Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2188(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0130/2019

Pateikti tekstai :

A8-0130/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.32

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0273

Priimti tekstai
PDF 161kWORD 48k
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(5), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2019),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajai direktorei, kad Agentūros 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 75.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 75.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2018/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(5), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2019),

1.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajai direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 434, 2018 11 30, p. 75.
(2) OL C 434, 2018 11 30, p. 75.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2018/2188(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0130/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(1), galutinis jos 2017 finansinių metų biudžetas buvo 86 276 654,33 EUR, t. y. 22,87 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; kadangi šis padidėjimas iš esmės buvo susijęs su didesniais Agentūros įgaliojimais; kadangi visos Agentūros biudžeto lėšos skiriamos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,04 % (t. y. šiek tiek, 0,03 % mažesnis, palyginti su 2016 m.), o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 96,25 % (t. y. sumažėjo 1,55 %);

Į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų panaikinimas

2.  labai apgailestauja dėl to, kad panaikintų iš 2016 į 2017 m. perkeltų asignavimų suma buvo labai didelė ir sudarė 792 182 EUR, t. y. 23,30 % visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, o tai yra 12,12 % daugiau, palyginti su 2016 m.;

Veikla

3.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra naudoja keletą konkrečių pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriuos taikant vertinamas jos metinės darbo programos įgyvendinimas, ir kad Agentūros vertinimas yra pagrindė priemonė siekiant įvertinti pridėtinę jos veiklos vertę; pripažįsta konstruktyvų Agentūros požiūrį, pagal kurį dėmesys sutelkiamas į daugiamečius ir metinius strateginius tikslus ir tinkamą šių tikslų pasiekimo vertinimą; pažymi, kad Agentūra, siekdama pagerinti savo biudžeto valdymą, kaip pagrindinį veiklos rezultatų vertinimo rodiklį naudoja tik biudžeto įvykdymo lygį;

4.  teigiamai vertina tai, kad Agentūrai pavyko vykdyti veiklą, susijusią su jos įgaliojimų išplėtimu, ir kad buvo sustiprinta jos vizitų ir patikrinimų kokybės sistema;

5.  pažymi, kad dėl Agentūros parengtų informacinių sistemų ir duomenų bazių aukštos kokybės trečiosios šalys vis labiau domisi galimybe eksportuoti Agentūros ekspertines žinias, o kartu ir Sąjungos standartus bei sprendimus nepaisant geografinių ribų, kartu užtikrinant Agentūros išteklių ir Sąjungos interesų apsaugą;

6.  džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru – dalijasi bendrosiomis ir paramos, taip pat bendrų patalpų Lisabonoje valdymo paslaugomis; džiaugdamasis pažymi, kad Agentūra bendradarbiauja su Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Europos pakrantės apsaugos klausimu;

7.  palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško sąveikos su kitomis Sąjungos agentūromis galimybių, siekdama didesnio veiksmingumo ir efektyvumo bei mažesnių išlaidų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis siekiant paremti ES migracijos darbotvarkę, pvz., tai, kad Agentūra teikia vis daugiau paslaugų agentūrai FRONTEX; ragina Agentūrą bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis kovojant su pabėgėlių krize, taip pat vykdant itin svarbią veiklą, nepatenkančią į jos pradinių įgaliojimų sritį, kaip antai, dalijimasis praktine patirtimi, operatyvinės paramos ir darbuotojų teikimas, siekiant padėti kovoti su pabėgėlių krize;

8.  apgailestauja dėl to, kad vėluojant vykdyti nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos (RPAS) operacijas buvo padarytas biudžeto pakeitimas, pagal kurį buvo sumažinta Sąjungos subsidija, atitinkanti 2017 m. nepanaudotą ir su Europos šalių bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas susijusią sumą; vis dėlto palankiai vertina Agentūros pastangas įgyvendinant šiuos projektus teikti Komisijai, valstybėms narėms ir naudotojams jūrų sektoriuje operatyvines paslaugas, analizę, ekspertines žinias ir techninę paramą; todėl ragina Agentūrą dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti organizacines, technines, teisines ir sutartines problemas, susijusias su RPAS naudojimu;

9.  ragina Agentūrą kuo geriau išnaudoti RPAS naudojimo galimybes; pabrėžia, kad RPAS yra daugiafunkcė ir gali būti naudojama įvairiai veiklai, kuri apima veiksmus nelaimės ištiktų laivų ir žmonių atveju, jūrų taršos, įskaitant išsiliejusią naftą ir šiukšles, stebėjimą ir nustatymą, taip pat bendrą visų dydžių laivų ir jų veiklos nustatymą ir sekimą, įskaitant galimai neteisėtos veiklos nustatymą (pvz., neteisėtą žvejybą, prekybą narkotikais, neteisėtą migraciją ir t. t.);

10.  pabrėžia, kad dėl Agentūros praktinės patirties ir vidaus pajėgumų esama galimybės išplėsti jos veiksmus ir paslaugų teikimą platesniu mastu ir taip prisidėti prie Sąjungos reguliavimo sistemų ir saugumo bei aplinkosaugos standartų taikymo srities išplėtimo;

11.  pažymi, kad nepriklausomas Agentūros steigimo reglamento įgyvendinimo išorės vertinimas atliktas 2017 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad rezultatai buvo teigiami ir padaryta išvada, jog apskritai EMSA teikia pridėtinę vertę visose savo veiklos srityse ir visiems savo suinteresuotiesiems subjektams;

Personalo politika

12.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 98,58 %: iš 212 laikinųjų darbuotojų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą, paskirti 205 laikinieji darbuotojai (2016 m. patvirtinti 202 etatai); pažymi, kad, be to, 2017 m. Agentūroje dirbo 44 sutartininkai ir 19 deleguotųjų nacionalinių ekspertų;

13.  apgailestauja dėl Agentūros administracinės valdybos narių lyčių disbalanso – 46 nariai iš 56 yra vyrai, o 10 – moterys; remdamasis Agentūros pateikta informacija, atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros administracinės valdybos paskyrimas priklauso Komisijos ir valstybių narių kompetencijai; šiuo požiūriu prašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras valdybos narių pareigoms užimti svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

14.  pažymi, kad Agentūra patvirtino Komisijos pavyzdinį sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos ir kad paskirti ir apmokyti konfidencialios informacijos patikėtiniai;

15.  palankiai vertina Audito Rūmų pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas ir Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) interneto svetainėje, siekiant didinti viešumą; supranta Agentūros atsakymą, kuriame ji pabrėžia dideles darbo vietų skelbimo šiame portale vertimo raštu išlaidas;

Viešieji pirkimai

16.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, iki 2017 m. pabaigos Agentūra dar nebuvo pradėjusi taikyti visų Komisijos numatytų priemonių, skirtų bendram elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. viešųjų pirkimų) procedūrose, sprendimui nustatyti; remdamasis Agentūros atsakymu pažymi, kad nuo 2018 m. pradžios Agentūra pradėjo taikyti e. viešojo pirkimo modulius;

17.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad Agentūra sistemingai netikrino programinės įrangos licencijų įsigijimo kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir preliminariosios sutarties vykdytojui pateiktų sąskaitų faktūrų; atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą, pažymi, kad ji primins projektų pareigūnams nuolat tikrinti šias kainas ir paprašys perkančiosios organizacijos prašyti rangovo pateikti informaciją apie kainas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie bet kokį padėties pasikeitimą šiuo klausimu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

18.  teigiamai vertina esamas Agentūros priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą bei informatorių apsaugą; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra įgyvendina sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategiją ir kad ir toliau įgyvendinama keletas konkrečių veiksmų, įskaitant etikos ir sąžiningumo mokymo kursus;

19.  pažymi, kad 2017 m. apie interesų konflikto atvejus pranešta nebuvo; palankiai vertina griežtą vidaus kontrolę, kuria siekiama užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų pareigas, susijusias su interesų konflikto nebuvimo deklaracijomis;

Vidaus kontrolė

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros pagal projektus finansuojamų veiksmų auditą ir padarė išvadą, kad valdymo ir kontrolės sistemos, sukurtos šiuo tikslu, yra tinkamai parengtos ir veiksmingai bei efektyviai įgyvendinamos; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus audito tarnyba pateikė tris rekomendacijas, iš kurių tik vieną pripažino Agentūra, nepaisant to, kad dvi atmestos rekomendacijos buvo priskirtos labai svarbių rekomendacijų kategorijai; atkreipia dėmesį į Agentūros pagrindimą dėl rekomendacijų atmetimo ir prašymą Komisijai parengti horizontaliąsias gaires dėl pagal projektus finansuojamų veiksmų ir agentūros išlaidų, susijusių su pagal projektus finansuojamais veiksmais, apskaičiavimo;

21.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko Agentūros žmogiškųjų išteklių valdymo ir kontrolės sistemų auditą ir padarė išvadą, kad jos yra tinkamos ir pajėgios remti Agentūrą siekiant jos strateginių tikslų; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba pateikė tris rekomendacijas, iš kurių viena yra svarbi, o dvi – pageidautinos, kurias pripažino Agentūra ir kurioms įgyvendinti ji parengė veiksmų planą, kad būtų patenkinti tobulinimo poreikiai; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie taikomų priemonių raidą;

22.  pažymi, kad pagal rizikos valdymo politiką 2017 m. atnaujintas rizikos registras ir kad šis atnaujinimas nesukėlė ypatingos rizikos, dėl kurios reikėtų į leidimus suteikiančio pareigūno metinį patikinimo pareiškimą įtraukti oficialią išlygą; taip pat pažymi, kad 2017 m. nepasireiškė nė viena anksčiau nustatyta rizika;

Kitos pastabos

23.  atkreipia dėmesį į preliminarias Agentūros pastangas užtikrinti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią darbo vietą; vis dėlto pažymi, kad Agentūra nenustatė jokių papildomų išmetamo CO2 kiekio mažinimo arba kompensavimo priemonių;

o
o   o

24.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2019 m. kovo 26 d. rezoliucijoje(2) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 108, 2018 03 22, p. 225.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0254.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika