Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2188(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0130/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0130/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.32

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0273

Usvojeni tekstovi
PDF 153kWORD 54k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017. (2018/2188(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0130/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 75.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 75.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. (2018/2188(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost(5), a posebno njezin članak 19.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0130/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 75.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 75.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. (2018/2188(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0130/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost („Agencija”)(1) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 86 276 654,33 EUR, što je povećanje od 22,87 % u odnosu na 2016. godinu; budući da se to povećanje uglavnom odnosilo na prošireni mandat Agencije; budući da se proračun Agencije u potpunosti financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,04 %, što je blago smanjenje od 0,03 % u odnosu na 2016., te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 96,25 %, što je smanjenje od 1,55 %;

Ukidanje prijenosa

2.  izražava duboko žaljenje zbog visoke razine ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. u iznosu od 792 182 EUR, što predstavlja 23,30 % ukupnog prenesenog iznosa, te što predstavlja znatno smanjenje od 12,12 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da se Agencija koristi nizom posebnih ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje provedbe svojeg godišnjeg programa rada i da evaluacija Agencije predstavlja glavni instrument za procjenu dodane vrijednosti njezinih aktivnosti; prepoznaje konstruktivan pristup Agencije s naglaskom na višegodišnjim i godišnjim strateškim ciljevima te na odgovarajućoj ocjeni ostvarenja tih ciljeva; napominje da Agencija upotrebljava samo stopu izvršenja proračuna kao glavni ključni pokazatelj uspješnosti za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  sa zadovoljstvom napominje da je Agencija bila uspješna u operacijama povezanima s proširenjem mandata i da je njezin sustav kvalitete za posjete i inspekcije konsolidiran;

5.  napominje da je visoka kvaliteta informacijskih sustava i baza podataka koje je razvila Agencija dovela do sve većeg interesa trećih zemalja u pogledu istraživanja potencijala za izvoz Agencijina znanja i posljedično standarda i rješenja Unije izvan zemljopisne dimenzije, uz istodobnu zaštitu resursa Agencije i interesa Unije;

6.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija dijeli sinergije s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama u području korporacijskih usluga i usluga podrške te u upravljanju zajedničkim prostorijama u Lisabonu; sa zadovoljstvom napominje da Agencija surađuje s Europskom agencijom za kontrolu ribarstva i Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu kada je riječ o funkciji europske obalne straže;

7.  pozdravlja činjenicu da Agencija nastoji ostvariti sinergije s drugim agencijama Unije kako bi dobila na djelotvornosti i učinkovitosti te smanjila troškove; u tom kontekstu pozdravlja i potiče suradnju Agencije s drugim agencijama Unije u cilju potpore migracijskom programu EU-a, kao što je pružanje sve većeg broja usluga Frontexu; potiče suradnju Agencije s ostalim agencijama Unije u pogledu rješavanja izbjegličke krize, kao i kad je riječ o obavljanju ključnih zadaća koje nadilaze njezin mandat, primjerice doprinosu u smislu znanja, operativne potpore i osoblja kao odgovor na izbjegličku krizu;

8.  izražava žaljenje zbog kašnjenja u operativnom uvođenju daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (RPAS), što je rezultiralo proračunskim amandmanom koji je uključivao smanjenje subvencije Unije koje odgovara neiskorištenom iznosu u 2017. i koje se odnosilo na europsku suradnju u pogledu obalne straže; međutim, pozdravlja napore koje Agencija u okviru tih projekata ulaže u pružanje operativnih usluga, analize, stručnog znanja i tehničke podrške Komisiji, državama članicama i korisnicima u pomorskom sektoru; stoga potiče Agenciju da uloži više napora kako bi se premostili organizacijski, tehnički, pravni i ugovorni problemi povezani s uspostavom sustava letjelica na daljinsko upravljanje;

9.  poziva Agenciju da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristi potencijalne primjene sustava RPAS; ističe da sustavi RPAS imaju višenamjensku uporabu i mogu se upotrebljavati za niz aktivnosti koje uključuju plovila i osobe u nevolji, praćenje i otkrivanje onečišćenja mora, uključujući izlijevanje nafte i otpad, kao i opću identifikaciju i praćenje plovila svih veličina i njihovih aktivnosti, uključujući utvrđivanje potencijalno nezakonitih aktivnosti (npr. nezakonit ribolov, trgovina drogom, nezakonite migracije itd.);

10.  ističe da znanje i interne sposobnosti Agencije pružaju mogućnost za proširenje njezina djelokruga i usluga na globalnu razinu, čime bi se doprinijelo povećanju dosega regulatornih okvira Unije te njezinih sigurnosnih standarda i standarda u pogledu okoliša;

11.  napominje da je 2017. provedena neovisna vanjska evaluacija provedbe Uredbe o osnivanju Agencije; sa zadovoljstvom napominje da je njen ishod bio pozitivan i da je zaključeno da „sve u svemu EMSA pruža dodanu vrijednost u svim svojim područjima primjene i za sve dionike”;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 98,58 % plana radnih mjesta, odnosno imenovano je 205 privremenih djelatnika od 212 privremenih djelatnika koji su odobreni u okviru proračuna Unije (u odnosu na 202 odobrena radna mjesta 2016.); također napominje da su 2017. za Agenciju radila 44 ugovorna djelatnika i 19 upućenih nacionalnih stručnjaka;

13.  izražava žaljenje zbog rodne neravnoteže među članovima višeg rukovodstva Agencije s obzirom na to da je od 56 njezinih članova 46 muškaraca i 10 žena; prima na znanje od Agencije da je imenovanje upravnog odbora Agencije u nadležnosti Komisije i država članica; u tom pogledu traži od Komisije i država članica da pri predstavljanju kandidata za članove Odbora uzmu u obzir važnost osiguravanja rodne ravnoteže;

14.  napominje da je Agencija usvojila oglednu odluku Komisije o politici zaštite dostojanstva osobe i sprečavanju uznemiravanja te da su povjerljivi savjetnici imenovani i osposobljeni;

15.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; razumije odgovor Agencije o visokim troškovima prevođenja koji bi proizašli iz takve objave;

Javna nabava

16.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija do kraja 2017. još uvijek nije koristila sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje iz odgovora Agencije da je Agencija uvela module za e-nabavu od početka 2018.;

17.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija nije sustavno provjeravala cijene i zaračunata povećanja usporedbom s ponudama dobavljača i računima izdanima izvršitelju iz okvirnog ugovora za dobivanje softverskih licencija; prima na znanje iz odgovora Agencije da će Agencija podsjetiti projektne službenike da dosljedno provjeravaju te cijene i da će od javnog naručitelja zatražiti da od izvoditelja zatraži da mu dostavi informacije o cijenama; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja na tu temu;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

18.  prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; sa zadovoljstvom napominje da Agencija provodi svoju strategiju za sprečavanje i otkrivanje prijevara te da se brojne konkretne mjere i dalje provode, uključujući tečajeve o etici i integritetu;

19.  napominje da 2017. nije bilo prijavljenih slučajeva sukoba interesa; pozdravlja snažne unutarnje kontrole čiji je cilj upoznavanje cjelokupnog osoblja s obvezama povezanima s izjavama o nepostojanju sukoba interesa;

Unutarnje kontrole

20.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju aktivnosti Agencije financiranih iz projekata te je zaključila da su sustavi upravljanja i kontrole u tom pogledu adekvatno osmišljeni te da se učinkovito i djelotvorno provode; s određenom zabrinutošću ističe da je Služba za unutarnju reviziju izdala tri preporuke, od kojih je Agencija prihvatila samo jednu, unatoč činjenici da su dvije odbijene preporuke kategorizirane kao „vrlo važne”; prima na znanje obrazloženje Agencije o odbijanju preporuka, traži od Komisije da izradi horizontalne smjernice o aktivnostima financiranima iz projekata i izračun troškova agencija u vezi s aktivnostima financiranima iz projekata;

21.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju revidirala sustave Agencije za upravljanje ljudskim resursima i kontrolu te zaključila da su oni adekvatni i prikladni za pružanje potpore Agenciji u ostvarivanju njezinih strateških ciljeva; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju izdala tri preporuke kategorizirane kao „važne” i dvije kao „poželjne”, koje je Agencija prihvatila i za koje je izradila akcijski plan kao odgovor na potrebu za unaprjeđenjima; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku u provedbi mjera;

22.  napominje da je, u skladu s politikom upravljanja rizikom, registar rizika ažuriran 2017., te da spomenuto ažuriranje nije rezultiralo kritičnim rizicima koji bi mogli dovesti do službene zadrške u godišnjoj izjavi o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje; nadalje, prima na znanje da se 2017. nije materijalizirala nijedna prethodno utvrđena opasnost;

Ostale primjedbe

23.  prepoznaje preliminarne napore Agencije da osigura troškovno učinkovito i okolišno prihvatljivo mjesto rada; ističe, međutim, da Agencija nije uvela nikakve dodatne mjere za smanjenje ili neutraliziranje emisija CO2;

o
o   o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 108, 22.3.2018., str. 225.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti