Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2188(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0130/2019

Predkladané texty :

A8-0130/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.32

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0273

Prijaté texty
PDF 162kWORD 47k
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
P8_TA(2019)0273A8-0130/2019
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(5), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnej riaditeľke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnej riaditeľke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o účtovnej závierke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0078/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra(5), a najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnej riaditeľke Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 75.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017 (2018/2188(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0130/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 86 276 654,33 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 22,87 %; keďže toto zvýšenie súviselo najmä s rozšíreným mandátom agentúry; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,04 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje mierne zníženie o 0,03 %, a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 96,25 %, čo predstavuje zníženie o 1,55 %;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad vysokou úrovňou zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 vo výške 792 182 EUR, t. j. 23,30 % celkovej prenesenej sumy, čo je v porovnaní s rokom 2016 značné zvýšenie o 12,12 %;

Výkonnosť

3.  s uspokojením konštatuje, že agentúra používa niekoľko špecifických kľúčových ukazovateľov výkonnosti na meranie plnenia svojho ročného pracovného programu a že hodnotenie agentúry predstavuje hlavný nástroj na posúdenie pridanej hodnoty jej činností; berie na vedomie konštruktívny prístup agentúry, v ktorom sa kladie dôraz na viacročné a ročné strategické ciele a na riadne hodnotenie plnenia týchto cieľov; konštatuje, že agentúra používa ako hlavný ukazovateľ výkonnosti na zlepšenie rozpočtového riadenia len mieru plnenia rozpočtu;

4.  s uspokojením konštatuje, že sa agentúre podarilo úspešne vykonávať operácie súvisiace s rozšírením jej mandátu a že jej systém kvality pre návštevy a kontroly bol konsolidovaný;

5.  konštatuje, že vysoká kvalita informačných systémov a databáz, ktoré vytvorila agentúra, vyvolala zvýšený záujem tretích krajín o preskúmanie možnosti vývozu znalostí agentúry, a tým noriem a riešení Únie za geografickú hranicu, pri zachovaní zdrojov agentúry a záujmov Únie;

6.  s uspokojením konštatuje, že agentúra využíva súčinnosť s Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť pri podnikových a podporných službách a riadení spoločných priestorov v Lisabone; s uspokojením konštatuje, že pokiaľ ide o úlohy európskej pobrežnej stráže, agentúra spolupracuje s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž;

7.  víta skutočnosť, že agentúra sa usiluje o synergiu opatrení s inými agentúrami Únie s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť a znížiť náklady; v tejto súvislosti víta a povzbudzuje spoluprácu agentúry s ďalšími agentúrami Únie, ktoré podporujú migračnú agendu EÚ, ako napríklad jej poskytovanie čoraz väčšieho počtu služieb agentúre Frontex; podporuje spoluprácu agentúry s inými agentúrami Únie pri riešení utečeneckej krízy, a to aj v prípade vykonávania mimoriadne dôležitých činností mimo svojho prvotného mandátu, napríklad poskytovaním know-how, operačnej podpory a zamestnancov s cieľom pomôcť riešiť utečeneckú krízu;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z dôvodu oneskorení v súvislosti s diaľkovo riadeným leteckým systémom (ďalej len „RPAS“) došlo k návrhu na zmenu rozpočtu zahŕňajúcemu zníženie dotácie Únie o sumu nevyužitú v roku 2017, ktorá súvisela s európskou spoluprácou pri činnostiach pobrežnej stráže; víta však úsilie agentúry poskytovať prostredníctvom týchto projektov operačné služby, analýzy, odbornosť a technickú podporu Komisii, členským štátom a používateľom v námornom odvetví; nabáda preto agentúru, aby zintenzívnila svoje úsilie a prekonala organizačné, technické, právne a zmluvné problémy spojené s uvedením RPAS do prevádzky;

9.  vyzýva agentúru, aby v maximálnej miere využívala potenciál RPAS; zdôrazňuje, že RPAS je vo svojej povahe viacúčelový a možno ho použiť na rôzne činnosti, ktoré zahŕňajú plavidlá a osoby v núdzi, monitorovanie a odhaľovanie znečistenia mora vrátane ropných škvŕn a odpadu, ako aj všeobecnú identifikáciu a sledovanie plavidiel všetkých veľkostí a ich činnosti vrátane identifikácie odhaľovania prípadných nezákonných činností (napríklad nezákonného rybolovu, obchodovania s drogami, nelegálnej migrácie atď.);

10.  zdôrazňuje, že know-how a vnútorné kapacity agentúry poskytujú príležitosť rozšíriť jej činnosti a poskytovanie služieb na globálnejšej úrovni, čo prispeje k zvýšeniu dosahu regulačných rámcov a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie;

11.  konštatuje, že v roku 2017 sa uskutočnilo nezávislé externé hodnotenie vykonávania nariadenia, ktorým bola agentúra zriadená; s uspokojením konštatuje, že výsledok bol pozitívny, pričom dospel k záveru, že „EMSA vo všeobecnosti poskytuje pridanú hodnotu vo všetkých svojich oblastiach a pre všetky zainteresované strany“;

Personálna politika

12.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 98,58 %, pričom zo 212 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 202 povolenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 205 dočasných zamestnancov; konštatuje, že v roku 2017 úrad okrem toho zamestnával 44 zmluvných zamestnancov a 19 vyslaných národných expertov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou medzi členmi správnej rady agentúry, pričom z 56 členov sú 46 muži a 10 ženy; berie na vedomie informáciu agentúry, že vymenovanie členov správnej rady agentúry patrí do právomoci Komisie a členských štátov; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady;

14.  konštatuje, že agentúra prijala vzorové rozhodnutie Komisie o politike v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu a že boli vymenovaní a vyškolení dôverní poradcovia;

15.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; chápe odpoveď agentúry, že takéto uverejňovanie by spôsobilo vysoké náklady na preklad;

Verejné obstarávanie

16.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nepoužívala všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jednotné riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe odpovede agentúry konštatuje, že agentúra od začiatku roka 2018 používa moduly elektronického obstarávania;

17.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra systematicky nekontrolovala ceny a zvýšenia účtované k ponukám dodávateľov a vo faktúrach vystavených rámcovému dodávateľovi za nákup softvérových licencií; berie na vedomie informáciu z odpovede agentúry, že upozorní projektových úradníkov, aby tieto ceny dôsledne kontrolovali, a požiada verejného obstarávateľa, aby dodávateľa požiadal o poskytnutie informácií o cenách; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o vývoji v tomto smere;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

18.  uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti; s uspokojením konštatuje, že agentúra vykonáva stratégiu prevencie a odhaľovania podvodov a že sa vykonávajú viaceré osobitné opatrenia vrátane kurzov odbornej prípravy o otázkach etiky a integrity;

19.  konštatuje, že v roku 2017 neboli nahlásené žiadne prípady konfliktu záujmov; víta dôrazné vnútorné kontroly zamerané na to, aby boli všetci zamestnanci informovaní o povinnostiach týkajúcich sa vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov;

Vnútorné kontroly

20.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (ďalej len „IAS“) vykonal v agentúre audit činností financovaných v rámci projektu (ďalej len „PFA“), pričom dospel k záveru, že systémy riadenia a kontroly určené na tento účel sú dobre navrhnuté a vykonávajú sa efektívne a účinne; s určitým znepokojením poukazuje na to, že IAS vydal tri odporúčania, z ktorých agentúra prijala len jedno napriek skutočnosti, že obe zamietnuté odporúčania boli zaradené do kategórie „veľmi dôležité“; berie na vedomie odôvodnenie agentúry, v ktorom žiada Komisiu, aby vypracovala horizontálne usmernenia týkajúce sa nástrojov PFA a výpočtu nákladov agentúr týkajúcich sa PFA;

21.  poznamenáva, že IAS vykonal audit systémov riadenia a kontroly ľudských zdrojov agentúry, pričom dospel k záveru, že sú primerané a schopné podporovať agentúru v dosahovaní jej strategických cieľov; konštatuje, že IAS vydal tri odporúčania zaradené do kategórie „dôležité“ a dve odporúčania zaradené do kategórie „žiaduce“, ktoré agentúra prijala a ku ktorým vypracovala súvisiaci akčný plán na riešenie potrebných zlepšení; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o vývoji prijatých opatrení;

22.  konštatuje, že register rizík bol v roku 2017 aktualizovaný v súlade s politikou riadenia rizík a že táto aktualizácia nespôsobila žiadne kritické riziká, ktoré by mohli viesť k formálnej výhrade k ročnému vyhláseniu povoľujúceho úradníka o vierohodnosti; ďalej konštatuje, že v roku 2017 sa neprejavili žiadne predtým zistené riziká;

Ďalšie pripomienky

23.  berie na vedomie predbežné úsilie agentúry o zabezpečenie nákladovo efektívneho a ekologického pracoviska; poukazuje však na to, že agentúra nemá zavedené žiadne dodatočné opatrenia na zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2;

o
o   o

24.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 26. marca 2019(2) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 108, 22.3.2018, s. 225.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0254.

Posledná úprava: 20. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia