56k
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(5), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0130/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 75.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 75.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) EE L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα(5), και ιδίως το άρθρο 19,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0130/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 75.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 75.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) EE L 208 της 5.8.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017 (2018/2188(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0130/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(1), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 86 276 654,33 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 22,87 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενισχυμένη εντολή του Οργανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,04 %, το οποίο αντιπροσωπεύει ελαφρά μείωση κατά 0,03 % σε σύγκριση με το 2016, και ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 96,25 %, που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,55 %·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

2.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το υψηλό επίπεδο ακυρώσεων μεταφορών πιστώσεων από το 2016 στο 2017, που ανήλθε σε 792 182 EUR και αντιπροσωπεύει το 23,30 % του συνολικού μεταφερθέντος ποσού και το οποίο συνιστά σημαντική αύξηση κατά 12,12 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

3.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί μια σειρά από ειδικούς κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) για τη μέτρηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος εργασίας του και ότι η αξιολόγηση του Οργανισμού αποτελεί το κύριο μέσο αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι δραστηριότητές του· σημειώνει την εποικοδομητική προσέγγιση του Οργανισμού, που δίνει έμφαση τόσο στους πολυετείς όσο και στους ετήσιους στρατηγικούς στόχους και στην ορθή αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων αυτών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός, ως βασικό δείκτη επιδόσεων για τη βελτίωση της δημοσιονομικής του διαχείρισης χρησιμοποιεί μόνο το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση την επιτυχή έκβαση των ενεργειών του Οργανισμού σχετικά με την επέκταση της εντολής του και την παγίωση του συστήματος ποιότητας για τις επισκέψεις και τις επιθεωρήσεις·

5.  επισημαίνει ότι η υψηλή ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων που ανέπτυξε ο Οργανισμός είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ενδιαφέρον τρίτων χωρών να διερευνήσουν τις δυνατότητες εξαγωγής των γνώσεων του Οργανισμού και, κατ’ επέκταση, των προτύπων και λύσεων της Ένωσης πέραν της γεωγραφικής διάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα τους πόρους του Οργανισμού και τα συμφέροντα της ΕΕ·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός συνδυάζει τη δράση του με τη δράση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας στον τομέα των εταιρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και στη διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων στη Λισαβόνα· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός αναζητεί συνέργειες δράσεων με άλλους οργανισμούς της Ένωσης προκειμένου να ωφεληθεί σε αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και να μειώσει το κόστος· χαιρετίζει και ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της Ένωσης για τη στήριξη του θεματολογίου της ΕΕ για τη μετανάστευση, όπως η παροχή, από τον Οργανισμό, αυξανόμενου αριθμού υπηρεσιών στον FRONTEX· ενθαρρύνει τη συνεργασία του Οργανισμού με άλλους οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων όταν αναλαμβάνει κρίσιμης σημασίας δραστηριότητες που υπερβαίνουν την αρχική εντολή του, όπως όταν συνεισφέρει με τεχνογνωσία, επιχειρησιακή υποστήριξη και προσωπικό για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης·

8.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στις επιχειρήσεις τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) οδήγησαν σε τροποποίηση του προϋπολογισμού που περιλάμβανε μείωση της επιχορήγησης της Ένωσης η οποία ήταν αντίστοιχη του ποσού που δεν είχε χρησιμοποιηθεί το 2017 και αφορούσε την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Οργανισμού, μέσω αυτών των έργων, να παρέχει επιχειρησιακές υπηρεσίες, αναλύσεις, πραγματογνωσία και τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους χρήστες του τομέα της ναυτιλίας· ενθαρρύνει, συνεπώς, τον Οργανισμό να εντείνει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση των οργανωτικών, τεχνικών, νομικών και συμβατικών προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη επιχειρήσεων RPAS·

9.  καλεί τον Οργανισμό να αξιοποιήσει στο έπακρο τις πιθανές χρήσεις των RPAS· επισημαίνει ότι τα RPAS έχουν πολλαπλούς σκοπούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν σκάφη και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, την παρακολούθηση και τον εντοπισμό θαλάσσιας ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοκηλίδων και των απορριμμάτων, καθώς και τον γενικό εντοπισμό και τον εντοπισμό σκαφών όλων των μεγεθών και των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού δυνητικά παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. παράνομη αλιεία, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη μετανάστευση κ.λπ.)·

10.  τονίζει ότι η τεχνογνωσία και οι εσωτερικές ικανότητες του Οργανισμού παρέχουν τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δράση και την παροχή υπηρεσιών του σε ευρύτερη κλίμακα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διάδοση των κανονιστικών πλαισίων της ΕΕ και των προτύπων ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας·

11.  σημειώνει ότι το 2017 διενεργήθηκε η ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «ο EMSA παρέχει προστιθέμενη αξία σε όλους τους τομείς του και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς»·

Πολιτική προσωπικού

12.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το ποσοστό εκτέλεσης του οργανογράμματος ανερχόταν σε 98,58 %, με τον διορισμό 205 έκτακτων υπαλλήλων από τις 212 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 202 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, επιπλέον, το 2017 εργάστηκαν για τον Οργανισμό 44 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 19 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, δεδομένου ότι 46 από τα 56 μέλη του είναι άνδρες και 10 γυναίκες· σημειώνει, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, ότι ο ορισμός του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής και των κρατών μελών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει την απόφαση-υπόδειγμα της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του προσώπου και την πρόληψη της παρενόχλησης και ότι ορίζονται και εκπαιδεύονται εμπιστευτικοί σύμβουλοι·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύει τις προκηρύξεις κενών θέσεων στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί την απάντηση του Οργανισμού σχετικά με το υψηλό μεταφραστικό κόστος που συνεπάγεται η εν λόγω δημοσίευση·

Συμβάσεις

16.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός δεν χρησιμοποιούσε ακόμη όλα τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να εισαγάγει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις)· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός καθιέρωσε τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις στις αρχές του 2018·

17.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός δεν προέβαινε σε συστηματικό έλεγχο των τιμών και των προσαυξήσεων που χρεώνονταν επί των προσφερόμενων από τους προμηθευτές τιμών και των τιμολογίων που εκδίδονταν προς τον ανάδοχο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού· σημειώνει, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι θα υπενθυμίσει στους υπευθύνους έργου να ελέγχουν διαρκώς τις τιμές αυτές και ότι η αναθέτουσα αρχή θα κληθεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τιμές· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα αυτό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

18.  σημειώνει τα υφιστάμενα μέτρα του Οργανισμού και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού εφαρμόζει τη στρατηγική του Οργανισμού για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και ότι συνεχίζεται η υλοποίηση σειράς συγκεκριμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης για τη δεοντολογία και την ακεραιότητα·

19.  επισημαίνει ότι δεν αναφέρθηκαν υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων·

Εσωτερικοί έλεγχοι

20.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργου του Οργανισμού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για το εν λόγω θέμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά· επισημαίνει με σχετική ανησυχία ότι η IAS εξέδωσε τρεις συστάσεις, από τις οποίες ο Οργανισμός αποδέχθηκε μόνο μία, παρά το γεγονός ότι οι δύο απορριφθείσες συστάσεις χαρακτηρίστηκαν ως «πολύ σημαντικές»· λαμβάνει υπό σημείωση την αιτιολόγηση του Οργανισμού για την απόρριψη και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργου και τον υπολογισμό των δαπανών των οργανισμών που σχετίζονται με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργου·

21.  σημειώνει ότι η IAS έλεγξε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι επαρκή και ικανά να υποστηρίξουν τον Οργανισμό στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων· σημειώνει ότι η IAS εξέδωσε τρεις συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές» και δύο «επιθυμητές», τις οποίες ο Οργανισμός αποδέχθηκε και για τις οποίες έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες βελτίωσης· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη των μέτρων που λαμβάνει·

22.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, το μητρώο κινδύνου επικαιροποιήθηκε το 2017, και ότι στην επικαιροποίηση αυτή δεν προσδιορίστηκε κανένας κρίσιμης σημασίας κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημη επιφύλαξη στην ετήσια δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη· σημειώνει ακόμη ότι κανένας από τους κινδύνους που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν δεν υλοποιήθηκε το 2017·

Λοιπά σχόλια

23.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προπαρασκευαστικές προσπάθειες του Οργανισμού για τη διασφάλιση οικονομικά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον χώρου εργασίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει πρόσθετα μέτρα για τη μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2·

o
o   o

24.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 108 της 22.3.2018, σ. 225.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0254.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου