Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2188(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0130/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0130/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.32

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0273

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 48k
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2188(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(5) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2019),

1.  myöntää Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä (2018/2188(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0078/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002(5) ja erityisesti sen 19 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2019),

1.  hyväksyy Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan meriturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) EUVL C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 (2018/2188(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0130/2019),

A.  toteaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon(1) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 86 276 654,33 euroa, mikä merkitsee 22,87 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että lisäys liittyi pääasiassa viraston toimivaltuuksien laajenemiseen; toteaa, että viraston talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,04 prosenttia, mikä merkitsee lievää 0,03 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 96,25 prosenttia, mikä merkitsee 1,55 prosentin vähennystä;

Määrärahasiirtojen peruutukset

2.  pitää erittäin valitettavana, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin merkittävät 792 182 euroa eli 23,30 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä tarkoittaa huomattavaa 12,12 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita arvioidakseen vuotuisen työohjelmansa täytäntöönpanoa ja että viraston arviointi on pääasiallinen väline arvioitaessa sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa; antaa tunnustusta viraston rakentavalle lähestymistavalle, jossa korostetaan sekä monivuotisia että vuosittaisia strategisia tavoitteita sekä näiden tavoitteiden saavuttamisen asianmukaista arviointia; toteaa, että virasto käyttää vain talousarvion toteutusastetta keskeisenä tulosindikaattorina talousarviohallintonsa parantamiseksi;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto onnistui toimivaltuuksiensa laajentumiseen liittyvissä toiminnoissa ja että sen vierailuja ja tarkastuksia koskeva laatujärjestelmä konsolidoitiin;

5.  toteaa, että viraston kehittämien tietojärjestelmien ja tietokantojen korkea laatu on lisännyt kolmansien maiden kiinnostusta tarkastella mahdollisuuksia viedä tietoa viraston tietämyksestä ja sitä kautta unionin normeja ja ratkaisuja maantieteellisesti pidemmälle turvaamalla kuitenkin viraston resurssit ja unionin edut;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa synergioita Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa yritys- ja tukipalvelujen alalla ja yhteisten tilojen hallinnoinnissa Lissabonissa; panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee yhteistyötä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa eurooppalaisen merivartiotoiminnan alalla;

7.  pitää myönteisenä sitä, että virasto pyrkii löytämään toimissaan synergiaa muiden unionin virastojen kanssa lisätäkseen vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja vähentääkseen kustannuksia; pitää tässä yhteydessä myönteisenä ja kannustaa EU:n muuttoliikeagendan tukemista koskevaa viraston yhteistyötä unionin muiden virastojen kanssa, jota virasto tekee muun muassa tarjoamalla entistä enemmän palveluja Frontexille; kannustaa virastoa tekemään yhteistyötä unionin muiden virastojen kanssa pakolaiskriisin hoitamisessa, myös sen alkuperäisen toimeksiannon ulkopuolelle jäävien erittäin tärkeiden tehtävien yhteydessä, joita ovat esimerkiksi asiantuntemuksen, operatiivisen tuen ja henkilöstön antaminen käyttöön pakolaiskriisin hoitamiseksi;

8.  pitää valitettavana kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmään (RPAS) liittyvien palvelujen viiveitä, joiden seurauksena esitettiin eurooppalaista yhteistyötä rannikkovartiostojen tehtävien alalla koskeva budjettitarkistus, johon sisältyi unionin tuen leikkaaminen vuonna 2017 käyttämättä jäänyttä määrää vastaavalla määrällä; panee kuitenkin tyytyväisenä merkille viraston näissä hankkeissa toteuttamat toimet, joiden avulla se pyrkii tarjoamaan operatiivisia palveluja, analyyseja, asiantuntemusta ja teknistä tukea komissiolle, jäsenvaltioille ja merenkulkualan käyttäjille; kannustaa siksi virastoa tehostamaan toimiaan RPAS-palvelujen käyttöönottoon liittyvien organisatoristen, teknisten ja oikeudellisten ongelmien sekä sopimusoikeuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

9.  kehottaa virastoa hyödyntämään mahdollisimman hyvin RPAS-palvelujen mahdollisia käyttötarkoituksia; korostaa, että RPAS-palvelut ovat monikäyttöisiä ja niitä voidaan hyödyntää monissa eri toiminnoissa, kuten merihädässä olevien alusten ja ihmisten auttaminen, meren pilaantumisen seuranta ja havaitseminen, mukaan lukien öljyvuodot ja roskaantuminen, sekä kaikenkokoisten alusten ja niiden toiminnan yleinen tunnistaminen ja jäljittäminen, mukaan lukien mahdollisesti laittoman toiminnan tunnistaminen (esim. laiton kalastus, huumekauppa, laiton muuttoliike jne.);

10.  korostaa, että viraston asiantuntemus ja sisäiset valmiudet antavat tilaisuuden laajentaa viraston toimintaa ja palveluja globaalimmalle tasolle ja auttavat näin laajentamaan unionin säädöskehysten ja turvallisuus- ja ympäristönormien vaikutuspiiriä;

11.  toteaa, että viraston perustamisasetuksen täytäntöönpanosta tehtiin riippumaton ulkopuolinen arviointi vuonna 2017; panee tyytyväisenä merkille, että tulos oli myönteinen ja arvioinnissa todettiin, että yleisesti ottaen virasto tarjoaa lisäarvoa kaikilla aloilla ja kaikille sidosryhmilleen;

Henkilöstöpolitiikka

12.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 98,58 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 212 väliaikaisesta toimesta 205 oli täytettynä (verrattuna 202 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi 44 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 19 kansallista asiantuntijaa;

13.  pitää valitettavana viraston hallintoneuvoston jäsenten sukupuolten epätasapainoa, kun 56 jäsenestä 46 on miehiä ja 10 naisia; panee merkille, että virasto toteaa, että viraston hallintoneuvoston nimittäminen kuuluu komission ja jäsenvaltioiden vastuulle; pyytää tässä mielessä komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimityksiä hallintoneuvoston jäseniä;

14.  panee merkille, että virasto on hyväksynyt komission mallipäätöksen toimintapolitiikasta, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää, ja että on nimitetty ja koulutettu uskottuja neuvonantajia;

15.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston verkkosivuilla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; ymmärtää viraston vastauksen, joka koskee tällaisesta julkaisemisesta aiheutuvia korkeita käännöskustannuksia;

Hankinnat

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); toteaa viraston vastauksesta, että virasto otti käyttöön sähköiset hankintamoduulit vuoden 2018 alussa;

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että virasto ei tarkistanut systemaattisesti hintoja ja palkkioita, jotka laskutettiin tavarantoimittajien puitesopimuksen toimeksisaajalle toimittamien hintatarjousten ja laskujen perusteella ohjelmistolisenssien hankintaa varten; panee viraston vastauksesta merkille, että se aikoo kehottaa projektivastaavia johdonmukaisesti tarkistamaan nämä hinnat ja pyytää hankintaviranomaista pyytämään toimeksisaajalta tietoa hinnoista; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

18.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että virasto noudattaa petosten torjuntaa ja havaitsemista koskevaa strategiaansa ja että useita erityistoimia pannaan edelleen täytäntöön, etiikkaa ja lahjomattomuutta käsittelevät kurssit mukaan luettuina;

19.  toteaa, että virastossa ei raportoitu eturistiriitoja koskevia tapauksia vuonna 2017; pitää myönteisenä vahvaa sisäistä valvontaa, jolla pyritään saamaan kaikki henkilöstön jäsenet tietoisiksi eturistiriidattomuutta koskeviin ilmoituksiin liittyvistä velvoitteista;

Sisäinen valvonta

20.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus suoritti viraston hankekohtaisesti rahoittamista toimista tarkastuksen, jossa se totesi, että kyseiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat asianmukaisesti suunniteltuja sekä tehokkaasti ja vaikuttavasti toteutettuja; panee lievästi huolestuneena merkille, että sisäinen tarkastus antoi kolme suositusta, joista virasto hyväksyi vain yhden, vaikka kahta hylättyä suositusta pidettiin ”erittäin tärkeinä”; panee merkille viraston hylkäysperustelut, joissa pyydettiin komissiota kehittämään hankekohtaista rahoitusta koskevat horisontaaliset suuntaviivat ja virastoille hankekohtaisesti rahoitetuista toimista aiheutuvien kustannusten laskemista;

21.  toteaa, että sisäinen tarkastus tarkasti viraston henkilöresurssien hallinta- ja valvontajärjestelmät ja totesi niiden riittävän ja soveltuvan tukemaan virastoa sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa; toteaa, että sisäinen tarkastus antoi kolme ”tärkeäksi” ja kaksi ”toivottavaksi” luokiteltua suositusta, jotka virasto hyväksyi ja joita varten se on kehittänyt toimintasuunnitelman parannustarpeiden täyttämiseksi; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettujen toimenpiteiden etenemisestä;

22.  panee merkille, että riskinhallintapolitiikan mukaisesti riskirekisteri päivitettiin vuonna 2017 ja että tässä päivityksessä ei havaittu yhtään kriittistä riskiä, jotka voisivat johtaa tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuisessa vahvistuslausumassa esittämään viralliseen varaumaan; toteaa lisäksi, että vuonna 2017 ei esiintynyt aiemmin havaittuja riskejä;

Muita huomautuksia

23.  panee merkille viraston käynnistäneen toimia varmistaakseen kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työpaikan; toteaa kuitenkin, että virasto ei ole toteuttanut mitään täydentäviä toimenpiteitä vähentääkseen tai korvatakseen hiilidioksidipäästöjä;

o
o   o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 26. maaliskuuta 2019 antamaansa päätöslauselmaan(2).

(1) EUVL C 108, 22.3.2018, s. 225.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0254.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö