Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2188(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0130/2019

Teksty złożone :

A8-0130/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.32

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0273

Teksty przyjęte
PDF 165kWORD 55k
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg
Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) za rok budżetowy 2017 (2018/2188(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu(5), w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0130/2019),

1.  udziela dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 75.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 75.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017 (2018/2188(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu(5), w szczególności jego art. 19,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0130/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektor zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 75.
(2) Dz.U. C 434 z 30.11.2018, s. 75.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(5) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017 (2018/2188(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8-0130/2019),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(1) ostateczny budżet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 86 276 654,33 EUR, co stanowi wzrost o 22,87 % w porównaniu z 2016 r.; mając na uwadze, że wzrost ten był głównie związany z rozszerzeniem mandatu Agencji; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi w całości z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa z satysfakcją, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu wynoszącego 98,04 %, co oznacza lekki spadek o 0,03 % w porównaniu z rokiem 2016, oraz że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 96,25 %, co oznacza spadek o 1,55 %;

Anulowane środki przeniesione

2.  głęboko ubolewa z powodu wysokiego poziomu anulowanych środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r., których kwota wyniosła 792 182 EUR, co stanowi 23,30 % całkowitej przeniesionej kwoty i oznacza spory wzrost o 12,12 % w porównaniu z 2016 r.;

Wyniki

3.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja stosuje szereg określonych kluczowych wskaźników efektywności do pomiaru realizacji rocznego programu prac oraz że ocena Agencji stanowi główne narzędzie oceny wartości dodanej wynikającej z jej działalności; docenia konstruktywne podejście Agencji, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno wieloletnich, jak i rocznych celów strategicznych oraz właściwej oceny osiągnięcia tych celów; zauważa, że Agencja wykorzystuje wyłącznie wskaźnik wykonania budżetu jako główny kluczowy wskaźnik efektywności w celu usprawnienia zarządzania budżetem;

4.  z satysfakcją przyjmuje fakt, że Agencji udało się wykonać operacje związane z rozszerzeniem mandatu oraz że skonsolidowano jej system jakości dotyczący wizyt i inspekcji;

5.  zauważa, że wysoka jakość systemów informacyjnych i baz danych opracowanych przez Agencję zaowocowała rosnącym zainteresowaniem ze strony państw trzecich, jeśli chodzi o zbadanie możliwości eksportu wiedzy Agencji, a co za tym idzie, unijnych standardów i rozwiązań poza wymiar geograficzny, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów Agencji i interesów Unii;

6.  zauważa z satysfakcją współdziałanie Agencji z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w zakresie usług korporacyjnych i usług wsparcia oraz zarządzania wspólnymi budynkami w Lizbonie; z satysfakcją stwierdza, że Agencja współpracuje z Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej w wykonywaniu zadań europejskiej straży przybrzeżnej;

7.  pozytywnie odnosi się do faktu, że Agencja dąży do synergii działań z innymi agencjami Unii, aby poprawić skuteczność i wydajność oraz ograniczyć koszty; z zadowoleniem przyjmuje współpracę Agencji z innymi agencjami unijnymi w celu wspierania programu UE w zakresie migracji, polegającą m.in. na świadczeniu przez Agencję coraz większej liczby usług na rzecz FRONTEX-u, oraz zachęca do takiej współpracy; zachęca Agencję do współpracy z innymi agencjami unijnymi w stawianiu czoła kryzysowi uchodźczemu, w tym przy wykonywaniu działań o decydującym znaczeniu wykraczających poza jej pierwotny mandat, np. przez udostępnianie personelu i wiedzy fachowej oraz udzielanie wsparcia operacyjnego, aby pomóc w przezwyciężeniu kryzysu uchodźczego;

8.  ubolewa, że opóźnienia w funkcjonowaniu zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) doprowadziły do zmiany budżetu, która obejmowała zmniejszenie dotacji unijnej odpowiadające kwocie, która nie została wykorzystana w 2017 r., i kwocie związanej ze współpracą europejską w zakresie funkcji straży przybrzeżnej; z zadowoleniem przyjmuje jednak podejmowane w ramach tych projektów wysiłki Agencji na rzecz zapewnienia Komisji, państwom członkowskim i użytkownikom w sektorze morskim usług operacyjnych, analiz, wiedzy fachowej i wsparcia technicznego; zachęca zatem Agencję do zintensyfikowania wysiłków na rzecz przezwyciężenia organizacyjnych, technicznych, prawnych i umownych problemów związanych z wdrażaniem działań BSP;

9.  wzywa Agencję do maksymalnego wykorzystania potencjalnych zastosowań zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych; podkreśla, że systemy te mają z natury charakter wielozadaniowy i mogą być wykorzystywane do szeregu działań obejmujących statki i osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie, monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń morza, w tym wycieków ropy i śmieci, a także do ogólnej identyfikacji i śledzenia statków o wszystkich rozmiarach oraz ich działalności, w tym identyfikacji działań mających potencjalnie nielegalny charakter (np. nielegalnych połowów, handlu narkotykami, nielegalnej migracji itp.);

10.  podkreśla, że wiedza fachowa i potencjał wewnętrzny Agencji umożliwiają rozszerzenie jej działań i świadczonych usług na skalę bardziej globalną, co z kolei przyczynia się do rozszerzenia zasięgu unijnych ram regulacyjnych oraz unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

11.  zauważa, że w 2017 r. przeprowadzono niezależną ocenę zewnętrzną dotyczącą wykonania rozporządzenia ustanawiającego Agencję; zauważa z zadowoleniem, że jej wynik był pozytywny i stwierdzono, że ogółem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego zapewnia wartość dodaną we wszystkich obszarach działania z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron;

Polityka kadrowa

12.  zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. plan zatrudnienia zrealizowano w 98,58 % i przyjęto 205 pracowników na czas określony, podczas gdy budżet Unii przewidywał 212 stanowisk dla pracowników na czas określony (w porównaniu z 202 zatwierdzonymi stanowiskami w 2016 r.); zauważa ponadto, że w 2017 r. Agencja zatrudniała 44 pracowników kontraktowych i 19 oddelegowanych ekspertów krajowych;

13.  ubolewa nad brakiem równowagi płci w Radzie Administracyjnej Agencji, w której 46 z 56 osób to mężczyźni, a tylko 10 to kobiety; odnotowuje na podstawie informacji przekazanych przez Agencję, że powołanie Rady Administracyjnej wchodzi w zakres kompetencji Komisji i państw członkowskich; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie znaczenia zapewnienia równowagi płci podczas przedstawiania kandydatur do Rady;

14.  odnotowuje, że Agencja przyjęła wzorcową decyzję Komisji w sprawie polityki ochrony godności osobistej i zapobiegania molestowaniu oraz że wyznaczono i przeszkolono zaufanych doradców;

15.  z zadowoleniem przyjmuje propozycję Trybunału, by z myślą o nagłośnieniu organizowanych naborów publikować ogłoszenia również na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr; rozumie odpowiedź Agencji dotyczącą wysokich kosztów tłumaczenia pisemnego związanych z taką publikacją;

Zamówienia

16.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału do końca 2017 r. Agencja nie skorzystała jeszcze ze wszystkich narzędzi udostępnionych przez Komisję w celu wprowadzenia jednolitego rozwiązania w zakresie elektronicznej wymiany informacji ze stronami trzecimi uczestniczącymi w procedurach udzielania zamówień publicznych (e-zamówienia); na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że Agencja wprowadziła na początku 2018 r. moduły elektronicznych zamówień publicznych;

17.  zauważa z zaniepokojeniem w sprawozdaniu Trybunału, że Agencja nie porównywała systematycznie cen i ich wzrostu z wycenami przekazywanymi przez dostawców i fakturami wystawianymi wykonawcy umowy ramowej za zakup licencji na oprogramowanie; na podstawie odpowiedzi Agencji zauważa, że przypomni ona nadzorującym projekty o systematycznym sprawdzaniu cen i zwróci się do instytucji zamawiającej, aby zwróciła się do wykonawcy o dostarczenie informacji na temat cen; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych w związku z tym postępach;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

18.  odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi oraz ochronie sygnalistów; z satysfakcją odnotowuje, że Agencja realizuje strategię przeciwdziałania nadużyciom finansowym i ich wykrywania, i wdraża szereg szczegółowych działań, w tym szkolenia z etyki i uczciwości;

19.  odnotowuje, że w 2017 r. nie zgłoszono przypadków konfliktu interesów; z zadowoleniem przyjmuje solidne kontrole wewnętrzne mające na celu uświadomienie wszystkim pracownikom obowiązków związanych z oświadczeniami o braku konfliktu interesów;

Kontrole wewnętrzne

20.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji skontrolowała działania finansowane z projektów w Agencji, stwierdzając, że opracowane z myślą o nich systemy zarządzania i kontroli są odpowiednio zaprojektowane i skutecznie oraz efektywnie wdrażane; zauważa z pewnym zaniepokojeniem, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała trzy zalecenia, z których Agencja przyjęła tylko jedno, mimo że dwa odrzucone zalecenia sklasyfikowano jako „bardzo ważne”; przyjmuje do wiadomości uzasadnienie Agencji dotyczące odrzuconych zaleceń i zwraca się do Komisji o opracowanie horyzontalnych wytycznych w sprawie działań finansowanych z projektów oraz o obliczenie kosztów ponoszonych przez agencje w związku z działaniami finansowanymi z projektów;

21.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt systemów zarządzania i kontroli kadr w Agencji, stwierdzając, że są one odpowiednie i wspierają Agencję w realizacji jej celów strategicznych; zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała trzy zalecenia sklasyfikowane jako „ważne”, a dwa jako „wskazane”, które Agencja zaakceptowała i opracowała plan działania w celu wprowadzenia korekt; wzywa Agencję, aby poinformowała organ udzielający absolutorium o postępach w realizacji tych działań;

22.  zauważa, że zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem rejestr ryzyka został zaktualizowany w 2017 r. i że aktualizacja ta nie spowodowała żadnych krytycznych zagrożeń, które mogłyby prowadzić do sformułowania formalnego zastrzeżenia w rocznym poświadczeniu wiarygodności urzędnika zatwierdzającego; zauważa ponadto, że w 2017 r. nie urzeczywistniło się żadne z wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń;

Inne uwagi

23.  odnotowuje wstępne wysiłki Agencji na rzecz stworzenia racjonalnego pod względem kosztów i przyjaznego dla środowiska miejsca pracy; zwraca jednak uwagę, że Agencja nie wdrożyła żadnych dodatkowych środków służących redukcji lub kompensacji emisji CO2;

o
o   o

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 26 marca 2019 r.(2) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. C 108/44 z 22.3.2018, s. 225.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności